ASMO Science Vietnam Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

HOàNG NHậT NAM

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHAN Vũ NGUYêN KHảI

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGHIêM XUâN SơN

THCS CẦU GIẤY

BùI MINH ĐứC

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

NGUYễN Vũ HOàNG PHươNG

THCS PHÙ LƯU TẾ

TRịNH QUANG ANH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN TRúC MAI

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN Lê Hà TRANG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN LONG HảI

LIÊN CẤP NEWTON

Đỗ NGUYêN SANG

TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐàO Hà ĐứC ANH

THCS ARCHIMEDES

PHạM KHôI NGUYêN

Silver

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HOàNG ĐàM THUYêN

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHạM NGọC GIA PHONG

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐặNG NGọC MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ANH ĐứC

LIÊN CẤP VINSCHOOL

Đỗ HảI LONG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG Vũ HOàNG NAM

THCS CẦU GIẤY

LA MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH NGọC

THCS CẦU GIẤY

Vũ HạNH NGUYêN

THCS CẦU GIẤY

LưU NGUYễN NGọC ANH

THCS CẦU GIẤY

HàN TIếN QUANG

THCS CẦU GIẤY

Lê NAM KHáNH

THCS TRƯNG VƯƠNG

ĐặNG HữU HOàNG NGUYêN

THCS TRƯNG VƯƠNG

Lê GIA NGUYêN

THCS VĨNH TƯỜNG

Lê VIệT HOàNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

ÔNG MINH HIếU

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN PHAN KHáNH AN

THCS NGÔ SĨ LIÊN

ĐàM MINH HIếU

THCS TT PHỐ LU

Vũ CôNG TấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HOàNG LâN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Đỗ MAI HươNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Đỗ NGUYễN HảI PHươNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Võ MINH NGHĩA

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐàO TIếN DũNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ HOàNG QUâN

THCS YÊN THƯỜNG

NGUYễN VăN VIệT

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN THU AN

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN MINH NAM

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN NAM HUY

HÀ NỘI AMSTERDAM

HOàNG THáI SơN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HồNG QUâN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN CAO HưNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

LươNG MINH QUâN

THCS PHÚC YÊN

NGHIêM TRườNG HUY

THCS CHƯƠNG DƯƠNG

HUỳNH ÂN

THCS DỊCH VỌNG

Vũ NAM ANH

THCS CẦU GIẤY

Lê XUâN LươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HOàNG NAM

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TâM THảO

THCS CẦU GIẤY

Lê TUệ CHI

THCS CẦU GIẤY

TRầN NGUYễN NGọC MAI

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUốC BìNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THANH BìNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN GIA HưNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

PHạM MINH ANH

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

VươNG CHí KIêN

THCS TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN ĐứC ANH

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGô THU HươNG

THCS XUÂN HÒA

NGUYễN HOàI ANH

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN DANH KHảI

TH - THCS PASCAL

NGUYễN BùI GIA HưNG

THCS TT PHỐ LU

BùI TUấN KHANH

THCS TT PHỐ LU

NGUYễN THU HIềN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

DươNG NGUYễN HIếU

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN TRầN BảO CHINH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN HOàNG AN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ TùNG DươNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Lê QUỳNH ANH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM THàNH CôNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ NGọC THảO

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

KHúC NAM KHáNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM CHU BìNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN Bá QUâN

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN GIA NAM

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN XUâN LâM

LIÊN CẤP NEWTON

ĐặNG THáI DUY

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN HồNG ANH

Merit

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN Vũ Mỹ HạNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN PHạM ANH MINH

BLUE SKY ACADEMY

NGô MINH NHậT

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM VIệT HưNG

THCS GIẢNG VÕ

CôNG MINH PHú

THCS CẦU GIẤY

PHạM KHáNH TOàN

THCS CẦU GIẤY

Tô THU HIềN

THCS CẦU GIẤY

Lê NHậT MINH

THCS CẦU GIẤY

CHU GIA BáCH

THCS CẦU GIẤY

PHạM TấT ĐạT

THCS CẦU GIẤY

DươNG XUâN DUY

THCS LÊ VĂN THIÊM

TRầN DươNG THụC UYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THủY TIêN

THCS TẾ TIÊU

ĐặNG Bá HảI

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN HữU PHú

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN DUY MINH

TH - THCS PASCAL

ĐặNG Hà LINH

TH - THCS PASCAL

Võ ANH TUấN

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

Vũ TRUNG HIếU

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

HOàNG NGọC LINH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN PHươNG LINH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ DUY QUANG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM THU HUYềN

THCS TRUNG ĐÔ

NGUYễN PHươNG ANH

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN TUấN KIệT

THCS LÊ MAO

NGUYễN Lê PHướC DUY

THCS QUỲNH TÂN

NGUYễN THị HUYềN TRINH