ASMO Science Vietnam Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN CHíNH NAM KHáNH

THCS CHU VĂN AN

HOàNG ĐứC LONG

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGUYễN CHí BáCH

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN THáI SơN

TH PHẠM HỒNG THÁI

BùI ĐứC PHáT

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Vũ NGọC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DUY HảI

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TấN KIệT

THCS CẦU GIẤY

BùI QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

Lê VIệT BáCH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHúC DươNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê DIệU ANH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGô MINH SANG

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUANG HưNG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

Tạ Vũ KHáNH NGâN

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

ĐặNG THế HảI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG NGUYêN PHONG

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN NHấT NAM

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐàO NGọC QUỳNH TRANG

THCS ARCHIMEDES

PHạM MINH TUấN

THCS ARCHIMEDES

ĐINH TRọNG AN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Hà QUỳNH CHI

TH VIỆT HƯNG

NGUYễN QUốC HUY

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP TÂY HÀ NỘI (WHS)

NGUYễN GIA KHIêM

Silver

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGUYễN HOàNG TùNG

TH DL BAN MAI

Lê HUY VINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHAN THế ĐứC

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN THANH HOàI ANH

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRươNG TấN ĐạT

HÀ NỘI AMSTERDAM

BùI GIA THịNH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN TRọNG MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

BùI ANH ĐứC

TH TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN LINH ĐAN

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

TRươNG QUANG DIệU

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN HOàNG DũNG

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRầN VIệT CườNG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HOàNG THế PHONG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HồNG PHONG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Hồ MINH QUANG

THCS CẦU GIẤY

TRầN ĐứC VIệT

THCS CẦU GIẤY

Hồ HữU KIêN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Hà LINH

THCS CẦU GIẤY

LưU GIA KHáNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN QUANG HUY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH LINH

THCS CẦU GIẤY

PHạM Hà VINH KHáNH

THCS CẦU GIẤY

ĐàO ĐứC ANH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG CHU KHáNH Kỳ

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN BùI BảO ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TIếN MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KIM NGâN

THCS TRƯNG VƯƠNG

HOàNG GIA BảO

THCS NGHĨA TÂN

BùI THANH TRà

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN HOàNG MINH THáI

TH LÊ NGỌC HÂN

ĐOàN QUANG HưNG

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê NGọC ANH

THCS ĐẶNG THAI MAI

DươNG ĐứC THIệN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN VăN ĐạI

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THIêN LAM

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN VăN HùNG

TH ĐỊNH CÔNG

CAO NGọC PHươNG CHI

THCS BẮC HỒNG

TRầN THị HồNG MINH

TH KIM ĐỒNG

PHạM QUANG MINH

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN PHươNG LINH

THCS BẮC CƯỜNG

NGUYễN VIệT SơN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN TRUNG HảI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG MạNH PHONG

ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

NGUYễN KHáNH MINH

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN VIệT HOàNG

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRịNH TRầN XUâN THịNH

THCS TRẦN PHÚ

TRầN TRọNG NGHĩA

LIÊN CẤP NEWTON

LIEW TRIềU Vũ

LIÊN CẤP NEWTON

Lê XUâN KHôI

THCS QUÁN BÀU

LưU CôNG TUấN KIệT

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

DươNG THANH BìNH

TH VIỆT HƯNG

PHạM KHáNH LUậN

THCS - THPT BAN MAI

NGUYễN HOàNG DUY

Bronze

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGUYễN TUấN KHANG

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN THị THùY DươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

Lê DIệU HươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHạM TRầN BáCH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN ĐặNG THUỷ TIêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ANH PHúC

LIÊN CẤP VINSCHOOL

NGUYễN MINH TRí

TH TRƯNG VƯƠNG

DươNG ĐàM HưNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Vũ GIA BảO

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THáI MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THạC TUệ NGHĩA

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Tô ANH MINH

THCS CHU VĂN AN

PHạM MINH NGUYệT

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRầN TùNG LINH

TH HÀ HUY TẬP 2

CAO KHắC MạNH

TH TRUNG VĂN

Vũ HOàNG BáCH

THCS NGUYỄN ĐỨC ỨNG

Vũ ĐăNG HUY

TH KIM LIÊN

Lê VâN KHáNH

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HồNG PHONG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

TRầN GIA HUY

THCS CẦU GIẤY

BùI GIA HIềN

THCS CẦU GIẤY

Vũ ĐăNG KHôI

THCS CẦU GIẤY

ĐàO TRọNG ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TRUNG KIêN

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG VĩNH CườNG

THCS CẦU GIẤY

HOàNG Lê PHươNG THủY

THCS CẦU GIẤY

PHạM DUY MINH

THCS CẦU GIẤY

KHúC ĐăNG MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHươNG LY

THCS CẦU GIẤY

PHươNG ĐứC QUANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DUY ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

TRầN QUANG TUấN

THCS CẦU GIẤY

TRịNH ĐứC DươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY BảO

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG NGọC CHâM

THCS CẦU GIẤY

Vũ NGọC AN KHáNH

THCS CẦU GIẤY

ĐINH TUấN ĐạT

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TUấN KIệT

THCS CẦU GIẤY

HOàNG NGọC LINH ĐAN

THCS CẦU GIẤY

LâM TùNG BáCH

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG HưNG

THCS CẦU GIẤY

Lê HươNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG MINH

THCS CẦU GIẤY

TốNG NGUYễN TRườNG SơN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HOàNG DươNG

THCS NGHĨA TÂN

Đỗ THáI LINH

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN GIA KHOA

THCS NGHĨA TÂN

HOàNG PHAN Hà AN

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN TRầN GIA BảO

THCS VĨNH TƯỜNG

NGUYễN TRọNG ĐạT

THCS YÊN LẠC

HOàNG TRọNG KHIêM

TH TRUNG HÒA

Vũ THIệN NHâN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN DUY MạNH

TH ĐỒNG TÂM

HOàNG LONG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

NGUYễN TRầN ÁNH DươNG

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

BùI XUâN SơN

TH - THCS PASCAL

CôNG THANH Hà

TH - THCS PASCAL

TRươNG TUệ MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN THị VâN KHáNH

TH LÊ NGỌC HÂN

DươNG PHúC KHANG

TH LÊ NGỌC HÂN

MAI ANH THư

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN Vũ DUY CườNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN ANH MINH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN THị DIệU THúY

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN KHáNH NHI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐàO TUấN ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HưNG VIệT BáCH

THCS PHÚC LỢI

Lê PHươNG THúY

THCS PHÚC LỢI

Tạ MINH CHâU

THCS PHÚC LỢI

ĐàO PHạM KHáNH LINH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN QUỳNH TRANG

THCS SÀI ĐỒNG

NGUYễN NHậT CườNG

LIÊN CẤP NEWTON

Vũ NAM KHáNH

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN TRầN GIA BảO

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN MINH HIếU

THCS ARCHIMEDES

BùI ĐàM QUâN

THCS LÊ MAO

BùI QUANG BảO NGUYêN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

BùI MINH CHâU

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH SơN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ SONG HIềN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Đỗ HOàNG NGọC MAI

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

VĩNH GIA HâN

Merit

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGUYễN NGọC THảO NGUYêN

TH DL BAN MAI

ĐINH NHậT MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN GIA BảO

HÀ NỘI AMSTERDAM

LưU QUANG MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN CAO HUY

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN QUốC AN

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

HOàNG CHí BảO

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG GIA KHáNH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG BìNH MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

DươNG VIệT HùNG

THCS CHU VĂN AN

PHạM NGâN AN

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN MINH TâN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TấT THắNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DOãN ĐứC VINH

THCS CẦU GIẤY

PHAN Lê NGUYêN BảO

THCS CẦU GIẤY

LươNG PHạM HảI THANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY MINH BảO

THCS CẦU GIẤY

HOàNG HồNG MINH

THCS CẦU GIẤY

Vũ Lê ANH ĐứC

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN VIệT ANH

THCS CẦU GIẤY

CAO MINH QUANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC TấN Hà

THCS NGHĨA TÂN

PHảM BảO CHâU ANH

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN NGọC LâM

TH NGUYỄN THÁI HỌC

NGUYễN PHươNG THùY

LIÊN CẤP LOMONOXOP

PHạM HảI ĐăNG

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

NGUYễN ĐắC HIếU

THCS LÊ VĂN THIÊM

TôN MạNH TâN

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGUYễN CảNH KHOA

TH THẠCH KIM

PHAN HOàNG PHúC NGUYêN

TH ĐỒNG TÂM

NGUYễN TRUNG NGHĩA

THCS MINH KHAI

Đỗ HOàNG ANH

TH NGỌC LÂM

NGUYễN ĐứC HOàNG

TH ĐỀN LỪ

Đỗ TRí ĐứC

TH ĐÔNG NGẠC A

HOàNG MINH THắNG

TH THẠCH LINH

PHAN HOàNG THụC QUYêN

TH THẠCH LINH

NGUYễN THị YếN NHI

TH KIM ĐỒNG

Vũ ĐứC THàNH

TH NGUYỄN DU

NGUYễN HOàNG ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

MAI KHươNG DUY

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

ĐàO QUANG MINH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

NGUYễN THị ÁI NHâN

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

KHúC MINH KHUê

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đỗ VăN BáCH TUấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NHữ PHươNG Hà

THSP ĐẠI HỌC VINH

PHạM XUâN TUấN MINH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN MINH DươNG

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN MAI ANH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN PHúC HOàNG MINH

TH CHÚC SƠN A

Đỗ ĐặNG DUY ANH

THCS NGUYỄN DU

Lê ANH KHôI

LIÊN CẤP NEWTON

MạC MINH DũNG

THCS ARCHIMEDES

ĐặNG MINH QUANG

THCS ARCHIMEDES

HOàNG GIA BáCH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN PHươNG ANH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

BùI CHúC AN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê THảO NGâN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM NGọC KIM TấN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

DươNG NGUYễN VIệT Hà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN THùY DươNG

TH VIỆT HƯNG

ÂU THáI DươNG