ASMO Science Vietnam Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN TUấN KIệT

LIÊN CẤP NGÔI SAO

BùI HOàNG VINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Đỗ ĐặNG TRúC AN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê TUệ CHâU

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Vũ NHậT LONG

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN LAN HươNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG ANH KIệT

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

HOàNG MINH

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

PHạM TâM ĐAN

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

Đỗ ĐìNH NGUYêN

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

PHAN MINH MINH

TH HÀ HUY TẬP 2

PHAN ĐôNG NHậT

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN TIếN Lê ANH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN ĐăNG LậP THàNH

TH NGỌC THỤY

Lã XUâN PHONG

TH HƯNG DŨNG 1

Lê TườNG AN

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN THIêN MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN XUâN BáCH

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

TRầN MINH HUY

TH GIA KHÁNH A

Đỗ NGọC BảO CHâM

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN THANH THảO

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

TRịNH BảO KHANH

TH NGHĨA BÌNH

PHạM TRầN THế HUâN

TH GIA THƯỢNG

NGUYễN TRUNG HảI

TH BẮC LỆNH

NGUYễN ĐứC DũNG

TH BẮC LỆNH

NGUYễN BảO NAM

TH BẮC LỆNH

Vũ NGọC HUYềN

TH NGUYỄN DU

Vũ NGọC MINH AN

LIÊN CẤP NEWTON

Lê XUâN TUấN

LIÊN CẤP NEWTON

ĐàO TRọNG CườNG

LIÊN CẤP NEWTON

DươNG AN LộC

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN HạNH PHươNG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN AN KHáNH

TH LÊ MAO

DươNG Bá HàO

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN DOàN DUY ANH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

VươNG Hà VâN QUYêN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

ĐOàN Lê ANH ĐứC

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN QUốC DũNG

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

ĐINH NGUYễN TUệ MINH

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

Đỗ GIA BảO

Silver

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

CHU ĐOàN PHươNG CHI

BLUE SKY ACADEMY

Vũ HồNG ĐứC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN HOàNG LâM

LIÊN CẤP NGÔI SAO

VươNG ĐìNH THIêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGô ĐăNG KHôI

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê PHươNG VY

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN HOàNG MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN LINH NGA

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Vũ NGUYễN NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

BùI ĐứC THàNH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐàO KHáNH NAM

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐINH TRầN HOàNG SơN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN NGọC HùNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN TRườNG HảI

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Lê HOàNG CHI

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Lê Đỗ PHươNG UYêN

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN THANH BìNH

TH LÊ VĂN TÁM

Lê VâN KHANH

TH LÊ VĂN TÁM

NGUYễN NHậT NAM

TH LÊ VĂN TÁM

NGUYễN Lê THU TRANG

TH KHƯƠNG MAI

NGUYễN HồNG PHươNG

LIÊN CẤP VINSCHOOL

ĐặNG BảO KHANG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Vũ HIềN MAI

TIỂU HỌC TÂY SƠN

BùI NGUYêN HồNG QUâN

TH HÀ HUY TẬP 2

THáI VăN BáCH

TH TRUNG VĂN

NGUYễN PHươNG THảO

TH TRUNG VĂN

ĐặNG Vũ BìNH

TH MỄ TRÌ

NGUYễN THáI Hà

TH NGUYỄN TRÃI

ĐăNG NGUYễN NHậT MINH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN CHU HUYềN ANH

TH NGUYỄN TRÃI

LạI Đỗ QUANG VINH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN BảO NGọC

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN THUỳ DươNG

TH NAM THÀNH CÔNG

NGUYễN TRọNG MINH KHOA

TH PHƯƠNG MAI

HOàNG BảO CHI

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

PHạM Lê NHậT NAM

TH NGÔ ĐỒNG

PHạM GIA KHáNH

TH LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN ĐINH BảO LONG

TH HƯNG DŨNG 1

NGUYễN PHAN KHáNH GIA

TH ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

NGô ÁNH DươNG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN TRọNG NHâN

TH ĐẠI TỪ

NGô MINH ĐứC

TH ĐỒNG NHÂN

TRươNG THế DươNG

TH ĐỒNG NHÂN

CAO Nữ KHáNH CHI

TH ĐỒNG NHÂN

NGUYễN THáI SơN

TH ĐỒNG NHÂN

Đỗ QUANG MINH

TH - THCS PASCAL

PHạM Vũ ANH KHôI

TH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI

MAI PHúC THàNH

TH ĐÔNG NGẠC A

BùI QUANG MINH

TH ĐÔNG NGẠC A

ĐặNG LINH NHI

TH NAM HỒNG

NGô NGUYêN PHươNG

TH NGUYỄN DU

Hồ LINH ĐAN

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Lê THANH BìNH

TH BẮC CƯỜNG

ĐàO DUY THăNG

TH BẮC CƯỜNG

PHạM KIêN

TH GIA THƯỢNG

ĐặNG THụC QUỳNH ANH

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN TRUNG HOàNG

TH NGÔ GIA TỰ

CHUNG THị NGọC ANH

TH NGÔ GIA TỰ

VươNG MINH THư

TH NGÔ GIA TỰ

ĐặNG Hà PHươNG

TH HOÀNG VĂN THỤ

TRịNH MINH ANH

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN VươNG LựC

TH HOÀNG VĂN THỤ

Lê HOàNG LONG

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN ĐứC ANH

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN QUốC TUấN

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN HOàNG LINH TRANG

TH POM HÁN

Lê Vũ THế ANH

TH POM HÁN

BùI THị HUYềN ANH

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN VIệT HưNG

LIÊN CẤP NEWTON

Vũ ĐứC BìNH

LIÊN CẤP NEWTON

TRầN GIA KHáNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Võ KHáNH CHI

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

ĐàO GIA LINH

TH VIỆT HƯNG

Đỗ HIếU HạNH

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

Hà TRườNG THUỷ

Bronze

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

Đỗ THàNH AN

TH DL BAN MAI

TRươNG MINH KHOA

TH DL BAN MAI

Hồ TIếN DũNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHí NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Đỗ TUấN KHôI

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN TRUNG KIêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN MINH ĐứC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐàO PHươNG LINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐINH BảO KHáNH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Đỗ BảO TRANG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN CôNG KHáNH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê NGâN Hà

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Hồ ĐứC MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

WIN TRầN ĐIềN ANH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM HOàNG PHúC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN MạNH LUâN

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

LươNG Vũ BảO CHâU

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

ĐOàN TRầN GIA MINH

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

TRầN ANH ĐứC

TH LÊ VĂN TÁM

NGUYễN THàNH ĐạT

TH LÊ VĂN TÁM

PHAN THế TRí

TH NAM TỪ LIÊM

DươNG TRúC LAM

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Lê Hà CHI

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN TườNG MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN NAM PHONG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

PHạM HảI NAM

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

TRầN THANH THảO

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN HảI ĐăNG

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

MAI ĐứC BảO

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN HOàNG BảO MINH

TIỂU HỌC TÂY SƠN

NGUYễN HồNG MINH

TIỂU HỌC TÂY SƠN

BùI PHươNG THảO

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

NGUYễN HOàNG LâM

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

LươNG CAO ANH

TH HÀ HUY TẬP 2

CAO KHắC DũNG

TH BỒ ĐỀ

LươNG ĐứC ANH

TH NGUYỄN TRÃI

Vũ ĐứC DUY

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN PHạM AN BáCH

TH NGUYỄN TRÃI

Lê TIếN HưNG

TH NGUYỄN TRÃI

HOàNG GIA HảI

TH KIM LIÊN

NGUYễN UYêN THảO

TH PHƯƠNG MAI

NGUYễN Hà ANH

TH DỊCH VỌNG B

Vũ CHúC AN

TH DỊCH VỌNG B

NGUYễN LINH ĐAN

TH LÊ QUÝ ĐÔN

PHạM QUANG TRUNG

LIÊN CẤP LOMONOXOP

NGUYễN MINH KHôI

LIÊN CẤP LOMONOXOP

TRầN KHả LâM

ISCHOOL HÀ TĨNH

PHAN Hà PHươNG

TH LÊ LỢI

TốNG Bá GIA HàO

TH LÊ NGỌC HÂN

CAO TUấN MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

Vũ VâN KHáNH

TH LÊ NGỌC HÂN

TRầN THU PHươNG

TH LÊ NGỌC HÂN

TRịNH NGUYễN HảI MINH

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

MAI Lê NGọC LINH

TH HÀ NỘI THĂNG LONG

PHạM PHươNG HảI

TH ĐỒNG NHÂN

NGUYễN HOàNG MINH ANH

TH ĐỒNG NHÂN

CAO BìNH MINH

TH ĐỒNG NHÂN

NGUYễN VIệT ANH

TH THANH AM

NGUYễN BảO PHúC

TH DỊCH VỌNG A

NGUYễN TRUNG KIêN

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

NGUYễN NGọC HảI

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

NGUYễN MINH QUâN

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

NGUYễN THàNH CôNG

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

NGUYễN DUY HưNG

TH LĨNH NAM

HOàNG TUấN KIệT

TH LĨNH NAM

ĐINH TRUNG HảI

TH NHẬT TÂN

NGUYễN TRọNG ĐạT

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN QUANG MINH

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

PHAN TRUNG HIếU

TH ĐỀN LỪ

Đỗ TRí DũNG

TH ĐÔNG NGẠC A

NGUYễN HOàNG TUấN

TH ĐÔNG NGẠC A

PHAN THị KHáNH CHI

TH ĐÔNG NGẠC A

NGUYễN MạNH HảI

TH DƯƠNG NỘI B

NGUYễN TRUNG HOàNG LâM

TH DƯƠNG NỘI B

NGUYễN HOàNG ÁNH DươNG

TH ĐẠI AN

NGUYễN THU PHươNG

TH ĐẠI AN

TRầN THị NGọC MINH

TH ĐẠI AN

Tạ HữU ĐứC

TH NAM HỒNG

PHạM ĐứC HảI

TH NGUYỄN DU

TRầN HậU AN BìNH

TH NGHĨA BÌNH

NGUYễN THị THảO NGâN

TH NGHĨA BÌNH

NGUYễN MINH CHIếN

TH NGHĨA BÌNH

Vũ HUYềN TRANG

TH THẠCH LINH

TRầN NGUYễN TRà MY

TH THẠCH LINH

Lê Tố UYêN

TH TRẦN QUỐC TOẢN

ĐINH MAI Hà MY

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Vũ ĐứC MINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

PHạM ĐứC ANH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Đỗ GIA MINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

PHạM QUốC ANH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN ĐứC MINH NGHĩA

TH BẮC CƯỜNG

PHạM NGUYễN MINH ĐứC

TH BẮC CƯỜNG

ĐINH THị NGUYệT ÁNH

TH BẮC CƯỜNG

VươNG QUốC QUâN

TH BẮC CƯỜNG

Đỗ GIA BảO

TH GIA THƯỢNG

PHạM TấN HưNG

TH HƯNG DŨNG 2

NGUYễN DUY KHOA

TH BẮC LỆNH

TRầN KHáNH LY

TH BẮC LỆNH

NGUYễN HOàNG LINH

TH BẮC LỆNH

Đỗ NGUYễN Hà PHươNG

TH BẮC LỆNH

NGUYễN TIếN HưNG

TH BẮC LỆNH

BùI THị THảO NGUYêN

TH BẮC LỆNH

NGUYễN THANH TRúC NHư

TH BẮC LỆNH

Lê Vũ BảO ANH

TH NGÔ GIA TỰ

PHạM MINH ĐứC

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN THị THANH Tú

TH NGÔ GIA TỰ

Lê UYểN SAN

TH HOÀNG VĂN THỤ

Hà LươNG NGọC ANH

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN HữU LâM

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN THàNH NAM

TH KIM ĐỒNG

GIANG YếN NHI

TH KIM ĐỒNG

Vũ TRí KHANG

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN BảO LINH

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN NGọC LINH NHI

TH KIM ĐỒNG

PHạN ĐăNG KHáNH

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN HUYềN MY

TH LÊ NGỌC HÂN

HOàNG Lê NGọC LINH

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê BảO QUYêN

TH LÊ VĂN TÁM

HOàNG KIM MAI ANH

TH LÊ VĂN TÁM

TRầN NGọC Hà VY

TH POM HÁN

NGUYễN MạNH CườNG

TH XUÂN HÒA

NGUYễN PHươNG ANH

ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

ĐặNG GIA AN

THSP ĐẠI HỌC VINH

NGUYễN ĐứC VINH

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN ĐứC KHOA

TIỂU HỌC AN TIẾN

ĐINH AN GIA HUY

HANOI ADELAIDE SCHOOL

NGUYễN HươNG THủY

LIÊN CẤP NEWTON

MạC KIêN TRUNG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN CHí THANH

TH LÊ MAO

Từ THáI AN

TH LÊ MAO

Từ THáI BìNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ NGọC DIệP

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TốNG Lê BảO TRâN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

KHươNG MINH THU

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM NGọC Hà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê NGUYễN DIệU LINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN NGọC KHáNH LINH

TH TRƯỜNG THI

THáI Bá HIếU

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

TRịNH NGọC ANH

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

ĐINH MINH PHươNG

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

TRầN MINH HIếU

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

HOàNG AN KHANG

Merit

School Name

Student Name

BLUE SKY ACADEMY

TRầN Lê GIA HưNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN TUấN MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

BùI VIệT HưNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN VIếT HưNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN HOàNG PHươNG UYêN

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

PHùNG GIA HUY

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGô TRầN THảO NGUYêN

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

MAI PHONG HảI

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Lê NHậT MINH CHâU

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN MINH ĐứC

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN HồNG ANH

TH TRƯNG TRẮC

Lê THANH HằNG

TH HÀ HUY TẬP 2

Võ NHậT MINH

TH TRUNG TỰ

NGUYễN GIA HIểN

TH NGUYỄN TRÃI

Lê MINH TUấN

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN Vũ HOàNG ANH

TH NGUYỄN TRÃI

ĐặNG THị Hà MI

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN MINH THư

TH NGUYỄN TRÃI

PHạM KHôI NGUYêN

TH ĐÔNG THÁI

NGUYễN MINH QUANG

TH LÊ LỢI

PHạM TRầN HIềN TàI

TH GIA KHÁNH B

NGUYễN THANH LOAN

TH ĐỒNG NHÂN

NGUYễN TRUNG THàNH

TH DỊCH VỌNG A

TRịNH ANH KHOA

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

TRầN TUấN SANG

BILL GATES SCHOOLS

ĐặNG HOàNG LâM

TH NHẬT TÂN

CAO ĐứC PHáT

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

Vũ PHươNG LINH

TH ĐÔNG NGẠC A

Đỗ THIêN NAM

TH NAM ĐÀO

ĐOàN KHáNH HưNG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TRầN MINH ĐứC

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Vũ MINH ĐứC

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN TRầN DUY LINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Tạ THANH TRúC

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TRầN Lê Tú ANH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN ANH DũNG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

ĐINH KHắC HUY

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TRầN HUY NAM

TH BẮC CƯỜNG

NGUYễN THàNH NAM

TH GIA THƯỢNG

Lê NGọC HâN

TH BẮC LỆNH

Cù NGọC Hà

TH BẮC LỆNH

ĐặNG THANH Vũ

TH BẮC LỆNH

Vũ ÁNH NGọC

TH BẮC LỆNH

TRầN QUANG ANH

TH NGÔ GIA TỰ

Lê KHOA Vũ

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN NGọC CHI MAI

TH HOÀNG VĂN THỤ

Đỗ NHậT QUANG

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN MINH GIáP

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN CHấN HưNG

TH KIM ĐỒNG

PHạM GIA HưNG

TH KIM ĐỒNG

DươNG TUấN NGUYêN

TH LÊ NGỌC HÂN

Đỗ PHạM THùY LINH

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê CHâU NHI

TH THANH TRÌ

DươNG HUY MINH TRí

THSP ĐẠI HỌC VINH

NGUYễN QUANG DũNG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN Hà ANH THư

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

HOàNG ĐìNH TRUNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

LươNG TRầN BìNH MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN QUốC BìNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

HOàNG ĐOàN NGọC ÁNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH QUANG

TH VIỆT HƯNG

Vũ MINH CHâU

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

ĐINH MINH NGUYêN