Vietnam Ranking Year 8

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐINH TRầN PHươNG LINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

HOàNG THáI SơN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN VIếT LâN

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐINH NHậT THàNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HOàNG ĐàM THUYêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM VIệT HưNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

LươNG MINH QUâN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGUYễN HằNG LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH VươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐồNG MINH ANH

THCS ĐÀO SƯ TÍCH

TRầN DươNG AN

Silver

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN Vũ Mỹ HạNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐặNG NGọC MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐặNG NGọC MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN MINH SơN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Vũ MINH TUệ ANH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Vũ MINH CHâU ANH

THCS CHU VĂN AN

ĐặNG TRUNG ANH

THCS CẦU GIẤY

PHạM NGọC HảI DươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

DươNG TRà MY

THCS CẦU GIẤY

Võ Hà VY

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN QUốC BảO LONG

THCS ĐẶNG THAI MAI

ĐậU ĐìNH HUY KHáNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN Sỹ MạNH

THCS ĐÀO SƯ TÍCH

PHAN NHậT ANH

THCS ĐÀO SƯ TÍCH

NGUYễN QUỳNH TRâM

THCS TẾ TIÊU

Đỗ VIệT HảI

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN CHí DũNG

THCS XUÂN DIỆU

PHAN ĐứC HUY

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN CôNG SơN

THCS XUÂN DIỆU

HOàNG THIêN BăNG

THCS XUÂN DIỆU

TRầN THàNH NAM

THCS NGÔ QUYỀN

NGUYễN NGọC MINH

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN THANH PHONG

THCS ARCHIMEDES

PHạM KHôI NGUYêN

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN TRọNG TấN

THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN VăN Lê ĐạT

THCS CHU VĂN AN

Vũ THế DũNG

THCS BA ĐÌNH

NGUYễN DUY HưNG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Vũ NGUYễN HồNG PHONG

THCS CẦU GIẤY

TRầN ĐàO THANH LAM

THCS CẦU GIẤY

ĐàO THIêN PHONG

THCS CẦU GIẤY

HOàNG KHáNH Lê

THCS CẦU GIẤY

Lê NHậT MINH

THCS CẦU GIẤY

Lê TUấN HOàNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN XUâN HảI

THCS CẦU GIẤY

Tô THU HIềN

THCS CẦU GIẤY

TRầN HảI Hà

THCS CẦU GIẤY

Đỗ THúY HIềN

THCS CẦU GIẤY

Lê MINH TRIếT

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN XUâN DươNG

THCS CẦU GIẤY

PHạM PHươNG ANH

THCS LÊ VĂN THIÊM

PHAN VăN KHảI

THCS ĐẶNG THAI MAI

Đỗ Bá THàNH

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN DANH KHảI

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN HữU PHú

THCS TẾ TIÊU

NGUYễN DươNG MINH

THCS NGÔ GIA TỰ

NGUYễN QUốC KHáNH

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

Đỗ Lê HOàNG

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN MINH TâN

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN QUốC HOàN

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN ĐứC MạNH

THCS XUÂN DIỆU

PHạM HOàNG DũNG

THCS XUÂN DIỆU

PHạM MINH HOàNG

THCS XUÂN DIỆU

PHAN QUANG SáNG

THCS TT PHỐ LU

NGUYễN THU HIềN

THCS TT PHỐ LU

Vũ CôNG TấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN XUâN HIếU

THCS NGÔ QUYỀN

ĐOàN QUANG HUY

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN HOàNG AN

THCS PHÚC LỢI

BùI PHươNG MAI

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ HOàNG QUâN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN Bá QUâN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ TùNG DươNG

THCS VIỆT HƯNG

TRầN Hà TUấN MINH

THCS YÊN THƯỜNG

PHạM THúY HằNG

THCS TRUNG ĐÔ

HOàNG DUY DũNG

THCS MỖ LAO

NGUYễN VIệT THắNG

THCS XUÂN MAI A

NGUYễN MAI PHươNG

Merit

School Name

Student Name

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN QUốC HưNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

NGUYễN HIềN YếN KHANH

MARIE CURIE HANOI SCHOOL

PHạM NGọC LINH

THCS CẦU GIẤY

DươNG XUâN DUY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THANH BìNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN LâM DUY

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN ĐìNH GIA BảO

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGô THU HươNG

THCS GIANG SƠN

NGUYễN THị QUỳNH HươNG

THCS TT PHỐ LU

BùI TUấN KHANH

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

HOàNG HữU KHIêM

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

Vũ TRUNG HIếU

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

HOàNG NGọC LINH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN HươNG LINH

THCS PHÚC LỢI

KIềU MạNH CườNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ BìNH NGUYêN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

LươNG QUốC KHáNH

THCS VIỆT HƯNG

ĐàO XUâN HUY

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN TùNG QUâN