Vietnam Ranking Year 7

Gold

School Name

Student Name

LIÊN CẤP NGÔI SAO

HOàNG THùY CHI

THCS GIA THỤY

NGUYễN TRầN CHIếN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGUYễN VIệT TUấN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGHIêM XUâN SơN

THCS PHÚC YÊN

NGHIêM TRườNG HUY

THCS CẦU GIẤY

Lê BảO DUY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG PHúC AN

THCS CẦU GIẤY

LưU NGUYễN NGọC ANH

THCS CẦU GIẤY

Tạ QUANG MINH

THCS TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN HUY QUANG

THCS XUÂN HÒA

NGUYễN HOàI ANH

THCS HÀ HUY TẬP

NGUYễN THị CHI MAI

Silver

School Name

Student Name

THCS GIẢNG VÕ

CôNG MINH PHú

THCS THANH XUÂN

NGUYễN HUY DươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TâM THảO

THCS CẦU GIẤY

TRầN NGUYễN NGọC MAI

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUốC BìNH

THCS CẦU GIẤY

TRầN Lê HươNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

Lê TUệ CHI

THCS TRƯNG VƯƠNG

ĐặNG HữU HOàNG NGUYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN PHAN KHáNH AN

THCS QUÁN BÀU

NGUYễN THàNH THáI

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

TRầN TUấN ANH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

PHạM ĐìNH THIêN BảO

TH - THCS PASCAL

PHạM TRUNG HIếU

THCS CHU VĂN AN

TRầN TRUNG CHIếN

THCS CHU VĂN AN

ĐàO VăN ĐứC

THCS KỲ TÂN

NGUYễN QUốC HOàNG Vũ

THCS MỸ CHÂU

Lê NGUYễN NHậT HUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Vũ MINH HIếU

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN TRầN TRUNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Tô MINH SơN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

DươNG NGUYễN HIếU

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN NGọC TUYểN

THCS PHÚC LỢI

Lê QUốC MINH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM THàNH CôNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Lê QUỳNH ANH

THCS NGUYỄN DU

PHạM TUấN HưNG

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN THANH CườNG

LIÊN CẤP NEWTON

TRầN PHúTHàNH

LIÊN CẤP NEWTON

PHạM GIA HưNG

LIÊN CẤP NEWTON

LIEW TRUNG Vũ

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN ĐứC MINH

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHAN KHáNH LINH

THCS GIẢNG VÕ

NGUYễN VươNG MINH

THCS THANH XUÂN

Lê HOàNG KHôI

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

TRầN AN KHáNH

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

PHạM NHậT QUANG

THCS DỊCH VỌNG

Vũ NAM ANH

THCS CẦU GIẤY

CHU GIA BáCH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

PHạM TấT ĐạT

THCS CẦU GIẤY

HàN TIếN QUANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH HIếU

THCS TRƯNG VƯƠNG

Lê GIA NGUYêN

THCS LÊ LỢI

Lê HồNG ĐứC

THCS LÊ VĂN THIÊM

TRầN DươNG THụC UYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THUỷ TIêN

LIÊN CẤP WELLSPRING

ĐàO NHậT QUANG

THCS ĐÀO SƯ TÍCH

NGUYễN QUốC CườNG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

TRầN VIếT HưNG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

TRầN THị ĐAN Lê

TH - THCS PASCAL

ĐặNG Hà LINH

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN VIệT HOàNG

THCS KỲ TÂN

ĐặNG HồNG QUâN

THCS NGUYỄN TRÃI

TRầN MINH NHậT

THCS SƠN LỘC

NGUYễN THị CẩM Tú

THCS THẠCH LINH

NGUYễN THị HIềN

THCS THẠCH LINH

ĐINH ANH TUấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

THáI Vũ HảI NAM

THCS ĐỨC GIANG

Đỗ HOàNG PHúC

THCS ĐỨC GIANG

LươNG QUỳNH ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HOàNG LâN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Đỗ MAI HươNG

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

ĐINH VăN QUANG

THCS PHÚC LỢI

TRầN TIếN THANH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN THU PHươNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN NAM KHáNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN ĐứC DUY

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM HOàI NAM

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM THU HUYềN

THCS YÊN THƯỜNG

NGUYễN NGọC TOàN

THCS YÊN THƯỜNG

NGUYễN ĐăNG KHôI

THCS TRUNG ĐÔ

PHạM NHậT ANH

THCS TRUNG ĐÔ

NGUYêN THảO LINH

THCS TRUNG ĐÔ

PHạM XUâN TUấN ANH

THCS TRUNG ĐÔ

NGUYễN ĐìNH NGUYễN

THCS NGUYỄN DU

CAO THị QUỳNH THươNG

THCS HƯNG BÌNH

PHạM VIệT HOàNG

THCS HƯNG DŨNG

TRầN DUY HưNG

THCS QUÁN BÀU

TRươNG THị HảI QUỳNH

THCS TRIỆU SƠN

TRịNH TRọNG TRUNG HIếU

THCS LÊ HỒNG PHONG

DươNG HOàNG ĐứC

THPT LÝ TỰ TRỌNG

Lê NGọC HUYềN

Merit

School Name

Student Name

THCS CHƯƠNG DƯƠNG

HUỳNH ÂN

THCS CẦU GIẤY

LA MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

Lê HOàNG DUNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THị TRúC ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY ANH

THCS LÊ VĂN THIÊM

PHAN HOàI NHâN

THCS LÊ VĂN THIÊM

NGUYễN VIệT HUY

THCS NGUYỄN HỒNG LỄ

NGUYễN THị THảO LY

THCS NGÔ GIA TỰ

BùI QUốC TRUNG

TH - THCS PASCAL

Võ ANH TUấN

THCS THẠCH LINH

MAI Bá DũNG

THSP ĐẠI HỌC VINH

TăNG QUỳNH ANH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN TRầN BảO CHINH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Lê QUốC ANH

THCS PHÙ LƯU TẾ

TRầN THị THU HUYềN

THCS PHÙ LƯU TẾ

NGUYễN KHáNH NHUNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Đỗ KHáNH AN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Võ MINH NGHĩA

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

MạC MINH CHIếN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN Lê Hà TRANG

THCS NGUYỄN DU

PHAN HươNG TRà

LIÊN CẤP NEWTON

TRầN QUANG MINH

LIÊN CẤP NEWTON

Đỗ NGUYêN SANG