Vietnam Ranking Year 6

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

BùI GIA THịNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

LưU QUANG MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRươNG TấN ĐạT

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐặNG CườNG THàNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN THANH HOàI ANH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG GIA KHáNH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Tô ANH MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THáI MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

TRươNG QUANG DIệU

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN NAM ANH

THCS CHU VĂN AN

PHạM NGâN AN

THCS GIA THỤY

DươNG ANH TUấN

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

BùI HUY HOàNG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HOàNG THế PHONG

THCS CẦU GIẤY

PHạM Hà VINH KHáNH

THCS CẦU GIẤY

Lê NGUYêN HOàNG

THCS CẦU GIẤY

Lê VIệT BáCH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DUY THịNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TấN KIệT

THCS CẦU GIẤY

PHạM NGọC HảI

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DUY HảI

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH DươNG

THCS NGHĨA TÂN

BùI THANH TRà

THCS VĨNH TƯỜNG

BùI QUANG TOàN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN Võ TRọNG NGUYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN GIA BảO

THCS NGÔ QUYỀN

NGUYễN HOàNG HUY

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

PHạM NGọC HUỳNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN VIệT HOàNG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

PHạM QUANG Vũ

THCS ARCHIMEDES

BùI ĐàM QUâN

THCS ARCHIMEDES

HàN THáI DươNG

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN THàNH TRUNG

THCS ARCHIMEDES

ĐặNG MINH QUANG

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN QUANG NHậT

THCS ARCHIMEDES

PHạM ANH KHôI

THCS AN DƯƠNG

HOàNG HảI

THCS LÝ NHẬT QUANG

NGUYễN TấT QUâN

Silver

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN ANH MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

Lê BảO PHúC

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HIềN HIếU

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHạM TRầN BáCH

HÀ NỘI AMSTERDAM

Lê DIệU HươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN TUấN KHảI

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN NAM SơN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê PHAN MINH HIếU

THCS CHU VĂN AN

HOàNG ĐứC LONG

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN ĐứC MINH

THCS CHU VĂN AN

ĐàM QUANG HưNG

THCS THANH XUÂN

ĐOàN QUANG KHảI

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lê THế GIA BảO

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGUYễN XUâN NHậT MINH

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

TRầN GIA HUY

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Hồ MINH QUANG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

BùI ĐứC PHáT

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN THáI SơN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Vũ NGọC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NGọC ĐAN KHANH

THCS CẦU GIẤY

PHAN Lê NGUYêN BảO

THCS CẦU GIẤY

Vũ HảI LONG

THCS CẦU GIẤY

TRầN NHậT QUANG

THCS CẦU GIẤY

HOàNG Lê PHươNG THủY

THCS CẦU GIẤY

Lê THùY AN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN VIệT ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN LạI GIA BáCH

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG MINH

THCS CẦU GIẤY

TRầN ĐứC VIệT

THCS CẦU GIẤY

TRầN CHí MINH

THCS CẦU GIẤY

TRườNG PHúC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TUấN PHáT

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HOàNG DươNG

THCS TRƯNG VƯƠNG

HOàNG GIA BảO

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN HOàNG MINH

THCS VĨNH TƯỜNG

NGUYễN TRọNG ĐạT

THCS VĨNH TƯỜNG

BùI QUốC DUY

THCS YÊN LẠC

HOàNG TRọNG KHIêM

THCS ĐẶNG THAI MAI

ĐồNG QUốC KHáNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN DUY MạNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê DIệU ANH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THIêN LAM

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê HUY THàNH

THCS NGÔ QUYỀN

Đỗ ĐăNG KHOA

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

CAO ANH TUấN

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

Võ THị MINH HUYềN

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

ĐOàN MINH ĐứC

THCS THỤ HẬU

BùI HUY Vũ

THCS THỤ HẬU

NGUYễN LươNG HUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Lê ANH TUấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN ANH MINH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN KHáNH NHI

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

ĐặNG THế HảI

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

Đỗ ĐìNH HIếU

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HưNG VIệT BáCH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đỗ VăN BáCH TUấN

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRịNH TRầN XUâN THịNH

THCS NAM TỪ LIÊM

TRầN ANH QUâN

THCS TRẦN PHÚ

TRầN TRọNG NGHĩA

THCS YÊN THƯỜNG

Hà TUấN ANH

THCS ARCHIMEDES

Vũ NAM ĐứC TRUNG

THCS ARCHIMEDES

PHạM NGọC KHáNH

THCS ARCHIMEDES

ĐINH TRọNG AN

PTCLC PHƯỢNG HOÀNG

PHAN Lê QUốC KIêN

THCS AN DƯƠNG

Vũ HồNG HưNG

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN Vũ MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP TÂY HÀ NỘI (WHS)

NGUYễN GIA KHIêM

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN BùI VI ANH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHAN MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG BìNH MINH

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN HUY DUY ANH

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN HOàNG DũNG

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN MINH TâN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

HữU KIệT PHONG

THCS NGUYỄN ĐỨC ỨNG

Vũ ĐăNG HUY

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HảI DươNG

THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Vũ Hà PHAN

THCS CẦU GIẤY

KHúC ĐăNG MINH

THCS CẦU GIẤY

TRầN PHạM ANH THư

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DOãN ĐứC VINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Lê TUấN Tú

THCS CẦU GIẤY

MAI ĐắC MINH

THCS CẦU GIẤY

TRươNG VươNG THảO MY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH HạNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ANH THư

THCS CẦU GIẤY

TRầN QUANG TUấN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THàNH ĐạT

THCS CẦU GIẤY

BùI QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐAN Lê

THCS CẦU GIẤY

ĐINH TUệ MINH

THCS CẦU GIẤY

TốNG NGUYễN TRườNG SơN

THCS CẦU GIẤY

ĐàO TRọNG ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HươNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

Lê ĐặNG MINH NHậT

THCS CẦU GIẤY

TRịNH ĐứC DươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN LINH NHI

THCS CẦU GIẤY

MAI MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHươNG MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHúC DươNG

THCS CẦU GIẤY

LưU GIA KHáNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN CHU HùNG ANH

THCS CẦU GIẤY

TRịNH ANH KIêN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THU AN

THCS CẦU GIẤY

ĐàO CHâU ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC TấN Hà

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN TRầN GIA BảO

THCS LÊ VĂN THIÊM

NGUYễN Lê THảO LINH

THCS NGUYỄN HỒNG LỄ

NGUYễN THị Hà VI

THCS NGUYỄN HỒNG LỄ

Lê THị MAI PHươNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

DươNG ĐứC THIệN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN VăN HùNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê DUY MạNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

PHạM Lữ THảO NGUYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

THáI DOãN PHú

THCS ĐẶNG THAI MAI

TRươNG TUấN DũNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

ĐOàN ĐứC MạNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

TRầN NGọC MINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN BùI BảO NGUYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THị HUYềN ANH

THCS NGÔ SĨ LIÊN

Lã TUấN MINH

THCS NGÔ SĨ LIÊN

Lã NGọC KHOA

THCS NGÔ QUYỀN

BùI NHậT MINH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

Lê MINH DũNG

THCS NGÔ GIA TỰ

PHùNG NGọC HOA

TH - THCS PASCAL

CôNG THANH Hà

TH - THCS PASCAL

Đỗ HồNG DươNG

THCS MỸ CHÂU

Lê THị BảO NGọC

THCS THẠCH LINH

NGUYễN DIệU HIềN

THCS THẠCH LINH

PHạM VâN KHáNH

THCS THỤ HẬU

Hồ Hà DUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN TRUNG HảI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Hà QUANG MINH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

LươNG CôNG THáI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

PHạM THị LINH ĐAN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

MAI KHươNG DUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN ĐứC HUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG ĐứC PHú QUý

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Vũ Đỗ MINH CHâU

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BùI ĐạI DươNG

THCS TT PHỐ LU

NGUYễN HOàNG LONG

THCS TT PHỐ LU

NGUYễN NGọC BíCH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

ĐàO QUANG MINH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

Lê QUANG HUY

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

NGUYễN THị ÁI NHâN

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN THị DIệU THúY

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

KHúC MINH KHUê

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

NGUYễN MINH LONG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

NGUYễN TRUNG KIêN

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

ĐặNG NGUYễN KHôI NGUYêN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG NGUYêN PHONG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN TUấN KHôI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Vũ THáI LONG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

PHAN ĐứC MạNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN KHắC MINH SơN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NHữ PHươNG Hà

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN ĐứC DũNG

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Đỗ ĐứC TRí

THCS PHÙ LƯU TẾ

TRịNH THủY NGUYêN

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN NGUYệT MINH

THCS PHÚC LỢI

Lê THị TRà MY

THCS SÀI ĐỒNG

NGUYễN NHậT CườNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐOàN LâM DUY

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐINH HữU NAM

THCS NGUYỄN DU

HOàNG DUY KHáNH

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN ĐAN Lê

THCS ARCHIMEDES

HOàNG ANH KHôI

THCS ĐỘI CUNG

Đỗ QUỳNH THư

THCS LÊ MAO

BùI QUANG BảO NGUYêN

THCS LÊ MAO

Lê VăN ĐứC

THCS QUÁN BÀU

NGUYễN TRườNG Vũ

THCS QUÁN BÀU

NGUYễN PHươNG TRà

THCS - THPT BAN MAI

NGUYễN HOàNG DUY

THCS SƠN TÂY

ĐặNG THIêN PHONG

PHỔ THÔNG LIÊN CẤP VINSCHOOL IMPERIA

Đỗ NGọC KHáNH LINH

THCS NGỌC LÂM

Lê NGUYêN ĐứC

THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

ĐOàN QUANG HUY

Merit

School Name

Student Name

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HồNG PHONG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN Vũ PHươNG THùY

THCS CẦU GIẤY

ĐồNG MINH ANH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG QUế CHI

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG HưNG

THCS CẦU GIẤY

ĐINH TUấN ĐạT

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG NGọC TườNG LINH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG NGọC LINH ĐAN

THCS CẦU GIẤY

PHạM CáT LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH TRí

THCS NGHĨA TÂN

Đỗ THáI LINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THị BảO HâN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THáI QUốC HUY

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGUYễN QUANG ANH

THCS MINH KHAI

NGUYễN NHậT QUANG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

NGUYễN PHAN LONG NHậT

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

NGUYễN TRầN ÁNH DươNG

TH - THCS PASCAL

NGUYễN BảO Hà

THCS MỸ CHÂU

PHAN THị BảO PHươNG

THCS THẠCH LINH

NGUYễN MINH NGọC

THCS THẠCH LINH

Võ PHAN NGọC BảO

THCS THẠCH LINH

ĐồNG Lê NHậT ÁNH

THCS BẮC CƯỜNG

NGUYễN VIệT SơN

THCS BẮC CƯỜNG

NGUYễN Hà NHư

THCS BẮC CƯỜNG

ĐặNG QUốC VIệT

THCS LÊ HỒNG PHONG

NGUYễN THị PHươNGTHảO

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐặNG DUY KHáNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN Vũ DUY CườNG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

Tạ Vũ KHáNH NGâN

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

NGUYễN HảI LâM

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

MAI ĐứC MINH

THCS ĐỨC GIANG

TRươNG MINH HIếU

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG MạNH PHONG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐINH VIệT HOàNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN MINH NHậT

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐặNG CHU MINH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGô DANH AN

THCS NAM TỪ LIÊM

Lê HOàNG THáI

THCS NGÔ QUYỀN

PHạM VIệT CHIếN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN Tú ANH

THCS PHÚC LỢI

Tạ MINH CHâU

THCS PHÚC LỢI

KIềU PHươNG UYêN

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN THảO HIềN

THCS PHÚC LỢI

PHạM PHươNG THúY

THCS PHÚC LỢI

ĐàO PHạM KHáNH LINH

THCS PHÚC LỢI

NGô ĐứC HảI

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN THị THảO NGUYêN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

TRịNH TUấN MINH

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN THANH THảO

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN TRầN GIA BảO

THCS HÀ HUY TẬP

NGUYễN Sỹ HảI

THCS AN DƯƠNG

NGUYễN TRọNG NGHĩA

THCS AN DƯƠNG

NGUYễN PHươNG NAM

THCS AN DƯƠNG

NGUYễN KIềU TRINH

THCS AN DƯƠNG

ĐàO Vũ GIA LươNG