Vietnam Ranking Year 5

Gold

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

TRầN HOàNG VIệT

TH DL BAN MAI

NGUYễN TUấN KHANG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN CAO HUY

TH HÀ HUY TẬP 2

CAO KHắC MạNH

TH KIM LIÊN

Lê HOàNG DươNG

TH KIM LIÊN

Vũ NGUYễN NAM ANH

TH THỊNH QUANG

PHạM GIA HUY

TH ĐÔNG THÁI

NGUYễN PHươNG ANH KHôI

TH ĐÔNG NGẠC B

NGUYễN MINH KHôI

TH HOÀNG HOA THÁM

TRươNG MINH ĐứC

TH LONG BIÊN

THẩM LINH CHI

TH ĐỀN LỪ

Đỗ TRí ĐứC

TH DƯƠNG NỘI B

NGUYễN TRUNG THáI SơN

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Vũ QUANG HUY

TH BẮC LỆNH

TRầN HOàNG VIệT

ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

NGUYễN KHáNH MINH

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN VIệT HOàNG

LIÊN CẤP NEWTON

ĐặNG TRầN BảO ĐAN

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN BùI ĐứC DũNG

Silver

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

Lê HUY VINH

TH DL BAN MAI

NGUYễN TRầN MINH PHươNG

TH DL BAN MAI

ĐINH NHậT MINH

TH DL BAN MAI

NGUYễN NGọC THảO NGUYêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN THUậN HIếU

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM HOàNG MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Vũ VĩNH HOàNG

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

HOàNG CHí BảO

TH TRƯNG VƯƠNG

DươNG ĐàM HưNG

TH TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN LINH ĐAN

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THạC TUệ NGHĩA

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

DươNG VIệT HùNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Vũ GIA BảO

TIỂU HỌC TÂY SƠN

CAO MAI ANH

TH HÀ HUY TẬP 2

NGUYễN THị Hà ANH

TH TRUNG VĂN

Vũ HOàNG BáCH

TH NGUYỄN TRÃI

Hồ THụC ANH

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

ĐOàN MạNH TRườNG

TH THỊNH QUANG

TRầN Hà PHươNG

TH NGUYỄN THÁI HỌC

NGUYễN PHươNG THùY

LIÊN CẤP LOMONOXOP

PHạM HảI ĐăNG

TH LÊ NGỌC HÂN

ĐOàN QUANG HưNG

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

PHùNG GIA HưNG

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

TRầN ĐìNH AN

TH THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG

NGUYễN HảI TRIềU

TH THƯỢNG THANH

Từ PHạM THùY DươNG

TH NGỌC LÂM

NGUYễN ĐứC HOàNG

TH LONG BIÊN

BùI TRầN QUốC ANH

TH LONG BIÊN

NGUYễN GIA MINH

TH LONG BIÊN

ĐàM NGUYễN GIA HUY

TH LONG BIÊN

NGUYễN VIệT DũNG

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

Hồ THị YếN NHI

TH NAM GIANG

TRầN PHạM NGọC ANH

TH THẠCH VĨNH

NGUYễN MINH ĐăNG

TH TT THẠCH HÀ

Lê THị MAI PHươNG

TH GIA THƯỢNG

PHạM TUấN KIệT

TH BẮC LỆNH

PHạM THANH SơN

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN NHấT NAM

THSP ĐẠI HỌC VINH

PHAN TRọNG DươNG

TH CHÚC SƠN A

Đỗ ĐặNG VIệT ANH

TH CHÚC SƠN A

Đỗ ĐặNG DUY ANH

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN QUANG TUấN

LIÊN CẤP NEWTON

MạC MINH DũNG

TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG

BùI QUANG VINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Hà QUỳNH CHI

TH TRƯỜNG THI

NGUYễN Vũ TRúC CHI

TH VĂN SƠN

NGUYễN ĐăNG QUANG

TH NGA VĂN

Lã ĐứC KHANG

Bronze

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGUYễN HOàNG TùNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN THế PHONG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN QUốC AN

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRầN VIệT CườNG

TH NGUYỄN TRÃI

ĐăNG THị BảO THI

TH NGUYỄN TRÃI

Vũ ĐứC NAM

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Vũ THàNH VINH

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

PHạM LINH NHI

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê VIệT HOàNG

TH LÊ NGỌC HÂN

Võ ĐứC NAM

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN MINH TIếN

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

NGUYễN ĐắC HIếU

TH ĐỊNH CÔNG

CAO NGọC PHươNG CHI

TH THANH AM

HOàNG MINH KHôI

TH ĐỒNG TÂM

HOàNG LONG

TH LĨNH NAM

TRầN KHáNH TâM

TH NGỌC LÂM

Vũ Kỳ SơN

TH NGỌC LÂM

NGUYễN ĐứC DũNG

TH NHẬT TÂN

NGUYễN THàNH ĐạT

TH NHẬT TÂN

BùI QUANG MINH

TH LONG BIÊN

ĐINH QUốC HùNG

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

ĐOàN THị MINH ANH

TH ĐÔNG NGẠC A

HOàNG MINH THắNG

TH ĐẠI AN

PHùNG THị NGọC ANH

TH NAM GIANG

NGUYễN HữU LONG

TH NAM GIANG

NGUYễN THị THùY LINH

TH NAM GIANG

Vũ THị Tú QUỳNH

TH NAM GIANG

ĐOàN CôNG THàNH

TH THẠCH LINH

PHAN HOàNG THụC QUYêN

TH THẠCH SƠN

NGUYễN TIếN ĐàN

TH TT THẠCH HÀ

NGUYễN QUốC HOàNG HUY

TH TT THẠCH HÀ

NGUYễN HOàNG GIA BảO

TH TT THẠCH HÀ

NGUYễN QUốC TIếN

TH BẮC CƯỜNG

Vũ QUANG MINH

TH GIA THƯỢNG

TRầN TRọNG TUấN

TH BẮC LỆNH

NGUYễN TUấN MINH

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUANG HưNG

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN VăN AN

TH DUYÊN HẢI

LạI HUY HOàN

TH KIM ĐỒNG

CAO TRí THàNH

TH KIM ĐỒNG

PHạM QUANG MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

ĐặNG MINH HIếU

THSP ĐẠI HỌC VINH

PHạM XUâN TUấN MINH

TH ĐIỆN BIÊN

TRịNH NHậT ANH

LIÊN CẤP NEWTON

LIEW TRIềU Vũ

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN TRUNG HIếU

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN ĐứC HảI

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ SONG HIềN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

ĐOàN BảO PHú

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

HOàNG NHậT NGUYêN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM NGọC KIM TấN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ NGUYêN HùNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN THIệU KHOA

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

HOàNG MINH QUâN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê THáI PHAN

TH VIỆT HƯNG

NGUYễN QUốC HUY

TH VIỆT HƯNG

ÂU THáI DươNG

TH VIỆT HƯNG

PHạM KHáNH LUậN

TH SƠN TÂY

Hồ QUốC TRUNG

TH THỊ TRẤN NGHI XUÂN

NGUYễN QUốC ANH

TH THỊ TRẤN NGHI XUÂN

Hồ NGọC HUY

Merit

School Name

Student Name

TH TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN HOàNG QUâN

TH HƯNG DŨNG 1

NGUYễN KHắC QUANG MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

PHạM BìNH MINH

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

TRầN PHúC HưNG

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

NGUYễN KHáNH TOàN

TH NHẬT TÂN

ĐặNG NGọC TUệ NHI

TH ĐÔNG NGẠC A

NGUYễN QUANG TIếN

TH NAM GIANG

PHạM ĐOàN KHáNH TRANG

TH NAM GIANG

ĐOàN THị Hà LINH

TH NAM GIANG

ĐOàN KHáNH TRANG

TH NAM GIANG

ĐOàN THị Hà LINH

TH NAM GIANG

Vũ QUANG MINH

TH KỲ SƠN

Lê ANH THơ

TH KỲ SƠN

ĐặNG ĐìNH QUốC ANH

TH KỲ SƠN

BùI ANH THư

TH NGUYỄN DU

NGUYễN ĐứC KHáNH

TH THẠCH LINH

TRầN DIệU THúY

TH THẠCH LINH

NGUYễN THị YếN NHI

TH THẠCH LINH

NGUYễN PHI ANH NHạC

TH THẠCH TIẾN

NGUYễN TRầN KHáNH THư

TH TT THẠCH HÀ

Lê NGUYễN HIếU

TH GIA THƯỢNG

NGUYễN DươNG ANH

TH GIA THƯỢNG

Lê NGảI LY

TH BẮC LỆNH

Đỗ Vũ UYểN NHI

TH BẮC LỆNH

NGUYễN HOàNG HUY

TH BẮC LỆNH

NGUYễN MINH NGọC

TH BẮC LỆNH

NGUYễN TUấN DũNG

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUANG HUY

TH DUYÊN HẢI

Lê VIếT DũNG

TH KIM ĐỒNG

BùI QUANG ĐứC

TH LÊ NGỌC HÂN

PHAN TUệ LươNG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN PHú BìNH

TH ĐÔNG CƯƠNG

NGUYễN TàI ĐứC

TH LÊ MAO

TRầN TRUNG THàNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

CHU Đỗ QUANG MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN HOàNG VIệT

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ HươNG TRà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

BùI MINH CHâU

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH SơN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN TUệ NHư

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê DUY ANH

TH THỊ TRẤN NGHI XUÂN

PHAN ĐứC ANH