Vietnam Ranking Year 3

Gold

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGUYễN NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN MINH KHANG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN NGọC HùNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN TRUNG KIêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐàO KHáNH NAM

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHí NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN MINH NGọC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

CHU ANH KHôI NGUYêN

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN CHâU ANH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN TườNG MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN SơN HOàNG

TH THÀNH CÔNG B

Lê MINH HIểN

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN DUY HưNG

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

TRầN THANH THảO

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN MINH ĐứC

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

Hà LâM TườNG

TH HÀ HUY TẬP 2

CAO KHắC DũNG

MARIE CURIE HANOI SCHOOL

NGUYễN NGọC QUANG HUY

THCS VÕ THỊ SÁU

TRịNH QUANG MINH

TH ĐINH TIÊN HOÀNG

TRầN MINH Vũ

TH DỊCH VỌNG B

NGUYễN LINH ĐAN

TH THANH XUÂN TRUNG

PHạM QUANG Hà

TH HƯNG DŨNG 1

NGUYễN PHAN KHáNH GIA

TH LÊ NGỌC HÂN

Vũ VâN KHáNH

TH HÀ NỘI THĂNG LONG

Lê QUANG MạNH

TH THÁI THỊNH

NGUYễN BảO NGọC

TH THÁI THỊNH

ĐàO VIếT TUấN KIệT

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Đỗ ĐứC PHáT

TH ĐỀN LỪ

Đỗ TRí DũNG

TH ĐÔNG NGẠC A

NGUYễN MạNH HảI

TH ĐÔNG NGẠC A

VY HOàNG HảI

TH NAM HỒNG

NGUYễN TùNG DươNG

TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

NGUYễN MINH TRí

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN CHí THANH

LIÊN CẤP NEWTON

MạC KIêN TRUNG

TH CHU VĂN AN

NHữ KIM BạCH DươNG

TH CHU VĂN AN

PHAN PHươNG LINH

TH NÚI ĐÈO

TRầN ĐìNH SơN

TH VIỆT HƯNG

NGUYễN THùY ANH

TH TRƯỜNG THI

PHạM MINH TRUNG

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

HOàNG AN KHANG

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

Đỗ GIA BảO

Silver

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

NGô THế HùNG

TH DL BAN MAI

MAI TUấN THàNH

TH DL BAN MAI

Đỗ TUấN MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

ĐàO NGọC MAI HOA

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê TUệ CHâU

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ANH KHOA

LIÊN CẤP NGÔI SAO

VăN ANH Vũ

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê GIA HIểN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN HOàNG PHươNG UYêN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHươNG GIA LINH

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

ĐINH QUốC TRọNG

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN LạI HOàNG TùNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

PHạM HảI NAM

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

TRầN THU HạNH

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN ĐăNG GIA LINH

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN HOàNG BảO MINH

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

MAI ĐứC BảO

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Đỗ Hà MINH ANH

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

ĐOàN NGUYễN HảI QUâN

TIỂU HỌC TÂY SƠN

NGUYễN NăNG TRUNG KIêN

TIỂU HỌC TÂY SƠN

TRầN SơN TùNG

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

NGUYễN HOàNG LâM

TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

HOàNG Tú LINH

TH BỒ ĐỀ

NGUYễN NGô NGọC MINH

TH BỒ ĐỀ

Vũ NAM PHONG

TH BỒ ĐỀ

NGUYễN TUấN ANH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN HOàNG TùNG

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN THUỳ DươNG

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN DUY QUANG ĐứC

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN TấN DũNG

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN HồNG CHươNG

TH NGUYỄN TRÃI

Đỗ TUấN KIệT

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN KHáNH TRANG

TH KIM ĐỒNG

LươNG TRầN THANH TRANG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN ĐìNH PHONG

THCS VÕ THỊ SÁU

ĐOàN QUANG BáCH

TH ĐINH TIÊN HOÀNG

Đỗ MINH Vũ

TH ĐINH TIÊN HOÀNG

PHạM NGọC QUâN BảO

TH ĐÔNG THÁI

NGUYễN MINH QUANG

TH HÙNG VƯƠNG

NGUYễN MINH HOàNG

TH ĐẠI MỖ

Lê ĐìNH TRọNG

TH CHU VĂN AN (HÀ ĐÔNG)

Vũ Võ TRANG ANH

TH LÊ NGỌC HÂN

DươNG GIA HưNG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN THIêN MINH

TH NAM TRUNG YÊN

Đỗ BảO TRâM

TH THÁI THỊNH

NGUYễN KHáNH NAM

TH HOÀNG LIỆT

ĐặNG THáI Vũ

TH ĐỒNG NHÂN

PHạM Vũ TUấN KIệT

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

PHạM DUY ANH

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

HOàNG NGUYêN NGọC

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

TRầN VIệT ANH

TH - THCS PASCAL

PHạM Vũ ANH KHôI

TH ĐÔNG NGẠC A

BùI TUấN PHONG

TH ĐÔNG NGẠC A

Lê Hà CHI

TH NAM GIANG

ĐàO QUỳNH NGâN

TH NAM HỒNG

ĐặNG HOàNG MINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

PHạM ĐứC ANH

TH YÊN HỒ

PHAN NGUYễN VIệT ANH

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN NGọC NGHĩA

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN DUY ANH

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN CHấN HưNG

TH THANH TRÌ

Lê TRí DũNG

TH THANH TRÌ

DươNG HUY MINH TRí

TH THANH TRÌ

NGUYễN PHươNG THảO

TH YÊN SỞ

CAO ĐứC HIếU

TH YÊN SỞ

TRầN HùNG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN AN KHáNH

TH LÊ MAO

Từ THáI AN

TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG

NGUYễN HOàI SơN

TH CHU VĂN AN

NGUYễN PHI LONG

TH CHU VĂN AN

BùI QUốC PHONG

TH DƯ HÀNG KÊNH

TRầN TRUNG ĐứC

TH NGUYỄN HUỆ

BùI TUấN MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

DươNG TUấN ANH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN LâM HOàNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN Mỹ VâN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

KHươNG MINH THU

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN KHáNH AN

TH TRƯỜNG THI

NGUYễN Vũ TRúC LâM

TH NGHI KIM

BùI QUANG MINH

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

Hà TRườNG THUỷ

Bronze

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

HOàNG DươNG ANH Vũ

TH DL BAN MAI

QUáCH NHậT MINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM HOàNG PHúC

TH KHƯƠNG MAI

NGUYễN HồNG PHươNG

TH NAM TỪ LIÊM

Lê HOàNG SơN

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

HOàNG MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

PHAN TUấN KIệT

TIỂU HỌC TÂY SƠN

HOàNG CẩM Tú

TIỂU HỌC TÂY SƠN

Lê PHạM DUY KHáNH

TIỂU HỌC TÂY SƠN

NGUYễN ĐứC ĐăNG KHôI

TIỂU HỌC TÂY SƠN

Lê HIếU MINH

TIỂU HỌC TÂY SƠN

NGUYễN ĐứC AN

TH HÀ HUY TẬP 2

NGUYễN Lê ANH QUâN

TH BỒ ĐỀ

PHAN NGâN Hà

TH NGUYỄN TRÃI

PHạM CHâU ANH

TH NGUYỄN TRÃI

HOàNG ĐắC PHúC

TH NGUYỄN TRÃI

THIềU Lê HUY

TH NGUYỄN TRÃI

HOàNG QUANG MINH

TH NGUYỄN TRÃI

TRịNH MINH HOàNG

TH NGUYỄN TRÃI

Vũ TUấN HưNG

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN ANH DUY

TH NGUYỄN TRÃI

ĐặNG Lê ANH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN MINH HUYềN

TH NGUYỄN TRÃI

HOàNG ANH HảI NGâN

TH NGUYỄN TRÃI

PHạM HUYềN TRANG

TH NGUYỄN TRÃI

HOàNG NGọC DIệP

TH NGUYỄN TRÃI

TRịNH ANH ĐứC

TH NGUYỄN TRÃI

NGô PHươNG MAI

TH NGUYỄN TRÃI

BùI GIA MINH

TH NGUYỄN TRÃI

NGUYễN Lê PHươNG VY

TH NGUYỄN TRÃI

Đỗ THị NGọC THươNG

TH ĐINH TIÊN HOÀNG

PHí NGọC LINH CHI

TH ĐINH TIÊN HOÀNG

PHạM NGọC BảO ANH

TH NGUYỄN THÁI HỌC

ĐàO TUấN DũNG

LIÊN CẤP LOMONOXOP

NGUYễN MINH CHâU

TH LÊ NGỌC HÂN

LươNG VIệT HưNG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN MINH TUấN

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN MINH HIếU

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN PHAN UY ĐứC

TH ĐẠI TỪ

TRịNH TIếN DũNG

TH HÀ NỘI THĂNG LONG

PHạM PHươNG HảI

TH HOÀNG LIỆT

Tạ PHươNG VY

TH HOÀNG LIỆT

NGUYễN TRUNG HIếU

TH ĐỒNG NHÂN

Đỗ CHí KIêN

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

NGUYễN DUY ANH

TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐOàN KHảI MINH

TH THANH AM

NGUYễN Hà PHươNG

TH LĨNH NAM

TRầN THị GIA LINH

TH NHẬT TÂN

BùI MINH TRANG

TH NHẬT TÂN

NGUYễN TIếN ĐạT

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

PHạM TRườNG CHINH

TH ĐÔNG NGẠC A

BùI ĐứC ANH

TH ĐÔNG NGẠC A

NGUYễN DươNG HùNG

TH ĐÔNG NGẠC A

ĐặNG LINH NHI

TH ĐÔNG NGẠC A

PHạM TRầN THIêN Vũ

TH HỒNG QUANG

ĐOàN PHươNG UYêN

TH HỒNG QUANG

PHạM NGọC BảO

TH HỒNG QUANG

Lê MạNH QUANG

TH HỒNG QUANG

NGô THị KIềU VI

TH HỒNG QUANG

TRIệU KHáNH LINH

TH NAM DƯƠNG

PHạM NGọC LINH

TH NAM ĐÀO

NGUYễN THị PHươNG ANH

TH NAM GIANG

ĐOàN QUANG HưNG

TH NAM GIANG

NGUYễN ĐứC TRUNG

TH NAM HỒNG

PHạM KIềU TRINH

TH NAM HỒNG

BùI THị VâN ANH

TH NAM HỒNG

NINH THANH HOA

TH NAM HỒNG

BùI NGUYễN MINH HạNH

TH NGÔ ĐỨC KẾ

DươNG Nữ MAI PHươNG

TH NGHĨA BÌNH

TRầN THúY HạNH

TH NGHĨA BÌNH

NGUYễN YếN NHI

TH NGHĨA BÌNH

TRầN HOàNG MINH HUY

TH THẠCH ĐÀI

ĐặNG THế ĐứC

TH TRẦN QUỐC TOẢN

ĐINH BảO ANH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TRầN NGọC Hà

TH TRẦN QUỐC TOẢN

PHùNG GIA BáCH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGô HảI PHONG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN HảI AN

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TRầN Lê Tú ANH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

ĐặNG HUY MINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGô GIA BảO

TH THẠCH TRUNG

NGUYễN HOàNG TRUNG DũNG

TH YÊN HỒ

NGUYễN TRầN BảO THI

TH BẮC CƯỜNG

NGUYễN BảO ANH

TH BẮC CƯỜNG

Đỗ GIA BảO

TH GIA THƯỢNG

Lê QUỳNH CHI

TH HƯNG DŨNG 2

NGUYễN DUY KHOA

TH BẮC LỆNH

ĐặNG THANH Vũ

TH BẮC LỆNH

MAI PHú ĐạI

TH BẮC LỆNH

NGUYễN THANH TRúC NHư

TH BẮC LỆNH

ĐINH HOàNG NGUYêN

TH DUYÊN HẢI

NGUYễN DANH THáI

TH HOÀNG VĂN THỤ

HOàNG QUỳNH ANH

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN NGọC DươNG

TH HOÀNG VĂN THỤ

Lê HOàNG LONG

TH HOÀNG VĂN THỤ

DươNG QUANG ANH

TH HOÀNG VĂN THỤ

ĐàO GIA HưNG

TH HOÀNG VĂN THỤ

NGUYễN THị THúY NGA

TH KIM ĐỒNG

Vũ TRí KHANG

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN Vũ NGọC CườNG

TH KIM ĐỒNG

LưU BảO NAM

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN XUâN SANG

TH LÊ NGỌC HÂN

TRầN CôNG VINH

TH LÊ NGỌC HÂN

MAI ÁNH DươNG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN Hà LINH

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê BảO QUYêN

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê THế SơN

TH LÊ NGỌC HÂN

Đỗ PHạM THùY LINH

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN HUYềN MY

TH LÊ VĂN TÁM

ĐINH NGọC MINH CHâU

TH LÊ VĂN TÁM

Đỗ THU PHươNG

TH LÊ VĂN TÁM

HOàNG KIM MAI ANH

TH LÊ VĂN TÁM

NGUYễN MINH HUYềN

TH LÊ VĂN TÁM

ĐặNG HảI TâN

TH THANH MIẾU

TRươNG GIA LINH

TH THANH TRÌ

GIANG Sỹ NAM BảO

TH THANH TRÌ

NGUYễN NGọC DIệP

TH THANH TRÌ

NGUYễN ÁNH DươNG

TH THANH TRÌ

Hà QUANG HảI

TH VĨNH QUỲNH

TRầN ANH THáI

THSP ĐẠI HỌC VINH

NGUYễN HữU NGUYêN

THSP ĐẠI HỌC VINH

BùI DANH KHANG

THSP ĐẠI HỌC VINH

NGUYễN TIếN LâM

THSP ĐẠI HỌC VINH

PHAN NGUYêN AN

TRƯỜNG PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU HÀ NỘI

BùI THANH YêN

TH LÊ MAO

DươNG Bá HàO

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM VâN KHáNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ MINH ĐăNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

HOàNG BảO DUY

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ NGọC DIệP

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH TUấN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN QUốC BìNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN ĐăNG DươNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ MINH Hà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê Hà MINH DươNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

VươNG QUANG MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN PHươNG HồNG

TH VIỆT HƯNG

TRầN ĐứC NHậT MINH

TH VIỆT HƯNG

ĐOàN ĐắC HIếU

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN MINH ĐăNG

TH HƯNG LỘC

TRầN THị KHáNH AN

TRƯỜNG TH & THCS EVEREST

ĐINH NGUYễN TUệ MINH

TH YÊN XÁ

BùI TUấN LONG

TH HƯNG BÌNH

CAO THàNH PHáT

Merit

School Name

Student Name

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Lê NHậT MINH CHâU

TH TRƯNG TRẮC

Lê THANH HằNG

TH LÊ NGỌC HÂN

MAI HảI MINH

TH ĐỒNG NHÂN

Đỗ MạNH CườNG

TH THANH AM

NGUYễN YếN NHI

TH BẦN YÊN NHÂN SỐ 2

ĐặNG PHươNG LINH

TH NHẬT TÂN

NGUYễN GIA BáCH

TH ĐÔNG NGẠC A

Vũ Lê QUANG HUY

TH GIAO HÀ

NGUYễN NGọC HUYềN CHANG

TH HỒNG QUANG

Vũ THị THANH TâM

TH HỒNG QUANG

NGUYễN DUY QUANG ANH

TH NAM DƯƠNG

TRầN NHư BìNH

TH NAM DƯƠNG

Vũ NGọC ÁNH

TH NAM DƯƠNG

PHạM Võ MINH QUâN

TH NAM HỒNG

ĐOàN MạNH QUâN

TH SƠN LỘC

NGUYễN MAI PHươNG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN TRầN ANH LâN

TH TRẦN QUỐC TOẢN

ĐINH MAI Hà MY

TH TRẦN QUỐC TOẢN

PHạM MINH ĐứC

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN ĐăNG KHôI

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Đỗ GIA MINH

TH TRẦN QUỐC TOẢN

Lê QUỳNH TRANG

TH TRẦN QUỐC TOẢN

NGUYễN TRườNG KHOA

TH TT THẠCH HÀ

NGUYễN QUốC GIA HIếU

TH BẮC CƯỜNG

NGUYễN MINH HảI

TH BẮC LỆNH

Lê ĐạI PHONG

TH BẮC LỆNH

Mã XUâN ĐạI

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN ĐứC ANH

TH DUYÊN HẢI

NGUYễN MạNH CườNG

TH HOÀNG VĂN THỤ

ĐặNG GIA KHáNH

TH HOÀNG VĂN THỤ

LươNG PHươNG THảO

TH HOÀNG VĂN THỤ

LưU GIA HUY

TH HOÀNG VĂN THỤ

KIềU HOàNG TâN

TH KIM ĐỒNG

GIANG YếN NHI

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN QUANG VINH

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN THàNH NAM

TH KIM ĐỒNG

NGUYễN MINH QUANG

TH KIM ĐỒNG

PHạM GIA HưNG

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê THế SơN

TH LÊ NGỌC HÂN

HOàNG VIệT ANH

TH LÊ VĂN TÁM

VươNG BảO NGọC

TH LÊ VĂN TÁM

NGUYễN HữU ĐạT

TH THANH TRÌ

HOàNG KHáNH LINH

TH THANH TRÌ

HOàNG THU TRANG

TH TRÂU QUỲ

NGUYễN TRầN MINH NGọC

THSP ĐẠI HỌC VINH

PHùNG QUANG HUY

THSP ĐẠI HỌC VINH

TRầN QUANG ĐạO

PTCLC PHƯỢNG HOÀNG

ĐặNG THị TâM ĐAN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NHữ TùNG LâM

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

QUáCH MINH ĐạT

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ QUANG MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

ĐINH NGọC HảI

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN NGọC KHáNH LINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM NGọC Hà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN BảO UYêN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN HồNG LAM GIANG

TH VIỆT HƯNG

NGUYễN MINH ĐạT