ASMO English Vietnam Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHạM TRUNG KIêN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN CAO HưNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

HOàNG THANH MAI

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM VIệT HưNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

CHU ANH THIệN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN PHươNG ANH

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGHIêM XUâN SơN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Đỗ GIA LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY ANH

THCS CẦU GIẤY

ĐàO ĐìNH Hà CHâU

THCS CẦU GIẤY

DươNG XUâN DUY

THCS CẦU GIẤY

Lê THIêN Hà

THCS CẦU GIẤY

Lê VIếT NGUYêN THáI

THCS CẦU GIẤY

PHạM TUấN MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TRầN BảO NGọC

THCS CẦU GIẤY

TRầN XUâN NAM

THCS CẦU GIẤY

Vũ HạNH NGUYêN

THCS CẦU GIẤY

DươNG TRà MY

THCS CẦU GIẤY

Đỗ QUANG TRUNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THư BìNH

THCS CẦU GIẤY

PHạM THANH UYêN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH NGọC

THCS CẦU GIẤY

TRầN TâM ĐAN

THCS CẦU GIẤY

TRầN THụC ANH

THCS LÊ LỢI

TRầN THùY DươNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

HOàNG XUâN CẩM LINH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

NGUYễN NGọC HươNG GIANG

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

HOàNG HữU KHIêM

TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐàO Hà ĐứC ANH

Silver

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHAN KHáNH LINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐặNG NGọC MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN Vũ Mỹ HạNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐINH TRầN PHươNG LINH

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN QUốC HưNG

LIÊN CẤP NGÔI SAO

HOàNG THùY CHI

LIÊN CẤP VINSCHOOL

Đỗ HảI LONG

THCS GIẢNG VÕ

NGUYễN VươNG MINH

THCS CẦU GIẤY

Hồ NGọC LINH

THCS CẦU GIẤY

PHạM KHáNH LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NGọC MINH ANH

THCS CẦU GIẤY

ĐàO PHươNG TUệ MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC MINH SơN

THCS CẦU GIẤY

Lê HOàNG DUNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Hà PHươNG

THCS CẦU GIẤY

PHạM THị CáT Hà

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THị TRúC ANH

THCS CẦU GIẤY

TRươNG HOàNG BáCH

THCS CẦU GIẤY

BùI Vũ NHậT LAM

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN XUâN HảI

THCS CẦU GIẤY

Lê ĐứC HUY

THCS CẦU GIẤY

VươNG CHí KIêN

THCS CẦU GIẤY

ĐàO NGọC MAI

THCS CẦU GIẤY

VươNG BảO NGọC

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Hà PHONG

THCS CẦU GIẤY

PHạM PHươNG ANH

THCS CẦU GIẤY

Lê TUệ CHI

THCS CẦU GIẤY

TRươNG DIệU LINH

THCS CẦU GIẤY

TRầN NHư GIA HUY

THCS CẦU GIẤY

LA MINH CHâU

THCS TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN ĐứC ANH

THCS LÊ LỢI

NGUYễN NGọC THảO VY

THCS ĐẶNG THAI MAI

ÔNG MINH HIếU

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THảO HươNG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

CAO THị KHáNH LINH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

TRầN TUấN ANH

THCS PHAN HUY CHÚ

ĐINH TùNG LINH

THCS THẠCH LINH

NGUYễN TRầN DIệU TâM

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN CôNG SơN

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN LINH CHI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN Vũ Kỳ GIAO

THCS ĐỨC GIANG

Đỗ KHôI NGUYêN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN PHươNG NHUNG

THCS NAM TỪ LIÊM

NGUYễN ĐứC MạNH

THCS NGÔ QUYỀN

NGUYễN NGọC MINH

THCS NGÔ QUYỀN

ĐOàN QUANG HUY

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

HOàNG NGọC LINH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Lê QUỳNH ANH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Đỗ NGUYễN HảI PHươNG

THCS YÊN THƯỜNG

NGô KHáNH NGâN

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN THU AN

LIÊN CẤP NEWTON

TRầN QUANG MINH

LIÊN CẤP NEWTON

Đỗ NGUYêN SANG

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN VIếT MINH HIếU

THCS QUANG TRUNG

PHạM Vĩ HồNG

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN PHạM ANH MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

HOàNG THáI SơN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ANH ĐứC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN TUYếT NGâN

THCS CHU VĂN AN

ĐặNG TRUNG ANH

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN THU GIANG

THCS CHU VĂN AN

Vũ THế DũNG

THCS BA ĐÌNH

NGUYễN DUY HưNG

THCS PHÚC YÊN

NGHIêM TRườNG HUY

THCS CHƯƠNG DƯƠNG

HUỳNH ÂN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN VIệT ANH

THCS CẦU GIẤY

PHạM KHáNH TOàN

THCS CẦU GIẤY

TRầN NGUYễN NGọC MAI

THCS CẦU GIẤY

Lê BảO DUY

THCS CẦU GIẤY

TRươNG BíCH LAM

THCS CẦU GIẤY

TRầN ĐàO THANH LAM

THCS CẦU GIẤY

HàN TIếN QUANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH ĐứC

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TâM THảO

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THùY LINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NHậT MINH

THCS CẦU GIẤY

Tạ QUANG MINH

THCS CẦU GIẤY

TRầN ANH THư

THCS CẦU GIẤY

PHạM MINH ANH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG KHáNH Lê

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG Vũ HOàNG NAM

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN LươNG BảO PHúC

THCS CẦU GIẤY

Võ Hà VY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TRí KHANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH HIếU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THU THảO

THCS CẦU GIẤY

Lê NAM KHáNH

THCS CẦU GIẤY

PHạM TấT ĐạT

THCS TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN HữU KHôI

THCS VĨNH TƯỜNG

Lê VIệT HOàNG

THCS LÊ LỢI

Lê HồNG ĐứC

THCS LÊ VĂN THIÊM

NGUYễN TRầN MINH NGA

THCS LÊ VĂN THIÊM

PHAN HOàI NHâN

THCS LÊ VĂN THIÊM

PHAN THị YếN NHI

THCS LÊ VĂN THIÊM

TRầN DươNG THụC UYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN NGọC CHI

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THANH THảO

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN KHáNH NGọC

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGô THU HươNG

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

NGUYễN VIệT HOàNG

THCS TIÊN DƯỢC

TRầN VIệT DũNG

THCS NGÔ GIA TỰ

NGUYễN THùY DươNG

THCS NGÔ GIA TỰ

Lê VIệT PHONG

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN MINH TâN

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN CHí DũNG

TH - THCS PASCAL

NGUYễN ĐINH BảO HưNG

THCS KỲ TÂN

PHạM HươNG TRà

THCS PHAN HUY CHÚ

TRầN VăN TRUNG QUâN

THCS PHAN HUY CHÚ

NGUYễN Hà VY

THCS SƠN LỘC

NGUYễN THị CẩM Tú

THCS THẠCH LINH

NGUYễN TấT HUY

THCS THỊ TRẤN TÂY SƠN

Hồ MINH ĐăNG

THCS XUÂN DIỆU

ĐậU NGUYễN YếN NGọC

THCS XUÂN DIỆU

NGUYễN NGâN HạNH

THCS LÊ HỒNG PHONG

NGUYễN NGọC MINH Tú

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Hà TUệ GIANG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN MINH THư

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HảI AN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRươNG TấN SANG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN Hà GIA BảO

THCS TT PHỐ LU

TRầN MINH HIếU

THCS TT PHỐ LU

PHạM MạNH HùNG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN XUâN HảI

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN GIA KHáNH

THCS ĐỨC GIANG

ĐặNG MINH SONG NGọC

THCS GIÁP BÁT

NGUYễN QUốC AN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN THị PHươNG THảO

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

TRịNH PHươNG NGUYêN

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN ANH KHANG

THCS NHẬT TÂN

NGUYễN MINH HIểN

THCS PHÙ LƯU TẾ

NGUYễN KHáNH NHUNG

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN HươNG LINH

THCS PHÚC LỢI

CHU MINH CHâU

THCS SÀI ĐỒNG

CAO HươNG QUỳNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ KHáNH HUYềN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

LươNG QUốC KHáNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐàO BộI TRâN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

CAO MAI PHươNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Vũ NGọC THảO

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN Bá QUâN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

PHạM CHU BìNH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

BùI TRầN HồNG NINH

THCS VIỆT HƯNG

PHạM NGUYễN QUỳNH ANH

THCS YÊN THƯỜNG

Lê THị NGọC MINH

THCS YÊN THƯỜNG

NGUYễN NGọC TOàN

THCS YÊN THƯỜNG

NGUYễN ĐứC THàNH

THCS TRUNG ĐÔ

PHAN THế HưNG

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN GIA NAM

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN XUâN LâM

LIÊN CẤP NEWTON

TRầN PHúTHàNH

THCS ARCHIMEDES

PHạM KHôI NGUYêN

PTCLC PHƯỢNG HOÀNG

NGUYễN THáI LAM GIANG

THCS LÊ MAO

HOàNG NHậT HUY

THCS THỊ TRẤN MƯỜNG XÉN

Lữ QUANG MINH

Merit

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HồNG QUâN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HOàNG ĐàM THUYêN

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN NAM HUY

THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

NGUYễN VăN Lê ĐạT

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

NGUYễN HIềN YếN KHANH

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

LươNG MINH QUâN

THCS GIẢNG VÕ

CôNG MINH PHú

THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

HOàNG NGUYễN MINH PHươNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THị HUYềN MY

THCS CẦU GIẤY

ĐàO HươNG LY

THCS CẦU GIẤY

CHU GIA BáCH

THCS CẦU GIẤY

KHOA HOàNG VIệT HươNG

THCS CẦU GIẤY

Vũ QUANG HUY

THCS CẦU GIẤY

LưU NGUYễN NGọC ANH

ISCHOOL HÀ TĨNH

MAI ANH DũNG

THCS CẦU DIỄN

Hà QUANG MINH HIếU

THCS LÊ VĂN THIÊM

TốNG THị QUỳNH ANH

THCS LÊ VĂN THIÊM

TRầN HUY PHI LONG

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGUYễN CôNG VINH

THCS ĐÀO SƯ TÍCH

NGUYễN QUốC CườNG

THCS XUÂN HÒA

NGUYễN HOàI ANH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

TRầN THảO NGUYêN

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

Lê NGọC HUYềN

TH - THCS PASCAL

Lê VIếT QUỳNH NGâN

THCS THẠCH LINH

TRươNG NGUYễN NGọC TRâM

THCS BẮC CƯỜNG

NGUYễN ĐứC HIếU

THCS BẮC CƯỜNG

Đỗ TRầN XUâN THắNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Hà LINH GIANG

THCS ĐỨC GIANG

NGUYễN ANH HIếU

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HOàNG LâN

THCS NGUYỄN PHONG SẮC

Vũ TRUNG HIếU

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN THU PHươNG

THCS PHÚC LỢI

Vũ THị Mỹ LINH

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Đỗ KHáNH AN

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN PHươNG LINH

THCS VIỆT HƯNG

TRầN Hà TUấN MINH

THCS TRUNG ĐÔ

NGUYễN HữU HùNG

THCS NGUYỄN DU

ĐàO HOàNG ANH

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN HOàNG THàNH

THCS NGUYỄN DU

Lê MINH KHôI

LIÊN CẤP NEWTON

LIEW TRUNG Vũ

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN HồNG ANH