ASMO English Vietnam Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN ĐặNG THUỷ TIêN

HÀ NỘI AMSTERDAM

LưU QUANG MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN TUấN KHảI

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN CHíNH NAM KHáNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN THị THùY DươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN BùI VI ANH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Tô ANH MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

DươNG VIệT HùNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THáI MINH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

TRươNG QUANG DIệU

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG BìNH MINH

TH TRUNG VĂN

Vũ HOàNG BáCH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHươNG LY

THCS CẦU GIẤY

ĐàO CHâU ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC TấN Hà

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TIếN MINH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG CHU KHáNH Kỳ

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH VY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HươNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

PHạM HUYềN PHươNG ANH

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG NGọC TườNG LINH

THCS CẦU GIẤY

Lê THị Hà ANH

THCS CẦU GIẤY

TRầN ĐứC VIệT

THCS CẦU GIẤY

ĐàO GIA LINH

THCS CẦU GIẤY

Vũ ĐăNG KHôI

THCS CẦU GIẤY

KHúC ĐăNG MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN BảO TRâM ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NAM KHáNH

THCS CẦU GIẤY

BùI QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ANH THư

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DIệU TRà MY

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG VĩNH CườNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DOãN ĐứC VINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Hà LINH

THCS CẦU GIẤY

PHạM DUY MINH

THCS CẦU GIẤY

KIềU ĐôNG DU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH HạNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN THU AN

THCS CẦU GIẤY

PHAN KHáNH AN

THCS CẦU GIẤY

ĐồNG MINH ANH

THCS CẦU GIẤY

LươNG PHạM HảI THANH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG HồNG MINH

THCS CẦU GIẤY

Vũ NGọC BảO TRâN

THCS CẦU GIẤY

MAI MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN CAO THùY LINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN DUY MạNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê DIệU ANH

TH ĐỒNG TÂM

HOàNG LONG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

DươNG QUốC HưNG

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

PHạM QUANG Vũ

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN TRầN CHúC KHANH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN ÁNH MAI LINH

THCS ARCHIMEDES

HàN THáI DươNG

Silver

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

TRầN HOàNG VIệT

TH DL BAN MAI

NGUYễN TUấN KHANG

HÀ NỘI AMSTERDAM

Lê DIệU HươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHạM TRầN BáCH

HÀ NỘI AMSTERDAM

BùI GIA THịNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN HIềN HIếU

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRươNG TấN ĐạT

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Lê PHAN MINH HIếU

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN CAO HUY

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ANH PHúC

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN NAM SơN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

Vũ VĩNH HOàNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

ĐặNG GIA KHáNH

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

NGUYễN THạC TUệ NGHĩA

TH THÀNH CÔNG B

TRầN ĐứC MINH QUâN

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRầN TùNG LINH

THCS THANH XUÂN

ĐOàN QUANG KHảI

THCS GIA THỤY

Lê ANH ĐứC

THCS GIA THỤY

DươNG ANH TUấN

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NGUYễN CHí BáCH

THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lê THế GIA BảO

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Hồ MINH QUANG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HOàNG THế PHONG

THCS CẦU GIẤY

TRầN HUY HOàNG

THCS CẦU GIẤY

HOàNG QUế CHI

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG NGọC CHâM

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NGọC DIệP

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH TRí

THCS CẦU GIẤY

TRươNG VươNG THảO MY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN BùI BảO ANH

THCS CẦU GIẤY

Vũ DUY TUấN MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

Lê HươNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TRUNG KIêN

THCS CẦU GIẤY

PHạM NGọC HảI

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Lê MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

Vũ NGọC AN KHáNH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH DươNG

THCS CẦU GIẤY

PHạM TIếN DũNG

THCS CẦU GIẤY

PHAN Lê NGUYêN BảO

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN VươNG NHậT MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUệ LINH

THCS CẦU GIẤY

ĐàO TRọNG ĐứC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NGọC ĐAN KHANH

THCS CẦU GIẤY

PHươNG ĐứC QUANG

THCS CẦU GIẤY

TRầN QUANG TUấN

THCS CẦU GIẤY

BùI PHươNG VY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY MINH BảO

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KHáNH LINH

THCS CẦU GIẤY

TốNG NGUYễN TRườNG SơN

THCS CẦU GIẤY

LâM TùNG BáCH

THCS CẦU GIẤY

Vũ ĐứC SANG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN ĐAN Lê

THCS CẦU GIẤY

ĐàO ĐứC ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN QUANG HUY

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN Vũ NGọC MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN KIM NGâN

THCS CẦU GIẤY

Vũ Lê ANH ĐứC

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN DUY HảI

THCS CẦU GIẤY

Lê TRANG KHANH

THCS CẦU GIẤY

PHạM HồNG ANH

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG MINH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN NGọC KHáNH VâN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HOàNG GIANG

THCS CẦU GIẤY

Vũ THị MINH KHUê

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

PHAN CHúC ANH

THCS CẦU GIẤY

TRầN NHậT QUANG

THCS CẦU GIẤY

Vũ ANH ĐứC

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN HUY BảO

THCS CẦU GIẤY

Lê NGUYêN HOàNG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHúC DươNG

TH THỊNH QUANG

PHạM GIA HUY

THCS TRƯNG VƯƠNG

HOàNG GIA BảO

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN NGọC LâM

THCS NGHĨA TÂN

HOàNG PHAN Hà AN

TH ĐẠI MỖ

TRịNH NHậT MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

LươNG PHươNG LINH

TH TRUNG HÒA

Vũ THIệN NHâN

THCS LÊ VĂN THIÊM

TôN MạNH TâN

THCS LÊ VĂN THIÊM

PHạM TUấN DũNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê HUY THàNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

Võ ĐìNH NHâN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGô THáI SơN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THị HUYềN ANH

THCS ĐẶNG THAI MAI

PHAN KHáNH LINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

TRầN THị MINH PHươNG

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê BảO UYêN

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGUYễN QUANG ANH

TH ĐỒNG TÂM

NGUYễN TRUNG NGHĩA

TH NGỌC LÂM

NGUYễN ĐứC HOàNG

THCS NGÔ GIA TỰ

PHùNG NGọC HOA

TH LONG BIÊN

ĐàM NGUYễN GIA HUY

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

TRầN PHạM NGọC ANH

TH AN DƯƠNG

ĐàM Lê ANH THư

TH ĐÔNG NGẠC A

Vũ THàNH AN

THCS BẮC HỒNG

TRầN THị HồNG MINH

THCS MỸ CHÂU

Lê THị BảO NGọC

TH BẮC LỆNH

TRầN HOàNG VIệT

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐặNG DUY KHáNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN PHươNG NGâN

THCS LÝ TỰ TRỌNG

PHạM ĐứC DUY

THCS ĐỨC GIANG

NGUYễN TRUNG DũNG

THCS HOÀNG VĂN THỤ

TRịNH NGọC LINH

THCS KIẾN HƯNG

BùI THị THANH TâM

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN THùY DươNG

THCS NGÔ QUYỀN

Đỗ TUệ MINH

THCS NGÔ QUYỀN

Lê MINH PHươNG

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Vũ BằNG LINH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH ĐứC

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGô BảO KHáNH

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN NGUYệT MINH

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN DANH DũNG

THCS NGUYỄN DU

Lê ANH KHôI

LIÊN CẤP NEWTON

Vũ NAM KHáNH

LIÊN CẤP NEWTON

MạC MINH DũNG

LIÊN CẤP NEWTON

LIEW TRIềU Vũ

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN BùI ĐứC DũNG

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN MINH HIếU

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN HOàNG BìNH AN

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN TRầN GIA BảO

PTCLC PHƯỢNG HOÀNG

PHAN Lê QUốC KIêN

THCS HÀ HUY TẬP

NGUYễN Sỹ HảI

THCS HƯNG DŨNG

NGô ĐứC DươNG

THCS QUÁN BÀU

LưU CôNG TUấN KIệT

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

TRầN QUốC TUấN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM MINH SơN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Hà QUỳNH CHI

THCS - THPT BAN MAI

TưởNG PHI PHONG

THCS - THPT BAN MAI

NGUYễN HOàNG DUY

Bronze

School Name

Student Name

TH DL BAN MAI

Lê HUY VINH

TH DL BAN MAI

NGUYễN HOàNG TùNG

TH DL BAN MAI

ĐINH NHậT MINH

TH DL BAN MAI

NGUYễN TRầN MINH PHươNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHAN THế ĐứC

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN GIA BảO

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN QUốC AN

LIÊN CẤP NGÔI SAO

TRầN THUậN HIếU

LIÊN CẤP NGÔI SAO

NGUYễN ĐôNG PHONG

TH TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN HOàNG QUâN

TH TRƯNG VƯƠNG

DươNG ĐàM HưNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP NGUYỄN SIÊU

Vũ GIA BảO

TRƯỜNG LIÊN CẤP LƯƠNG THẾ VINH

Đỗ TIếN MINH

THCS CHU VĂN AN

PHạM NGâN AN

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN MINH TâN

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NGUYễN NGọC ANH

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Vũ TRà MY

TIỂU HỌC PHÚC LỢI

KIềU NGUYệT TRâM

TH HÀ HUY TẬP 2

NGUYễN THị Hà ANH

TH NINH SƠN

Vũ BảO KHáNH

TH BẾ VĂN ĐÀN

Đỗ THU PHươNG

THCS NGUYỄN ĐỨC ỨNG

Vũ ĐăNG HUY

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

BùI HUY HOàNG

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN THáI SơN

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Lê KHáNH HUYềN

TH PHẠM HỒNG THÁI

BùI ĐứC PHáT

THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Vũ Hà PHAN

THCS CẦU GIẤY

BùI GIA HIềN

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN CHU HùNG ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN TấT THắNG

THCS CẦU GIẤY

PHạM QUANG HưNG

THCS CẦU GIẤY

BùI HIềN ANH

THCS CẦU GIẤY

Lê MINH CHâU

THCS CẦU GIẤY

Vũ Hà QUANG ANH

THCS CẦU GIẤY

TRầN Lê QUâN

THCS CẦU GIẤY

Lê ĐặNG MINH NHậT

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN PHươNG LINH

THCS CẦU GIẤY

PHạM CáT LINH

THCS CẦU GIẤY

Vũ THảO NGUYêN

THCS CẦU GIẤY

TRầN PHạM ANH THư

THCS CẦU GIẤY

ĐặNG MAI PHươNG

THCS CẦU GIẤY

HOàNG Lê PHươNG THủY

THCS CẦU GIẤY

PHạM NGọC MINH

THCS CẦU GIẤY

HOàNG NGọC LINH ĐAN

THCS TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN KHáNH LINH

THCS NGHĨA TÂN

BùI THANH TRà

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN TRầN GIA BảO

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN HOàNG MINH THáI

THCS NGHĨA TÂN

Đỗ THáI LINH

THCS NGHĨA TÂN

NGUYễN GIA KHOA

LIÊN CẤP LOMONOXOP

PHạM HảI ĐăNG

THCS VĨNH TƯỜNG

NGUYễN TRọNG ĐạT

THCS YÊN LẠC

HOàNG TRọNG KHIêM

THCS ÁI MỘ

LạI NHậT ANH

TH ĐÔNG NGẠC B

NGUYễN MINH KHôI

TH LÊ NGỌC HÂN

ĐOàN QUANG HưNG

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê NGọC ANH

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

NGUYễN ĐắC HIếU

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

LạI TRí DũNG

TH ĐẠI TỪ

NGUYễN ĐứC VINH

TH HOÀNG HOA THÁM

TRươNG MINH ĐứC

THCS LÊ VĂN THIÊM

NGUYễN Lê THảO LINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

HOàNG NHậT MINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THIêN LAM

THCS ĐẶNG THAI MAI

TRịNH VâN TRANG

THCS ĐẶNG THAI MAI

PHạM Lữ THảO NGUYêN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN BảO ANH THư

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN PHươNG ANH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN VIệT KHáNH

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN THị BảO HâN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGô MINH SANG

THCS ĐẶNG THAI MAI

TRầN NGọC MINH

THCS ĐẶNG THAI MAI

Lê NGUYễN THảO TRANG

THCS ĐẶNG THAI MAI

DươNG ĐứC THIệN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGô ĐứC PHáT

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN GIA BảO

TH ĐỊNH CÔNG

CAO NGọC PHươNG CHI

TH BẾN THỦY

ĐườNG THùY DươNG

THCS MINH KHAI

Đỗ HOàNG ANH

THCS HOÀNG XUÂN HÃN

CAO ANH TUấN

TH NGỌC LÂM

Vũ Kỳ SơN

TH NHẬT TÂN

NGUYễN THụC QUYêN

TH LONG BIÊN

BùI TRầN QUốC ANH

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN Vũ PHươNG THùY

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

BùI HUY Vũ

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

BùI XUâN SơN

TH - THCS PASCAL

LưU ANH TUấN

TH - THCS PASCAL

NGUYễN BảO Hà

TH - THCS PASCAL

HOàNG GIA BảO

TH - THCS PASCAL

CôNG THANH Hà

TH - THCS PASCAL

NGUYễN ĐặNG DUY KHôI

TH ĐỀN LỪ

Đỗ TRí ĐứC

TH ĐẠI AN

PHùNG THị NGọC ANH

TH NGUYỄN DU

NGUYễN QUANG TUấN

TH NGUYỄN DU

NGUYễN TâM HằNG

TH TT THẠCH HÀ

NGUYễN QUốC HOàNG HUY

TH TÙNG ẢNH

PHAN THị HUYềN NHUNG

THCS KỲ TÂN

Lê THáI HOàNG

THCS LƯU VĨNH

NGUYễN VâN NHI

THCS MỸ CHÂU

PHAN THị Lê NA

THCS SƠN LỘC

NGUYễN TRầN KHáNH CHI

THCS THẠCH LINH

Lê QUỳNH CHI

THCS THẠCH LINH

NGUYễN MINH NGọC

THCS THẠCH LINH

NGUYễN DIệU HIềN

THCS THỤ HẬU

NGUYễN LươNG HUY

TH HƯNG DŨNG 2

NGUYễN Hà THươNG

TH BẮC LỆNH

TRầN BảO LINH

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUANG HưNG

TH BẮC LỆNH

MAI DUY THáI

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUANG HUY

TH NGÔ GIA TỰ

NGUYễN VăN AN

TH KIM ĐỒNG

TRầN HOàNG MạNH

TH KIM ĐỒNG

PHạM QUANG MINH

TH LÊ NGỌC HÂN

Hà ĐặNG YếN NHI

TH LÊ NGỌC HÂN

Đỗ MINH THàNH

TH NGUYỄN DU

NGUYễN HOàNG ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN ĐAN PHươNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

MAI KHươNG DUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Hà QUANG MINH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGô QUỳNH ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BùI NGọC MAI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRịNH Bá THàNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN ANH MINH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN LAN ANH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN GIA HUY

THCS TT PHỐ LU

Lê HUYềN THươNG

THCS TT PHỐ LU

NGUYễN NAM KHáNH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

Đỗ ĐìNH HIếU

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRầN THị DIệU THúY

THCS GIÁP BÁT

LàNH AN KHANG

THCS HOÀNG VĂN THỤ

TRầN CôNG HIếU

THCS HOÀNG VĂN THỤ

Vũ ĐồNG DOANH

THCS HOÀNG VĂN THỤ

Lê NHA TRANG

THCS HOÀNG VĂN THỤ

Vũ CHí KIêN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Lê QUANG MINH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NHữ PHươNG Hà

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Lê ANH KHôI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN HOàNH DũNG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Lê PHươNG ANH

THCS LÝ TỰ TRỌNG

TRươNG NGọC MAI

ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

NGUYễN KHáNH MINH

THSP ĐẠI HỌC VINH

NGUYễN TIếN MINH

THCS NAM TỪ LIÊM

TRầN ANH QUâN

THCS NGÔ QUYỀN

Lê MINH QUANG

THCS NGỌC THỤY

DươNG HIểU MINH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

TRịNH QUANG HUY

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN THị THùY ANH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Lê THị YếN NHI

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Tạ QUANG NGọC

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

Vũ HữU THàNH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

ĐàM NGọC LINH

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

NGUYễN XUâN PHúC

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

TRầN NGọC MINH

THCS PHÚC LỢI

Lê THị TRà MY

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN MINH DươNG

THCS PHÚC LỢI

ĐOàN THàNH TRUNG

THCS PHÚC LỢI

NGô ĐứC HảI

THCS SÀI ĐỒNG

NGUYễN NHậT CườNG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

ĐàO NGọC QUỳNH TRANG

THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

NGUYễN PHúC HOàNG MINH

THCS TRẦN PHÚ

CAO GIA BảO

THCS NGUYỄN DU

ĐàO THị KHáNH PHươNG

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN MINH QUý

LIÊN CẤP NEWTON

NGUYễN MINH THư

THCS ARCHIMEDES

HOàNG ANH KHôI

THCS ARCHIMEDES

NGUYễN ĐìNH ANH

THCS LÊ MAO

BùI QUANG BảO NGUYêN

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ NGUYêN HùNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Lê MINH HOàNG

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN TRầN PHươNG LINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHạM MINH ĐứC

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Vũ HươNG TRà

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Đỗ GIA HUY

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MạNH ĐứC

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN VăN ĐứC THịNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN MINH SơN

TH VIỆT HƯNG

PHạM KHáNH LUậN

TH VIỆT HƯNG

NGUYễN QUốC HUY

THCS SƠN TÂY

BùI CHí Vỹ

THCS SƠN TÂY

NGUYễN BảO ANH THư

Merit

School Name

Student Name

LIÊN CẤP NGÔI SAO

PHạM HOàNG MINH

TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

HOàNG CHí BảO

TH TRƯNG VƯƠNG

NGUYễN LINH ĐAN

THCS CHU VĂN AN

NGUYễN HOàNG DũNG

TIỂU HỌC TÂY SƠN

CAO MAI ANH

TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRầN VIệT CườNG

TH NGUYỄN TRÃI

Vũ ĐứC NAM

TH NGUYỄN TRÃI

ĐăNG THị BảO THI

THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NGUYễN HồNG PHONG

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN VIệT ANH

THCS CẦU GIẤY

NGUYễN LạI GIA BáCH

THCS CẦU GIẤY

CAO MINH QUANG

THCS CẦU GIẤY

TRịNH ANH KIêN

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN MINH TIếN

TH LÊ NGỌC HÂN

Lê VIệT HOàNG

TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

NGUYễN KHáNH TOàN

THCS ĐẶNG THAI MAI

NGUYễN VIếT NAM KHáNH

THCS NGÔ SĨ LIÊN

NGUYễN CảNH KHOA

TH THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

NGUYễN PHAN BảO CHI

TH THƯỢNG THANH

Từ PHạM THùY DươNG

TH NHẬT TÂN

ĐặNG NGọC TUệ NHI

TH NHẬT TÂN

ĐàO PHươNG ANH

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

NGUYễN ĐàO Hà ANH

RESEARCH INSTITUTE OF CREATIVE EDUCATION

PHạM QUốC DũNG

TH ĐẠI AN

TRầN THùY DươNG

TH NAM ĐÀO

ĐOàN MạNH TRườNG

TH NAM GIANG

TRầN VăN PHúC

TH NAM GIANG

PHạM ĐOàN KHáNH TRANG

TH THẠCH LINH

NGUYễN Tố NHư

TH THẠCH TIẾN

NGUYễN TRầN KHáNH THư

TH THÁI YÊN

PHAN THU TRANG

TH THÁI YÊN

NGUYễN Lê HồNG ANH

THCS KỲ TÂN

NGUYễN THị LINH ĐAN

THCS SƠN LỘC

NGUYễN ĐàO Hà ANH

THCS THẠCH LINH

Võ PHAN NGọC BảO

THCS THẠCH LINH

PHAN THị QUỳNH HươNG

THCS THỤ HẬU

Hồ Hà DUY

PTLC HERMANN GMEINER

PHAN Sỹ QUANG ĐạO

TH BẮC LỆNH

ĐOàN CẩM GIANG

TH BẮC LỆNH

TàN ĐìNH LộC

TH BẮC LỆNH

ĐàO MạNH DUY

TH BẮC LỆNH

PHạM THANH SơN

TH BẮC LỆNH

NGUYễN MINH CHâU

TH BẮC LỆNH

ĐINH VIệT HùNG

TH BẮC LỆNH

NGUYễN NGọC MAI

TH BẮC LỆNH

NGUYễN TUấN MINH

TH BẮC LỆNH

NGUYễN QUỳNH ANH

TH DUYÊN HẢI

Lê VIếT DũNG

TH KIM ĐỒNG

PHạM QUANG HUY

TH KIM ĐỒNG

PHAN NGọC KHáNH CHI

TH KIM ĐỒNG

BùI GIA HâN

TH KIM ĐỒNG

Vũ ĐứC THàNH

TH LÊ NGỌC HÂN

DươNG PHúC KHANG

TH LÊ NGỌC HÂN

NGUYễN THị VâN KHáNH

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

TRầN TRUNG HảI

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

PHAN THị THANH THủY

THCS TT PHỐ LU

PHạM KHáNH LINH

THCS CHU VĂN AN - THANH TRÌ

TRươNG ANH Tú

THCS HOÀNG LIỆT

Tạ MINH DươNG

THCS KIẾN HƯNG

HOàNG THảO LY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN THàNH NHậT HUY

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đỗ VăN BáCH TUấN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đỗ THU TRANG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NGUYễN NGọC SơN

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HOàNG MạNH PHONG

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Lê ĐìNH QUANG

THCS LONG BIÊN

HOàNG PHươNG LINH

THCS NGÔ QUYỀN

BùI MINH HIềN

THCS NGÔ QUYỀN

PHạM ĐứC TRí

THCS NGÔ QUYỀN

NGUYễN Lê HOàNG

THCS NGUYỄN TRÃI - HÀ ĐÔNG

PHạM Vũ THáI AN

THCS PHÙ LƯU TẾ

TRịNH THủY NGUYêN

THCS PHÚC LỢI

NGUYễN TRầN PHươNG ANH

THCS TRẦN PHÚ

NGUYễN MINH HIếU

THCS YÊN THƯỜNG

NGô ĐăNG HUY

THCS NGUYỄN DU

NGUYễN THANH THảO

THCS NGUYỄN DU

TRầN NGUYễN BảO HUY

THCS NGUYỄN DU

Lê KHáNH NGUYêN

THCS NGUYỄN DU

TRịNH THị THU HằNG

THCS NGUYỄN DU

ĐậU PHú NGUYêN

THCS CỬA NAM

Lê TUấN KIệT

THCS LÊ MAO

TRầN THị KHáNH LY

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

PHAN ANH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

DươNG THANH BìNH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

Đỗ HOàNG NGọC MAI

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

CHU Đỗ QUANG MINH

TH NGUYỄN DU - HÀ ĐÔNG

NGUYễN NGô MINH KHôI

TH SƠN TÂY

Hồ QUốC TRUNG