Thailand Science Team Award

LEVEL 3 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริ จรรยาเจริญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรปัณณ์ ไตรภพกลาง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปุณยวีร์ บำรุงเกาะ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิทยุตม์ ผลพอตนLEVEL 3 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภูเบศ เสน่ห์ภักดี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชารีฟ หมัดอาดัม

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชนะภัย พรมนิยม

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กันตภณ ตราหยก

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.วรวิช เทียรพิสุทธิ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธุ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภูริช หลิมพัฒนวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.นภัส ธรรมกิจจาธร

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.คณพศ ถิ่นหนองจิกLEVEL 3 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงจาฏุุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสหัสวัช วงศ์ปิยะบวร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภูดิศ จันทร์อินทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพีระพงศ์ ถั่วตุ้น

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพศวีร์ เรืองสนาม

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายปัณณวัชร์ วิโนทกะ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภาคี แซ่ลิ้ม

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกร ไชยยุทธ