Thai ASMO Science Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภูเบศ เสน่ห์ภักดี

ระยองวิทยาคม

เด็กชายฆนัท บุญจง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงจาฏุุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพงศ์ชนก วนัชสุนทร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริ จรรยาเจริญ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายอัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์

ศรียาภัย

เด็กชายอาณัติ มเหศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ชนัญชิดา แพ่งสภา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล

สิรินธร

เด็กชายธนกฤต วีรผาติวัฒน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายพีรณัฐ อุตมเพทาย

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสหัสวัช วงศ์ปิยะบวร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชิติพัทธ์ ชัยมงคล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชารีฟ หมัดอาดัม

สารสาสน์เอกตรา

เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกันต์กวี คันธารวงสกุล

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายกิตติ ช่อไชยกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายธนเดช ไชยสงคราม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภูดิศ จันทร์อินทร์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเปรมธิดา รัตนพรหมเมศ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชนะภัย พรมนิยม

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.วาสิตา ด่านสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายจิรัชธรณ์ สิงหพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

สิรินธร

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายปรมะ ตั้งศิริ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวริศ ผดุงกิจเจริญ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงธารน้ำ เทนสิทธิ์

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงไอริณ อินทรทัต

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กันตภณ ตราหยก

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ปัณณ์ ตรีสัตยพันธ์ุ

ศรียาภัย

เด็กชายชวิน คุโรปกรณ์พงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายทยุต ทวินววิธ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กชายสหภูมิ บัวขาว

Silver

School Name

Student Name

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.พรรณภัทร วุฒิวโรภาส

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธีรดณย์ ศักดิ์เพชร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพิชญุตม์ โอภาโส

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงรมิดา รำพึงกุล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.คุณัชญ์ คงทอง

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.พงศ์วิชญ์ เตติรานนท์

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายคณิศร สว่างไสว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายณภัทร เจริญศิลป์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณภัทร แป้นเนียม

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายธนัสร วรรณสม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรปัณณ์ ไตรภพกลาง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายลัทธพล เคนตู้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายศุภณัฐ อั้นกิจ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงชนรดา พฤกษ์ประมูล

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

เด็กหญิงณภัทร เสรีรักษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชชา สวัสดิกานนท์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงปาณิสรา บุษบารติ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงวรวลัญช์ ประสบมิตร

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุล

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ชญานิน จารุเนตร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ศศินทร์ จันทร์ทิพย์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพีระพงศ์ ถั่วตุ้น

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอิสรีย์ เมฆแสงอรุณรุ่ง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ชยกูล ฉันทวรางค์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธุ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.วรวิช เทียรพิสุทธิ์

ฤทธิยะวรรณาลัย

วชิรวิทย์ กระแสร์ตานนท์

มารีย์วิทยา

วดี นาคศิริ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปุณยวีร์ บำรุงเกาะ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพศวีร์ เรืองสนาม

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงสุรภา ปัญจภักดี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภูริช หลิมพัฒนวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์

สามัคคีวิทยาคม

นายโชคเฉลิมชัย แสนสหโชค

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกตัญญ์ พลรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายก่ออิชย์กรณ์ จันทร์ฉาย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภูมิ สันติกันต์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายธนากร สรอุบล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธิติ ไกรเพชร

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายพงศกร พรมมิ่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิทยุตม์ ผลพอตน

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายวิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายอภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงจิดาภา ซื่อดำรง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงจิดาภา ปิ่นคุณากร

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงณัชชา เหล่าบรรเทา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงนภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงวรินทร ประไพวรรณ์กุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.คณพศ ถิ่นหนองจิก

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ภูริศ แซ่จิว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.นภัส ธรรมกิจจาธร

ฤทธิยะวรรณาลัย

พงศกร ศรีมุงคุณ

สารสาสน์เอกตรา

เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายจักรภพ บูรณศิริวงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร กระแสโสม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต ชนะรัตน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายปัณณวัชร์ วิโนทกะ

บูรณะรำลึก

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายภูริ สรวลเส

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุวิจักขณ์ ตันวรรณรักษ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกีรติกา ทองชัยประสิทธื์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณิชา อวบสันเทียะ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงอารีญา แต้ชูวงศ์

สารสาสน์เอกตรา

เปมิกา เสนะวีณิน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายจิรัฎฐ์ชัย ไทยทรง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชัยนันท์ คล้ายทรง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร จ่ามาตย์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายบัรซูน ดอเล๊าะ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภาคี แซ่ลิ้ม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายเกียรติศักดิ์ เกษตรรุ่งเรือง

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณรักษา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิงมณฑิตา วุฒิ

มารีย์วิทยา

ณัฐกิตติ ธรรมโสภารัตน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กนธี เนติวงศานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.พงศ์พัทธ์ เตติรานนท์

ฤทธิยะวรรณาลัย

พรชวิศา บุพันธ์

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิมลสิริ ขวัญแก้ว

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายกิตติภณ วงค์เลขา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายจิรายุ สิงหเขต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชนกันต์ สุขสมบูรณ์วงศ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายชัชพงศ์ คงภิบาล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายณัชพล นิมิตนนท์

เลยพิทยาคม

เด็กชายณัฏฐ์รพี ศรีนาราง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกร ไชยยุทธ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงมุสิก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายธันวา รุจาคม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธาวินธรณ์ เหง้าพรหมมินทร์

สิรินธร

เด็กชายนวพล ธรรมกฤษดา

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายปภนสรรค์ วังศานุวัตร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายปองพล นวมครุฑ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปุญญวัจน์ พงษ์ดนตรี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายพงศกร โลหะศิริวัฒน์

สิรินธร

เด็กชายพงศ์พล วีรผาติวัฒน์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายพีรณัฐ สุรวัฒน์ปัญญา

โยธินบูรณะ

เด็กชายภัทรพล พันธ์เลิศระพี

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายรวิภาส ภาณุเจต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายหลักการ ลิ้นแก้ว

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงกานต์สินี เอื้ออาภรณ์

สิรินธร

เด็กหญิงชณิสรา เลอมานกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณภัค สินธทียากร

วิทยานุกูลนารี

เด็กหญิงธราพร เนตรลาวัณย์

เทพนารี

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เดชธรรม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงภัทรวดี หนูปลอด

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงอภิชญา ชูสุวรรณ์

Bronze

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กฤติน ชินกาญจนโรจน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภูบดินทร์ บ่อทอง

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.วินิจนาฏ สังสัพพันธ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ณิชา โสภานนท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ปพิชญา วายุพา

ฤทธิยะวรรณาลัย

ธีรภาส มงคลคูณ

ฤทธิยะวรรณาลัย

พงศพัศ ศรีมุงคุณ

ฤทธิยะวรรณาลัย

วรวิทย์ เงินยวง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกฤตเมธ ริยะจันทร์

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายกิตติธัช สวิง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายณัฐกิตติ์ ธัญรัตนเศรษฐ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณาศิส อุบลสถิตย์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลพัฒน์ พรพนาวัลย์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพงศ์สิริ อินทร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพัฒนแสง พินิพิชิตกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีระมิตร ตัณศุภศิริเวช

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายภูมินทร์ กาวัน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริ วริศรางกูล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมนพชร เกิดโพธิ์คา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายสุวิจักขณ์ เรืองอินตา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายเปรมรุจ ชาสวัสดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายเอกทัน ตระกูลธนศาล

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงกัญจน์กมล ธูปมงคล

สิรินธร

เด็กหญิงจิตรี ตั้งศักดิ์ประเสริฐ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงปติญธร คุ้มเมธา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ เรืองมานะกิจ

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปาณิศา หลิมพันธ์โชติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงอัญมณี เที่ยงธรรม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงอาจรีย์ รัตนแสงเสถียร

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงแพรพลอย เกียรติสุขศรี

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงไพลิน ตั้งสุนทรวิวัฒน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กันตภณ กีรติวิทยานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ญาณิศา ศรีพิไลพงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ปิ่นจุฑา ศรีสวัสดิ์

วัดราชบพิธ

พิพัฒน์พล เจริญภักดี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจักรมณฑ์ มากจันทร์

โยธินบูรณะ

เด็กชายฉัตรณรงค์ ไตรรัตนศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน เอี่ยมสูงเนิน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

เด็กชายธนภัทร โคตรพัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายธีร์ เหมจินดา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปฏิภัทร ราชพลแสน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ลีชาแสน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายวชิรวิทญ์ คงเสรีนุสรณ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายวีรภัทร เลิศเจริญวรกุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสรศักดิ์ คชเกตุ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายสิวายุภัค วราพฤกษ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายอัมพร แดงดา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงปาณิศา บุญจิตร

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กหญิงสุพิชญา อุตส่าห์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงอนัญญา อักษรนุกิจ

โพธิสารพิทยากร

เด็กหญิงอุรชา อัชชโคสิต

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง

วัดราชบพิธ

ทินภัทร ศิริพันธุ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นันท์นภัส จันทสิทธิ์

วัดสุทธิวราราม

ศุภากร ขจรเกียรตินุกูล

ศรียาภัย

เด็กชายจิตรภณ เทียบศรไชย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กชายจิรัฏฐ์ มั่งมี

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายจิรเมธ เจริญขวัญ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชญานิน จงอัศญากุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชัยเชฏฐ์ พานิชยิ่ง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ณพิชญ์กุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายธันยพงศ์ พรหนองแสน

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธีรดนย์ ปีประทุม

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพันษพัฒน์ พุฒิธนสุนทร

สิรินธร

เด็กชายมั่นมโน เหลี่ยมดี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทศิริ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายเขษมศักดิ์ กฐินหอม

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกฤติมา คงเพชร

สิรินธร

เด็กหญิงชาลิตา สินมาก

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงณชนก เซียวศิริกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงทักษพร จันทร์อุปละ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธัญธิตา ปานเนาว์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปกิตตา เกรียงเกษม

อุดมดรุณี

เด็กหญิงปณิธาน ลิ้มสกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปพิชญา มหมาศ

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวี ศรีบุญรัตน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงปาณิสรา เพชรโกมล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปานชีวา ทุมมากรณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเทียนกมล ทองคง

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ชานน ฉัตรพรจรัส

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ศศิส อรุณสุวรรณกร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.สุกมล บางโชคดี

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ชุติกานต์ บุญนำ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณภัทร์ ทัตตินาพานิช

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.อนัญญา ทรงยศ

ราชวินิตบางแก้ว

ลภัสรดา ศรีอรุณกิจจา

ราชวินิตบางแก้ว

อรณิชา พิพัฒน์มโนมัย

ฤทธิยะวรรณาลัย

อาลิยาสุ อาแว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกัญจน์ ตั้งเพียรวัฒนา

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกิตนิติ บำรุงสรณ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายจิรภัทร อ่ำแจ้ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัชพล น้อมสูงเนิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายดลภัทร เกียวจันทึก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายตฤณ ศรีวราหกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายนิธิวัชร์ พรอนันตโรจน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปิยะพัชร ต้นแก้ว

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพงศกร ฉิมเฉย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพณิช กมลาพร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายมัทธิว เหมะ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายวัชพล วงศ์อภิญญา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายศุภกร กล่อมอำภา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเชาวรินทร์ ขันติโกมล

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กหญิงกชพร ธรรมรงค์กุล

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กหญิงกฤติยานี ทองเกลี้ยง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงชลิดา สมพลวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงชัญญา จิรภาวสุทธิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีคลหนู

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เด็กหญิงธัญวรรณ นิ่มเรือง

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงนวพรรษ จรภักดี

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงนันท์นลิน พลันสันเทียะ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปัณชญา ชัยธนะกาญจน์กุล

ศรียาภัย

เด็กหญิงปาเจรา เปรียบปราง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงรมิตา จิรภัทรภูมิ

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงศรัณย์พร พิพัฒน์เยาว์กุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงอริสรา ณ นคร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงอาภาณัฏฐ์ ชัยพรธนภัทร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงเปมิกา เขาถ้ำทอง

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงเปมิกา เนตรเกื้อกูล

ทวีธาภิเศก

เมธา จันทรานภาสวัสดิ์

Merit

School Name

Student Name

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.บุญวัฒน์ พงศ์รัตนามาน

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.กุลปริยา ยุธิษยานุวัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ชนุตตา ศิริพานิช

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ลักษิกา ลิ่มสกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

นายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

มารีย์วิทยา

นุศรา การพานิช

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายกันตธีร์ ยุคันตวนิชชัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายชญานันท์ เจริญสูงเนิน

นครสวรรค์

เด็กชายตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายติสรณ์ ณ พัทลุง

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกฤต อุ้ยเอ้ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธามกร วงศ์พิกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

เซนต์หลุยส์

เด็กชายนฤนาท เจริญบูลย์วิวัฒน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปฏิญญา สุขพรหม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพาสกุลวงศ์ สุภาพร

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายภีมพล ทัศนเศรษฐ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายวิชานาถ คงเกลี้ยง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชายวิสุทธิ์ ปัญญวรญาณ

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายสพล ชินรักษ์บำรุง

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงกานต์รวี แย้มจะบก

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงชญานิน ธนานพงศ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงฐานิตา เหล่าอรุณ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐนิชา สาระธนะ

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงทยิดา ผดุงกิจ

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงธมลวรรณ นกแก้ว

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น

สิรินธร

เด็กหญิงนภสร ควรอาจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงนิชาภา จัมปากะนันท์

นารีนุกูล

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

เซนต์ปอลคอนแวนต์

เด็กหญิงพิชชาภา ลักษณ์เลิศกุล

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพิศุทธินี บัวเผื่อน

ศึกษานารี

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทรวิวัฒน์์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงสรัลชนา บัวบาน

ฤทธิยะวรรณาลัย

เรวัต วรรณสกุล

ฤทธิยะวรรณาลัย

ณฐพงศ์ กันทะบุตร

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ธีรภัทร เเจ่มฟุ้ง

มารีย์วิทยา

นุศรินทร์ การพานิช

ฤทธิยะวรรณาลัย

พัชริดา อาวรธรรม

มารีย์วิทยา

ศรุชา วิริยะจิตต์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกฤติน สมานมิตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกันตินันท์ เกิดหลำ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกันต์ชัย ตรียาวณิชย์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชายคิมหันต์ เขียวบุญจันทร์

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายณัชพงษ์ อาชววาณิชกุล

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินรัสพงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนภูมิ สมศักดิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธรรศ ตั้งพิรุฬห์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายนันทภพ แก้วลี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายปพนธีร์ ขนอม

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายพชร ใจสอาด

มัธยมประชานิเวศน์

เด็กชายพศเอก ธุถาวร

ระยองวิทยาคม

เด็กชายภูริณัฐ ศราวณะวงศ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตันติภูมิอมร

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เด็กชายวชิระ หนูแก้ว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายวิศวะ สายลังกา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายศิวกร ทิพยไพศาล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายศุภวิชญ์ ม่วงสังข์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุภรรณธิพงษ์ แจ่มศรี

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอนพัทย์ จำปาเรือง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายเดชฤทธ์ นฤมิตร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกวินาฏ ปัญญานุกิจ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกันต์นพัช บุญช่วย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงจีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงณฐมน มานะบริบูรณ์

HOME SCHOOL

เด็กหญิงณภัทรา สุภัคชูกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด้กหญิงณัฐวรา อดิเรกเกียรติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปิยวรรณ กองอ้น

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงพรชนก ทรัพย์วัฒนาชัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพัฒริศา ฤกษ์อนันต์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงภรภัทร ลาโสภา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงภัณฑิรา นาคา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงภัสสร ชววัฒนาพงศ์

ศรียาภัย

เด็กหญิงรียากร เกรียงไกร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงเพียงตะวัน ศรีภักดี

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กันติทัต ปาณะศรี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.จักรภัทร เจริญเมือง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ชลิต แก้วพิจิตร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.รภัทร ชื่นสุวรรณ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.วีรวิชญ์ โชติกะ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.อธิภู พิมพิศาล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.เปรมปุณย์ เอกวานิช

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.เสฎฐวุฒิ เสวตานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.นวินดา วุฒิศักดิ์วรชาติ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.สุวภัทร ตันตินิติธรรม

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ไอริน กลับรินทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นภัสนันท์ ปัญญาราช

พัฒนาปัญญา

ปุณิกา หอบรรลือกิจ

วัดสุทธิวราราม

พูนพัฒน์ อ.ก้องเกียรติ

ราชวินิตบางแก้ว

รวิกร ตรุษทุ่ง

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิชชากร นาคพุ่ม

มารีย์วิทยา

สิริรัชฎา เขียวสนาม

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายกฤษณะ ถิ่นจันทร์

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกษิดิศ โปร่งฟ้า

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกิตติภณ กุศลส่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคณากร ผิวนวล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายจิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายจิรวัฒน์ ลาภประสพ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายชนานนท์ บุญช่วย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณธีพัฒน์ วาทย์ชีรานนท์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณภัทร ด่านชนะ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณัฐกิตติ์ ชาติวิทยาศิษฐ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐชนน พิสิษฐ์ศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายดลธีร์ บำรุงไทย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายตั้งมั่น สัตยาภานุเดช

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายติณณ์ วิไลรัตนาภรณ์

สิรินธร

เด็กชายธนกร ลอวีระอมรพันธุ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายธนกร วุฒิพันธุ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธรรมนูญ สรณาคมน์

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายธีรภัทร เกียรติวัฒนเจริญ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนนทัช ลาชโรจน์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายปพนวัฒน์ เชี่ยวรุ่งโรจน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชายปรินทร ชนกโอวาท

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปวริศ ดาวฉาย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายปัณณวิชญ์ สินค้ำ

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายปางธรรม สวนเจริญ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายปาณัสม์ เล็กพิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพงศ์ภัทร เลิศผลไพโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพงษ์วรัตม์ เอ้กระโทก

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพาทิส ตันติสุขารมย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพิชชากร เจตนชัย

สิรินธร

เด็กชายพิชญ์ อารยะรังษี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายภูมิยศ เตียวไพสิฐพงษ์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายภูรินท์ รังษี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายภูเบศ รุจิโรจน์อำไพ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายรัตนพัฒน์ บุญชู

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายลำธาร ภู่ประดิษฐ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวุฒิพงศ์ เทพนอก

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายศตวรรษ วรสายัณห์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสรชัช ภูมิดาธนาพร

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสักสรณ์ สิงหเสนี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายเจตณัฐ จินดาลักษณ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกมลพร อักษรนำ

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์ วุฒิสมบูรณ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงจณิสตา อนันตผล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจรรยาพร เจือบุญ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงจิดาภา ศิริพิทักษ์กุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนพงษ์วณิช

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผลแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงญาณิศา ฐิติกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน อั้นเต้ง

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธนัชพร สิงหพีระกุล

ศึกษานารี

เด็กหญิงธัญยรัตน์ ถิรธนาพงศ์ทวี

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงธันยวงศ์ บุญแสวง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปวริศา แสงแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงปัณฑิตา ประสพพรรังสี

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาคเลื่อน

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงภัทรพิชชา ยอดนาม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงภิญญดา ธัญญวรรณ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงศรัณย์พร สุขสงวน

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ สุบงกช

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงสุชานาถ ทองทวน

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอริยภา อริยานุชิตกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงอารยา ไตรทิพย์ชวลิต

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงเบญญภา วรพิทักษ์กุล

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงเรืองริน คูหากาญจน์

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงแพรวา หนูแก้ว

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงแว่นแก้ว ก่อสกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ

วัดสุทธิวราราม

กฤตเมธ โควานิชเจริญ

ทวีธาภิเศก

ณัฐวรรธน์ ชื่นจิตร์

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. พีรพัฒน์ คำสิงห์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐชาติ สิทธิผล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.สิริเชษฐ์ โคตรพันธุ์กูล

ฤทธิยะวรรณาลัย

นันทภัค อรุณภาคมงคล

ฤทธิยะวรรณาลัย

พัทธมน อินทรประไพ

มารีย์วิทยา

ภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วศิน น้อยท่าช้าง

ทวีธาภิเศก

ศุภณัฐ ธัญญานนท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกรภัทร มิ่งคำเลิศ

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกษิดิ์เดช เกรียงวงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกิตติภณ โชตินอก

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายจิรพงษ์ แซ่ตั้ง

พนัสพิทยาคาร

เด็กชายจิรภัทร ติยะแสงทอง

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายธนวัฒน์ จิตจักร

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กชายธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ์

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายนิธิศ พลเขต

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายนิรมิต กาญจนบรรจง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปฤณภณ ปัถยาวิชญ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพงศธร เนื่องจำนงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพงศภัค จิตณรงค์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพลวัต ภูวรัตนกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก

เลยพิทยาคม

เด็กชายมนุษินทร์ มหาสิงห์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กชายรัตนกร ชุ่มภักดี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวรเมธ ดีคณา

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวายุ ง้อสุรเชษฐ์

วัดราชบพิธ

เด็กชายวีรภัทร เพิ่มจิระพานิช

ชลประทานวิทยา

เด็กชายศุภกร ประมวลโชค

ระยองวิทยาคม

เด็กชายศุภวิชญ์ นิศาพฤกษาชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอุกฤษณ์ คราวจันทึก

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายโชติวรุตม์ พรพงศ์ภาณุรัฐ

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงกรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

เด็กหญิงกรภัทร์ ศรีใจวงค์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงจันท์เจ้าขา ศรีสาลีกุลรัตน์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงชนิกานต์ เกตุวิมล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงชัญญา ไชยอาดูล

หอวัง

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำหาญพล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณิชากร สุวรรณพยัคฆ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงนภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนภัสนันท์ ตั้งทรงสวัสดิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปุณยาพร พรหมมาศ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หวังบรรจงพูน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหวรารักษ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงวิลาสินี สงครามภักดี

ปัญจดี

เด็กหญิงอันธิยาภัทร เตชะธนสารสมบัติ

ฤทธิยะวรรณาลัย

จิรัชญา เปรมศิลป์

วัดสุทธิวราราม

ชาติพนธ์ หิรัญตีโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณัฐภัทร กีรติวรางกูร

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ญ. ฐิติพร เพ็ชรอำไพ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.อติกานต์ ไวยกาญจน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายขรรค์ชยกฤษณ์ มีแก้ว

ปากช่อง

นายอินทรี ท้าวเพชร

ฤทธิยะวรรณาลัย

ปิยากร กาดนอก

ฤทธิยะวรรณาลัย

สิริวัตร ภควัฒน์กุลศิริ

ฤทธิยะวรรณาลัย

อนุดิษฐ์ บุญชุม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกุณฑ์พงศ์ อดุลประเสริฐสุข

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายชคัตตรัย สุขก้องวารี

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายณภัทร จิวจินดา

ปัญจดี

เด็กชายณัฐนนท์ อาชีวกุลมาศ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนบดี ศิริจานุสรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปกรณ์ ศักดิ์ศิริมนตรี

สตรีสิริเกศ

เด็กชายปุญญพร โค้ววชิระเมธาสกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายพรเทพ สุขศรีไพศาลกิจ

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูมินทร์ นาคฤทธิ์

ศรียาภัย

เด็กชายวิชญะ ทวีพันธ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจีรพร ต่วนจะโปะ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงชนาภัทร เจริญมา

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชนาภา รชตะสมบูรณ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงณัฏฐชา ศรีมณี

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงธีรดา น้ำเงินสกุลมี

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงนวพร อ่ำน้อย

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

เด็กหญิงนีร ปล้องมาก

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงปวริศา ประมวลเจริญกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงปวริศา​ เตชะบุญเกียรติ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงพชรพร เหรียญทอง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพันธิตร อรุณเลิศรัตนวิไล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงภรภัทร สิริจินดา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงร่มพิชา งามสวย

สุมิตรา

เด็กหญิงสุชญา สิงหนาจ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงอธิชญา พึ่งรุ่ง

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงอนัญจนา สังหมื่นเหม้า

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงอาภากร จิตวัฒนากร