Thai ASMO Science Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายกวีวัฒน์ ชมภู

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

วรธน เครือทองศรี

แสงทองวิทยา

เด็กชายกศิเดช วิสัยชนม์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงปาณิศรา เพ้ยจันทึก

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายกิตติธัช ขัติยะ

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายทินพัฒ ศรีร่มโพธิ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชัย

สารสาสน์เอกตรา

ณัชชา ธนลาภอนันต์

รัตนศึกษา

เด็กหญิงธนภรณ์ หนูชัยแก้ว

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ปุญญพัฒน์ ชมบุญ

กวางตง

สุปวีณ์ แจ่มสว่าง

อนุบาลพังงา

อคิราภ์ หนูเกตุ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กรพัฒน์ โสมมาก

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายธนกฤต เทียนไชย

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คงพรม

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงปวีย์พร สมหมาย

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศิรประภา ศรีฝั้น

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

เด็กหญิงอติวรรณ กลางมณี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงรวินท์วิภา เคนตู้

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

พันธุ์ธัช ห่าว

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายสุภัคกร โคมทอง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

พิชามญชุ์ สิริจิรเจริญ

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายชญานน พิบูลกุลสัมฤทธิ์

Silver

School Name

Student Name

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กมลชนก เทศนา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

พิสิษฐ์ อาจริยอาจอง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

วิพุช ฉ่ำจิตร

เทศบาลปากพนัง 1

เด็กชายวรากร เหมจินดา

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายอัจฉริยภูมิ เจนป่า

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงจิรัชยา ผลดี

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์ ถิ่นสุข

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงหทัยชนก พอใจ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ชีวอน ชอย

สารสาสน์เอกตรา

ณัฐรักษ์ ดำสำราญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต ดำดวน

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายวชิรวิทย์ ดอนดง

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุขสวัสดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

พูนสุข นาคากาวา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

สุชานันท์ มานิตเจริญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตยชญ์ ไทยสุริยันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ

รัตนศึกษา

เด็กชายสตางค์ สิงห์ทวีศักดิ์

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงชนิสรา สุรพงศ์ประภา

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงนัสริน เมาะมูลอ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

คุณัชญ์ อาบสุวรรณ

ฤทธิยะวรรณาลัย

เด็กชายกรภัคมน ไทยทวีทรัพย์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขประเสริฐ

โชคชัย

เด็กชายภาสวัต โพธิ์ทอง

อนุบาลระยอง

เด็กชายสุรชัช ศรีสุทธิ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส กุลอนันต์โชค

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กหญิงปาริชา อังคธัญกุล

อนุบาลพังงา

พิมพ์พิชชา ทองเสน่ห์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

มนัสวีร์ คงสวัสดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย พชรวัฒน์ ทับพุ่ม

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูรินท์ คุ่มเคี่ยม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณชมน กุลสงค์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงอรอินทุ์ อ่อนสำลี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

ศรีธรรมราชศึกษา

ปีกุน พรหมดาน

ศรสมบูรณ์

ฟาร์เดีย กาเจ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธันยาภัทร์ เสถียรวราภรณ์

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายสิปปกร รัตนธน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอัครพงษ์ ดีหมื่นไวย

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

เด็กหญิงชญานี นิยม

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงณัฐธัญ ศุภจิตรานนท์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงทักษพร คำใส

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงธัญธร ลีพงษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนพสร แก้วแจ้ง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงสุตาภัทร ลำคำ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

คุณากร ศรีแสง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤตภาส วัชรประภาวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤติธี อยู่สำราญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายคณพศ สุขคุ้ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชร จารุพงศ์โสภณ

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

เด็กชายณนก ตาคำ

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายณัฐดนัย ศรีศักดา

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายธนนันท์ ขาวบาง

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายพงศกร กานต์นภัทร

บูรณะรำลึก

เด็กชายพีรวิชญ์ ชูแก้ว

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายยศพล โพธิ์ใย

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายวิทิตพงศ์ วงศ์นพสุวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ

นิภาศิริ

เด็กชายแทนคุณ จันณรงค์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายไกรวิชญ์ วิบูลย์กิจวรกุล

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงชลภา คงสิน

โชคชัย

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คุ้มพะเนียด

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แวววุฒินันท์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงวิชญาพร มูลจันทร์ทา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงศิรษา วงภักดี

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ปองคุณ นวชินกุล

เทศบาลสวนสนุก

อภิวิชญ์ ปาลสาร

กุหลาบวิทยา

เด็กชายชลัช ชัยดิเรก

โชคชัยกระบี่

เด็กชายนนทกร แก้วเจือ

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายศรีมาพงษ์ พงศ์ธนารักษ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงกฤติญา เดชพุทธวัจน์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัชลักษณ์ ฉัตรสถานนท์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กิจคลอน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงผดุงพร รังษี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงวิลาสินี มูลศาสตร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดนยวัฒน์ วิศิษฎ์วโรดม

พร้อม

เด็กชายทีฑโชติ เกิดดี

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

แสงทองวิทยา

เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรณกร จินดารัตน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกีรติกานต์ ภวังคะนันท์

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงกุลธิดา ชัยวิเศษ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงมณฑิตา สจนานนท์

HOME SCHOOL

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กหญิงลักษมิกร ศรีสว่าง

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงศิรดา และหวัง

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.พิชาภพ ธนวัฒน์วงษ์ศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

ภิญญดา แย้มปลื้ม

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

มูฮัมมัดอาลี สุดวิไล

เทศบาลวัดมเหยงคณ์

เด็กชายกฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชนมภูมิ หล้าแหล่ง

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายธนกร นิรันดร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธรณ์ธันย์ โรจน์วิรุฬห์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภาดา อุ่นพรมมี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพจน์ จำปีพันธ์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายพรหมพิริยะ พรหรรษาวิจิต

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชู

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายร่มธรรม ทวีลาภ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวงศพัทธ์ เทียมชีวะศิลป์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายอิสการดา วงศ์อัครวินท์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงชนัญชิดา เลอมานกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงญาฎา จิตติธาดา

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ชูเชิด

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงธนนันท์ ไชยหมื่น

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงธัญจิรา อภิลักษณ์พาณิชย์

ปิยมิตรวิทยา

เด็กหญิงปาณนพิน ฟองคำ

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงพาณิภัค หะหมาน

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงลักษณ์นารา ลิ้มวานิชย์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงศศิญดา จารุภาพัชร์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงสิรินานา ศิลปะ

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงอธิชา เซ่งง่าย

อนุบาลพังงา

คุปดี เสรีรักษ์

กวางตง

จิราวุฒิ จันน้อย

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ธิติทัศน์ เหลืองประเสริฐ

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ธเนษฐ กิตติบรรลุ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ธิติวรรธน์ เกียรติวัฒนากร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายญาณสิทธิ์ พิทักษ์สืบผล

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายณฐกร วงศ์สำราญ

พัฒนาเด็ก

เด็กชายณฐพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย

รัตนศึกษา

เด็กชายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนเสฏฐ์ กิตติพิตรพิบูล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายธัชริทธิ์ ทองอุทัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายวรันธร ธนะแพสย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศุภณัฐ กล้าจริง

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายสุธิศักดิ์ สลับลึก

สุวรรณวงศ์

เด็กชายเตชินตรัย กาญจนารัตน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกมลทิพย์ อินมะเหงี่ยม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกานต์พิชชา ชะฎาทอง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงจันทิมา ดีพาชู

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงญาราภรณ์ ทองรอด

เทศบาลท่าอิฐ

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นบ้าน

วัดดอนทอง

เด็กหญิงนภัสวรรณ ผูกโอสถ

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงบัณพร โพธิ์ขำ

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงมนัญชญา อาจมีแก้ว

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงวรินทร ชุมเกษียร

เจริญวิทยา

เด็กหญิงวิชญาดา ทองรัง

อรพินพิทยา

เด็กหญิงศศิวิมล เจริญกิจ

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงสุกฤตา อ้นรุ่ง

พรศิริกุล

เด็กหญิงเธอธาวัลย์ เจริญกุล

อนุบาลนราธิวาส

เด็กชายกฤฏิ์ อาจอนงค์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติ ผาติสุวัณณ

พรชัยวิชชาลัย

เด็กชายกิตติ์กวิน ยาใจ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายคณาธิป แซ่ตั้ง

อนุบาลระยอง

เด็กชายจิรภัทร พุฒิไพสิฐ

ดรุโณทัย

เด็กชายธนกฤต นุ่นตา

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายบรรณพล จิตรปราณี

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายพิชชานันท์ เฮ่อ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพีรวิชญ์ จิริยะสิน

ชลประทานวิทยา

เด็กชายวีรภัทร สุขสมจิตร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายสาริศ น้อยสุวรรณ

จอย

เด็กชายสุวิสิษฎ์ พุ่มอินทร์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงฉันท์สินี เชื้อภักดี

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงชนิกานต์ แท่นแก้ว

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ

เขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทิพย์นุช

ปิยมิตรวิทยา

เด็กหญิงทิพย์ไพลิน รุ่งทิพย์ธนกิจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธีราพร เย็นอยู่

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงนภิสา ฉลองวงษ์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงปาลิตา ห่านคำวงษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิงหพันธุ์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงพิชญา วิจักขณ์พันธ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพิชามญชุ์ กมุติรา

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงภิรัญญา บัวบาน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงสุพิชธีร์ฏา เลอศิลป์

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงอิสริยา ไชยโรจน์

ธิดาแม่พระ

โชติกา วงษ์ทอง

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ภาคริษฐ์ เอี่ยมโชติชวลิต

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ภูผาภักดี พงษ์พนัศ

ศรสมบูรณ์

มารีณีย์ นิทัศน์นวเดชากุล

สารสาสน์เอกตรา

สิริกันย์ มานัสสถิตย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชนาสิน กราบทอง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธรณ์ธันย์ รัตนศรียากรณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปองคุณ ทรัพย์แสง

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายปัณวรรธน์บดี เกตตะพันธุ์

อนุบาลนราธิวาส

เด็กชายปุณณวัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพลภัทร คล้ายหาญ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพันธุ์ระพี เตียวสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายรชฏ แป้นวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรวีเกตุการณ์ เกตุการณ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายศิรพัชร เกิดแก้ว

บางนราวิทยา

เด็กชายเจษฎา ทั่วถวิล

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงกชพร มหัทธนบุญนพ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงกวิสรา ผลดี

อนุบาลบุรีรัมย์

เด็กหญิงจิรภัญญา ซ่อนกลิ่น

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ มีสันทัด

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงชนินาท มัสยามาศ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงฐานิดา บูรณโกศล

อรพินพิทยา

เด็กหญิงฐิตารีย์ ใจใหม่

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงณฤดี พรหมสุวรรณ

วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แกล้วกล้า

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงธัญญรัศม์ อภิบาลไกรศร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชิดปราง

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

ปิยมิตรวิทยา

เด็กหญิงพิชญา พิพัฒนพงศ์กุล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพิชยา กระจ่างวิทยา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงศ์ครุฑ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงภาวินี รบเลิศ

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงราชาวดี เตียงหงษากุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลิฬรพรรษ เพิ่มชีวา

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงวศินี แสนดี

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงสุชาทิพย์ นารีสุวรรณภัทร์

พรศิริกุล

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สีเหมือน

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงอินทัชชญานิศ ณัฐศุภพิพัฒ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงโชติกา ศรีเหลือง

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงไดอาน่า ซาเด็คกี้

Merit

School Name

Student Name

สายเพชรศึกษา

กันธิชา พลเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

จิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

อนุบาลพังงา

ฐิตินันท์ วุฒิยา

อนุบาลพังงา

ฑีฆวัฒน์ ดีพาชู

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

ณภัทร มิตรภานนท์

เทศบาลสวนสนุก

ณัฐณิชา จรทะผา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธฤตวัน พงษ์นรินทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ธิดาภา รุจิราภา

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

มนัสนันท์ ตัญจพัฒน์กุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

วรมพร จงศิริ

อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เด็กชายกฤตภาส กีรติธัญญา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์

อนุบาลชุมพร

เด็กชายจักรภัทร์ อุ่นภิรมย์

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายญาณวรุตม์ ซอง

แสงทองวิทยา

เด็กชายณัฐกร เหมสนิท

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายณัฐนันท์ อัครจินดา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายธิษณ์ทักษ์ สมานุหัตถ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช เขียนประสิทธิ์

นรบุตรศึกษา

เด็กชายปฐวีกาญจน์ นามสอน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปัญพณชช์ ปาณานนท์

อนุบาลระยอง

เด็กชายปิยากร ธรรมคงทอง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพงศ์พีระ ทั่งทอง

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายพรนภัทร วิชัยดิษฐ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

ปิยมิตรวิทยา

เด็กชายพศินพงศ์ อินทร์แก้ว

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร ตันติโกวิท

พรศิริกุล

เด็กชายพาทิศ เขมะสุวรรณ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์

ดรุณากาญจนบุรี

เด็กชายรณกร อุตสาหะ

เกษมทรัพย์

เด็กชายรณกฤต โสภณรัตนโภคิน

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายวีระสิทธิ จันทร์แสงศรี

อนุบาลระยอง

เด็กชายอมต แสงสว่าง

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ยอดสุรางค์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

เขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงกัญรณัฐกร แก้วพวงธวิทย์

เจริญวิทยา

เด็กหญิงจันทรพร เดชะ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงชนเนษฏ์ แก้ววิริยะกิจกูล

เทศบาลวัดหลวงราชาวาส

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีอิน

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณัฐณิชา ปลื้มพันธ์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยอดศรี

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน อัจฉริยะเมธากุล

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงบุญญาภา จิตตะวิกุล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงปาณิสรา อังศุวัฒนา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงปิยรัตน์ ปาละศิริ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพรรษกร จงอุตส่าห์

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงพัทธนันท์ มาตย์วิเศษ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญาภา จรรยาเจริญ

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ โตตระกูลถาวร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ดีนิรันดร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงภัทรรัตน์ จุติมงคลกุล

เขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงลักษิตา สุวชูเพ็ชรน้อย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอรจิรา บำรุงวงศ์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงอิงรภัทร กังวาลย์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์ คงสวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

จิรสิตา อรุณโรจน์

ธิดาแม่พระ

ชยิศา บุญมา

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ปุณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. พิชามญชุ์ สุขชล

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

พีรณัฐ ศรีจำนงค์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

สุพรรณิตา ลิ้มโอภาส

ธรรมภิรักษ์

เด็กชาย ธันวา รงคนันทน์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายจตุรวิทย์ หาญชิงชัย

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายชินธันย์ ภาคกายธีรโรจน์

บ้านควนเนียง

เด็กชายฐปนวัฒน์ บุญ​สนิท

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน มโนมยางกูร

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายทรงพล ณ นคร

อรพินพิทยา

เด็กชายธณัชพสิษฐ์ สุวรรณเรือง

อนุบาลระยอง

เด็กชายธนปรรณ แมกไม้รักษา

โชคชัยรังสิต

เด็กชายธนพิชฌน์ จันทร์เด่นดวง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธนวิศว์ ธนานุวงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายธีรพล เปล่งขำ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปฐวี กาญจนพรประภา

แสงทองวิทยา

เด็กชายปัญญ์ธรรม ทองพูน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายรวิภาส มามูล

ขจรเกียรติถลาง

เด็กชายวรภพ ทรัพย์สุนทรกล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรัท เมฆาสุวรรณดำรง

วัดดอนทอง

เด็กชายสิริศักดิ์ โพธิ์ทอง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัครชาติ จุฬามณี

วัดดอนทอง

เด็กชายอุดมศักดิ์ คำจันทร์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง บวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พัทธ

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงกัญจนรัตน์ กิตติ์ธนารุจน์

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงกันต์กมล อินต๊ะมล

เพ็ญบุรี

เด็กหญิงคนัสนันท์ จันทร์กระจ่าง

สุขานารี

เด็กหญิงชญานิศ พิทักษ์วาณิชย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณฐอร พรมสอน

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กหญิงณภัทร สิงหะเทพ

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เอี่ยมสูงเนิน

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ปิตุทิพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณิษา สกลไชย

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงดิสนีย์ โชติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงธนิสร เจริญจิระนันท์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงธัญชนก ไฉยากุล

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงธัญยธรณ์ หลงขาว

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงนพสร กาญจนไพศาสตร์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปุณยนุช สุระชัย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพรชนก ศรีโพธิ์

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงพัฒน์นรี พัฒน์ใหญ่ยิ่ง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ธุระกิจ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพาขวัญ พลอาทิตย์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

อนุบาลอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพีรดา ดำสนิท

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงภีมวัจน์ ชื่นชูทรัพย์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงลภัสกร นาคนิยม

วัดดอนทอง

เด็กหญิงศศิธร เตชอัครภิญโญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงสิรีธร ไชยกิจบำรุง

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงสุกฤตา กิจเจริญเสรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุพิชญา บัวคีรี

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงสุวพิชญ์ สิริบรรณสิทธิ์

ปิยมิตรวิทยา

เด็กหญิงเบญญาภา ขันเปี้ย

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาญจนระพีพรรณ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กวิสรา กาญจนหิรัญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กวิสรา ภิรมย์ชาติ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณัชชา คุณสิธิวาณิชย์

ธีราศรมสุราษฎร์

ด.ช. ปิยังกูร รามจรัญ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.จิรธนา พิสารวัฒนา

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ชินะพัทธ์ ศรีวิลัย

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

นิรัชพร ชนะวรรณ

อนุบาลพังงา

พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร

ศรีธรรมราชศึกษา

วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

สิริยากร มัคคภิญโญ

สายเพชรศึกษา

อาร์ดา หัสมา

วัดดอนไก่เตี้ย

อิงครัต เพชรประดิษฐ์

ธรรมภิรักษ์

เด็กชาย ญาณภัทร บำรุงสิน

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤตภาส ยามูล

อนุบาลภูเก็ต

เด็กชายกฤตเมธ สมศักดิ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายกฤศณัฏฐ์ เชาว์วรวิญญู

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายกลวิญญ์ ส่งแสง

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายกันตินันท์ กตัญญูไชยพงศ์

หทัยนิรมล

เด็กชายคณิน สายทอง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจารุกิตติ์ บวรวิกรยสกุล

เกษมทรัพย์

เด็กชายจีระศักดิ์ วงศ์ศิริทัศน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชวัลวิทย์ วาริชา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนวิช จรูญจิตเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

เกษมทรัพย์

เด็กชายธาวิน เกียรติตนานุสนธิ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรสิทธิ์ สมบุญ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธีรัตม์ สวายสมสีกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปพนพัชร์ วิรุฬห์ไววุฒิ

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายปภังกร ศรีบุญจิตร

อนุบาลอุตรดิตถ์

เด็กชายปุญญพัฒน์ ขัดคำ

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กชายพงศธร สินธุนนท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพลภัทร วัฒนพรพิพัฒน์

จอย

เด็กชายภัทรธร ก่อบุญขวัญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภาสกร กรกุม

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูภัส ปิตินนทพร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภูมิรพี พวงดอกไม้

เอกปัญญา

เด็กชายวรชิต พยุงเกษม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายศิริญานนท์ บูรณ์เจริญ

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายอภิวัฒน์ เสนาเพ็ง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายโกสิน ดำรงสันติสุข

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงกฤตติกา เพียรจัด

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจวัน

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจุฑาดา ดำรงค์ชีพ

อรพินพิทยา

เด็กหญิงชวิศา ด่านปิยโชคกุล

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงฐปนัท ศรีจันทอง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงณัฏฐา จินตนะกุล

บางนราวิทยา

เด็กหญิงณัฐกร ปานศิริ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงตั้งใจ โพสพสวัสดิ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงทองกร ตรองจิตต์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงธนารีย์ สีตื้อ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงนรมน คำตา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา พิศิฎฐะศิริ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณยวีร์ ม้าทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพอเพียง ใจบำรุงเมือง

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ เพชรอินทร์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

มานิตานุเคราะห์

เด็กหญิงพิชญา ทิพย์เดช

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพิมพ์ลดา กิจสกุลไพศาล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงภควดี เจริญพรพัฒนา

ไผทอุดมศึกษา

เด็กหญิงภัทรภร ทีอุทิศ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงลภัส คีมทอง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงวริศรา อัตวานิช

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงศิริกานดา บัวบัลลังก์

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงสิรภัทร มาตราตัง

ปิยมิตรวิทยา

เด็กหญิงอริสา ความชอบ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงอัณรวริณธ์ อินต๊ะขัน

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงอัลฮูดา ศรีแสง

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงอาร์ซีญ่า บูละ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กานต์ณิชา อักษรวงศ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ชนม์ธนัช กอบชวาล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ชนม์พิทักษ์ ฉลวยศรี

สายเพชรศึกษา

ฐิติภา ลิขิตตาพงศ์

เทศบาลสวนสนุก

ณิชนันทน์ จรทะผา

เทพมิตรศึกษา

ด.ช. ปริพัฒน์ ลิ้มสุวรรณ

เทพมิตรศึกษา

ด.ช. วชิรวิชญ์ เสือแก้ว

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ธนกฤต กลางพัฒนา

ธิดาแม่พระ

นงนภัส บุญญานุวัตร

ธิดาแม่พระ

น้ำเพชร อัครปฐมกุล

อนุบาลพังงา

รดา เชื่อมแก้ว

อนุบาลพังงา

ลาภิสรา สันติราชัย

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

วชิรวิทย์ แจ่มโฉม

อนุบาลพังงา

วิชญาดา อ่อนแก้ว

คลองสองพี่น้อง

วิภาวี ศรีบุญเรือง

บางกอกทวิวิทย์

อดิรุจ ภูมี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายกันตพงศ์ บทกระโทก

โชคชัยกระบี่

เด็กชายกิตติธัช บุญสุข

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายขชม วิจิตรกำเหนิดกุล

จอย

เด็กชายขวัญพัฒน์ เลาหวัสยษฏิ์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายจารุวิทย์ ธนผลพดุง

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

เด็กชายจิรภัทร ราหูรักษ์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายชยากร ศิริไกร

อนุบาลระยอง

เด็กชายณชนก์ คงสวัสดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณภัทร เกษมกิจวัฒนา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฏฐวี วัชรนุรธร

บูรณะศึกษา

เด็กชายณัฐชนน ยอดยิ่ง

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายณิฐิพงศ์ ลักขษร

กุหลาบวิทยา

เด็กชายดรัณภพ มาระวิชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายทัพย์ภูวิศ สุวโรจน์ภูบดี

รัตนศึกษา

เด็กชายธนนนท์ คินธร

อนุบาลระยอง

เด็กชายธนัฏฐ์ ทองศรี

บ้านบางกะปิ

เด็กชายธนาธิป สุขอำภา

อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

เด็กชายธีรภัทร ศรีสุขใส

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายนิติธาดา อินทำ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิธิศ โกมุทแดง

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายปกรณ์กวีณ์ แสนสี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายปริตต์ถากร นิ่มเกิดผล

อนุบาลระยอง

เด็กชายปัณณวิชญ์ อริยะเวสตระกูล

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายปัณณ์ นาจารย์

วัดดอนทอง

เด็กชายพีรดนย์ กิจไพบูลย์วัฒนา

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายพีรพัทธ์ โพธิ์ถาวร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพ

บูรณะรำลึก

เด็กชายภูมิเทพ จรัสจินดา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูริทัต สุขมาลี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภูวิช ยอดอินทร์

แสงโสม

เด็กชายยศวิน ทาทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายวรรธดนย์ ชาลาเริงพันธ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวิชยุตม์ ใจกล้า

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงกชกร เลิศฤทธิ์

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

เด็กหญิงกชพร สุนันต๊ะ

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงกนกลักษณ์ สินพนมรัตน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์ อยู่เล็ก

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงจิรภัทร วงศุกร์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงชญาดา สวัสดิปาณี

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงชัญญกัญญ์ ปพนพัทธนันท์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงชาลิสา ทรัพย์สิรินาวืน

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงชินันพร สอนวงษ์

อนุบาลสกลนคร

เด็กหญิงญาณิศา ศิลารักษ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พัฒนะจุฑานันท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กรุณา

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณัฏฐนิช หวังบุญกลาง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงณัฐนรี บุราคร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงทักษอร สันตะโภค

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงธญานี เอมเปรมศิลป์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธนญา ทวีวชิรา

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงธนัชญาน์ พรหมเสนา

ดาราสมุทร

เด็กหญิงธนัญญาพร กลิ่นฟุ้ง

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงธัญจิรา คงสุดรู้

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงบุญญาวาส ฤทธิรอด

นิภาศิริ

เด็กหญิงปณิตา พุฒสุข

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

เด็กหญิงปรินทร สายธนู

วัดดอนทอง

เด็กหญิงปิยนุช ใจเพียร

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงปุณยนุช นาแล

วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

เด็กหญิงผิงดาว อาษานอก

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพนิตตา สันติสุรัตน์

พุทธยาศรม

เด็กหญิงพรชนก วิมลพันธุ์

อนุบาลพิจิตร

เด็กหญิงพรรณพัชร ปทุมสูติ

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพฤกษากมล กลขุนทด

พรศิริกุล

เด็กหญิงพัทธนันท์ ทองคำแท้

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงพิชญาภา ผาคำ

เทศบาลวัดหลวงราชาวาส

เด็กหญิงพิมพ์วารี จันเสน

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กิจนำ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เชื้อบุญมี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พวงบุญ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงภัทริยาภรย์ ชุ่มเบี้ย

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงมนัสนันท์ เหมะ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศศิภา ปักกะมานัง

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงศศิวิมล เพชรหาญ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงศุภศรา เชี่ยวชาญ

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงศุภานัน มะยมทอง

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงสุภิชชา กัลลประวิทย์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงอภิชญา ต่อโชติ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงอรกัญญา ดอนเส

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงอรัชพร ปุระหล่า

จุลสมัย

เด็กหญิงอันนา แก้วสุวรรณ์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงเปรมยาดา รัตนบุรี