Thai ASMO Science Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศรุตยา กิงโคง

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงสุภิสรา ศรีจันทร์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนสี

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงนิรภัฎ นาเวียง

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงมัลลิกา หอมญาติ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงพสินี พหลทัพ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงนันท์ณิภัค ดังก้อง

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายธนกร พันธ์สวัสดิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปภินวิช สารสอน

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายธาวิน ศรีบุญเรือง

จอย

เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงเพตรา ชิเวยื โนว์ซู

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงแววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

Silver

School Name

Student Name

เทพมิตรศึกษา

ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ด่านคชาธาร

เทพมิตรศึกษา

ด.ญ. ณัฐณิชา บำเพ็ญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายฐิติพันธ์ บุญมาธนารักษ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณภัทร พงษ์ศักดิ์

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงวชิรญาณ์ โปรดชัย

พันธะวัฒนา

เด็กชายณัฐพัชร์ เกร็ดพัฒนกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เครือวัลย์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงชนัญชิดา พิบูลกุลสัมฤทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

เทศบาลบ้านม่วง

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส

แสงทองวิทยา

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงภคพร วงศ์ผา

สกุลศึกษา

เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา

ธิดาแม่พระ

ปิยธิดา หาญจริยากูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายหฤษฎ จันทรสา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสาริศา อิฐงาม

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายกฤษฏิพัทธ์ ชมภู

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

รัตนศึกษา

เด็กชายณฐนนท์ สมบัติบุญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณสิน สกลไชย

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายปัณณ์ ต่ออุดม

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายอภิชา จันทรสิทธิ์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงณวิปรีญา สินสุวรรณ

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลทรัพย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงสุวพิชญ์ มาลารัตน์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายชิติพัทธ์ ครูรัตนานุวัฒน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงนันทภัค ยอดหอ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรโชติ จิรทองคำโชติ

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กชายปองคุณ ฟองทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายพสุ จงอัจฉริยกุล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงมิลิณ ทันการ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย

ธิดาแม่พระ

ชณิสรา วิริยากุลภัทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงณัฐวดี บุญซัน

โชคชัย

เด็กหญิงนงนภัส ศิริรุ่งธนะนันท์

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงลดาเดือน เรรัย

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงลภัสฐ์รดา ดำคง

Bronze

School Name

Student Name

เทพมิตรศึกษา

ด.ญ. อันนา ไทรแก้ว

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกฤติน โขมพัตร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยพล สมศรี

โชคชัย

เด็กหญิงกวินทรา อ่อนชื่นจิตร

เทพมิตรศึกษา

ด.ช. ธนัช ศุภพิสิฐกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ขุราษี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัยยะวิช งามขจรวิวัฒน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พันธ์จารุชิต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงพิชชาพร วัฒนลออสมบุญ

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงมธุริมา บุรีนอก

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงลินดา เทย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์ซาว

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ทัศนนันท์ ขุนเพชร

เมธาพัฒน์

อันดามัน จิระเจริญสุวรรณ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายกัณตพิชญ์ ก้านลำภู

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี

แสงทองวิทยา

เด็กชายธัชชัย เมฆตรง

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายศุภกฤต เจียวยี่

วัดดอนทอง

เด็กชายอดุลยวิทย์ ภิญโญยิ่ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายโยสิยาห์ กำเหนิดรัตน์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงณัฐรดา วงศ์แก้ว

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิชามญชุ์ โยพร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กชายจีรวิชญ์ เพ็งแก่นแท้

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายมงกุฎ บุญธปัญญา

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายวชิรวิทย์ กาฬษร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวรภพ ปัตตาฤทธิ์

อนุบาลสุพรรณบุรี

เด็กชายศิวกรณ์ ชัยสาลี

แสงทองวิทยา

เด็กชายอธิภัทร อัครนพหงส์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอภิกร จันทร์ฉาย

อนุบาลระยอง

เด็กชายอังกูร พิทักษา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงปภาดา ธนวรวิบูล

โชคชัย

เด็กหญิงเอริตา พรหมลาศ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายธัญธรณ์ สุวรรณประสิทธิ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนิติธร พร้อมประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพชร กลย์ธรพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรวิพร เกษทอง

คลองสองพี่น้อง

ณิชารีย์ ชูวัลย์

สิทธาภัทร์

ธีรภัทร์ มุกกาสา

อนุบาลพังงา

ปริมใจ จิระสุทัศน์

รัตนศึกษา

เด็กชายกฤตวัน วงศ์เมฆ

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณัฐภัทร ต๊ะเสาร์

อนุบาลระยอง

เด็กชายธีราทร ธีระนิติกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปราชญ์ปรีชา คุ้มครอง

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ

รัตนศึกษา

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุชาติพงษ์

บรรจงรัตน์

เด็กหญิงลลิตภัทร กรงกรด

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงวริศรา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกันตินันท์ ตั้งวงศ์ศิริ

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กชายการันย์ วงศ์การีม

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายกุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต หล่อวิจิตร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฏฐกวี วิวัฒนรัตนบุตร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์

พุทธยาศรม

เด็กชายธีธัช ตั้นติพงศ์อาภา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพีรดนย์ เมืองสมบัติ

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงกัญรัตน์ ซูกองปาน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธนกร คงเสงี่ยมวงศ์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. คณพัชญ์ โปณะทอง

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.กวิตา กาญจนาพฤกษ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกฤตธนะ สุไชยชิต

สารสาสน์​วิเทศ​บูรพา​

เด็กชายฉันท์​ชนก ทรงศิลป์​

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายณัฐดล บุราคร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายนันทวัฒน์ พลีใส

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนาวา สำรวมจิตร

อนุบาลยโสธร

เด็กชายปุณณวิช คำวัง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภูมิพัฒน์ กมล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์

เอกปัญญา

เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายหิรัณย์ สิทธิศักดิ์

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงกัญธรส เกตสุริยงค์ สุขเสงี่ยม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงชัญญานุช หาญใจ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงธมกร นิมิตรัตน์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงนาราชา จารไนย์

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร

Merit

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

ปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

ธิดาแม่พระ

สกลภัทร เดชมณี

ปลูกปัญญา

สรวีย์ ปัทมศรีรัตนา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายฆฤน ขจรเกียรติคุณ

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภาวิช พิลาทอง

พิพัฒนา

เด็กชายรู้คุณ ภูรัตน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สำเภา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงคณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงจิดาภา ขวัญชื่น

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กหญิงณิฏฐา ลิมป์วนัสพงศ์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงดุจดาว ภู่กลาง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงผิงดาว นามไพร

จอย

เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงวริศรา ศิลปักษา

รัตนศึกษา

เด็กหญิงอภิชญา บุญเมือง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

วัดดอนไก่เตี้ย

กนกลักษณ์ ลิขสิทธิพันธุ์

เทพมิตรศึกษา

ด.ช. ปัญจวิชญ์ แก้วประเสริฐ

กวางตง

นันทวัฒน์ ลือชูวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน

สมถวิลหัวหิน

เด็กชายชวัลวิทย์ พรหมประดิษฐ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายณัชพล ตั้งศรีสกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายพุทธิวัฒน์ บุญผ่อง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวินทร์ ปัญจทรัพย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภัทรพล บางระพิมลพงศ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภาคิณ ขันติโสภณ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายวัชรพล บรรเจิดธนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศิริศักดิ์ ไชยสิงห์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล

ชลประทานวิทยา

เด็กชายเชาวน์วัศ พลพงษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส ภักดี

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงปภาวีร์ คำยอด

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงปุญญภัทร ธนะนิรันดร์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชูประเสริฐสุข

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภาณิศา จิวชัยศักดิ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ รักสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวิมลทิพย์ ลำเจริญ

อนุบาลกระบี่

เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา

เทพมิตรศึกษา

ด.ช. ณัฐพิชาพงศ์ สิงห์สมบัติ

ธรรมภิรักษ์

เด็กชาย กฤติเดช อนุกูลกิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกิตติพิชญ์ ศรีประพฤทธิ์ชัย

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายชยางกูร ผาเจริญ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธีร์ธวัช เอิบอิ่ม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ ภัทรนิธิไพบูลย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพัชรพล รุ่งสิริสุวรรณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพิตตินันท์ นิลดับแก้ว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภทรพัฒน์ พัฒนปรีชากุล

ธิดาแม่พระ

เด็กชายภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศุภกร สุวรรณธรรมา

อนุบาลระยอง

เด็กชายศุภพิสิฐ รักขาว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงชัญญา ศิริมาลัยสุวรรณ

หัวหินวิทยาลัย

เด็กหญิงทักษพร ศรีสุข

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว

นารีวิทยา

เด็กหญิงปวริศา เสียงลือชา

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พูลเพิ่ม

วัดดอนทอง

เด็กหญิงภัสสร์นราพร สุวรรณวงศ์

บางกอกทวิวิทย์

นิติธร รอดเชื้อ

วัดดอนไก่เตี้ย

วรวรรณ เเสงศรีจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

หิรัญกฤษณ์ ทองคำ

ธรรมภิรักษ์

เด็กชาย ธรรมรัต ผดุงวัย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายจักริน ชมอินทร์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายณฐกร วรกลีบ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายณัฐษิฎฒ์ ทาต๊ะ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายถิรวัฒน์ สิริสัณห์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนวันธร จรรยาพูน

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กชายนวิน รัตนวิเนต

บูรณะรำลึก

เด็กชายปฐมกาล มหาเจษฎา

แสงทองวิทยา

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพลากร ปัญญาวรากร

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายพอเพียง พยุหเสนารักษ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรกร สิปิยารักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพุทธภูมิ มีจิตร

พุทธยาศรม

เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล

วัดดอนทอง

เด็กชายวชิรวิชญ์ อวยชัย

เกษมทรัพย์

เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิราวัชญ์ วลีเดช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสุวิจักขณ์ แก้วประเสริฐ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายเฉลิมพล สาระโสภณ

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กหญิงญาณิศา เที่ยงตรงจิตต์

อนุบาลนราธิวาส

เด็กหญิงธนัญญา ปารมี

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงธีรดา ณุวงษ์ศรี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ตันศิริ

อนุบาลสกลนคร

กณิศา ทุพแหม่ง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กวิสรา ลัภนาเคนทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

นวพร โรจนโพธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

พรพิมล ปลื้มเปรมใจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร บุญสิทธิผล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายญาณมงคล วิทัยวัฒน์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยทรัพย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายธัชธนพงศ์ สาระทันธนสุเมธ

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กชายธีรวัฒน์ เวณุรส

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายปัญญพนต์ เสาร์เขียว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายพงศ์ธนา ดวงสนธิ

บูรณะรำลึก

เด็กชายรชกิต ศุขเสงี่ยม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายรัฐ พูนสวัสดิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศิรปกรณ์ บุญเรือง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสกลพัฒน์ เอี่ยมเสมอ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายสุขประเสริฐ กุลรัตนรักษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอิทธิกร ถนอมคุณ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายเทินตรง คงจันทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกมลพร เอียจะบก

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงขวัญพร พันธุ์สุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส

รัตนศึกษา

เด็กหญิงชญาภา สุวรรณภักดี

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณัฐชยา แยงเพชร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงทอขวัญ บุญญาวัฒน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนสุวรรณ

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงปภัทร์สิริ จิระสุทัศน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิมชญา ประดิษแจ้ง

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงภูริชญา อ่อนอ้วน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงรมิดา ภูมิดาธนาพร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ชัญญานุช เงินเลี่ยม

เทพมิตรศึกษา

ด.ญ. ติณณา คงปาน

วัดดอนไก่เตี้ย

ธีรสิทธิ์ บุญรอด

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พันธวัช เหล่าอุดม

สารสาสน์เอกตรา

อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชวกร ชาตะวะสุ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐสรภพ เพ็ชรตระกูล

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณาศิส สุริยะ

วัดดอนทอง

เด็กชายธนกฤต กันหาเขียว

เทศบาล ๔ มหาราช

เด็กชายธีธัช กงสะเด็น

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธีร์ ชอบแสงจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนนน คุณคุปต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กชายพีรภัทร เเสงอุไร

กุหลาบวิทยา

เด็กชายภากร ตระกูลขจรศักดิ์

บูรณะรำลึก

เด็กชายวัชรนนท์ อินนุรักษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศักดินนท์ เศรษฐสิงห์

โชคชัย

เด็กชายศุภกร จั่นสังข์

กุหลาบวิทยา

เด็กชายศุภกฤต ชัยนราพิพัฒน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอัครพัชร ราชณุวงษ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง เอริกา ไค

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงจิรฐา อึงพงศ์พันธ์

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กหญิงชนากานต์ จันนี

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณภัทร วชิรสกุลชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ชื่นศิริพรชัย

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนาภา เกตานนท์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงปณิธิ วิจิตรจรรยา

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงปิยนุช ซุ้นสั้น

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพกานันทน์ น้อยภาษี

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์พร ตันติปัญจพร

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กหญิงภัทรนันท์ พีระธำรงค์กุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอนัญญา ประเมศรี

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงอมรรัก เปลี่ยนแพ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงอัญชิษฐา ทาเวียง

จอย

เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์

อนุบาลสกลนคร

กันย์นิรินท์ กสิณสันต์

สารสาสน์เอกตรา

ปรีติ วงศ์ฝั้น

เผดิมศึกษา

เด็กชายกันตพงศ์ ตั้งมนัสตรง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณภัทร เอื้อบุณยะนันท์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายณัฐดนัย มหิตธิ

อนุบาลนราธิวาส

เด็กชายทีปกร แสงฤทธิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต โรจน์วีระ

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

เด็กชายธนินโชตน์ เพ็ชรพนาภรณ์เดชา

เจริญวิทยา

เด็กชายนราพงษ์ บุญมาศ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายนิชคุณ บุตรราช

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายปัณณ์ ศิริพันธ์

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายพสิษฐ์ นิยมพานิชพัฒนา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรเศรษฐ์ สิทธิสุทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายวีรศักดิ์ สมิงทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศรัณย์ภัทร ลาภินธานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเขมทัต วีณิน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ปริยากร อนุตรพงศ์

ธรรมภิรักษ์

เด็กหญิง ศาตพร ศรีสุวรรณภิพ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงขวัญจิรา ฉ่ำชูศรี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงชรินทิพย์ กิตติเฉลิมโรจน์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงณัฐณภัสสร ชัยยงศิลปื

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชกานต์ สาคร

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงณิชชา ตะบูนพงศ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงทรรศอร ปัญญาพวก

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงธนิสรา เมธาชูโชค

จอย

เด็กหญิงธมนวรรณ นันตมาศ

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงภวรัญชน์ ขุนศิริ

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์

นิภาศิริ

เด็กหญิงวรรณภา จิสูงเนิน

จอย

เด็กหญิงสิร์ภาภัทร์ เมธินาพิทักษ์