Thai ASMO English Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วริศ เลิศทัศนีย์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายธนกร วุฒิพันธุ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายปองพล นวมครุฑ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงพอฤทัย ใส่ด้วง

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงพาณิภัค ภัทรศุกล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวีรินทร์ คุ้มพิทักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันตา เหล่าพาณิชย์กุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายปาณัสม์ ดำรงศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายเจสัน ชาวสวน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงไอริณ อินทรทัต

Silver

School Name

Student Name

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ปัณณทัต สืบซึ้ง

วัฒนาวิทยาลัย

ด.ญ. ปิติประภา ธนวัฒนากุล

สารสาสน์เอกตรา

เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายชินดนัย พรสิงห์

โพธิสารพิทยากร

เด็กชายธนัช ชนานิยม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ชนิสรา เข็มกลัด

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงรักติบูล มยุระสาคร

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงอาริสา วงศ์รุ่ง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ฌอน กรอสเวนเนอร์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.บุรธัช ลีนานุนารถ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วสวัตติ์ ลี้สมบุญ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย นิพิฐพนธ์ สัจจเดว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายคุณากร ไชยรา

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายณรุษ ประยืนยง

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายปรินทร์วริศร์ ปังประเสริฐกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายรัฐนนท์ โมทายน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายสรัล สายสนิท

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงชนาภัทร ยุทนาสันติเมธี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงภฤตยา วงศ์อาษา

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงรมิตา รักษ์ธรรมกิจ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงสุชญา ศุภสิทธิ์ธำรง

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงอภิชญา กลับดี

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

ANDAMAN TYREE ECKLEY

นานาชาติร่วมฤดี

MASTER VICTOR DJASLI PHISITKUL

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชนาสิน สาลี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.นุติ พรหมศิวะพัลลภ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ปุณยวีร์ ปิตากุลดิลก

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.พงศ์พัทธ์ เตติรานนท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ณิชา โสภานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ปาณิศา สังข์แก้ว

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.พัชร์พิชา วิบุลศิลป์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปานชีวา อารยวุฒิ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมพ์ชนก อยู่เกาะ

สารสาสน์เอกตรา

ศุภเดช อรุณศุภนิตย์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายธนัช พัวพานิช

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายนิธิศ พลเขต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพณิช กมลาพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภัคพล วงษ์นิติรัตน์

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายสยาม จอห์น โมลตัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายเจตณัฐ จินดาลักษณ์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวี ศรีบุญรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปาณิศา ช่อเส้ง

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงศ์

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงภคพร เรืองไพสิฐพร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงศวัชสมน เจ็งเจริญ

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงสิริกุล ศรัทธาบุญ

Bronze

School Name

Student Name

INTERNATIONAL PIONEERS SCHOOL

MISS NADTHASHA WIRAK

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครองขวัญ ธรรมอภิพล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.สิริเชษฐ์ โคตรพันธุ์กูล

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

ศรีวลี ด้วงทิพย์

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

อลิษา แคทธารีนา โธมัส

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย เรจจินัลด์ จักรกฤษ แอสตั้น

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายณฐนนท์ เกรียงสันติกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายณธกฤษ เหล่าประภัสสร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายธนทร วงษ์ธนาภร

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายธีธัช ทิพย์โสดา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานิช

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายแจสเปอร์ ซิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิง อนัญญา อักษรนุกิจ

ศรียาภัย

เด็กหญิงกณัชชา ลาภนิรันดร์

สิรินธร

เด็กหญิงชณิสรา เลอมานกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

เด็กหญิงพุทธิมน ไชยวงษา

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงภัครดา สังข์ทอง

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงภัทร์วีร์ วสุนันทรัตน์

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

PARNFUN PIPITWEERANUND

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณภัทร คำฟู

ไทยคริสเตียน

ด.ช. รีเชียง จัน

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ชานน ฉัตรพรจรัส

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ภูริศ แซ่จิว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ดลพร เอี๋ยนวิกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวินกร ยั่งยืน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชาย พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ

โพธิสารพิทยากร

เด็กชายกิตติคุณ ศรีนิศานต์สกุล

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายกิตติ์วนันต์ วงศ์ศิริ

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายชนทัต ถิรสุนทรากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายชินาติ ปอดีเสมอ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายณัฐพัทธ์ อภิสารธนรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

เลยพิทยาคม

เด็กชายติณณ์ อุสาพรหม

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายธนบดี มุกุระ

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธีรดนย์ ปีประทุม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายปภาวินทร์ แพทริค สมิธ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพลพิสิฏฐ์ ฤทธิ์คำรพ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายรอยเดชา บริดก์สตอค

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวาริช กันฉาย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายศุภวิชญ วงศ์เลิศไมตรีกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายสิรภพ ตั้งวรเกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายอคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายอเนชา ลีเวสต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายเกียน เซิน-เจฟฟ์ ตัน

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายโยนัส เบเร็นด์ส

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิง อธิภา เจริญบัณฑิต

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง เมลิสสา อารยา เซบาสเตียน

นครสวรรค์

เด็กหญิงณภัชนันท์ ปรีชาญาณ

นารีนุกูล

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

เลยพิทยาคม

เด็กหญิงบุษยมาส นนทจันทร์

อุดมดรุณี

เด็กหญิงปณิธาน ลิ้มสกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรูญวุฒิธรรม

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงรชตมน แก้วอำไพ

สตรีวิทยา ๒

เด็กหญิงรดา มกรพันธ์

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ยศกรณ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงแทนญ่า อภิสิทธิ์เกษม

Merit

School Name

Student Name

ปลูกปัญญา

กิตติพิชญ์ พรหมเมืองขวา

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ชยุตม์ โลหชิตรานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ปรีดิ์ณัฐ พวงศรีพงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ศุภวิชญ์ ขวัญดี

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ฮาร์รี มาร์ทิน วิลเลียมส์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ปภัสณัฏฐ์ รัตนภิรมย์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกฤษฎิ์ บุญเอื้อเบญจมาส

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายก้วน ตง จู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายคุณากร เชาวนวิรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายชานน เจียง

ศรียาภัย

เด็กชายธนทรรศน์ รองมาลี

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายธีรสิทธิ์ รักบัวทอง

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายปภังกร ทรงไพบูลย์

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์ เทอดพิทักษ์วานิช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสิรภพ ธรรมถาวร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายเจฟฟรี่ เบญจกุล อดอล์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

สิรินธร

เด็กหญิงจิตรี ตั้งศักดิ์ประเสริฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปิยจรรยา

นานาชาติเด่นหล้า

เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงนิชดา ชวือ หว่าย เจ้า

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปวริศา รนที

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงปาณิสรา บุษบารติ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงปุญญ์นิตา เสรีพงศากร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหวรารักษ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงภรณ์ชนก ไล่เข้ง

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงภิญญาภัทร ศิริรักษ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงสิริรัชฎา เขียวสนาม

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงสุภัทรา เวสเตอร์ลุนด์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงฮาร์คุณ จำปี

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปมิกา ภัทรอนันตนพ

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เอมิลี่ รุดเบิร์ก

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชิติพัทธ์ ชัยมงคล

ไทยคริสเตียน

ด.ช. พงศ์กฤตติกร เส้า

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.บุญวัฒน์ พงศ์รัตนามาน

ยุพราชวิทยาลัย

ด.ญ. ญาณัจฉรา รุจนรงศ์

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. เอริกา โสภาษิต ทราน

ยุพราชวิทยาลัย

ด.ญ. แคสสิดี้ เหลียง

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. แจ๊คกี้ โรส เชอร์วู๊ด

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ปพิชญา วายุพา

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.มนัญชยา จิตเขม้น

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นันทชพร คูดิษฐาเลิศ

ปลูกปัญญา

พชร ชูรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิรพัชร ทองประไพ

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

ฬูค่า ชนกันต์ บอนด์

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

อธิชา ดิษฐฮวด

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชาย รพีพัทธ์ รัตนเตมีย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกันตินันท์ เกิดหลำ

ศรียาภัย

เด็กชายจิตรภณ เทียบศรไชย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายชญานันท์ เจริญสูงเนิน

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายชนม์ชนก รวมสุข

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายชยุต ตั้งศิริอักษร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายชาลี ฉิมพลี

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายทิวัตถ์ ฉัตรคำ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธาม เอื้อวิศาลวรวงศ์

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายธีร์จุฑา อุมาลี

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายปรีชานันท์ ลีพัฒนาวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายปัณณธร ศิริ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปิยวัฒน์ ปิยวรเดช

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพีรดนย์ มะโนตัน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีระมิตร ตัณศุภศิริเวช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสพัทธ์พงศ์ ยาโน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายสิริโชค บุตรดา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายอธิวรรธน์ อยู่บาง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง พัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงกชพร นิภารักษ์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงญาดา เกตุเอี่ยม

สิรินธร

เด็กหญิงฐิติอาภา ขำคม

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณิชา สีหานาวี

สองภาษาระยอง

เด็กหญิงปริยากร ชังเทศ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ปานเดชา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงภัทรดา พิประโคน

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย ตินเนอร์

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงวรัทยา อุดมไพชยนต์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ สุบงกช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงเวนิสา สุทธนะ

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิสิริณภัทร สุทธิรักษ์

สามเสนวิทยาลัย

MASTER CHAIPAT RATCHATAPUSIT

สารสาสน์เอกตรา

ชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม

สารสาสน์เอกตรา

ณภัทร ศรีอุดมพร

ไทยคริสเตียน

ด.ช. คีย์ สุวัจฉราภินันท์

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ชญานิน จารุเนตร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ภูดิศ วงศ์ไพศาลลักษณ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ญ. ปราญชลี บุษบงค์

พัฒนาปัญญา

ปุณิกา หอบรรลือกิจ

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

สิรภพ ยงค์มาลย์วงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชาย ธีทัต อัศวพิภพ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชาย พรเทพ สุขศรีไพศาลกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชาย ศิวกร​ โกมลหิรัณย์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกบิลรวิชญ์ ศรีศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกฤติธี นวลขาว

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายกฤษดา รัตนาสิน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายจิรภัทร อ่ำแจ้ง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายทยากร ตั้งศรีวงศ์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายทิวัตถ์ สีอร่ามรุ่งเรือง

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายธนธีร์ อาศิรวาท

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เด็กชายนันทวัฒน์ อภิรัตน์ธนารัฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพิชญุตม์ โอภาโส

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญเกิด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภูริวินท์ เพชรสุวรรณ

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายวงศ์วริศ รักษาวงศ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวริศ ผดุงกิจเจริญ

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ยกย่อง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายสุรสีห์ ธีรประเทืองกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระภูลถาวร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายอภิวิชญ์ ไชยวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายอมร พันธุรัตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิง ณภัค วณิชโยบล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงกรวินท์ กาญจนประพิณ

หัวหินวิทยาลัย

เด็กหญิงกัญญานัฏ ภมรสูต

สามัคคีวิทยาคม

เด็กหญิงกานต์รวี ลือชา

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงกิรณา ว่องนิติธรรม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงชนรดา พฤกษ์ประมูล

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณภัทร วรสง่าศิลป์

วิทยานุกูลนารี

เด็กหญิงธราพร เนตรลาวัณย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงธารน้ำ นพรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงนงนภัส ศรีสุข

โพธิสารพิทยากร

เด็กหญิงนพรดา นันทมนตรี

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงปทิตตา กิติเกษมบุญเดช

ศรียาภัย

เด็กหญิงปภาพินน์ งั่นบุญศรี

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปานฤทัย ไชยสัจ

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงพัชรพร สัพโส

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงรัญชิดา ปลั่งพงษ์พันธ์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงวทัญญา สารสินพิทักษ์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงสบายใจ ศักดิ์สาลากุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงอติพร พัฒนรังสรรค์

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ธีรวีร์ กุลศิริชัยวัฒน์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ณัฐภัทร พันธุ์อุไร

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ธรรศ ขุนวีช่วย

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ปวีณ์ ขำวิจิตร

วัฒนาวิทยาลัย

ด.ญ. ญาดา จันทร์ผ่อง

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. ไอริณ อดิเทพวรพันธุ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ญาดา โสภานนท์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.ปนาลี แก้วเขียว

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.อติกานต์ ไวยกาญจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธัญกร เที่ยงบูรณธรรม

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศลิษา ซือสุวรรณ

สารสาสน์เอกตรา

เจิ้น เทา เถียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายคุณานนต์ วารีเกษม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายจารุวิช ผลาฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ศรีตระกูลช่าง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐนัย สีจุ้ย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายดรัณภพ ส่งสวัสดิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภูมิ สันติกันต์

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายธนาธิป มานิตขจรกิจ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปภัช สมุทรพุทธา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายปุญญพัฒน์ บงกชโอฬาร

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายพันธกานต์ เทพนคร

วัดราชบพิธ

เด็กชายพิสิษฐ์ เจ้าพิทักษ์วงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ลีชาแสน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายมีเซฟ นาวิกนิเวท

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายวีรภัทร ปัญญามัง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายอภิรัตน์ เมเดียล์

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายแทนคุณ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายโชติธนินท์ ธีระโกมลวิทย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิง จิดาภา ซื่อดำรง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันสกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงขนบพร เพชรชู

สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

เด็กหญิงจิตรลดา จงนันทนาวนิชย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงชญาดา อุชุปาละนันท์

มัธยมประชานิเวศน์

เด็กหญิงชญานิษฐ์ พัดทอง

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชลิตา ศิริโสภา

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงชลิภา เขมวัฒน์เดชา

สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงฐิติวรดา อ่อนน้อย

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงธนิภา เอกภักดิ์สกุล

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงธีริศรา ตันสกุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปกิตตา เกรียงเกษม

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงปวริศา ทรงไพบูลย์

สิรินธร

เด็กหญิงปวีณอร สุขประเสริฐ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงปวีณ์นาริน เจียรนิลกุลชัย

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพรนภัส รักบำรุง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพัฒริศา ฤกษ์อนันต์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงพิมพ์อร ศรัทธาพุทธ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงภัคภร อาจวิชัย

สตรีวิทยา

เด็กหญิงวริญญา พิริยะประสาธน์

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงศรุตา ตรงต่อกิจ

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงศศิรดา วัจฉละญาณ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงศิรัญญาวดี โกมลกาญจนกุล

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงสิตานันท์ บุญชู

สามัคคีวิทยาคม

เด็กหญิงสิรัณยรัศมี ใจเสมอ

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงอาทิตยา ราบรื่น

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงเปมิกา เนตรเกื้อกูล

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงแพรเทียร ศรีสุข