Thai ASMO English Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายศีละส์ เบ็พพ์เลอร์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

ST.ANDREWS SAMAKEE INTERNATIONAL SCHOOL

MASTER NATTHAPHAT SUBPHACHAISIRIKUL

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัฏฐ์วัชญ์กฤช เพชรมุณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนวัตน์ จาง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกาย อริญชย์ กนกากร

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายนวิน นนทฤทธิ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศิริวิทย์ปรีชา

พัฒนาปัญญา

นิษฐกานต์ สกุลเจริญลาภ

ปลูกปัญญา

ประกายฟ้า ทองยินดี

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายชาร์ลี กรีนวู้ด

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กชายศุภกฤฒ สุขานนท์สวัสดิ์

ปิยมิตรวิทยา

เด็กชายแจ็ค คอลิน โอร๊อค

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกชพร จันทร์พิลา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณชมน กุลสงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

Silver

School Name

Student Name

บางกอกทวิวิทย์

จิรภัทร ปิยะวรรณรัตน์

สารสาสน์เอกตรา

ณัชชา ธนลาภอนันต์

สารสาสน์เอกตรา

ธนพร ชวนะสุนทรพจน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์

สาธิตคริสเตียนวิทยา

เด็กชายนิธิยุทธ วงศ์พุทธา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภทรธร บุรุษพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภฤศ รัศมีอมรธัญ

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายยิวหรัน ซัว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิษฏิศร เอี้ยววงษ์เจริญ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกัลยภรณ์ อ้นถาวร

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงดารามิงค์ บุษดาคำ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธัญลักษ์ เวสโกสิทธิ์

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงพัสกาญจน์ ศรีพิจารณ์

โชคชัย

เด็กหญิงวิเวียน เมดลิน

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงเกรซ เบญจกาญจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กัลยาณี อังศุไพศาล

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ซอ แอ ตะ โบร์ ซอ ลูวินร์

ศรีธรรมราชศึกษา

วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤติธี อยู่สำราญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัญญรัชต์ ฟองศรัณย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงทวี

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณฐมนฑ์ ศีลประชาวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอริยาทิต นวชิต

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงอรุณลักษณ์ เอี่ยมศิลา

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เด็กหญิงอารวี​ กรุณานนทกิจจา

สารสาสน์เอกตรา

ยินดี เมธาจิตตานนท์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกฤติน วาสนาสมสกุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายณชธร เสถียร​วงศ์​นุ​ษา​

อนุบาลระยอง

เด็กชายณัฐกันต์ สุพัฒสร

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็ก​ชายพฤฒิพงศ์​ กิจสถาพรไพศาล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงณภัทร อึ่งทอง

กสิณธรอาคาเดมี่

เด็กหญิงธฤดี จันทร์ทอง

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สิมสน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพัชริดา สังข์สุวรรณ

HEATHFIELD INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงภัทรนัน หะยีอูมาต

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงมีพร เธียรอนันต์สุข

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เด็กหญิงอนัญยาวีร์ กรุณานนทกิจจา

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงเอมรี วิลสัน

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ณัฐรดา บุญวัฒนวิบูลย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายณกรพันธุ์ พาชื่น

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายปริตต์ถากร นิ่มเกิดผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพลวรรธน์ ชุติรัตนโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพิภัช นพพาภาค

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรดนย์ ฉัตรอนันทเวช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายเจมี่ โฮวาร์ด อาดัม เดวี่

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายเอมอน แมทธิว กลีสัน

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงMARIA GOLUBITSKAYA

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทองคำ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงนนณภัส พงศ์วรินทร์

สองภาษาระยอง

เด็กหญิงปทิตตา อุไรฤทธิพร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงภัทรธิดา ฐิตะธนะกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภัทรภร เอื้ออนุกร

Bronze

School Name

Student Name

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ปราชญ์ เกียรติคณารัตน์

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. ทัชชญา สัมฤทธิเวช

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. เซียร์ บันดารี

ศรีธรรมราชศึกษา

ธีรวิชญ์ สุขชุ่ม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกิตติพิชศ์ ปานพาน

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายคณพศ ชาญวิเศษ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์

เด็กชายชวัลวิชญ์ เชื้อผู้ดี

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายธาวิน บุญเรืองรุ่ง

โชคชัย

เด็กชายนันทิน เจริญวัฒนา

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภูพศิน โพธิ์เตี้ย

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายศรัณย์กร เกษมใจประสงค์

กสิณธรอาคาเดมี่

เด็กชายสรกฤช ยอดธง

กิตติวิทย์บ้านพรุ

เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ ศรีสังค์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายอธิศติพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายอริย์ธัช สินไพบูลย์ผล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง วริษฐา เข็มกลัด

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า ดันแคน

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีสวัสดิ์มงคล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ชำนาญ

โชคชัย

เด็กหญิงภัทร์สิริรัตน์ โรจนเมธาธนันท์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงศิรดา หักกะยานนท์

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

เด็กหญิงสู่ขวัญ กาญจนกิจ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงอุรุชา เจียรละมุน

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงเมธาพร บุญปภังกร

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

EVGENII SHEICHENKO

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ฐิตาศิริ ศรีวิสุทธิ์

ไทยคริสเตียน

ด.ช. กฤษภพ เดชวงศ์ภากร

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ธณัชดนัย สุวะโจ

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. กานต์ธิดา เส้า

พระกุมารร้อยเอ็ด

ภาณุศร จึงสวัสดิ์มีชัย

กวางตง

อแมนด้า ศิรดา ลีไวน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายก้องภพ หงส์ชั้น

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายชยากร นำมณีวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต เตรียมศิริวรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐนัย วิรุฬหกุล

ปลูกปัญญา

เด็กชายพีรัช โกวิทย์วิวัฒน์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายสถิตคุณ บลิซซาร์ด

อรรถมิตร

เด็กชายโมไนย สีตวาริน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์

หทัยนิรมล

เด็กหญิงธนินาถ ศรีรัตน์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์

SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI

เด็กหญิงศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ์

ปลูกปัญญา

เดือนชญาน์ ภู่มาลี

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

EKATERINA KAZAKOVA

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กันตภณ สุระดม

ธิดาแม่พระ

ณิชนันทน์ จันทะโร

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. นิชชิตา ตั้งสถาพร

สิทธาภัทร์

ทรงพล บุตรน้ำเพชร

โชคชัยกระบี่

เด็กชายกิตติธัช บุญสุข

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายชวยศ อนุรักษ์วงศ์ศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณชพล ตันตระสุวรรณ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายธนภัทร วงศิริวัฒน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ ธารวุฒิกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายพัทธนันท์ เชยกลิ่นเทศ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรณกร จินดารัตน์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายสิริภูศิรัญณ์ จันทร์มาก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอารากร งามขจรวิวัฒน์

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงจิดา แดงอุทัย

วัดดอนทอง

เด็กหญิงชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงญาณิศา อนงค์เลขา

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงนิมมิตา จรูญโกศลสุรัตน์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงปณาลี วิเศษคุณ

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงปริณชยา เล็กเจริญ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพรพระคุณ เพิ่มสุวรรณ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงมนฤญช์ วิรดิษฐกิจ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงศุภกานต์ อุดมรัตนพรกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กหญิงอลิสา เบเรกอย

พรศิริกุล

เด็กหญิงอันน์นีร หัวเขา

เลิศหล้า

เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนินทุ

Merit

School Name

Student Name

สารสาสน์เอกตรา

ธนาภา ชวนะสุนทรพจน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

พิมพ์ศา ทุ่งสว่าง

วิชัยวิทยา(ประถม)

มาร์ค แซคคารี ซันเชส

บางกอกทวิวิทย์

วิคตอเรีย กุลบุปผา

บางกอกทวิวิทย์

อนันต์นที มุณีสิทธิ์

วิชัยวิทยา(ประถม)

อังกูร ธนาสิทธิกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายคณาธิป ก้องภักดีสุข

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

เด็กชายคอนสแตนติน ฮอร์น

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายณฐกร หินเธาว์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณวัฒน์ ไรอัน ดัฟฟิลด์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัชณรงค์ สุนทรเภสัช

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายทราวิส มาเหล็ม แคนนอน

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายทิม เวสเตอร์ลุนด์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรสิทธิ์ สมบุญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนภนต์ วิเวกานนท์

โชคชัย

เด็กชายนราวิชญ์ ลังการ์พินธุ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายปองคุณ ศรีจรัส

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายพีรพัทธ์ โพธิ์ถาวร

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายวสุวัตน์ จิรวัชระวงศ์

บ้านบางกะปิ

เด็กชายศุภเวช อรุณจรัส

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายหัฏฐ์พงษ์ ทิพย์สุขุม

อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

เด็กหญิงธันยมนย์ คูห์สุวรรณ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงนันท์นภัส นวลวัฒนา

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปริตา เรืองสันต์

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพรชิตา ฟิเชอร์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงสุชัญญา เอี่ยมสมบูรณ์

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กหญิงแองเจิ้ลลิกา สนั่นอานัน

สารสาสน์เอกตรา

เอมีเลีย อุรัสยา เมอร์ริสัน

ธิดาแม่พระ

กิตติภณ แสวงกาญจน์

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. เบญญาภา สุวรรณแพงพันธุ์

ศรีธรรมราชศึกษา

ปณาลี ปิตากุลดิลก

บางกอกทวิวิทย์

ปัณณวิชญ์ เล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

มนัสนันท์ ตัญจพัฒน์กุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

รินลดา พัฒนปรีชากุล

สารสาสน์เอกตรา

อชิตะ จันทรประภา

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายกรวุฒิ กำนลมาศ

นานาชาติร่วมฤดี

เด็กชายฐณัฐพัชร์ ชากระโทก

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยดา

ชลประทานวิทยา

เด็กชายธันวพัสส์ อิศรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธีนดนย์ จิราพัฒนพงศ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายนิปุณ พงศ์เมตต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต ม่วงจีน

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายพ.พาน อัศวปิยะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศวีร์ ตีรโสภณ

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL CAMPUS 64

เด็กชายพศิน เชิงวานิช

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายยศพล โพธิ์ใย

จอย

เด็กชายวธัญญู นิจจรัลกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายวรันธร ธนะแพสย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายเตชิต ฝ่ายไทย

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงกชกร เทศนา

GARDEN INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงณรดา ชังเทศ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงธญานี เอมเปรมศิลป์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงนายอน ลี

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

หัวหินวิทยาลัย

เด็กหญิงพัชรนันท์ วิเศษสมบัติ

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงสุตราภัทร เจริญรัมย์

บางกอกทวิวิทย์

วรนิษษ์ฐา รัตนสีตพงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

อรรพี เอื้อวงศ์ประยูร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายณพวุฒิ คำแก่น

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภณพชร อาภานันทิกุล

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายภาณุพงศ์ อาจวิจิตร

ดาราสมุทรภูเก็ต

เด็กชายฤทธ์วัชร เคแสง

อนุบาลระยอง

เด็กชายลภนพัฒน์ บุญช่วย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรดร ธรรมโชติ

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีแสง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายอิทธิกร ทำมารุ่งเรือง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเฟเดริโก วายาโน

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตั้งกุญแจทอง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงนีน่า บูด้า

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงมนพร ตั้งทางธรรม

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วณิชย์ศักดิ์พงศ์

มานะศึกษา

เด็กหญิงศตพร ช่วยแสง

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงสุพีรยา ลิมสัมพันธ์เจริญ

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงอธิชา หาญปราบ

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงอุมาวดี ดวงเฉลิม

ศรีธรรมราชศึกษา

เดน่า มหาบุญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กฤษณ์ เกียรติศิริโรจน์

บางกอกทวิวิทย์

ณฤทธิ์ เกริกกฤตยา

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ณัฐกิตติ์ จงธนะพิพัฒน์

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ปิยวัฒน์ วีรเดชะ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย วรธน โกเมนจรัสวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกษม​ ใช้คล่องกิจ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายชยากร เซี่ยงเห็น

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายชยุต เชิดชูสุวรรณ

ปิยมิตรวิทยา

เด็กชายชวัลกร เชื้อเมืองพาน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐวรรฒน์ นาคปนันท์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฏฐชัย ยอดกุล

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กชายธาวิน ธนกนกพัฒน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีทัต ฤทธิโสม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปรีชา แก้วเขียว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายปารัช จักกี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายพีรธัช มหาเทพ

โชคชัย

เด็กชายรวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสุวพิชญ์ สุวรรณพรหม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายแสงตะวัน สรรพวิทยศิริ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL NAKHON RATCHASIMA

เด็กหญิงจิดาภา วิศวกรวิศิษฎ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กหญิงฐิติพร ถาวรกิจ

ราชวินิต

เด็กหญิงณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงธัญธร ลีพงษ์

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงพลอย ลีลายนะ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เลิศบุษยานุกูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพิมส์มาดา ห่อวโนทยาน

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงภัทรียา ลิมสัมพันธ์เจริญ

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงภูริชญา ชุมทอง

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงรินรฎา ตงศิริ

วาณิชย์นุกูล

เด็กหญิงวิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เพชรี บางโชคดี

ST.STEPHEN’S INTERNATIONAL SCHOOL, KHAO YAI

MISS SIRADA SEMBUNLOR

บางกอกทวิวิทย์

ณัชชรส เอื้อกิตติโรจน์

ปลูกปัญญา

ณัฎฐากมล วัคคุวัทพงษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ธิติวรรธน์ เกียรติวัฒนากร

ศรีธรรมราชศึกษา

นภัค เพ็ญนุกูล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

มารดา อาร์ริงตัน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปัณณวิชย์ นินเนินนนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร​ เกียรติชัยพิพัฒน์

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายชยพล เหมือดอดทน

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายฌานวรุตม์ จินะใจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณภัทร เกษมกิจวัฒนา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฏฐวี วัชรนุรธร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฐกรณ์ อรุณสัมพันธ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนาธิป เลิศลุมพลีพันธุ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธรรม จิระชาญชัยศิริ

โชคชัย

เด็กชายปุณยวีร์ เอมโอษฐ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพงศ์พีระ ทั่งทอง

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายภัทริศ พัฒนา

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์เทพ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายรุจชานน ศรอินทร์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายวรพล งามขำ

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายอภินัทธ์ กาญจนากิตติ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์ ทิพย์ศักดิ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายโกวิท แหละเขียว

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงชลพร ปิยะธรรมกุล

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณกมล เรืองธนานุรักษ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงบุญญาพร โภคสมบัติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กหญิงพิชญา จีนาพันธุ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กหญิงมินนี่ เรืองตระกูล

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงเวนิตา ซัลวาครูซ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงไม้หอม มงคล

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กฤษดา พานิชย์พงษ์มงคล

บางกอกทวิวิทย์

ณัฐนพิน เสาวภาคย์ภูษิต

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ภูชิสสุ ไหมละเอียด

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ช.เควิน เซบาสเตียน

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ญ.กานต์พิชชา นันทมานพ

วิชัยวิทยา(ประถม)

อรชพร จงสุข

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รัฐศรัณย์ สมหวัง

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายกวินท์ เอื้อพรพาณิช

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายกัญจน์ ชูวุฒยากร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายขจรยศ มหาสาโร

อนุบาลระยอง

เด็กชายจิรภัทร พุฒิไพสิฐ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายจีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี

โชคชัย

เด็กชายฌาน บุนนาค

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายทิธัส ถนัดสร้าง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนภัทร เขาสุเมรุ

อำนวยศิลป์

เด็กชายธฤต เรืองสังข์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธาวิน วรรณวิจิตร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สันติสกุล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธีร์ธวัช วัฒนทวีกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปาณัปนน จรัสกุลางกูร

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายปุญญนิษฐ์ อินทราวิวารัตน์

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายภูดิส กำแหงคุมพล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภูเมศ ชูพันธ์

แสงโสม

เด็กชายวัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายสุรวิช เจริญชัยเดช

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายอริย์ธัช ชินพันธ์

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายเอ็นโซ่ บุชวาลแตร์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ณิชาดา อินพรหม

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงจินตวีณ์ ช่วงชิง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กหญิงณภัชชา สุคันธนาค

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัฐญา กิจกุศลทรัพย์

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงธนัชญา ถิตย์สถาน

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงพรชนก หลิมศิริวงศ์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงพิมลภัส สิริวรจรรยาดี

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงมาณวี สุเมธาศร

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

เด็กหญิงสกุลกาญ คอร์ท

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงสุภัสสรา หงส์ชั้น

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

บางกอกทวิวิทย์

จามีกัญจน์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์

สารสาสน์เอกตรา

ชลันทร ทวีกุลกิจ

สารสาสน์เอกตรา

ณฐกร อินทร์พรม

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณภัทร โรจน์วชิรนนท์

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. ครองขวัญ เจนเกรียงไกร

สารสาสน์เอกตรา

สิริกันย์ มานัสสถิตย์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย พัชรพล วัฒนสุภากุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รัฐนันท์ บัณฑิตย์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ศิริกร ศิริสวัสดิ์

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายกฤช ด่านพรประเสริฐ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายคณาธิป อมรคุณาศิริ

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กชายคริสเตียน กานิโย มาฮูไซ

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายจักรินทร์ เจียมสูงส่ง

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายจิรัฎฐ์ สิงห์บุตรา

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กชายชยณัฐ ศรีสากล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณฤต อุชุปาละนันท์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช เขียนประสิทธิ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายนิธิโชติ สนธิไชย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปวเรศร์ ไหว้พรหม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กชายปัญจพล ชื่นวัฒนกุล

อำนวยศิลป์

เด็กชายภูริ ไชยนิลวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัฐณพีร์ หมอนจันทร์

กสิณธรอาคาเดมี่

เด็กชายราชาทรัพย์ ล่ำซำทรัพย์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศรัณย์ ผือโย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

ฤทธิยะวรรณาลัย

เด็กชายศิรณะ แซ่ซู้

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายศุภภะกริณณ์ จันทร์ขจร

อนุบาลระยอง

เด็กชายสิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายหลุยส์-มารี โรช

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโชติโชติ กำจรเมนูกุล

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกมลทิพย์ อินมะเหงี่ยม

พรศิริกุล

เด็กหญิงคุณา เวศกิจกุล

จ่าการบุญ

เด็กหญิงชาลิศา คันศร

เลิศหล้า

เด็กหญิงณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปิยัง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปาณิสรา ทุริยานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงปิ่นมณี ราชณุวงษ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพรชนก โรหิตายน

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงพิชาพัทร์ พัฒณ์พิวรรษ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภิตินันท์ วงศ์ฐานเจริญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงวลัยพรรณ สกุลจิตจินดา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงศุขปวีณ์ อุดมวัฒนานันท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงสิรินุช ศรัทธาบุญ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงแรกฝน บุญเรืองรอด

วิชัยวิทยา(ประถม)

ไอลวิล สาราลักษณ์