Thai ASMO English Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายภพธรรม อิมราพร

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงปาณิสรา ขวัญมิตร

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงแววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายแทนธรรม ตันธุวนิตย์

บางกอกทวิวิทย์

แพรพิไล กุลบุปผา

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

MASTER NATTAMETH SATHITSAEMAKUL

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

วิชัยวิทยา(ประถม)

ส่าม โม่ง

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายณัฐษิฎฒ์ ทาต๊ะ

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายธีมม์ แสนทน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายเศรษฐวัชร อินกะโผะ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกชนิภา เกษเสถียร

อนุบาลยะลา

เด็กหญิงครองขวัญ พิสุทธิ์ธนวัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ ดิสกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ

ศรีธรรมราชศึกษา

ใบบัว ตระกูลเมฆี

Silver

School Name

Student Name

สารสาสน์เอกตรา

ญาณากร บุญส่ง

สารสาสน์เอกตรา

ณัฏฐ์ภัสสร เครือไชย

อนุบาลพังงา

ภัควลัญชญ์ จงสันติธรรม

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รชต พาภักดี

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กชายกิจจาณัฏฐ์ ศีลประชาวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธรรม ธนะสุขถาวร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายปัณณ์ ต่ออุดม

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายพัทธดนย์ ไชยรา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสมาธิ เจียรนัยไพศาล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายเชน บัดติยา

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กหญิงชมจันทร์ ยิ่งสมัคร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงปพิชญา ปลื้มญาติ

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงภัสชา เลี้ยววัฒนา

นิภาศิริ

เด็กหญิงเบญญาภา โตอนันต์

บางกอกทวิวิทย์

ณัฐธีรา สว่างลาภวงศ์

บางกอกทวิวิทย์

นิติธร รอดเชื้อ

สารสาสน์เอกตรา

วรากานต์ อัคราสรณีย์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายฐกร เลาก่อสกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายดีวิน แสนผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

โชคชัย

เด็กชายธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์

พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)

เด็กชายธรรมเมธา บุญมาคาร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธามม์ ถิรสุทรากุล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายพุธา ทีจันทึก

ธิดาแม่พระ

เด็กชายภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายเบญจ์ เพียรมานะกิจ

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงจูเลีย ศิริรัตน์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงณภัทร วงศ์จรูญโรจน์

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กหญิงรัชชญาภรณ์ โสภะ

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงอิงนภา ไชยราช

Bronze

School Name

Student Name

สารสาสน์เอกตรา

กวิสรา พิกุลทอง

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. คัทธารีนา พิรายา กร๊าฟ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรวรรธ เลาธนวัฒน์

โชคชัย

เด็กชายคฑาอัฏฐ์ อังกมลเศรษฐ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายคามิลล์ เทโบลต์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายจิณณพัตก์ พรอนันต์รัตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธันย์ พิทักษ์ศฤงคาร

สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

เด็กชายธิติ ตั้งสุณาวรรณ

อำนวยศิลป์

เด็กชายธีทัต อังศุกุลภัทร

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL NAKHON RATCHASIMA

เด็กชายธีรดนย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ

แสงทองวิทยา

เด็กชายปัญญ์ ชีวธนากรณ์กุล

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายวินสตัน อกัสตัส แอนเดอร์สัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศรัณย์ภัทร ลาภินธานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสรรพัชญ์ สิทธิรณฤทธิ์

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ขุราษี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ช.วรพันธุ์ ทองสกุล

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ญ.ปราชญา เฮงสุวรรณ์

บางกอกทวิวิทย์

ออสติน จอร์น บิสโคโช บาลกวา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤษณ์ จาวะลา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายฉัตรพงศ์ วิมลฐานุศักดิ์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายถิร ถิรเจริญสกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปุณยธร เต็มฤทธิวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัยยะวิช งามขจรวิวัฒน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายโทบี้ คริสโทเฟอร์ เดวี่ มีฮาร์รี่

โชคชัย

เด็กหญิงญาดา ผิรังคะเปาระ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปองกมล สุนทรวิภาต

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงภคพร สุรพงศานุรักษ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงลภัสฐ์รดา ดำคง

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงอลิสา ไตรวิทยากร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร

Merit

School Name

Student Name

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

MASTER RATHAWAS LERTPATARAKOMOL​

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

MASTER WYATT BISCOMBE

สารสาสน์เอกตรา

จี่หาน หวู๋

ไทยคริสเตียน

ด.ช. สุวิจักขณ์ เกียรติกมลชัย

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. โซเฟีย อลิซาเบธ นาเวียง

สารสาสน์เอกตรา

ธีรดนย์ ธนลาภอนันต์

พระกุมารร้อยเอ็ด

ปณิธาน ฮามคำไพ

สารสาสน์เอกตรา

วีรภัทร สิริสัมฤทธิ์

โชคชัย

เด็กชายชยุต อุดมกิตติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัทธนันท์ พิพัฒน์อนันต์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภัทรพล บางระพิมลพงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายมาร์โก ถนัดสร้าง

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายลาซารูส วอน ซัลวาครูซ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายวิศรุต เขตอนันต์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเป็นเลิศ ศักดิ์ประเสริฐ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายไชยธรรม รักญาติสกุล

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงนารา จาบถนอม

นารีวิทยา

เด็กหญิงปวริศา เสียงลือชา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ

อนุบาลยโสธร

เด็กหญิงพิมพ์พร โหตระไวศยะ

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงศศิชา หอมกลิ่น

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กหญิงศิริ์กาญจน์ มงคลศิริ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงสุนิสา เอมิลี่ แมคเกรเกอร์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงแพรยาภา มิตรสันติสุข

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ภูมิรัตน์ มัตตา

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ธีธัช พัฒนปรีชากุล

สารสาสน์เอกตรา

พิรญาณ์ วราภรณ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจื่อ ชื้อ หลิว

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายณปกรณ์ ชัยยิ่งยง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายธนบดี วรกุล

โชคชัย

เด็กชายพลัช บัวแก้ว

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอัครนันท์ เหล่าวรวิทย์

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายอานิพัท แสนแก้วทอง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายอเล็ค โรเบิร์ต ชูเมคเกอร์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายโอลิเวอร์ สรวิชญ์ มันเดย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกะชามาศ แก่นสาร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

เด็กหญิงธิรดา ศิวะสนธิวัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงพริสา กีรติไพบูลย์

พรศิริกุล

เด็กหญิงพิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงสุกฤตา ปาสาณพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงสุขปภา สกลวรธรรม

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงเจนนัช สุขโต

SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI

เด็กหญิงเปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง

บางกอกทวิวิทย์

เทรเชอร์ ธิฮะ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณดี รินทรวิฑูรย์

ไทยคริสเตียน

ด.ช. ณัธธ์ อังคทะวานิช

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

นนนท์ วิชานศวกุล

พระกุมารร้อยเอ็ด

นพกร จึงสวัสดิ์มีชัย

เทศบาลสวนสนุก

วันวิสาข์ ปัญญารุจิกุล

สารสาสน์เอกตรา

อารญา เมอร์ฟี่

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายกษิ บางรักษ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายชาญญ์ คำทิพย์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายนนธพัทธ์ เพ็ชรราม

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายนันทวัฒน์ พลีใส

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรวิชญ์ สิปิยารักษ์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายรักกัน จันทร์แสนวิไล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายวสุ ภานุทัต

แสงทองวิทยา

เด็กชายอธิภัทร อัครนพหงส์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัสนี อู่มั่น

ขจรเกียรติถลาง

เด็กชายเตชินท์ เลิศไกร

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายแผ่นดิน มั่นอยู่คง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญไชยโย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณินท์ ก้อนศรีษะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ โชคเรืองสกุล

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงณัฐรดา วงศ์แก้ว

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนารา อู่มั่น

แม่พระฟาติมา

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสนคำมูล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงพิชชาพร วัฒนลออสมบุญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิชญ์สิณี วิชัยวงค์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงภัทรณัญช์ อนุรักษ์วงศ์ศรี

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงศรัณย์พร ธนพานิชกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศศินา ชัชวาลานนท์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงศิรดา อินดี

มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

เด็กหญิงสิริยากร การัตน์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงสุชานันท์ เอี่ยมสมบูรณ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงอัจฉรา นารูลา

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ อามีเทก

บางกอกทวิวิทย์

เอลิซาเบธ กุลบุปผา

อนุบาลพังงา

แคทรีน่า เกิดกอบ มอเกนเซ่น

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

MISSNIU YUEYUE

บางกอกทวิวิทย์

กิตติ์ธนัตถ์ จันทรสมบัติ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณภัทร เกียรติวัฒนากร

ไทยคริสเตียน

ด.ช. วุฒิการ เอกบุศย์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ธีร์ ธนวุฒิกูร

ไทยคริสเตียน

ด.ญ. กุลรดา ศิริจางคพัฒนา

บางกอกทวิวิทย์

ดาร์ลีน เกรซ วิโดเนีย

วัดดอนไก่เตี้ย

ธีรสิทธิ์ บุญรอด

สารสาสน์เอกตรา

ปริญ ตันสถาวีรัฐ

สารสาสน์เอกตรา

ปัญญวัฒน์ ซิมะลาวงค์

บางกอกทวิวิทย์

หมิง อ้าย ชู

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติคุน อภิชนกิจ

ขจรเกียรติถลาง

เด็กชายกีรติเดช ตัณฑวณิช

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ ดีขจร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนวันธร จรรยาพูน

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายปวริศร์ แสงงาม

เทศบาลบ้านม่วง

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณธร เอี่ยมศริยารักษ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพิตตินันท์ ราชนานนท์

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายพิสิษฐ์ บุญยิ่งเรืองรอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัณโณ กรรณล้วน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัชชานนท์ แพรวพราย

เซนต์หลุยส์

เด็กชายวรกันต์ วิจิตรไพบูลย์สุข

แสงทองวิทยา

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายศุภกร อังกุรรัชต์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายสุภัทรรัชต์ มางิ้ว

อนุบาลระยอง

เด็กชายสุภเวช สระนาค

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอภิวิชญ์ ว่องไวพนานิจ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายเทินตรง คงจันทร์

จารุวัฒนานุกูล

เด็กหญิงกมลชนก ว่องเจริญ

พรศิริกุล

เด็กหญิงชญาดา ศรีวะรมย์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงณัฐศรัญญา พงษ์ทรัพย์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงตีรณา ชัยเจริญชาติ

สุมิตรา

เด็กหญิงปุณย์รตี ทิชินพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพลอยระพี ธนะขว้าง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ การิยา

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงภัททิยา เทียมแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงมีนา มโนประภัสสร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงระมิญา ภู่ภีโญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลักษณ์นารา รังสินธุ์

สกุลศึกษา

เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กหญิงวาเลนติน่า เฮง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอธิชา สุขสุวรรณ

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงอิสรีย์ ศักดิ์ทวีวงศ์

THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงอุษณิษา เลิศวงศ์วีรชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงเฟรยา คำธะริ

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงแพรไพลิน วงศ์วิไล

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็หญิงโจซีฟีน อามีเทก

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

PUNNAPA SUWANNAKHOT

สารสาสน์เอกตรา

ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์

เอกทวีวิทย์

ด.ช.อภิวิชญ์ กาญจนมณี

บางกอกทวิวิทย์

ปาริษา ชินอมรพงษ์

สารสาสน์เอกตรา

พีรพล จุลสุคนธ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ธนกร อิริยาภิชาติ

โชคชัย

เด็กชายกฤตภาส ยะเสนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายกันตพัฒน์ ณีวงษ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายคัลลทัพพ แมกไม้รักษา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชยุต ผ่องศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชัยชนะ คงแก้ว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัฏฐวรรธน์ ธนพลดำรงเดช

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายติณณ์ ดำชะอม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสวีณ์ วสุไกรไพศาล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูริพัชร จันทรา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูวิศ รัตนคงเนตร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวิชช์ วิทยานุลักษณ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศมนันทน์ คณิตวรานันท์

อนุบาลสตูล

เด็กชายศรัณยพงศ์ ศิริรักษ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายสรชล วรพฤกษ์กิจ

อนุบาลชุมพร

เด็กชายอาชวิน นราวีรวุฒิ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชวิศา ประเสริฐสำราญ

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงปณิธิ วิจิตรจรรยา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปาณิสรา ชัยธนะกาญจน์กุล

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กหญิงพรัชรินทร์ เพ็ชรราม

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงพัชญาภา แถวเพีย

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงพาดาว ธนวงศ์สุวรรณ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงมามิ โมซิเมะ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงรดา ชาญวิเศษ

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงสาริศา สุทธิอาจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอัญรินทร์ เอกนิธิกรอนันต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงเอลิศา กุกเรย่า