Thai ASMO Science Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพีระพงศ์ ถั่วตุ้น

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์

สุรนารีวิทยา

พิม โชติณภาลัย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายชวิศ วัชญากาญจน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุวิจักขณ์ ตันวรรณรักษ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชินดนัย ตระการฐานณรงค์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ ใจหวัง

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายพีรวัชร สุวรรณไตรย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวดี อภิวันทนกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูริพัฒณ์ มหาพรหมรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร อภัยภักดี

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพิชณุตม์ โอภาโส

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูผา โชคพระสมบัติ

Silver

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. ฐานิยา รุ่งสิริสุวรรณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายจักรพัฒน์ ธาราวร

ศรียาภัย

เด็กชายติณณภพ ทวีพันธ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนธรณ์ ทีฆรัตนมงคล

ศรีสุวิช

เด็กหญิงลภัสธณา จันทรวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ชนะภัย พรมนิยม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. สุภกิณห์ นามมนตรี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพสิษฐ์ นันทคุณาธิป

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงชนิกานต์ พลกำพนธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธาม สันติลินนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายวรากร เดชาวรานุภาพ

ศรีสุวิช

เด็กหญิงภาพิมล พฤกษชาติ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพงศกร เกิดสมบัติ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กหญิงธัญชนก โนนตูม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. แพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายธนภัทร มโนอิ่ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพนธกร คูสกุล

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายเทพทัต ไชยโย

ศรีสุวิช

เด็กหญิงปณิตา ฉวิกขุนรัมย์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นางสาวธัญรดา สองสี

ปราจิณราษฎรอำรุง

เด็กชาย ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายไวกูณฐ์ พันธุ์ตัน

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงนพธีรา นิพิธกุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ธนพัฒน์ รีชีวะ

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายจิรฐา รัตนบุายาพร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายฐนณัฏฐ์ ศรีสงวนสัตย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวงศธร วัฒนานนท์เสถียร

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.กัญญาพัชร แต่บุญญานุภาพ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงดา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ฟ้าคุ้ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ชนก วนัชสุนทร

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายศุภโชค ระวันประโคน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงชญานิษฐ์​ ปิยจรรยา​

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวี ศรีบุญรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงสานฝัน ปัทมมงคลชัย

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงสาวิตตรี เดชเจริญ

ภูเก็ตวิทยาลัย

คณพศ ถิ่นหนองจิก

สิรินธร

ธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายดิชพงศ์ มุสิกะ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปกป้อง สท้านวงศ์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายศุภกิตติ์ สร้อยน้ำ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายอัฑฒ์รดิศ วัฒนธีรางกูร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายอัมพร แดงดา

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐนิชา ปกรณ์วิจิตร

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธีริศรา ถนอมเนื้อ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนภสร จงกลาง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงบุญระพี สุจีรพันธ์

ศรียาภัย

อาณัติ มเหศักดิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกันตินันท์ ทอธราเมธา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคุณากร กลายกลาง

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กชายบุณยวัทน์ อริยะวัฒน์กุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพศุตม์ เมืองราช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีระมิตร ตัณศุภศิริเวช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายภาวัต ปิยะณัตดิ์พูล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายอรรธพร ศรประสิทธิ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงคุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณิชารีย์ สีผึ้ง

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวีร์ อภิวันทนกุล

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงศุภกาญจน์ งอยผาลา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายตฤณ ศรีวราหกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนัท พัฒนจันทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพศวีร์ เรืองสนาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชชานันท์ จารุกิจขจร

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายศตวรรษ วรสายัณห์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุรินทร์ จินตพละ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกานต์พิชชา สมุทโคดม

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงณภัทร พัชรเมธา

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีมหา

ภูเก็ตวิทยาลัย

ณัฐวะกร มีแสง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ณัฐนนท์ พงศ์พันธุ์ลักษณ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ธนากร สรอุบล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

นางสาวฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กชายจิรัฏฐ์ มั่งมี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพรพิพัฒน์ แหขุนทด

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศรายุทธ เฮงวัฒนากุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายศุภกร กล่อมอำภา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกมลภัทร กาญจนธนเศรษฐ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงคีตพัช ธรรมปัญญา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงจิดาภา วัฒนศิริ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงปภาดา ปุจฉาการ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ลี

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงโชติชนิต บุญช่วย

Bronze

School Name

Student Name

มารีย์วิทยา

กานต์ธิดา ปินขำ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ชิสา เพชรขจี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ณิชา โสภานนท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ธิปก บวรรัตนารักษ์

วิชัยวิทยา(มัธยม)

ด.ญ. ล้วนหทัย เชื้อชมภู

ภูเก็ตวิทยาลัย

พิมพ์ชนก เจริญศิลป์

ภูเก็ตวิทยาลัย

วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายธนภัทร จารุพันธุ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายปภพ แสงดาว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ผจงเกียรติคุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชชา สวัสดิกานนท์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงณิชา จิรพันธ์โชติกุล

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงพจน์อาภา พวงลำใย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงพรนภัส ต๊ะย่วน

สุรนารีวิทยา

ภัทรลิสสา ภัททิยมงคลกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายกฤษกร เจษฎาปกรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกิตติภณ โชตินอก

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธนัชชา รัตนอาภากรณ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธีรดนย์ มนัสวิยางกูร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายนนทพัทธ์ รัตนพันธุ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปราชญ์ จำรัสธนสาร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิทยุตม์ ผลพอตน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพีรณัฐ รัตตานนท์

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายสถิตคุณ ปาลญาณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เด็กชายสุคนธนา ธัญญะวัฒนา

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายสุรสีห์ ศรีรุ้ง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายสุวิจักขณ์ แดงกะเปา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเตชินท์ มิกี้

สิรินธร

เด็กหญิงกันติยา เมธาจิตติกรกุล

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐทิชา บูรณะเรข

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเขมิสรา บุปพะโพธิ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงโสวรรณ ลิขิตไพบูลย์

สุรนารีวิทยา

จุฑามาศ รัตนพงษ์วณิช

สุรนารีวิทยา

ณรฎา จะชาลี

วัดราชบพิธ

ด.ช.ชาญวริทฒิ์ เอี่ยมวงศรี

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นางสาวปัณณธร หนูรอด

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

พงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ

สิรินธร

ยลดา แสวงสุข

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนกร จันทรมาศ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธัญกร ยันตรศาสตร์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายนนทกร วังตระกูล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายภูดิศ มณีพรหม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูพิพัฒน์ กิติรัตน์ตระการ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายราเมศวร์ พรหมคง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายเธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเมธัส จันทร์งาม

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง พรพิรุณ สงวนศิลป์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อ้วนไตร

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกุลภัทร หล่อทองคำ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงชญานิศา พัฒนศิริมงคล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณภัทร เจียรนัย

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงณัฐญารัชต์ โสพิมพ์

ศรียาภัย

เด็กหญิงณัฐนิชา สุขพาสน์เจริญ

ศรียาภัย

เด็กหญิงธนันญดา นุกูลประทีป

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงน้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงรมิดา รำพึงกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

กันตพัฒน์ นิสภัครกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. ณัฐนรี ทวีสุขเสถียร

มารีย์วิทยา

ภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจิรายุ อินทรธนู

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนภัทร เจริญศิริมณี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนาทิตย์ ประดับไทย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายธูปกรณ์ มีระหงษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพสุ ลือวนิชวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพิชญุตม์ สังข์เฉย

วัดสุทธิวราราม

เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายวชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายวิศรุต พีรชัยเดโช

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง พีรดา วณิชย์ศุภกร

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกานต์พิชชา ธาราธรรมรัตน์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชลัยรัตน์ อัครวงษ์โอฬาร

สตรีวิทยา

เด็กหญิงญาณิศา สว่างสินธุ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญระยอง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กหญิงสุพิสาส์ ดีพันธุ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

กานต์รวีย์ แดงเพ็ง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. รัชพล บัวหุ่ง

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.วิฑูรย์ เอี้ยวบุญญานุรักษ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายศิวกร ผกาศรี

สุรนารีวิทยา

ภูสุดา เถินมงคล

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายกนกพล ประยงค์กุล

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กชายก้องกฤดากร บุณยสุรัตน์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายก้องภพ เกื้อสังข์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชอบธรรม อยู่วนิชชานนท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เด็กชายณัฏฐพนธ์ คงสวัสดิ์ศรีสุข

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

เด็กชายตะวัน ตาคำ

วัดสุทธิวราราม

เด็กชายติณณภพ โพธิ์ขอม

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายถิรวัฒน์ ทับทิมแก้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต วชิรอนันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์

วัดสุทธิวราราม

เด็กชายภานุกร วงศ์บุญมาก

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายวงศ์วริศ รักษาวงศ์

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายเอื้ออังกูร โอบอ้อมกุล

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงบุรัสกร ตั๊นงาม

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงพีรดา รัตตนิทัศน์

Merit

School Name

Student Name

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวชญานิศ ปันจักร์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายภากร รุจิระยรรยง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเบศ เสน่ห์ภักดี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ลัทธพล เคนตู้

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกษิดิศ โปร่งฟ้า

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายนพณัฐ นันทุรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายรชต รัตนกิจ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

สตรีวิทยา

เด็กหญิงจิดาภา ปิ่นคุณากร

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธันยพร ปริวัฒนศักดิ์

โยธินบูรณะ

เด็กหญิงธันวารัตน์ รัฐธนนโรจน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปณาลี รติพัชรพงศ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงพรปวีณ์ จำปา

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงอร ทองยิ่ง

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงอุทุมพร ฉวนฉิน

สุรนารีวิทยา

ชัญญานุช วงษ์อามาตย์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ภัทรชนน ชีวสุทธานนท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. อาจรีย์ รัตนแสงเสถียร

ภูเก็ตวิทยาลัย

ทยากร เจี่ยสกุล

สุรนารีวิทยา

ปิติภัทร เป็นตามวา

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ภูมินทร์ กาวัน

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชาย ภคพล โพธิวร

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เด็กชายคณิติน เลี่ยงโรคาพาธ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายชนะกันต์ แสงนวล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐธัญพงศ์ ดุลยประพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนวันต์ นิลวรรณ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายธัชนนท์ ช่วยสังข์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนรภัทร แท่นมณี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัทธนันท์ ปราณีรัชต์เลิศ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจินดารัตน์ เลิศคุณลักษณ์

สิรินธร

เด็กหญิงชาลิตา สินมาก

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงชุติมา แก้วชัง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงญาณิศา สมานชาติ

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงนรวีร์ กีรติการกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนารีรัตน์ เดชเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงวรินทร ประไพวรรณ์กุล

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กหญิงสุพิชญา อุตส่าห์

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงสุวภาพ เพชรแพ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงอินท์ธารี อธิเจริญลักษณ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงเบญญาวัธน์ ก้องนาวา

ศึกษานารีวิทยา

ด.ญ. กนกพิชญ์ รัตนรัตน์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.กิรณา ว่องนิติธรรม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายกชภาส ไพศาลนันท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคณาธิป พลัดเมือง

โยธินบูรณะ

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายนทีกานต์ คงเมือง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต ปิยะเกศกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายปุณวิทย์ ภู่พัฒน์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพีรดนย์ มะโนตัน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปัญญาพร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาณุวิชญ์ วินัยชาติศักดิ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสถาปนา อาจหาญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเกริกพล ไกรปุย

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายเปรมรุจ ชาสวัสดิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงจริญญา เพ็งสว่าง

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงจินดามณี ศรีสว่าง

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงธนภรณ์ เลิศล้ำ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงธันยชนก ธิติศักดิ์

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิงนัทธมน ไผ่ตระกูล

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิงปารวี ศานติกุลลักษณ์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงพัสวี จันทาสี

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพิรดา แซ่หลี

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงยลรดี วงศ์เงิน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กหญิงวริศรา รักมนุษย์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงอติกานต์ ศักดิ์สิทธิโชค

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเตชินี พิริยะวรากุล

สุรนารีวิทยา

เมธิรา เอื้องคำประเสริฐ

สิรินธร

ขวัญอนงค์ พรหมบุตร

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ญาณภัทร พันเรือง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ณัฐชนน ทั่งทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ช. ภูณัฏฐ์ชา สิทธิโชติวงศ์

สารสาสน์เอกตรา

ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.บุญญภา ศรีไพโรจน์กุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.วรวลัญช์ ประสบมิตร

มารีวิทยากบินทร์บุรี

พรหมพิพัฒน์ ทองทับ

สุรนารีวิทยา

ศิวนาถ พฤกษ์ศรีรัตน์

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชาย จารุกิตติ์ สุขถิ่นไทย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร วุฒิวรจินดา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศรีสุขใส

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัฐพล เดชพุทธวัจน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายณัฐภัทร ทองน้อย

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์โกศล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภูมิ สันติกันต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพณิช กมลาพร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายวศวัชร์ สายบัวต่อ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายศิริราช มานะขันติกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสิรพัชร์ ธรรมลีลากุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กหญิงกชพรรณ เรืองขจร

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกีรติกา ทองชัยประสิทธิ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงจินนภา บุญเพิ่ม

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงชมพูนุท เรือนทองดี

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงชุติมณฑ์ ปานปลอด

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงนิชาภา วงศ์วีรธร

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงปธานิน พลอยสุกใส

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิชญาพร เปรมเจริญ

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงฟางนภิศ ราษฎร์อารี

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงภัคธีมา เทพศิริ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงภัสสร ชววัฒนาพงศ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงลภัสรดา ปุกทะเล

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงวาฑิณี ศรีตะลา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กหญิงสุณิสา สิบหมื่นอาด

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงอรัญญา มณีนพรัตน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงอัยนาอ์ นุ้ยผอม

สุรนารีวิทยา

กชพร ชัยชนะ

ภูเก็ตวิทยาลัย

คุณานนต์ ชุ่มชื่น

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายบัณฑิต กิจเกตุ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ปุณยธร ทวีศักดิ์

พรศิริกุล

เด็กชายกฤษณวรรษ บุญพรหมสุข

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันต์ ศรีศุภร

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายคณิศร สว่างไสว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินบุณย์ แสงหนุ่ม

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณพงษ์ธร เจริญลาภ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนนท์ หนูเจริญ

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายณัฐพล จินตกสิกรรม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต เนตรชาลีรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธีรดณย์ ศักดิ์เพชร

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายนรภัทร เปลี่ยนศิลปชัย

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนรวิชญ์ วงศ์เดือน

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนาธาณ แจ้งจิตร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายนิติ นิพิธกล

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายปัณณวิชญ์ โล่ห์เลขา

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายพศิน ทองแป้น

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

เซนต์หลุยส์

เด็กชายภัคพร ศรีวัฒนาเจริญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายสิริภพ นาคพันธ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง ปัณฑิตา กิ่มจิตร์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงกันต์กมล พงษ์พูล

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงจารวี สำริดดี

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงจิดาภา เทียนเงิน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กหญิงชวิพร โพธิสัตยา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงชีวาพร ทองเอียด

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงณัฏฐากร ธำรงค์อนันต์สกุล

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงธัชพรรณ จันทะนาม

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนิปุณ ดัชนี

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เด็กหญิงปัญนิชา สิงห์คง

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงพลอยเพทาย พลคิด

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงภัครินทร์ ลีไตรรงค์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงวาสิตา ดำริมุ่งกิจ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงศศิปภา แสนคำปา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสุธาวี จันทร์เศรษฐี

มารีย์วิทยา

จิดาภา แซ่โค้ว

ศึกษานารีวิทยา

ด.ช. ณัฎฐพิพัฒน์ ดิสสรา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด.ญ. ปาณิศา รงคพิชญ์

สุรนารีวิทยา

ธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายกฤษฎา ภูมิภมร

มารีย์วิทยา

นุศรา การพานิช

สุรนารีวิทยา

บราลี สุชาติ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายกนกพล คชาโภชน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายคณิน ชูเหล็ก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายคามิน ลิมป์กันเอง

ไทยคริสเตียน

เด็กชายชยุตม์ โลหชิตรานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณวพล ธนาเศรษฐ์สกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต ชนะรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปกรณ์ ศักดิ์ศิริมนตรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์วิชญ์ จินดารักษ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภูมินทร์ เจริญมงคลวาณิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายศิวกร ไตรยราช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภกร เอกศาสตร์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสุขวิช ใจยินดี

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายแอนแธน อธิน บุณยนิตย์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิง ญาณิศา ยุวนะวณิช

สิรินธร

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ฉัตรธนาธรรม

ลำปางกัลยาณี

เด็กหญิงจิณณพัต อัดแอ

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผลแก้ว

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงฌนัญณฐพัชร์ สารธิยกุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงฐิตารีย์ กองจันทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานรัตน์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

เด็กหญิงธิษณ์วรินทร์ อรรถจรูญ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปรียาภัทร์ ภาวงศ์กาฬสินธุ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงปาณิสรา เจริญยิ่ง

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปานฤทัย ไชยสัจ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงพริมา นิภารักษ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กหญิงภคพร รสเข้ม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงรัญลดา วงษารัตน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงลลิตภัทร เกลี้ยงเกลา

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงวาสิตา ด่านสกุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวีรินทร์ บรรจุปรุ

ภูเก็ตวิทยาลัย

กษิดิศ เกษมพิทักษ์พงศ์

มารีย์วิทยา

คิรากร แสนทวีสุข

สุรนารีวิทยา

จิณห์จุฑา เที่ยงสันเทียะ

สุรนารีวิทยา

ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ธีรนาฏ รู้แบบ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

นางสาวนัชชา กิจควรดี

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายสรวิชญ์ เพชรม่วง

สุรนารีวิทยา

พิมพ์มาดา ขุปสูงเนิน

สุรนารีวิทยา

ภัทรวดี วิชัย

สุรนารีวิทยา

มณสิชา ตั้งศิริภัญโญ

ภูเก็ตวิทยาลัย

วีรินทร์ สินทรัพย์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายขรรค์ชยกฤษณ์ มีแก้ว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายจักรภพ เย็นกล่ำ

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายณชพล พลเยี่ยม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณพล โรจนชีวาคม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกฤต สุ่นจันทร์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เด็กชายณัฐดนัย ยังตรง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศิลปอนันต์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนธัช อินทเรือง

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธัชศุทธิ์ วิโนทกะ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรภัทร พึ่งภูมิ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายธีรวิชญ์ ระวังวงศ์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายนนทพัทธ์ เชาวน์วรนันท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เด็กชายนวพล วชิรศักดิ์สุนทร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เด็กชายนิติธร มีศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปิยะพัชร ต้นแก้ว

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายปีติพันธ์ อิทธิวิศวกุล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพงศกร เตียงหงษากุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายพัฒน์ภูมิ สมบูรณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัศพงศ์ พิชญะกุลเกียรติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

อำนวยศิลป์

เด็กชายพิมานพล ศิริวงศ์วานงาม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูมรพี เชาว์วันกลาง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวิสุรัส ลิขิตพัฒนะกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสิริวิชญ์ วัฒนะ

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง สหัสทยา คงแก้ว

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กหญิงจิตตินัน โล่ห์เจริญสุขเกษม

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงจินตวรรณ เวทย์ศุรกฤต

สตรีวิทยา

เด็กหญิงชมพูนุท แดงบรรจง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงชัญญา จันทรวัฒนาวณิช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณัชชา นาแก้ว

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ทองแท้

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธัญชนิต ธีรภาพรุ่งโรจน์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงบัณฑิตา บัณฑิตนุกูล

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวรินท์ เหิกขุนทด

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงปัฐนิช วิบูลสวัสดิ์วัฒนา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิชญาภัค กระโจม

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กหญิงวิตรานันท์ อาจแย้มสรวล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงสาริศา เชิญศิริดำรงค์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงสุนันทินี วนิชย์ถนอม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงสุนิสา ประดิษฐกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กหญิงอริสรา ใสสม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์

ศึกษานารีวิทยา

ด.ช. ทักษ์ดนัย พันธ์ดี

วัดราชบพิธ

ด.ช.กิตติพล จรัสรัชวานิช

วัดราชบพิธ

ด.ช.ขวัญวงศ์ อติวรรณาพัฒน์

วัดราชบพิธ

ด.ช.ศมนันท์ ภานุวัฒน์วนิชย์

สิรินธร

ด.ญ. จรัลรัตน์ ชูชมงาม

สิรินธร

ด.ญ. บุษบ์สตรี บุญเยี่ยม

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.พินท์แพร มาตย์วังแสง

มัธยมปัญญารัตน์

ธนัท รงค์บัญฑิต

ภูเก็ตวิทยาลัย

ธีรติ ชมบุญ

ภูเก็ตวิทยาลัย

นภัส ธรรมกิจจาธร

ภูเก็ตวิทยาลัย

นราวิชญ์ เก้าแสง

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นางสาวณัฐชยา ตลึงเพชร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายพชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ

สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

นูรฮานด์ โดฆอ

สุรนารีวิทยา

ปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ

สิรินธร

ปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง

สุรนารีวิทยา

ลดาวัลย์ ทิพย์ธเนศวร

สุรนารีวิทยา

ลักษิกา กรุพิมาย

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชาย ณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรือง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย ธนวิน สำแดงภัย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายกัญจน์พนน์ วงศ์วิชิต

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณภัทร แป้นเนียม

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายณษพนธ์ พิฑูรมานิต

อัสสัมชัญ แผนกมัธยม

เด็กชายณัฐวัชร วงษ์วิไลวารินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต สังข์จีน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธันวา หอมจันทร์

สิรินธร

เด็กชายบุรธัช คงสุข

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายปรเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายปุญญพัฒน์ ประยูรพฤฒามร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปุณยวีร์ บำรุงเกาะ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล

ขอนแก่นวิทยายน

เด็กชายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายภูดิส สมิทธิไกร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายภูริภัทร กตัญญูกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมฤคินทร์ สุขสุวรรณไพร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายรัชชานนท์ แสงทะลา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายวินิจนาฏ สังสัพพันธ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสหัสวัช วงศ์ปิยะบวร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสุพศิน ตู้บรรเทิง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุภรรณธิพงษ์ แจ่มศรี

จิตรลดา

เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเป็นเอก มีสวัสดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายโสภณวิชญ์ อุดมพรวัฒนะ

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง พิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิง สุชานรี คำชู

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณิชากร นุ่มมีชัย

โยธินบูรณะ

เด็กหญิงณิชากานต์ แสงระพี

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ขวัญตน

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนฤดี ปรีฐนัทธ์

ปัญจดี

เด็กหญิงปัณฑิตา ปรศุพัฒนา

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงพรรษพร อรรถชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงภัคจิรา ผลดี

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงภิชชาภา ทองทุม

สตรีวิทยา

เด็กหญิงภูพฤกษา ผู้ทรงธรรม

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงรวิษฎา ตั้งศรีไพโรจน์

สิรินธร

เด็กหญิงลักษิกา คงสุข

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงวรวลัญช์ สมัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงสิริกร สกุลงาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงอนุตรา จู้มณฑา

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงอภิชญา ชูสุวรรณ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงอรชพร คงเพชร

ดัดดรุณี

เนตรนภา สระบุรินทร์