Thai ASMO Science Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอรรถกร อัศววงศ์เสถียร

อนุบาลเพชรบุรี

พงศ์ปณต จันทนา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวุฒิพงศ์ เทพนอก

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

อนุบาลเพชรบุรี

ธนลภย์ พรามคุ้ม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

ราชวินิต

เด็กชายธิติ ไกรเพชร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คงพรม

พระกุมารร้อยเอ็ด

ชัชชวิน จูทะรักษ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายสิรภพ วีรกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเจษฎากร ศรีสงคราม

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเฉลิมราชย์ ทองขาว

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายเดชพสิษฐ์ คมพิพัฒน์พงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

อนุบาลอุดรธานี

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงชญาดา วิสุทธิรัตนมณี

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศิรประภา ศรีฝั้น

Silver

School Name

Student Name

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายคณิสร อินทรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัชพล นิมิตนนท์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายประภวิษณุ์ ธัญญธาดา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายศุภณัฐ พุทธรักษ์

อนุบาลพังงา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชัญญา จิรภาวสุทธิ์

ดาราสมุทร

เด็กหญิงชัญญา ไชยอาดูล

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงปาณิศรา ชำนาญศิลป์

อนุบาลเพชรบุรี

นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

สายมิตรศึกษา

มูซัมมิล ดาเด๊ะ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพรพระ สุขโต

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เด็กชายวงศพัทธ์ วิชา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล

บูรณะรำลึก

เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพิชยา กระจ่างวิทยา

สันติสุขวิทยา

อาชวิน อุ่นโอสถ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายกฤษณ์ชนม์ บุญครอง

จิตรลดา

เด็กชายกวิน เรืองศรี

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายกษิดิส พิริยะพงษ์

บูรณะรำลึก

เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายตรัย อึ้งวิศิษฎ์วงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปภังกร โซวติเวชย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

เด็กชายภูมินทร์ นาคฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิชญ์​ กิจ​คุณ​า​เสถียร​

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายวสุธันย์ คงกิติมานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงจุฑากาญจน์ สำราญ

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงดุสิตา จันทระ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงสุณัฎฐา สีล้ง

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.คงสมิทธ์ ดำหนู

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตยชญ์ ไทยสุริยันต์

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กชายธฤตเพชร ตันติสมสุข

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อธิชาจิรฐา

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภณัฐ บุญช่วย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณกัญดา กุลสงค์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงหทัยชนก พอใจ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนัคพัฒน ตะโกอยู่

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพุฒิพงศ์ ธนะภักดี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูริ สรวลเส

บรรจงรัตน์

เด็กชายศุภกร วงษ์กุหลาบ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

อนุบาลเชียงราย

ธีรธาดา สุวรรณสิงห์

สันติสุขวิทยา

ปุณิกา วิทูรพงษ์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายจิรภัทร บุญเที่ยง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายจีระกิตติ์ อัศวกาญจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ

แสงทองวิทยา

เด็กชายธนากร ทองประสม

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายภคิน ขุมทอง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายรณิณทร์ วิศวะโยธานันท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

โสมาภานุสสรณ์

เด็กชายสิรภพ สิทธิศักดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงปฏิญาภรณ์ ใสบริสุทธิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงพาขวัญ เหล่าพงศ์พันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

อนุบาลเพชรบุรี

อัศวิน นวมภักดี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาคิน เจนช่างกล

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศุภกร จินดาทองสกุล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์อู่เงิน

เขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงกิริฎา ก่อเกียรติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณัฐนันท์ เอกทัศน์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ฌิณสภัคต์ ทองมี

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.เปรมปุณย์ เอกวานิช

อนุบาลชุมพร

ทศา เพชรมณี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธนาสิริ แสงอุทัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธันวา รุจาคม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพาทิส ตันติสุขารมย์

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงจิณห์นิภา อุตมะ

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงร่มพิชา งามสวย

สายมิตรศึกษา

กัญญนันทน์ นามณี

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.กรชัย แก้วมังกร

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ก้องกิดากร สุริยาวงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤตภาส ธีรนุลักษณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

เสนพงศ์

เด็กชายณภัทร ณพิชญ์กุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต ดำดวน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปัณณสรณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

วิเชียรชม

เด็กหญิงสุชญา สิงหนาจ

Bronze

School Name

Student Name

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.ฉัตรมงคล ตั้งวัฒนา

อนุบาลเพชรบุรี

ปิติณัช ร่ายเรือง

อนุบาลชุมพร

สิทธา พินคง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรเดช บุญปัญญาธนาชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน มโนมยางกูร

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายนิธิพัส สุวลักษณ์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูริพัชร ทัศจันทร์

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL NAKHON RATCHASIMA

เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงรสิตา บัวกลม

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.อาทิชา บูรณปริญญากุล

อนุบาลระยอง

ปลื้มสุข ศุภกีรติโรจน์

สันติสุขวิทยา

ปุญญพัฒน์ โรจน์ธนพงศา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกริชรเมศร์ เตชะวิวัฒน์สถิต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชวนินทร์ ปิ่นมงคล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชวัลวิทย์ พัฒนานิผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชเนศ อิงคสัมพันธ์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายณชพล สุดแสง

พัฒนาปัญญา

เด็กชายณัฐพงษ์ เตียวศิริชัยสกุล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธรรม์ธีร บุญยกิจสมบัติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายนฤเบศวร์ ผ่องสุข

ดาราสมุทร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สินค้ำ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒน์ธนภูมิ จิตต์อารีมิตร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรัท เมฆาสุวรรณดำรง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสรชัช ภูมิดาธนาพร

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายเมทนี ทองธีรภาพ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชญาภา ธีรสกุลชล

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชาคริยา อนุทรงศักดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ เกศปรีชาสวัสดิ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุตรเพชร

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงอรอินทุ์ คงเพชร

โชคชัย

ด.ช. วรปรัชญ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

นายชยพล เลิศงามมงคลกุล

อนุบาลเชียงราย

สุขกัญญา วรรณสม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายขจรยศ มหาสาโร

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายชานน แก้วกันยา

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายทิวัตน์ เพชรแดง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธนัฐกรณ์ งามประดิษฐ์วงศ์

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)

เด็กชายวิชญ์ บุญมี

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายสฐิภพ วงศ์วัชรานนท์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงพรนภัส บูรณะปรีชากุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส

อนุบาลสตูล

เปมิกา ชุ่มจำรัส

วัดหงส์ปทุมาวาส

กันติชา ไชยชนะ

วัดดอนทอง

ด.ช.เมธวิน จันทร์ทอง

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.มีขวัญ กุลรัตนโชติ

สวนบัว

เด็กชายจิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ์

อนุบาลกระบี่

เด็กชายณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายธรารักษ์ สีลาชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายปัณณทัต ภู่บุบผากาญจน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปางธรรม สวนเจริญ

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายพลกฤต ศุภผล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพีรณัฐ ศรีประทุม

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายศิโยน ประยูรธำรงธิติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยากานต์ ศิริไพรวัน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงศริณย์พร นิตุธร

โชคชัย

ด.ช. ฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด.ช.ชโนทัย ตรีชัยชญาการ

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ธัญธนรัศมิ์ ผิวอ่อน

อนุบาลระยอง

ปัณณวิชญ์ อริยะเวสตระกูล

สันติสุขวิทยา

สุวรรณมณี อรุณศรีโสภณ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายจิรายุ สุรพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต เตรียมศิริวรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฏฐวี วัชรนุรธร

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายธนกฤต ชิตวัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายบารมี ฐานะวโรธร

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กชายรักษ์ธรรม ก้อนเทียน

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสิรวิชญ์ สุนทรานนท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงนัทธมน เพ็งรุ่ง

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงมนัญญา ใจแน่น

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงรมย์ธีรา จันทร์ประพาส

อนุบาลระยอง

ภูวเดช ประยุรธเนศ

อนุบาลระยอง

สิงห์คาร พรพัฒนพงศ์

อนุบาลเชียงราย

เกษราภร์ อุดมฤกษ์สกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายกอบ ขจิตวิชยานุกูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติพศ ธีรฉัตรพร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เด็กชายจิรัฏฐ์ เดชพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยพัทธ์ ไกรเกรียงศรี

อนุบาลตาก

เด็กชายชยาบดินทร์ ศรีวิลัย

อนุบาลอุดรธานี

เด็กชายณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายพรนภัทร วิชัยดิษฐ

จอย

เด็กชายพศิน นุ้ยเจริญ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายสุนิรุตติ์ ภาวงศ์กาฬสินธุ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัครชาติ จุฬามณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัฏฐโชติ ฉายภมร

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายเมธากรณ์ กอรี

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงจารุพิชญา ไชยราช

เทวรักษ์

เด็กหญิงญานิษฐ์ศา หอมสินธุ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงเนินเขตร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณัฏฐนิชา นาคดี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงธนิสรา สาทลาลัย

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

จอย

เด็กหญิงพูลสิริ ฤกษ์ยาม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงเทพคุณ รักผกาวงศ์

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงไปรยาวรรณ สุวรรณ

Merit

School Name

Student Name

อนุบาลระยอง

ชลิภา เขมวัฒน์เดชา

โชคชัย

ด.ช. ณัฐกิตติ์ ประพันธ์วัฒนะ

วัดดอนทอง

ด.ช.จิรวัฒน์ เนตรศรี

จุลสมัย

ติณณภพ พรหมสิน

อนุบาลระยอง

ธนโชติ อิสระเสรีกุล

อนุบาลเชียงราย

พีรวิท ยาวิราช

จอย

เด็กชายจุลภัทร ทองนวล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชยพล ชัมพูนทะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธชย จารุวิศิษฏ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนกฤต เทียมเดช

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธนบดี อัศวสืบสกุล

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายปภังกร พรหมอินทร์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายปวเรศ วังหนองลาด

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวรินทร อรรฆยากร

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายอภิวิชญ์ เผือกหอม

เอื้ออำพน

เด็กชายไมเคิล เลากุลศานต์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงคันธรัตน์ พินพิศิทธิ์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงณชนก เซียวศิริกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฏฐวดี ประเสริฐกมลเทพ

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงปริยากร วาทะธีระกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงวริฏฐา กัมมารพัฒน์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงไอดิน ศรีสะอาด

เทศบาลวัดหลวงราชาวาส

ณัฏฐณิชา สีอิน

อนุบาลเชียงราย

ณัฐภัทร ศรีหรั่ง

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ญาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ

อนุบาลชุมพร

ธนทรรศน์ รองมาลี

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ธีรภัทร ศิวพรอนันต์

อนุบาลระยอง

พงศธร เนื่องจำนงค์

อนุบาลระยอง

มัธยา หุ่นศรีสกุล

อนุบาลเชียงราย

วิชญาพร เรือนคำ

อนุบาลระยอง

ศศิชา เหล่าพิลัย

สวนบัว

เด็กชายกฤตนนท ลือสิริพาณิชย์

บูรณะรำลึก

เด็กชายกิตติธัช เจริญลาภ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายญาณวิชญ์ สิริปัญญาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายญาณวีร์ บุญเรือง

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายฐปนวัธน์ มิทิน

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายณัฐวงศ์ จันทร์ชูวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

บูรณะรำลึก

เด็กชายนนทกร จำปาสิทธิ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปุณยวีร์ อริยกิตติวงศ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายภีมม์ พุทธพงศ์วิไล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายศุภณัฐ แก้วการะเวก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอชิรภัทร ลิ่มพันธ์

จอย

เด็กชายเจนกิจ จิระจรัส

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายเดชจรัส สุวรรณเกต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชินัญญา ภูรีวัฒนะ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงณัฐภัค หลักแหลม

อนุบาลพังงา

เด็กหญิงธนาวดี เพิ่มทรัพย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธันวา ศรีน้อย

สฤษดิเดช

เด็กหญิงธีริศรา เลาหุไรกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงพันธิตร อรุณเลิศรัตนวิไล

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

เด็กหญิงมีคณา สิมลา

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กหญิงรดา มกรพันธ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวรภิญญา กิตติศิริประพันธ์

สายมิตรศึกษา

ธนกฤต หริตวร

อนุบาลเชียงราย

นัฐนันท์ มวลกิจนิตยชัย

อนุบาลระยอง

บุญญิสา เพ็ชรเก่า

อนุบาลระยอง

สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์

อนุบาลชุมพร

อริสา คงสุวรรณ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกันตธี โฮซิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัช ประวัติวงศ์

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม

เด็กชายณัฐภัทร พิชยานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรัตม์ สินวิโรจน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายปฐวี วรมณีจินดา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายพินทุเทพ โตวนิชย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภวิศวร์ วณิชชากร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายศุภกร เสียงเย็น

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายศุภสิน บูรณสรรค์

อนุบาลพังงา

เด็กชายสรณ์ ชุติโชติ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสุริยเดช เมธาบดี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอินทัช เทียนเนียม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนิดา เทียนลี้

พัฒนาเด็ก

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อรุโณศรีสกุล

เอกปัญญา

เด็กหญิงปวริศา หนาดคำ

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กหญิงพรสิรินทร์ อุดมสมุทรหิรัญ

ปรีชานุศาสน์

เด็กหญิงพิชชานันท์ คุณจันทรโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงวิรัลพัชร ตั้งเคียน

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงหัทยา เดชมณี

จารุวัฒนานุกูล

เด็กหญิงอรวรรณ ตุโสตร

ธรรมภิรักษ์

เด็กหญิงโชติกา ลักษณะภู

อนุบาลขอนแก่น

จอมขวัญ สิทธิเวช

บูรณะรำลึก

ด.ช.ธนณัฏฐ์ คงเพชร

อนุบาลเพชรบุรี

วรพร อักโข

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ศศิศ ยอดยิ่ง

สันติสุขวิทยา

อพัชชา รัตตะชัย

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

เด็กชายกันทรากร พิทักษ์กรณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรัฏฐ์ เลิศบวรวุฒิคุณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายปภังกร มีเวชสม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพุทธิเมธ ประเสริฐศักดิ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายศฤงคาร เชื้อหมอ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุวรรณสิทธิ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอิงคสิทธิ์ เทพประสิทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเชาวภัทร อาศัยสุข

ร่มไม้

เด็กชายไตรทศ อภิชนสุข

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกมลพีรญา เจริญกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงกวิสรา ภิรมย์ชาติ

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงปุญญิสา โพธิสาวัง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญภาส์ ตราชูวณิช

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงสิริกร วงศ์พายัพไพบูลย์

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กหญิงอุรชา อัชชโคสิต

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชนกันต์ พรมดี

อนุบาลเพชรบุรี

ชัยนันท์ คล้ายทรง

อนุบาลเชียงราย

สิริกร เชื้อบุญมา

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายกฤตภาส พงษ์ชื่นปภาดา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายครองภพ สดมพฤกษ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายจิรวัฒน์ ตันอุด

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายณฐวัฒน์ คำจร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณภัทร ใจเต็ม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายน่านน้ำ น่วมเศรษฐี

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายนิธิวัชร์ พรอนันตโรจน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปรเมต อาจหาญยิ่ง

วัดบางพูน

เด็กชายพชรธร พานิชชาติ

อนุบาลสกลนคร

เด็กชายภาณุเดช เพชรเฟื่องฟ้า

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายรพีพงศ์ ตั้งมหาสถิตกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายรวินท์ โกศล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายรัชพล เพฑวณิช

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

เด็กชายวีรวิชญ์ ปกแก้ว

ศรีสุวิช

เด็กชายศุภกร หึมวัง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภชาต จิตรแจ้ง

จอย

เด็กชายศุภณัฐ ชีวศุภกร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอาสา ลีวัฒนาการ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกรชนก เปสิโต

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ ช่วยเกื้อ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัฐรินทร์ จอมงูเหลือม

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงดาราวดี ช่วยสุวรรณ

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงธัญรดา น้ำเงินสกุลมี

จอย

เด็กหญิงปริญศิริ ขาวผ่อง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เสียมไธสง

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงลภัส คีมทอง

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงวริชญาณ์ โตวัฒน์นิมิต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงสิริยากร สีจง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงสิริวิมล ธนากรประดิษฐ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงเบญญาภา สุขสว่าง

อนุบาลระยอง

เป็นหนึ่ง ทวีวัฒนปรีชา

อนุบาลชุมพร

เสฎฐวุฒิ จุลอดุง

อนุบาลชุมพร

กานต์ณัชญ์ ฉิมธนู

อนุบาลเชียงราย

กิตติกร สีไพร

โชคชัย

ด.ช. กฤษฏิ์เทพ ธรรมชูเวท

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.ภัสธมนท์ สมใจ

สันติสุขวิทยา

ปริยากร อินทร์ฤทธิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

สิรวิชญ์ นาใจคง

อนุบาลเพชรบุรี

สุชญา เมืองคำ

อนุบาลเชียงราย

อมรเทพ สุขเกษม

อนุบาลชุมพร

อิสสริยา ศรีบุรุษ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายก้องภพ โกวิทางกูร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายกานต์ศศิน อิสรีย์วรทัต

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายจิรกฤต ตลอดสุข

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายจิรัฐวริทธิ์ อินทรธนู

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายฐิติวุฒิ แช่มสะอาด

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณัฏฐพัชร ปัญญา

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกร โรจน์วีระ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

บูรณะรำลึก

เด็กชายธีรภัทร ปรัชญานิพนธ์

ไทยคริสเตียน

เด็กชายธเนษฐ กิตติบรรลุ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนวพล จันคำ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปฏิภาณ แก้วพิทักษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายประเสริฐศักดิ์ มุ่งหาทรัพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต อรุณพัลลภ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงษ์ตะวัน คล้ายสุบรรณ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายพชรวิชญ์ พลเยี่ยม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพลกฤต สืบสันต์

บูรณะรำลึก

เด็กชายพศิน เขมวุฒิพงษ์

ราชวินิต

เด็กชายภูม เสนานุตร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

จอย

เด็กชายภูรินท์ พวงใส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอธิวรรธน์ อยู่บาง

พรศิริกุล

เด็กชายอาณกร ขจรสิริสิน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายเมธาสิทธิ์ สอดทรัพย์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงกานติมา ไทรงาม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อึ้งอารี

จอย

เด็กหญิงติณณา ธรรมรักษา

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงทักษพร จันทร์อุปละ

โสมาภานุสสรณ์

เด็กหญิงนิชาภา จัมปากะนันท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงประภัสสร พานไทย

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงปรานปริยา เพชรสงคราม

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ถาวร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพีรญาณ์ พลเยี่ยม

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงภูมิใจ เรืองสินทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์

พรศิริกุล

เด็กหญิงรัชสิริ เทพเนียม

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงวรินทร ชวลิต

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงวิภาพร ปริกเพ็ชร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงสุชานาถ ทองทวน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์

อนุบาลระยอง

กชพร นิภารักษ์

อนุบาลขอนแก่น

ชานนท์ วิจิตรศุภการ

จุลสมัย

ณัฐพล งาหอม

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์

วัดดอนทอง

ด.ช.ศิวกร จันทรศร

วัดดอนทอง

ด.ญ.กนกวรรณ ป้อมบริสุทธิ์

วัดดอนทอง

ด.ญ.หนึ่งฤทัย ไชยราช

อนุบาลชุมพร

นิมมิตา จรูญโกศลสุรัตน์

อนุบาลระยอง

ปวริศา รนที

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

พชร เจริญธีรบูรณ์

อนุบาลระยอง

พันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์

อนุบาลขอนแก่น

ภคชัย หงส์วิลัย

ปลูกปัญญา

ภริน มหาพฤกพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส นพวรรณพร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตภาส เหมกาญวิภาส

พุทธยาศรม

เด็กชายจักรภัทร รักษาวงศ์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายฐากูร เกตุทอง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณชพล ศรีวิโรจน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายณฐกร จารง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัชธพงศ์ โฆวัชรกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายธนกร เพ็ญโฉม

บางกอกทวิวิทย์

เด็กชายนพัช ลีนะเสน

แสงทองวิทยา

เด็กชายปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพงศ์พีระ ทั่งทอง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพิชญะ ทองสุก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพิสิฏพล เดชวรรคณีย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวิชญ์ ผ้าเจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัคภาวัต สุรศักดิ์ศรีสกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายภัทท์ชนน โจวตระกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูนัช ขันติวรธรรม

อำนวยศิลป์

เด็กชายภูรินาท สวนดอก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวริทธิ์ นาคสิงห์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวริษฐ์ ครุวนาพิพัฒน์

ดาราสมุทร

เด็กชายศุภกฤต ปลายเนตร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงญาดาพัฒน์ ภูพญาครุฑพงศ์

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงณัฐกฤตา โกมุทแดง

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงนภสร ประสงค์

นภสรณัฐนนท์

เด็กหญิงนภัสกร กมุทชาติ

โชคชัยกระบี่

เด็กหญิงนันท์นภัส สอสุทธิเมธ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงปนาลี แก้วเขียว

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงปราณ จำรัสธนสาร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงปารีณา สถิตธรรมนิตย์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงปิยธิดา สนธิองค์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ไกรพัฒนพงศ์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงวิภาวี เอกไพรัตน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงสุภัสสรา อรรถเวทิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอภิปรียา ปวบุญสิริวงศ์

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงเขมจิรา สุริยพรรณพงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงเบญญาภา ไชยศร

อนุบาลระยอง

ชัยณรงค์ บุญไชยโย

อนุบาลขอนแก่น

ณัฐชนน ไม้ดี

โชคชัย

ด.ช. ภาสวัต โพธิ์ทอง

โชคชัย

ด.ช. สิริดนย์ ตฤษณาไวศย์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ปฏิภาณ อิงคมณี

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ลวิตรา เจียมทับทักษิณ

วัดดอนทอง

ด.ญ.ศรัณญา สิวะทรัพย์ทวี

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.เวธกา จั่นแก้ว

เทศบาลสวนสนุก

พัฑฒิดา สมานุหัตถ์

สันติสุขวิทยา

พันวา เขาสูง

อนุบาลสตูล

รัชชานนท์ มะหับผลา

อนุบาลสตูล

ศุภสรณ์ ตรงจิต

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกรฤต เบี้ยวบรรจง

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายกรวิชญ์ อินทรัศมี

โสมาภานุสสรณ์

เด็กชายกฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายกฤษพรหม จันทร์ประสูตร์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายกันตินันท์ ทิวาวัลย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกิตติพัศ ทองเขาอ่อน

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายกิตติภพ พรมกสิกร

บูรณะรำลึก

เด็กชายชินกฤต คงนคร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชินบวร ไพบูลย์วงค์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณ รัก ชัยแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณชพล ชนะน้อย

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายณฐกรณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายณัฐชัย แสงโสมไพศาล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนเสฏฐ์ กิตติพิตรพิบูล

แสงโสม

เด็กชายธรณ์ ตั้งสถาพรชัยกุล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธีรดนย์ ขอร่ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิชฌาน โพธิ์ศรีประเสริฐ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปพณ อรฤทธ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายปริตต์ถากร นิ่มเกิดผล

อำนวยศิลป์

เด็กชายพงศพชร รื่นภาควุฒิ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพสธร ศรีร่มโพธิ์ทอง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายพิสิษฐ์ อาจริยอาจอง

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายรันชวิชภายุต บุบผาชาติ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายวรบูรณ์ พลอินทวงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิรัลพัชร กิติพิพัฒน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายศุภกร มหารัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขเขตต์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายสรัช สถาพร

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายอธิธัช ฉัตรภูติ

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายอิซวาน ยุโซะ

มารีย์วิทยา

เด็กชายอินทัช สุขอนันต์ชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายเปรมอชิตะ ดาวเลิศ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิจิตรศรีกมล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเอกรวิศ ร่มจำปา

บางกอกทวิวิทย์

เด็กหญิงจินต์จุฑา อินทโกสุม

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีใหม่

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กหญิงณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปัญญาโส

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปรียาภา จินดาไทย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัณณพร ต้วมศรี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงพอเพียง บุญศรีพร้า

จอย

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

นภสรณัฐนนท์

เด็กหญิงภูริชญา ลายชีว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรวีร์ โพยมรัตน์

SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI

เด็กหญิงศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงศรัณย์พร พิพัฒน์เยาว์กุล

นิภาศิริ

เด็กหญิงสุรดา ฤาเดช

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอชิรญา รอดสมบูรณ์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงเบญญาภา ตันติมาภรณ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงเบญญาภา แซ่เล้า