Thai ASMO Science Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

มารีวิทยากบินทร์บุรี

กวีวัฒน์ ชมภู

มารีวิทยากบินทร์บุรี

คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์

อนุบาลสุโขทัย

คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด

แสงทองวิทยา

เด็กชายชนธรร พฤมนตร์

พร้อม

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รีวราบัณฑิต

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เปรมสุข สุขสบาย

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

ด.ช.จีรวิชญ์ เพ็งแก่นแท้

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

เทพมิตรศึกษา

ปิติวัฒน์ โยธารักษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายจิรายุ บุญเลิศ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจีราวัฒน์ ไพบูลย์พันธ์

พร้อม

เด็กชายทีฑโชติ เกิดดี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายธนกฤต เทียนไชย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายรวิภาส มามูล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนสี

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงค์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณัฐิศา ธำรงสินถาวร

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงปวีย์พร สมหมาย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร

Silver

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. สรกฤช ดวงสิน

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณัฐภัทร ต๊ะเสาร์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายอัฟฏอล มามะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายบุรัสกร ฐิติธนการ

อนุบาลสามเสนฯ

ชยากร ศิริไกร

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

ด.ช. การันย์ วงศ์การีม

อนุบาลสามเสนฯ

วิทยา นารี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชนน์กฤษณ์ ภิรมย์โชติศิริ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายนาเคนทร์ แก้วเกาะสะบ้า

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายบุญยกร บุณยะรัตเวช

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายพสุ จงอัจฉริยกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรดร ธรรมโชติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรดนัย ศิริคุโณปการ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงจิรัชยา ผลดี

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทรชัย

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐวลัญญ์ พันธุ์ศรี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธนญา ทวีวชิรา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอกสุรีย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธีรภัทร พุฒคำ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. อิงครัต เพชรประดิษฐ์

บูรณะรำลึก

ด.ช.ธนกฤต หุ้นย่อง

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.แววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

อนุบาลเชียงราย

ธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย

โพฒิสารศึกษา

วรินทรา วชิรินทราวัฒน์

อนุบาลระยอง

อภิชา เขมวัฒน์เดชา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตพล วงศ์นิรุชา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฏ์ บุตนุ

เซนต์หลุยส์

เด็กชายคันทัพ คันโธ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายจีรานุวัฒน์ พันธุ์ศรี

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชวัลวิทย์ วาริชา

แสงทองวิทยา

เด็กชายณชพรรษ์ เสถียรวงศ์นุษา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ์

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายทนงสิทธิ์ จารุสัจจานันท์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายธีรพงศ์ กุกแก้ว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรัช เทภาสิต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายปกธรรม ทองพูน

แสงทองวิทยา

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เด็กชายปราชญวิท วงศ์ใหญ่

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชายพชรวัฒน์ ทับพุ่ม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายวฤนทร์ สิงหเสนี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสติ โชคอนันต์นิมิต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิน สินพระยากุล

นิภาศิริ

เด็กชายแทนคุณ จันณรงค์

พร้อม

เด็กหญิงกชพร มะลิซ้อน

พร้อม

เด็กหญิงธนัญญา ขวัญมงคล

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงปทิตตา วัฒนกชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรชนก บรรจงรอด

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงพิชญา วิจักขณ์พันธ์

พระหฤทัยนนทบุรี

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงอุษณิษา เลิศวงศ์วีรชัย

พร้อม

เด็กหญิงแพรววนิศ ตีเมืองสอง

Bronze

School Name

Student Name

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปัญพณชช์ ปาณานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพสิษฐ์ โตสกุลวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงศ์

นานาชาติเด่นหล้า

เด็กหญิงพัฐธิร์ชา เลี้ยววัฒนา

รักษ์วิทยา

ธนพนธ์ รัตนะธาดา

โพฒิสารศึกษา

พรปวีณ์ หงส์ธนนันท์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

สุภัคกร โคมทอง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณฐพัชร์ จันวะโร

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปรัตถกรณ์ ทองมีสี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปริพัฒน์ แก้วนำ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภพณัฏฐ์ ย้วนประสิทธิ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

ชลประทานวิทยา

เด็กชายอภิวัทร ภักดีแสน

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงจิรภัทร วงศุกร์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพันพราว ศรีพยัคฆเศวต

ขจรเกียรตินานาชาติ

MASTER THODSAPORN AIYARAK

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ภิญญดา แย้มปลื้ม

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ญ. แคทเทอรีน แทนน์

อนุบาลขอนแก่น

นัตธิยา เชื่องดี

มารีย์วิทยา

เด็กชายชนธัญ รักจะโป๊ะ

พร้อม

เด็กชายณัฐกานต์ พรมสาร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพัฒน์ เย็นเจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนบดินทร์ เหมะสถล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธัชกร ศุภคณาพิทักษ์

มารีย์วิทยา

เด็กชายธีรวัชร ศรีสมบัติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายปราณภัทร แสนแก้ว

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายภัทรธร ปาวรีย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุกฤษ สุรวิชัย

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงปฤษดา สินธุอุส่าห์

อนุบาลระยอง

ชนัญชิดา บุญไชยโย

อนุบาลสุโขทัย

ณวิปรียา สินสุวรรณ

โชคชัย

ด.ช. ณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

บูรณะรำลึก

ด.ช.กรวิชญ์ ไทรงาม

วัดดอนทอง

ด.ช.กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสริฐ

บูรณะรำลึก

ด.ช.นวคุณ เสรีรักษ์

บูรณะรำลึก

ด.ช.วิสุทธิวัฒน์ วงษ์ชนะ

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

อนุบาลขอนแก่น

ธนกฤต จริยะโยธิน

อนุบาลสตูล

ปณิธิ วิจิตรจรรยา

อนุบาลระยอง

ปรียนันท์ สุวรรณ

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชาย ธีร์ ทองฉิม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายฉัตรดรงค์ จิตรากร

อนุบาลพังงา

เด็กชายชรินทวัชร์ อันติมานนท์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายฐานัส ศรีดามา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณภูดล ศรีรัตนา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน ศิริเอก

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายณัฐพงศ์ อัศวราชันย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพุฒิ ชมภูโคตร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธนกฤต ไทยรัฐเทวินทร์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนัทเดช วิทยาเดชาคุณ

แสงทองวิทยา

เด็กชายธรรศ ทองเชี่ยว

แสงทองวิทยา

เด็กชายธัชชัย เมฆตรง.

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธีรัตน์ สุพรหมอินทร์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนรภัทร เชาวน์เกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนรวร จงวุฒิชัย

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายบารมินทร์ บูรพัฒนศิริ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปณวรรต ไสยแก้ว

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายปรินทร พันทะวัน

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายปรินทร แรมกระโทก

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปวินท์ณัฐ คำแหง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปวเรศ ลีลาวัฒนสุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปาณัสม์ พงษ์ประดิษฐ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายพชร สุขศิริ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายพสธร รังสิมันตุชาติ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพุทธิกวิน เนื่องจำนงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ์

จอย

เด็กชายภูวนาถ เดชนะ

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายมุสตากีม เด็งมายอ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายวรดร นาคบวรวิจิตร

ชลประทานวิทยา

เด็กชายวิชชา สุนทรวงษ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวิชยุตม์ ใจกล้า

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

พร้อม

เด็กชายศิวภัทร เย็นฉ่ำ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสมิต อมรกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายสหรัฐ อภินันท์มงคล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสุรยศักดิ์ ชยธรอัครเดโช

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายเรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงชัญญา ธนกิจบุญญา

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงณัฎฐากุล ณ นคร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปวิตรา โกศลานันท์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงปารณีย์ ทูลคำเตย

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพิณนเรศ เมืองแมน

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นรานันทน์

สวนบัว

เด็กหญิงศุภิสรา ประฉามิตร

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีจันทร์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงสกุลทิพย์ จริงรักวงษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสาริศา อิฐงาม

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงเกวลิน บุญศิริ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์ซาว

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงแววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล

อนุบาลขอนแก่น

เตชวินทร์ แนบสนิท

Merit

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

ยิ่งทิพย์ สมบัติทวีพูน

ราชวินิต

เด็กชายณัฏฐนันท์ จันทราศรี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรภัทร์ วิริยะโกวิทยา

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายวิศรต ฮั้นเฉียง

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายสิรธีร์ ตั้งมานะกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงศิริวิพาโชค พิกุลศรี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ช. JOSHUA MAYNARD

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. สุเมธ อิศราธิกูล

อนุบาลอุบลราชธานี

ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

อนุบาลระยอง

ปณพล จรัสพัฒนวงศ์

อนุบาลเชียงราย

พูนรัก มณีรัตน์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

มนัสนันท์ เหมะ

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชาย ณัฐวัฒน์ กัลชนะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤติเดช อู่กาญจนกิตติ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกฤฤษณะ มิตราปิยานุรักษ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชนกชนม์ โฉมเฉลา

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายนนน คุ้มทอง

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายปรัชญพนต์ พงศ์กระพันธุ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชร ธาคากิ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายภากร ตั้งบูชาเกียรติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายภูมิธรรม ณ ราช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูริต รูปประดิษฐ์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายภูรินท์ ภัณฑาทร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวีรดนย์ โตเขียว

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอรรจกร หวลเจริญทนต์

มารีย์วิทยา

เด็กชายเขตตะวัน โกสุมา

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณภัทร วชิรสกุลชัย

บรรจงรัตน์

เด็กหญิงธนกฤต พิเชษฐ์อาภา

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงปภาวรินท์ น่าบูรณะ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปีย์วรา เล็กพิทยา

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงพศิกา แสงฉันท์

พร้อม

เด็กหญิงภัทรธิดา วงศ์ไฉไล

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงรมิดา ลิ้มธนาคม

ไทยคริสเตียน

เด็กหญิงรัตนพร เตชะศิริวรรณ

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงวรวลัญช์ ไตรโพธิ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงอิสรีย์ ศักดิ์ทวีวงศ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงไอยวรินทร์ วงศ์สมนึก

อนุบาลขอนแก่น

จักกาย ชูพันธ์

อนุบาลระยอง

ณัฐกันต์ สุพัฒสร

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. มนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนทอง

ด.ช.ปาณัช โชติวิทยารัตน์

วัดดอนทอง

ด.ช.อุดมศักดิ์ สีสว่าง

โชคชัย

ด.ญ. ญาดา ธนพัฒน์ชัยพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปวริศา ขันติกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด.ญ.ธีร์พร หาญกิจรุ่ง

วัดดอนทอง

ด.ญ.นันท์นภัส อนุสิทธิ์

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.พิมพ์พญา สุวรรณแก้ว

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปองคุณ ปาลวัฒน์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายจิตรภาณุ วิวัฒน์รัตนศิริ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายฉันท์ชนก ทรงศิลป์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายชนิตว์คุณ ปัญญาเทพ

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายณัฏฐอัชฌา เยาว์เจริญสุข

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายณัฐนันท์ อัครจินดา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณัฐวรรธน์ ชูติสูตร์

แสงทองวิทยา

เด็กชายดรณ์ แก้วไทย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัญญรัชต์ ฟองศรัณย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรณัฐ วารณะวัฒน์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายพีรพัฒน์ เอี่ยมเคลือบ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภาคภูมิ แดงรัตนวงศ์

ดาราสมุทร

เด็กชายภูวริช บุตดีวงศ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภูวสิษฎ์ ท้าวมะลิ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายยศพนธ์ มั่นเกียรติยศ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายวรพัชร์พงศ์ เครือยิ้ม

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายศุภภะกริณณ์ จันทร์ขจร

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีแสง

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายสิริกร ภัทรนารานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

เซนต์หลุยส์

เด็กชายเทวกร พักตร์วิสุทธิ์กุล

พร้อม

เด็กชายโภคิน พิมพุฒ

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กหญิง ปุณณิศา ฉิมสอาด

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง รุจิรา สระเจริญ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงกชพรรณ พรสกุลไพศาล

ดาราสมุทร

เด็กหญิงณัฐชนก อินทร์มะดัน

ดาราสมุทร

เด็กหญิงณัฐณิชา คงดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงดุษยา ตั้งไตรธรรม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนันท์มนัส พรหมสวัสดิ์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงบัลกิซ สาระกาสม

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงบุญญาภา จิตตะวิกุล

จอย

เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงปัตย์ทวีคูน นาคประเสริฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เด็กหญิงปาณิสรา สุขใส

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงพรรณพัชร ทองจันทร์

จารุวัฒนานุกูล

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หวังสุนทรภักดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงภัทรมล บุญญฤทธิวงษ์

พร้อม

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เย็นฉ่ำ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงระรินตา เอียมเอก

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงสิรินิสา สถาวร

ดาราสมุทร

เด็กหญิงอทินา บรมัตถ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงแพรวชญาน์ อริยพันธ์พิทักษ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงโมลียา วรการกุล

อนุบาลขอนแก่น

ชนธัญ แหวะสอน

ภารตวิทยาลัย

ชัยชนะ อนุราช

อนุบาลชุมพร

ณภัทร กังวานสุระ

สองภาษาระยอง

ด.ช. ปองคุณ มงคลรัตน์

วัดดอนทอง

ด.ช.กฤติน อธิปัตตานนท์

วัดดอนทอง

ด.ช.พัชรพล กิจจะอรพิน

บูรณะรำลึก

ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน

วัดดอนทอง

ด.ช.วรเมธ ศรีสุนทร

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

ด.ช.สุรศักดิ์ อารมย์สุข

อาเวมารีอาอำนาจเจริญ

ด.ช.เสฏฐวุฒิ สกลไชย

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. กมลพร อักษรนิตย์

โชคชัย

ด.ญ. กวินทรา อ่อนชื่นจิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. นภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ศิสุนัญ พระนิมิตร

วัดดอนทอง

ด.ญ.ฐานิดา บูรณโกศล

วัดดอนทอง

ด.ญ.ศรัณย์พัชร อัครพรเดชธนา

วัดดอนทอง

ด.ญ.สิตางศุ์ ปราการวิวัฒน์

สิทธาภัทร์

ทรรณรต หนูช่วย

ปลูกปัญญา

ธัญชนก แก้วสระศรี

อนุบาลระยอง

ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์

อนุบาลเพชรบุรี

บวรลักษณ์ ชิดปราง

อนุบาลระยอง

บุรินทร์ ชูสวัสดิ์

อนุบาลเชียงราย

ผองพล เผ่าคำ

อนุบาลขอนแก่น

พิชชาภา พันธ์แก้ว

อนุบาลเชียงราย

ภาณุวัชร ยาดี

อนุบาลเชียงราย

ภูปกรณ์ ภัทรจิตรานนท์

อนุบาลขอนแก่น

รักษ์ญดา บัวระภา

อนุบาลเชียงราย

ศิรนาฏ เตชะธีราวัฒน์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติคุน อภิชนกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกณิศ รักษ์ธนานนท์

พุทธยาศรม

เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษดากร ตัน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกีรติกวิน มานพ

มารีย์วิทยา

เด็กชายคุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชยกร สุวรรณเเทน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายชัยธวัช สงบ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายฐปนรร มงคลเอกเลิศ

อนุบาลพังงา

เด็กชายฑีฆวัฒน์ ดีพาชู

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณญากร จันทร์ธานี

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กชายณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายณัฏฐพัชร์ เธียรสิริวงษ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฐกรณ์ อรุณสัมพันธ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณัฐกฤต สุวรรณพรม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธนกฤต วิทยนันท์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายธนบดี วรกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธนวินท์ เบญจมาภา

มารีย์วิทยา

เด็กชายธรรมกิตติ์ วงศ์กาไสย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ชลประทานวิทยา

เด็กชายธัชนนท์ เชาวน์วรนันท์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธีวรา ลอรัตนเรืองกิต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนราเศรษฐ์ โรจน์สุขพัฒนา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายบุญญฤทธิ์ เอมโกวิทย์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปธิกร สุดชาวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปภาวิน คงคติธรรม

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปรมัตถ์ ภูวรกิจ

มารีย์วิทยา

เด็กชายประสิทธิ์การ ศรีห้วยไพร

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายปองคุณ ประทีปจรัส

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ พากเพียรสกุลชัย

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายปัณณ์ อุดมเดช

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปุณยธร เต็มฤทธิวงศ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพงศ์ภัทร โพธิ์พล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงษภัทร วาณิชย์ไพศาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพฤฒิพงศ์ กิจสถาพรไพศาล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายพลวัฒน์ ซู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศวีร์ ตีรโสภณ

มานะศึกษา

เด็กชายพศิน พรหมเมือง

อนุบาลพังงา

เด็กชายพีรวิชญ์ ทองสุริวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายภาณุพงศ์ อุประโจง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายภูดิท วัชรเมธีมาศ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูผา ประถมรัตน์

พรศิริกุล

เด็กชายภูริช สุนทรทรัพย์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายรตน ไชยโย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายวีรวัฑฒน์ เย็น

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศรัณย์ ผือโย

เจริญวิทยา

เด็กชายศุรศศิศธร สอดส่อง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายสัจจพร รินทรวิฑูรย์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายสุเมฆ ลีพาณิชยบุตร

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เครือวัลย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโชติโชติ กำจรเมนูกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงกชนิภา จุฑาภัทรวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกัญญาพัชร จงอัศญากุล

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงกาญจ์ชิยา เมฆขลา

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงจงรัก จันโท

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงจิดาภา กีรติวัฒนานุศาสน์

บางนราวิทยา

เด็กหญิงจิราภรณ์ มหาหิงษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีเมือง

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงชญานุช มิตรช่วยรอด

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงชรินทิพย์ กิตติเฉลิมโรจน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงชลธิชา สีสุข

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชลธิดา ทัศนะภูมิ

ดาราสมุทร

เด็กหญิงชิษณุชา เจตน์ทรงธรรม

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงทองพันนา สุวรรณ

สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

เด็กหญิงทักษอร ว่องประชานุกูล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงธนพร ตรองอุดมสกุล

ราชินี

เด็กหญิงนภัสนันท์ รวมศิริวัฒนกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส พิริยะปราณี

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงปภาวี วัฒนเนติกุล

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

เด็กหญิงปรินทร สายธนู

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงปริม อาสาสรรพกิจ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงปริยากร ทรงวุฒิ

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงปาณิสรา วันมหามาตร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสสุรังคกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงภัทรธิดา พุ่งดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลิฬรพรรษ เพิ่มชีวา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงศิรษา วงภักดี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสุวัชรา มิตรประยูร

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงอภิชญาพัชร์ อัครเดชธนานันต์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงอรกัญญา ดอนเส

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงอริญชยา เข็มทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงเพชรี บางโชคดี

นวพัฒน์วิทยา

เด็กหญิงเพริน โพธิ์เงิน

อนุบาลเชียงราย

เพิ่มพูนสุข มณีรัตน์

ภารตวิทยาลัย

โพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์