Thai ASMO Science Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชินบุณย์ แสงหนุ่ม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายนพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายชยพัทธ์ จารุชัยนันท์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กชายศุภวิชญ์ จิระเดชะ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปิยจรรยา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณภัทร จริยาสถาพร

รุ่งอรุณ

เด็กชายโชติพัฒน์ ล่ำซำ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภวัต ลีชาแสน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปิ่นทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูวิศ เจริญพานิช

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธีรติ เอกเสถียร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายแทนชนม์ บุญครอง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

Silver

School Name

Student Name

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายกิตติพัทธ์ ศุภกมลเสนีย์

จอย

เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ

แสงทองวิทยา

เด็กชายสมสรรพ์ คูถิรตระการ

บูรณะศึกษา

เด็กหญิงคัคณาง ศรีสมบัติ

สิทธาภัทร์

เด็กหญิงธนิดา บุญกังวาน

อนุบาลระยอง

เด็กชายกัณณพงศ์ กาญจนดำรงกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

ราชวินิต

เด็กชายธิติ ไกรเพชร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายนิธิศ กาญจนนราวดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงปิยะภัสสร์ ศรีวิริยานุภาพ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชินธันย์ กฤษดาธิการ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายกฤป ฤทัยวัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

จอย

เด็กชายปุณยวีร์ สุขกลับ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ทุ่งปรือ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายธนกฤต ไตรวุฒิ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายโอมธัช วิริยะธีรกิจ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธนกฤต วีรผาติวัฒน์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงจิดาภา โพธลักษณ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

มารีย์วิทยา

ภพสุข สุเมธเชิงปรัขญา

แสงทองวิทยา

เด็กชายณรัก ศักดิ์ศรีบวร

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายประภวิษณุ์ ธัญญธาดา

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายอมฤทธิ์ ศิริคำ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงภัสสร ชววัฒนาพงศ์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธเนศพล อมรจิรพร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฐภัสสร วรสายัณห์

Bronze

School Name

Student Name

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณภูมิ เหล็มสะ

ปัญญาศักดิ์

เด็กชายภาวิช หมากผิน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัชชา ชัยบุรานนท์

สิทธาภัทร์

เด็กหญิงณัฐนันท์ เลขะธรรม

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายจิรัฏฐ์ เวียงเจริญ

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายธนวรรธน์ คทาเหม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธีรพัฒน์ ธรรมพงษา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายภูริณัฐ เตชะอำนวยพร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์อู่เงิน

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงพิณนารายณ์ กันตะกนิษฐ์

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

เด็กหญิงอมาษญา เลี้ยงบำรุง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ

เทพนารี

ด.ญ. กรภัทร์ ศรีใจวงค์

เทพนารี

ด.ญ. อาคิรา สุขการเพียร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชาย จักรภัทร นิยมรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปภังกร โซวติเวชย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายกฤติน อารีย์รบ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัทพงศ์ พันเสรีวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายดลภัทร ธันโยดม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูริ สรวลเส

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายวิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอินทัช เทียนเนียม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย

มารีย์นิรมล

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายรัฐระวีร์ สิมะโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

อนุบาลระยอง

เด็กชายกฤตเพชร โคตรหลักคำ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายจิรกฤต ตลอดสุข

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น

เทศบาลวัดเสนาเมือง

เด็กชายณัฐธิปก วิทยานุภากร

พรศิริกุล

เด็กชายธนภัทร จารุพันธุ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายนันทกร วิชากรกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพศิน ธัญญกสิกล

ราชวินิต

เด็กชายภูม เสนานุตร

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเปรมปุณย์ เอกวานิช

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลมสอาด

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

สกุลศึกษา

พิทยุตม์ ผลพอตน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กรกวี สันติอมรทัต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ทยุต ทวินววิธ

ชลประทานวิทยา

เด็กชาย ฟ้าสรรค์ เชื้อผู้ดี

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กชายกฤดนท ผลอนันต์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายคุณานนต์ นาใจคง

ปัญญาศักดิ์

เด็กชายจิโน เบอร์ตินี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐดนัย คุลิมา

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายบัรซูน ดอเล๊าะ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปัณณ์ แสงสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายปุณณวิช เด่นอริยะกูล

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายพณวรรธน์ วีรวัฒโนดม

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธ์ผ่องพิบูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

เอกปัญญา

เด็กชายอาติยะ จันทร์ส่องสุข

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุดมธนกุลชัย

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงสุจินันท์ นบน้อยเสรีวงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปุระชัย นัดที

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อชิรภัทร ลิ่มพันธ์

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายธนัสร วรรณสม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปูรณ์ ภู่ส้นติพงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอธิภัทร ธรรมไชยธรรศ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. กษิดิ์เดช จูห้อง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายญาณาธร สัตถาวร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายทยากร สุวานิช

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล

เอกปัญญา

เด็กชายเจ้าใจ เหล่าลุมพุก

อนุบาลพังงา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงบุรพร เรืองแจ่ม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพิมพ์มาตา จันทโภโต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงวิชุกร เติมวรคุณ

ราชวินิต

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก

มารีย์วิทยา

ณรฏา จะชาลี

สองภาษาระยอง

ด.ญ. ปรียากรณ์ เอกอัจฉริยกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย บุญรักษ์ แสงหิรัญวัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วชิรวิทย์ อังคทะวานิช

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกรดนัย อริยเดชวณิช

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฐภัทร โกวิทวณิชกานนท์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธนกฤต เมืองสุข

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายธนชล วงศ์ทิม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพุฒิพงศ์ ธนะภักดี

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายวิญญู เอื้อศิริพันธ์

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายวิวิศน์ ธเนศมณีกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายอติกันต์ หวลเจริญทนต์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอนพัทย์ จำปาเรือง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ

อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

เด็กหญิงปพิชญา วายุพา

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญยกิจโณทัย

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสรัลกร วงษ์กำปั่น

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงหทัย สังซา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายชานุเดช เมืองบุรี

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณัฐธิดา รัตนวงษ์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายมั่นมโน เหลี่ยมดี

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายศิวาการ อินจงกลรัศม์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิง จักทรกานต์ มนตรีวิจิตร์กุล

รุ่งอรุณ

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงนิชาภัทร อยู่สามารถ

Merit

School Name

Student Name

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชาย กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณบดินทร์ เหล็มสะ

สิทธาภัทร์

เด็กชายณัฏฐกานต์ ทองนวล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนกฤติ นิรัตติมานนท์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายปณิธาน วีระโอฬารกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภพธร พูนศรีอร่าม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมขัติแก้ว

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธีริศรา ถนอมเนื้อ

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงสิริยากร ผิวฝ้าย

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงอชิรญา อินตา

วัดหงส์ปทุมาวาส

กันติชาไชยชนะ

อุ่นรัก 2 ภาษา

ด.ช.จิรัฐวริทธิ์ อินทรธนู

มารีย์วิทยา

วรวลัญข์ กิตติศิริประพันธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สุภณัท อุดมเพทายกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายกฤตภาส หินเธาว์

โชคชัยกระบี่

เด็กชายจิรัฐกานต์ จันทร์ห่อ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายตะวันฉาย คุณมารินทร์

ศุถลักษณ์

เด็กชายธนกร โสภาศรีพันธ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปิติโชติ จิตรแก้ว

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายปุณพัฒน์ เซี่ยงฉิน

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพาทิศ งามพรชัย

พัฒนาเด็ก

เด็กชายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกมล

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายวงศ์วรัณ อุปวงษ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายหริษฐ์ อรุณศิริกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายแทนคุณ สุขเขียว

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชญาดา โรจน์อมรรัตน์

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กหญิงปวริศา ถาวรยิ่ง

ดาราสมุทร

เด็กหญิงพู่ไหม เบญจวรางกูล

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงยัซมีน ตาเหร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตมุข นภารักษาวงศ์

พระกุมารร้อยเอ็ด

เด็กชาย รัศมิ์ธวัชร ศรีใส

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกฤตัชญ์ กวดวงศ์ษา

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายกันตพงศ์ บึงมุม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกุลชาต ตั้งวงษ์ไชย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายจักรภพ สิงห์แหลม

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายจิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ

แสงทองวิทยา

เด็กชายฐิติวิช เอกกะยอ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณภัทรสรวง แสงสว่าง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปางธรรม สวนเจริญ

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายปุริมปรัชญ์ ทับเกษตร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์

เซนต์หลุยส์

เด็กชายศุภวิชญ์ แรงผลสัมฤทธิ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกชศร ปิยะกิตกำธร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพิชญาภัค แซ่ซิน

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงภนิตา ไชยเอีย

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงศรุดา อ้างสันติกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชินาติ ปอดีเสมอ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชนทัต ถิรสุนทรากุล

บูรณะศึกษา

เด็กชายชลิต ผาสุกจิตธรรม

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กชายธีรภัทร ขุมเงิน

สันติสุขวิทยา

เด็กชายพรหมศักดิ์ ทิพย์มาลย์มาศ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพัสกร รชตะวิวรรธน์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงกันตา อิงศรีวรกุล

กวางตง

เด็กหญิงจิดาภา บัวนุ่ม

วัดดอนทอง

เด็กหญิงณิชาภา อัครพรเดชธนา

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงธนพร หงส์วิลัย

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงธีร์ธยาน์ สุพัฒน์โชติวัฒน์

มารีย์วิทยา

ฉัทปนัย ชาวคอนไชย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พัชรพล ธรรมมล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูริพัชร ทัศจันทร์

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

เด็กชายกันตินันท์ มณีพราย

อนุบาลพังงา

เด็กชายณัฐพล กัปตัน

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายนิติเทพ เหล่าฤทธิ์ไกร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภพธรรม พูนศรีอร่าม

อนุบาลระยอง

เด็กชายภูดิศ ประยูรธเนศ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายรณกร โยธาฤทธ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรวินกร ยั่งยืน

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายวชิรภูมิ ไม่เศร้า

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายศิวาเศรษฐ์ เกษมโกสินทร์

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายอานัส สตาปอ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายอิงครัต เหล็กงาม

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายไรอันจิโรม กลีสัน

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ

สิทธาภัทร์

เด็กหญิงจิดาภา บัณฑิตมหากุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงฉันทิกา เท้าไม้สน

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพนิตนันท์ พานิชนันโท

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เด็กหญิงพิมดา ก่อเกียรติพิทักษ์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงภูรัชชิญา เอกนิพนธ์

อนุบาลปัตตานี

เด็กหญิงลักษิกา พึงปิติพรชัย

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.ธัชพล บูรณารมย์

วัดหงส์ปทุมาวาส

นุชนาถ แวววง์ทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กรพล ฉันทสกุลเดช

ไทยคริสเตียน

เด็กชายกิตติภูมิ หัทยาสมบูรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนบดี โชติรัตนะพงศ์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายนวพล ธรรมกฤษดา

อนุบาลระยอง

เด็กชายพงศ์สิริ อินทร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายรวิพล เกียรติเดชาวิทย์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายวชิรวุธ มั่นศิลป์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงชินาริ กาญจนรุจวิวัฒน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธัญญาดา ทองใบ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงธัญทิพ สะอาดเอี่ยม

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงนภัสร สุวรรณกิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงปลายฟ้า ทองเครือ

พุทธยาศรม

เด็กหญิงปัณฑา มากบุญ

อนุบาลปัตตานี

เด็กหญิงภัทร์ฐิตา วรรัชต์จงสิริ

กวางตง

เด็กหญิงอรอุมา ศิริสิทธิ์

ขจรเกียรตินานาชาติ

WANA VONGPIN

วัดหงส์ปทุมาวาส

ชนินาถ บำรงชนม์

วัฒนาชัยนาท

ณัฐพัชร์ ทรัพย์รวงทอง

อนุบาลร้อยเอ็ด

วสุธิดา วรภูมิ

ชลประทานวิทยา

เด็กชาย ปณิธิ โลภาส

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายกฤษณา ปัณนารี

อนุบาลระยอง

เด็กชายจิรวัฒน์ พรานนท์สถิตย์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายณฐกร จันทรัตน์

ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์วิทยา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายธภัทร พูลพัฒนา

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายนนทพัทธ์ บุตรเนียร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

พุทธยาศรม

เด็กชายภัทรพล ใจเย็น

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลนครปฐม

เด็กหญิงฐิติพรรณ สิริรัตนนันท์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อึ้งอารี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงธีรกานต์ เตชาติวัฒน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงนพวรรณ สืบวัฒนพงษ์กุล

กวางตง

เด็กหญิงนารา ยุบล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงมิตรารีย์ ด้ายรินรัมย์

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กหญิงเขมิกา เตชะมา

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ช.แมทธิว สมิทธ์เสรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชาย ณัฐปภัสร์ เอกอัครพรพล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายคงสมิทธ์ ดำหนู

เอกปัญญา

เด็กชายชิติพัทธ์ ชนะศึก

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณภัทษร สุกใส

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายธิปก วันจันทึก

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายนิปุณรัญชน์ เบญจกุลรัตน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพงศ์พล วีรผาติวัฒน์

อนุบาลระยอง

เด็กชายภูวเดช ประยูรธเนศ

กิตติวัฒนา

เด็กชายมูซัมมิล ดาเด๊ะ

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสิรวิชญ์ สุนทรานนท์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายไอศูรย์ เศรษฐพรรค์

ธีราศรมสุราษ

เด็กหญิงกนกวรรณพร แพฟืน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงกันตา ปาทาน

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงจิตตานันท์ ตีรวัฒนาประภา

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงชัญญา เนียมสอน

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงธัญชน์ลภัส สัจจวาณิชย์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงธิดา เบ้าเศษ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงปีติภักดิ์ ปฏิยุทธพิริยการ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงวริฏฐา กัมมารพัฒน์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงศศิปภัสร ใครอุบล

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กหญิงอธิชญา พึ่งรุ่ง

วัฒนาชัยนาท

ปฐวี กีเซล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กฃายปุญญพัฒน์ ประยูรพฤฒามร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตภาส ธีรนุลักษณ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปันไท สูยะศรี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชาย ศุภวิชญ์ นิศาพฤกษาชาติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายกันต์ณุพงศ์ คงเมือง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายฐานวัฒน์ มาสิริวิโรจกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณตฉรรต ส่งศิริ

อนุบาลระยอง

เด็กชายณัฐชานนท์ รองเดช

วัดดอนทอง

เด็กชายณัฐธวัฒน์ ทองศรีสุข

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนันทพงศ์ ประจักษ์วงศ์

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

เด็กชายนิธิศ เอื้อนจิตญานนท์

วัดดอนทอง

เด็กชายปริญญา ขำเหม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายพงศ์ปณต จันทนา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุวรรณขจิต

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายรวินท์ โกศล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายวุธิรัตน์ เที่ยงธรรม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศิวกร ต๊ะกำเนิด

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายสิรภพ วีรกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายหิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกรียติ

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายอิรฟาน ปาทาน

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายเกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายเมธาสิทธิ์ สาโรชสุวรรณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเอกรวิศ ร่มจำปา

เกษมทรัพย์

เด็กชายไท ถาวรลัญฉ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงชนินาถ ทันแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงติญานา เตาวะโต

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงนงนภัส เอ็งอุทัยวัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัญญวีร์ พงษ์ดนตรี

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงปุณยวีร์ นิติสัมพันธ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงพรชนก วีรวัฒโนดม

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงภัคจิรา โอษฐ์แก้ว

พุทธยาศรม

เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงวรรณ์อัปสร แก้วมะหิงษ์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงวีรินทร์ เศรษฐจินดา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงสุรัมภา พวงจำปา

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.เกวลิน ถาวร

เทศบาลสวนสนุก

เขมมิกา อภิสกุลชาติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติธัช เรืองศรีไชยะ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย คณาธิป วิริยพรสวัสดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย คุณาสิน เจริญวานิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณศรณ์ เตชเมธากุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ณัฐพัชร์ ไตรศุภโชค

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชาย นนทัช ลาชโรจน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย สุทธิพงษ์ แซ่อุ้ย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายกิตติพศ แก้วปลั่ง

โชคชัยกระบี่

เด็กชายกิติศักดิ์ กรรฐสุทธิ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายชนกันต์ พรมดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายต่อตระกูล รังษีวรการ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายนันทวัฒน์ อภิรัตน์ธนารัฐ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อธิชาจิรฐา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายปภังกร เงาประเสริฐวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภัทรพล วงศ์พันธ์เสือ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายภูรี มงคลชีวสุข

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายวชิรภัทร อินทรชาติ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายศิวัตม์ กลิ่นนวม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอชิตพล โพธิ์ทอง

สาธิตคริสเตียนวิทยา

เด็กชายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายเมธัส รัตนบุรี

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิง ชนัญชิตา ไทรงาม

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กหญิง นฤภร นวัตวุฒิวงศ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิง ภูษณิศา เอี่ยมวรนิรันดร์

พรศิริกุล

เด็กหญิงกัลยากร ทองส่งโสม

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงจิรัชญา พรหมบรรดาโชค

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงชริลญาณี แก่นนาค

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณิชาภา เครือวรรณ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงปารีณา สถิตธรรมนิตย์

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพิศุทธินี บัวเผื่อน

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสิริกร อัมระปาล

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงสุภัสสรา วัชระกุลโสธร

อนุบาลเชียงราย

เด็กหญิงอินทุภา เทียนประสิทธิ์

วัดหงส์ปทุมาวาส

พรนภัส ทองสินกองกิจ

วัดหงส์ปทุมาวาส

พิพัฒชา หิรัญชากร

มารีย์วิทยา

พิมพ์ชยา การรักษา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จารุต ตวิษาต่อลาภ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ชานันท์ มัญชุนากร

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายคณพศ ราชบูรระ

แสงทองวิทยา

เด็กชายคณิศร แก้วเจริญ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายครองภพ สดมพฤกษ์

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เด็กชายชาคร ศิลาลาย

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กชายธนภัท จังคณิภากุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธีระพงษ์ ลิขิตทรัพย์

ภารตวิทยาลัย

เด็กชายนรภัทร์ วงษ์ศิลา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

เด็กชายปลวัชร ผ่องศรี

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายปัณณภพ นิพนธ์กิจ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปิยกุล หลวงยี

เจริญวิทยา

เด็กชายภูมิภัทร รักจันทร์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายภูริณัฐ วีระพันธ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายรัชพล พิชิตธนารักษ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายรัชพล เชาว์เพชรไพโรจน์

ศรีสุวิช

เด็กชายศุภกร หึมวัง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศุภณัฏฐ์ วัฒนสุนทรสกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายสาวิตร อภินันท์มงคล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายสุวิจักขณ์ พงศ์จรัส

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายหฤษฎ์ ไตรญาณ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายเมธัช วิทยวิโรจน์

เจริญศิลป์

เด็กหญิง อนรรฆวี เอื้อกิจรุ่งโรจน์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงกชพร บุญเลิศ

เซนต์ปอลคอนแวนต์

เด็กหญิงจิณณะ สามไชย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงนภสร ควรอาจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนภัทร ธงทองทิพย์

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงปพิชญา ภูกองไชย

สันติสุขวิทยา

เด็กหญิงปุณิกา วิทูรพงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงมทินา บุญเต็ม

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงสิรยากร เทพนรินทร์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงเขมจิรา อัครโกมลกูร

พระกุมารร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเปรมฤทัย ฮามคำไพ