Thai ASMO Science Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชยพัทธ์ ไกรเกรียงศรี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงรวินท์วิภา เคนตู้

ชลประทานวิทยา

สกนธ์พล นาคเปรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นรวร จงวุฒิชัย

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย สิรภพ ใจชื้น

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ปุณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เด็กชายกฤตภาส กีรติธัญญา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายปุณณพัฒน์ ชมบุญ

อนุบาลสมุทรสงคราม

เด็กชายศุภาพิชญ์ พรอำนวยผล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ

มารีย์วิทยา

ชินาธิป กระออมกลาง

คลองสองพี่น้อง

ด.ญ.จิราภรณ์ ชอบมี

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ญ.ปภาดา แสงปรีดีกรณ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย ภูริวัจน์ ศรีพัชรวัฒน์

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายธราเทพ คงทวีเลิศ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศศิภา ปักกะมานัง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกรณ์กฤตย์ ธนโชติพิสุทธิพร

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.สุชญา เมืองคำ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายกฤตภูมิ ลิปภานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

ไทยคริสเตียน

เด็กชายธเนษฐ กิตติบรรลุ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนฤสรณ์ จุลบล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์ เฟื่องนภากิจ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวรเมธ ดวงพิชัย

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอรุษ วราสภานนท์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิง จินตนาการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงปิยรัตน์ ปาละศิริ

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เด็กหญิงพัทธรินทร์ อู่วุฒิพงษ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใสสะอาด

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ์

อนุบาลเชียงราย

วรพล นวลเปรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณัฐชนน มโนมยางกูร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราชญา ตันฐิตารักษ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกัลยพัชร์ จิตพิสิฐชัย

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย ก้องกิดากร เหล่าตั้งจิตตรง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จิราวัฒน์ หงส์นิมิตชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย บรรณฑูรย์ เชียรเตชากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อัฏฐโชติ ฉายภมร

แสงทองวิทยา

เด็กชายคเณน์ คูถิรตระการ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงปัญฑิตา สุขพงษ์ไทย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชวัลวัตถ์ สันติกุลานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณภูดล ศรีรัตนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธนโชติ ชีวพิทักษ์ผล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย เธียร พิพัฒน์สัจจา

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กชายจตุรวิทย์ หาญเชิงชัย

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายธรณ์เทพ กาญจนภูผา

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายปภังกร พรหมอินทร์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวรัต เขมาลีลากุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชฎาณัฐพร พรมสอน

คลองสองพี่น้อง

ด.ญ.ฟ้าใส

คลองสองพี่น้อง

ด.ญ.อรวรรยา วาจา

อนุบาลเชียงราย

ปัณณธร เชื้อเมืองพาน

อนุบาลเชียงราย

อารียา สาคำ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชานน ตั้งศรีสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พชรพล พังจุนันท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย พิชญุตม์ ใช่ทอง

นานาชาติไทย-จีน

เด็กชาย ภวัตพรหม แสงอร่าม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อัครชาติ จุฬามณี

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายชวกร พฤกษ์สิริสมบัติ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายณฐกร หินเธาว์

อนุบาลปัตตานี

เด็กชายณพวุฒิ สิริวัสนคุปต์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัฏฐ์วัชญ์กฤช เพชรมุณี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธีร์ธวัช พิสุทธิไพศาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายปธานิน พิศมัย

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปุณณภพ สุขพร้อม

อนุบาลพังงา

เด็กชายพุฒิพงศ์ เอียดศรีชาย

สายบุรีอิสลามวิทยา

เด็กชายฟัฮมานณ์ ยีเจะดือราแม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภทรธร บุรุษพัฒน์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายภูริณัฐน์ ฤทธิอา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกรชนก เปสิโต

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงกันยกร สอนสะอาด

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงณภัทร อึ่งทอง

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงณัฐณิชา บำรุงศักดิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงณัฐวดี อำลอย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงทักษอร ยั่งยืน

จอย

เด็กหญิงนันทิตา พรหมคุ้ม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงศิรดา ยกย่องเกียรติ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยราช

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

อนุบาลเชียงราย

ปณิดาภา ณ วันจันทร์

อนุบาลเชียงราย

ศิรินาฎ เตชะธีราวัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส นพวรรณพร

อนุบาลสตูล

เด็กชายกิตติกวิน ศรีสุขใส

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายชินดนัย ยังสว่าง

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายธนัช สร้อยมุกดา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขประเสริฐ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายศักย์ศกร ณ นคร

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายศิวกร ราชประดิษฐ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

ขจรเกียรติพัฒนา

แคเธอรีน บอร์ธวิค

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย พชรวัฒน์ ทับพุ่ม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันตินันท์ พุกบุญมี

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายคุณานนท์ ผิวเงิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชยกร สุวรรณเทน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายชยพล ศักรินทร์กุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายธีรภัทร ปริปุรณะ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายบุญญฤทธิ์ เอมโกวิทย์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพัทธ์ เพิ่มพิทักษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงขวัญข้าว ไกรสรพงศ์พันธุ์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงฉัฐวีณ์ รัตนโมลีพร

ดอนไชยวิทยา

เด็กหญิงปทิตตา แก้วมี

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงรัชณิชา มาศพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงสิรินุช ศรัทธาบุญ

Bronze

School Name

Student Name

ชลประทานวิทยา

ณัฐวัชต์ กิตติวณิชชานนท์

คลองสองพี่น้อง

ด.ญ.ศศิประภา เจริญผล

ชลประทานวิทยา

ภัทรดนัย ชามทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นัทธวัฒน์ มีสาร์ธนะโชติ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย นิพิฐพนธ์ จิรบันดาลสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย รักษ์ สวนศิลป์พงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายจิรายุ วังศรีคูณ

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายญาณวรุฅม์ ซอง

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐชนน ฉัตรเจริญมงคล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายดิฐธนวัฒน์ จิตรภูเมืองปาน

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายทิวัตถ์ เพชรแดง

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายธีทัต มิตรพันธ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปาณัสม์ พงษ์ประดิษฐ์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายภคชัย หงส์วิลัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภวัต จันทรสา

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส

ศุถลักษณ์

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายภูมิ ปริกนันท์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภูวิศ วณิชชานัย

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายรณิณทร์ วิศวะโยธานันท์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายรวิกิจ จารุวิเศษศรี

อนุบาลสตูล

เด็กชายศุภสรณ์ ตรงจิต

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายสิปปกร รัตนธน

วัดดอนทอง

เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายแทนธรรม จิตธรรม

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงจิดาภา ยุทธเนตร

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทรชัย

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฏฐวดี ประเสริฐกมลเทพ

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

เด็กหญิงณัฐนิช ละอองทอง

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงนวภัทร คล้ายคลึง

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

เด็กหญิงปรินทร สายธนู

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรชนก บรรจงรอด

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงวลิษชญา ม่วงศรี

วัดดอนทอง

เด็กหญิงอิสรีย์ ศักดิ์ชัยชาญชล

คลองสองพี่น้อง

ภัทราพร ทิมะเณ

คลองสองพี่น้อง

วาโย ตันติปิยสกุล

คลองสองพี่น้อง

วิภาวี ศรีบุญเรือง

อนุบาลเชียงราย

สุขกัญญา วรรณสม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณชพล ตันตระสุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นราเศรษฐ์ โรจน์สุขพัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วัฒธนันท์ ตั้งกอบลาภ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ภัควัตธาดาพงศ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายกฤต ธีรติธนาวัฒน์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายขจรยศ มหาสาโร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายจารุพิชช์ญ์ บางแค

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชนาธิป โตวังจร

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายชีวอน ชอย

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายฐปนวัธน์ มิทิน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐยุทธ์ เจริญพงษ์สกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนเสฏฐ์ กิตติพิตรพิบูล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยตา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปวเรศ อินนุพัฒน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กชายภพโชค หวังเจริญสุข

อนุบาลระยอง

เด็กชายภูริช พึ่งแผ่นดิน

เกษมทรัพย์

เด็กชายรณกฤต โสภณรัตนโภคิน

ศรีสุวิช

เด็กชายวิวัฒน์ ปัตตาละโพธิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายศักดิธัช กลิ่นกล่อม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอภิวิชญ์ ดวงดารา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอัครวินท์ รัตนตระกูลเดชา

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิง นันทวรรณ วรจิตต์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงนรกมล ทีโนรีโอ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงนิชาภา กิจมงคลชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงประวีณ์นุช เย็นแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

สารสาสน์เอกตรา

เด็กหญิงปุณิกา เอื้อจิตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงวรัญญา มีระลึก

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงสิริกร มีนิล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์

สองภาษาระยอง

ด.ช. ศรีวัฒน์ ทวีชัยนพรัตน์

ชลประทานวิทยา

สิรวิชญ์ กฤตยเกษม

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรพิชิตโชคชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปวเรศ ลีลาวัฒนสุข

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชยุต พรกิตติสกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน ศิริเอก

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิยเกตุวงศ์

จุลสมัย

เด็กชายธรา คนทารักษ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายพงศภัค บุญนะ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายพัทธนันท์ เชยกลิ่นเทศ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพาสิษฐ์ สมเกียรติวีระ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรณิศร แสนหลวง

แสงทองวิทยา

เด็กชายหาญกล้า เหล็กกล้า

อนุบาลปัตตานี

เด็กชายอธิกร สังข์ขวัญ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้อยกมล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงธัญชนก เกียรติโภคะ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงปริยากร ธิติเชษฐ์ตระกูล

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงพัทธนันท์ จตุพงษ์ไพโรจน์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

เด็กหญิงมาณวี สุเมธาศร

Merit

School Name

Student Name

ขจรเกียรติพัฒนา

ขวัญเนตร ทวีสมาน

อุ่นรัก 2 ภาษา

ด.ช.กันต์ธีร์ ธรรมนิยม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ช.วรรธดนย์ ชาลาเริงพันธ์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. มนิสา ชัยพฤกษ์เดชา

อนุบาลเชียงราย

ธีรธาดา สุวรรณสิงห์

วัดหงส์ปทุมาวาส

ปภาวรินทร์ รวยทรัพย์

มารีย์วิทยา

พิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กรวีร์ บุณยชาติพิสุทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธเนศพล ลีเจริญกิจไพศาล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายกฤติโชค ขันทีท้าว

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกัญจน์ ราชวงษ์

ดาราสมุทร

เด็กชายกันตพัฒน์ สุขอารีลักษณ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกิตติ์ดนัย สาครสุวรรณคุณ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายคณพศ ชาญวิเศษ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิรัฏฐ์ จาตุรันต์ภิญโญ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนกฤต ธนาอธิวัฒน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช เขียนประสิทธิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธีรศักดิ์ จินาบุญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีรัตม์ สินวิโรจน์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายนภัทร กังหลี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายพิชญะ รัตนบุณฑริก

สกุลศึกษา

เด็กชายพิชเยศ ผลพอตน

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายพีรวิชญ์ ขนอนเวช

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กชายพีร์นิธิ อึ้งเจริญธนกิจ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายศุภกร ส่งพูลทรัพย์

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายศุภโชค อ่อนสิงห์

อนุบาลระยอง

เด็กชายสุรชัช ศรีสุทธิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายเพชรแท้ คุณดิลกกิตติ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ กาบยุบล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายแทนคุณ ขุนทอง

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิง ปภาดา ศรีจันทร์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงฉัตรชนก ศรีโสภณ

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กหญิงญาณิศา ดำรงธรรมวัฒนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐชนันท์ ชมพูนุทแจ่มจรัส

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฐนันท์ อัคการณ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อินประมูล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงทอปัด เจิมเจริญ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงพัทธ์ชนัญญ์ ลิชนะเธียร

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กหญิงพิชชากานจน์ เกษโข

ศรีสุวิช

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหลาจินดาวัฒน์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงภัทรวรรณ บูรโสถิกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี ตันติวัฒน์

ศรีสุวิช

เด็กหญิงลลิตพรรณ มะโนดี

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงวรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศุภดา ประสงค์

อนุบาลนครปฐม

เด็กหญิงสุธาสินี รัตรสาร

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กหญิงอารีญา นันทะเสนา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงเชษฐ์รมิดา จันทรโชติ

อนุบาลเชียงราย

เบญญาภา ริมทอง

ชลประทานวิทยา

เปรมา แก้วศรีงาม

ชลประทานวิทยา

เพ็ฐพิชญา แดงไพบูลย์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. กมลพร อักษรนิตย์

อุ่นรัก 2 ภาษา

ด.ญ.พิมลภัส สิริวรจรรยาดี

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ธีมานันท์ แก่นศักดิ์ศิริ

อนุบาลเชียงราย

ผองพล เผ่าคำ

ชลประทานวิทยา

อัครวินท์ ทรัพย์จี่

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชาย SILAS BEPPLER

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย ธามม์ จรรย์นาฏย์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รัฐศรัณย์ สมหวัง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วราวิชญ์ พันธุ์สุวรรณกิจ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ไบเออร์ แมททิวส์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตยชญ์ ไทยสุริยันต์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกีรติธรณ์ โฮซิน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายคุณภัทร แวงวรรณ

ภารตวิทยาลัย

เด็กชายจิตติพัฒน์ พูนวิรุฬห์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายจิรภัทร จันทร์รักษ์

อุ่นรัก เกาะสมุย

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชัยภัฏ ตระการกิจ

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายฐิติพัฒน์ สรรพกิจจานนท์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายณกรณ์ ตั้งใจตรง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร เหมพรรณไพเราะ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณัชณรงค์ สุนทรเภสัช

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์

ราชวินิต

เด็กชายธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฏากร

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายธาวิน ชูศาสตร์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายบรรณพล จิตรปราณี

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์วัฒนาอังกูร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูนัช ขันติวรธรรม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายยศภัทร ประพฤติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายรพีพงศ์ ศรีรักยิ้ม

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายวิริทธิ์พล ทิพย์ทาทอง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศิวัฒน์ ศักดิ์ไพศาล

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายสิรธีร์ ขวัญแก้ว

อนุบาลพังงา

เด็กชายสิรวิชญ์ ไกรเทพ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชนะบุญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายเศรษฐพล พรหมมานันท์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ดาน่า อีโลต้า

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิง ธมลวรรร โสภาค

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงกรัตพลอย ปิยะวรรณรัตน์

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงชณชนก ศิริทิณพงษ์

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงชนกานต์ ดำเนินยุทธ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงฐิติพร โท้เป๋า

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงธนัชญา เศรษฐอนุกูล

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงพรนัชชา แสนหาญ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงพรรณภษา สีน้อย

อนุบาลพังงา

เด็กหญิงพลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงรักขวัญ จันทร์แจ่ม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงลักษมน จันทร์อำภากุล

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงสิริภัทร ศุขมณี

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงอัญมณี ม่วงมี

สองภาษาระยอง

ด.ช. ชยพล สุวรรณเกษา

อนุบาลเชียงราย

วงศ์วริศ บูราณ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชาย ปัณณทัต เวียรชัย

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย วรธน โกเมนจรัสวงศ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย วุฒิกร ทุติยะ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายคีริน โลหะอนุกูล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจารุกิตติ์ บวรวิกรัยสกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจิรายุ ชัยปรีชา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

อนุบาลปัตตานี

เด็กชายณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนดล ธนพานิชกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายประสบโชค ทวนทัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรินทร์ จึงเจริญสุข

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูสิทธิ์ธรณ์ เดชพิสุทธิธรรม

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายสิทธิกร ตัญจรูญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายหรรษกร เตร์ยาซิงห์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิง อรรัมภา บุญเสริม

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงจารุณิชา สุขสำราญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงทีปติยา ชูเมือง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปุณณภา สังขดิษฐ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพีรญาณ์ พลเยี่ยม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงภภรกัญ ปานขำ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงศ์ครุฑ

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงมินตรา สำเนียงล้ำ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงมุกศิรินทร์ ศุภพิพัฒน์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กหญิงวิจิตรมณี สิริวิชชุพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสิรินดา โยธะคง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอภิชญา พันธ์จูม

มารีย์วิทยา

ณัฐภณ สิริจามร

พร้อม

ด.ช.รัชพล ชื่นอุรา

ขจรเกียรติพัฒนา

ด.ญ. ปริญญารัศมิ์ บุญทรง

ชลประทานวิทยา

ธนชพร สังข์เพ็ชร

มารีย์วิทยา

พิชญาพร ระดาฤทริ์

อนุบาลเชียงราย

ศิรนาฏ เตชะธีราวัฒน์

อนุบาลเชียงราย

ศุภพิชญ์ วิตตางกูล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญแพง

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ ขอนศักดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ธนกฤต หาญธารีรักษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ธิปก รองพินิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปองคุณ ทรัพย์แสง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พฤฒิพงศ์ กิจสถาพรไพศาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภณพชร อาภานันทิกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภัคภาวัต สุรศักดิ์ศรีสกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายจิรทีปต์ ทรัพย์เสนาะ

ภารตวิทยาลัย

เด็กชายชัยชนะ อนุราช

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายญาณาพันธุ์ บุษบารติ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายณิฐิพงศ์ ลักขษร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนกร บัวทองธนะการ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ภิญโญจิต

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายธนเดช เลียวเสวก

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายนัทธศาสตร์ ธารทองวงศ์

วัดควนวิเศษ

เด็กชายนิฮาตินณ์ อินทองแก้ว

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปณพนันท์ สุวรรณหงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภาดา อุ่นพรมมี

ภารตวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ วัฒนะสกุลพงศ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายผูกพัน เต็งพิพัฒน์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายพจกิจ อธิศัยตระกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภัทรพล สุ่นบุญนาค

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

สุคนธีรวิทย์

เด็กชายรัฐธนนท์ รวีสิรรัชต์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายลีห์นวัตรฎ์ ซื่อสกุล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวุฒิภูมิ แก้วยอด

วัดดอนทอง

เด็กชายศรัณยพงศ์ บุญประสิทธิ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายสิปปวิชญ์ สุขปาณี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายอาชว์ คูตระกูล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายอิงควิชญ์ หวังชัย

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายเขมกฤต แสวงศรี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายเจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายเตชิต เปี่ยมแสง

ภารตวิทยาลัย

เด็กชายโพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์ เดชบำรุง

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิง พลอยณภัส ทวีเลิศรัตนะ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงกุลนัดดา แก้วดี

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจุฑาดา ดำรงค์ชีพ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อนุศรี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงชัชชญา พัฒนฉัตรชัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชาลิสา โจมฤทธิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฏฐนิช เด่นประยูรวงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงณัฐิศา ธำรงสินถาวร

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงธรรมธิดา ดาวฉาย

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงธัญชนก เอื้อโสภณ

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กหญิงนัซนีน ซอตีเมาะ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงนันท์นภัสร์ สงวนสัตย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงบุณยธร ธรรมไชยธรรศ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปพิชญา คุ้มเมธา

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงพิชญ์สิณี คงแก้ว

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ถาวร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงภรภัค สินแสงทอง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงภวภาวัน มุ่งวิริยะกิจ

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงมณิชชากร สัมฤทธิ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศภัญรัชต์ เสมอวงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงศุภรดา น้อยนิตย์

วัดหงส์ปทุมาวาส

เด็กหญิงสาวิกา เฉลิมสุข

กวางตง

เด็กหญิงอแมนด้า ศิรดา ลีไวน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงเบญญาภา สุขสว่าง

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงเมลิสสา กันชาติ