Thai ASMO Science Ranking Level 3

Gold

School Name

Student Name

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวัศพล วงศ์วิกรม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนภัทร เจริญกิจเกษตร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส ธิติศักดิ์เมธี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวศิน พรหมจรรย์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนภัสสร นากดี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายกิตติกร รัตนากร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนธรณ์ ลิมป์พิทักษ์พงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอริย์ธัช อริยานุชิตกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงวงศ์ศุลี บุญแสวง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธราธร โศภิษฐิกุล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกฤษณ์ ตั้งทรงเจริญ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ

Silver

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย สิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชัชส์ เชิดฉาย

เซนต์หลุยส์

เด็กชายชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐดนัย สมมาตย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวีรวิชญ์ จินดาราม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. พรชนก วนัชสุนทร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนนท์ นัครา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายเต็มชนน์ พันธะเสน

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิสรา ศิวาวุธ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ชยณัฎฒ์ กมลเดชเดชา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ธวัช ฉัตรสุวรรณกิจ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายเดชาวัต เรืองสังข์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิชญ์นรินทร์ เกษทองมา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงอริสรา คูประทุมศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายกฤตภาส รอดลอย

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายธัญณัฐ เรือนสูง

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายสุทธิภัทร บัวขาว

สารสาสน์วิเทศศึกษา

ด.ญ.ชนาพร กาศยปนันทน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพนธกร คูสกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาณุวิชญ์ เทพนอก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ

เลยพิทยาคม

เด็กหญิงวนัทปรียา หงษ์คง

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงศศธร ศิริกุลสถิตย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชลนารถ จิตพีระวัฒน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายณัฎฐ์ โตวินัส

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรมัตถ์ ภักดิ์โพธิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูมิรพี สุริยพงศ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวิชญ์นพัฒน์ จำปาเรือง

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กชายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพิรวรรณ หิรัญชุฬหะ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงภัณฑิลา เพชรหลิม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงเกิดศิริ สมพงษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกวิน วัฒนศิลป์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ ตันธนวัฒน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชยพล หล้าแหล่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายณัฐภัทร เมืองกูล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริเดช รุ่งเรืองอนันต์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ ใจหวัง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายอุกฤษฏ์ เหลือลมัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชญานิศ ภูษิตภุริโสภณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนม์นิภา ช่วยจันทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงศุภิสรา กรดแก้ว

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงเปมิกา เกรียงเกษม

สารสาสน์วิเทศศึกษา

ด.ญ.ไอริน พงษ์สาระนันทกุล

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายชนน อิสระวัฒนา

มารีย์วิทยา

เด็กชายชยพัฒน์ มาบรรดิษฐ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธีรภัทร สามนคร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพงศพัฒน์ สุดาจันทร์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส อัครวณิชชา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริภัทร จารุพิสิฐไพบูลย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายรชต ระเบียบโพธิ์

มารีย์วิทยา

เด็กชายศุภวิชญ์ สังฆรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจฎไช ถิระธรรมกิจ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจิรัชญา ประจญกิขชัย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงจิรัชญา เอื้อกิ่งเพชร

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิตา สะสิสุวรรณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงธนันท์วรรณ์ รุ่งนิรันดรกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพัธนันธ์ ปริธรรมมา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสิริปรียา ณ ภิบาล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายกิตติธัช รัตนวรรณชัย

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายธนภัทร ชุนอนันท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายปฐมทัศน์ จินาพันธ์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายพริษฐดนัย รอดตัว

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรพัฒน์ ชูโฉม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายภูบดี กิตติวรรณ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสวัสดิมงคล ดวงกลาง

มารีย์วิทยา

เด็กชายสุรเชษฐ์ เภาอ่อน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายไมตรี หิรัญตียะกุล

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงณิชา เห็นแสงวิไล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปรางชมพู ช่อดอก

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อาพัทธ์สกุล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงเปรมยุดา สยุมภูรุจินันท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเภตรา ชื่นอารมณ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย นันทวัฒน์ งามสม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์

มารีย์วิทยา

เด็กชายธีร เบ้าสาทร

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฐาปนกุลศักดิ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กชายพนมไพร บุญสุข

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุภรัช ชาติพรหม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงจริยาภรณ์ อัมพรพันธ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงฉัตรดาว ลาภงามเพียร

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชนากานต์กุล

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงภัทรภร โออุไร

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงสานฝัน ปัทมมงคลชัย

กมลาไสย

นางสาวธัญญทิพย์ บุญวุฒิ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธฤต องค์พิสุทธิ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช รัตนสิงห์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายภูริภัทร วงษ์สุวรรณ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงกฤตพร อักษรนิตย์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงกุลนภา รองเรืองกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงมนัสนันทน์ พลแสน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงวิศรุตา แก้วหัวไทร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงศรัณย์พร จรดล

Bronze

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. รัชพล บัวหุ่ง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. เจียระไน เธียรธรรมจักร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

นายศุภชัย รัตนวิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณปภัช เครือวรรณ

มารีย์วิทยา

เด็กชายณัฐชนน คนใหญ่

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐชนน สว่างแจ้ง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนัส วงศ์สมุทร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีระภัทร ปรีดาศักดิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนภัทร อริยพัฒนพร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล

วัดสระเกศ

เด็กชายพรพิพัฒน์ อุปจันทร์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายภาธร พัทมุข

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูผา โชคพระสมบัติ

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายรัตตัญญู ถิ่นพระบาท

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวรัญญู เลาห์พงศ์ไพศาล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายไตรภูมิ จารุสุทธิประภา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วเขียว

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภูมิเพ็ง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงปพิชญา เล็กพิทยา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงปิยธิดา ลิ้มชูพรวิกุล

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงพิชญ์สินี ใจอารีย์

สิรินธร

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ วรรณโพธิ์กลาง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภิรมณ กำเนิดมณี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสุชานันท์ กาญจนารัตน์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอาภาภัทร คณาวิวัฒน์ไชย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศรายุทธ เฮงวัฒนากุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชายกันต์นที หาญกิจรุ่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคณดิถ พิริยะไพโรจน์

มารีย์วิทยา

เด็กชายดุริยะ จันทะขาล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีธัช รัตนศิริมณีเวทย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัศพงศ์ พิชญะกุลเกียรติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายภัทรชย ชยางศุ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายลาภิศ ลาพินี

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายศุภกฤต นิธิเกตุกุล

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กชายอานัส ด้วงทรัพย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชญาภา บุญชูมณี

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงธมลวรรณ โล้ววัชรากร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงปุณิกา ใบกว้าง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรวลัย วงศ์สุวรรณ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศลิษา อภิวัฒน์การุญ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิภา ชายา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนล สุภาสืบ

มัธยมปัญญารัตน์

นายภูวิศรุต สุขกระสานติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชิณณวรรธน์ โลหณุต

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวัตร จันทน์มาลา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปัณวัจน์ ชัยปิยะไพศาลอ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภวินท์ กอลำ

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชนูดหอม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจุฑากาญจน์ อาชานนท์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐทิชา บูรณะเรข

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงธันยธร กริชสูงเนิน

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงนภัสวรรณ รอดเชียง

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงพชรมน ตราชัย

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิม โชตินภาลัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงพิมพ์ฐดา กุลศรีชนารัตน์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงแพรวา อุยวัฒนกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. กฤติน ชูเชิด

สารสาสน์วิเทศศึกษา

ด.ช.ยศพัทธ์ ชนาพรพจน์

กมลาไสย

นายธีระพงษ์ รูปสูง

มารีย์วิทยา

เด็กชายก้องกิดากร บุญชัยสุข

สุรวิทยาคาร

เด็กชายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายฏิณห์ สายตรง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายธนทัต เพชรเลิศ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนวัฒน์ ต่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนาเศรษฐ์ จันทราภิรมย์กุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปฏิหารย์ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายปุริมปรัชญ์ เสมอภพ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายพงศภัค วัฒนาเสรีพล

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายภูสิทธิ คงยืน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายยศพงศ์ กสิบุตรทวีวัฒน์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายรดิษ ทันประจำสินธุ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายศิวกร อัครสุต

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายศุทธวีร์ จินดาพงษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มสุวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายเชน ภัทรรังรอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายเอกนิวัฒน์ อำนาจเอกมงคล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรักษา

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ พิกุลหอม

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชลพินทุ์ พันธุขันธ์

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทองจันทร์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์คง

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงนาฏ เนื่องจำนงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปภาดา เหล่าเจริญสุข

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงปภาพัฒน์ พสุธา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิชชาภา เก่งหล้า

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิมพิกา ตั้งศิริวัฒนวงศ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงพิมพ์รพี สมสวย

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวีรภัทรา วิเศษโวหาร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงศุภิสรา นิสิตคุณากร

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงอนุสยา ลี้ขาวทอง

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงแก้วตระกูล เกตุกัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เหลืองปัญญากุล

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

ด.ช.ปัณณวิชญ์ โล่ห์เลขา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย วุฒิภัทร หาญตระกูล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย อริย์ธัช กรวิชญ์สิริชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกรวิชญ์ ฤทธิ์ไธสง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายชิติพัทธ์ กลิ่นเลี้ยม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพล เมธเศรษฐ

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายณัฐวัฒน์ สมเศรษฐ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนพล บัวผัน

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายธนาธิปัตย์ ยศขำ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปรัชญ์พล กาญจนสีมา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพลวัต เทอดโยธิน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพัสกร ศิริเอก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภัสชกพันธ์ สายชล

เลยพิทยาคม

เด็กชายภูริณัฐ เจนร่วมจิต

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายรณกฤต วัฒนะกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร วิศวกรวิศิษฎ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชายอลังการ เพชรจิตต์

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงจริญญากร จันทวรรณกูร

สิรินธร

เด็กหญิงจิตติกานต์ พิมพ์น้อย

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงชนากานต์ สูนกามรัตน์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงซาร่า ซิลเวอร์ ทอมสัน

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งรวมทรัพย์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีมหา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงนรินทร์พร คาระวิวัฒนา

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงพิชามณชุ์ พงษ์พูล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กหญิงภีมสิริ เกิดสว่าง

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงวทันยา ตั้งเจริญบำรุงสุข

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิธร จีนหนู

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงสัสดาวดี พูลพิพัฒน์

สุรวิทยาคาร

เด็กหญิงอัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐกุล

Merit

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง

มารีย์วิทยา

เด็กชายธนกฤต ชุมภักดี

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายธีรภัทร รมณีย์พิกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายปุณณวิช ธรรมจินดา

มารีย์วิทยา

เด็กชายพศวีร์ กองอุบล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายภัทรพล ธนลิขิต

มารีย์วิทยา

เด็กชายภูริชกร เนตรากูล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กชายภูริณัฐ แจ่มมา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายศุภกร ชินวัตร

มารีย์วิทยา

เด็กชายสรวิชญ์ โชติธรรม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายอิดเรส ตือเร๊ะ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเวทิต กัลย์จรัส

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงชลดา เพ็ญวิสาภาพพงษ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงญาณิณ ตระการฐานณรงค์

สตรีชัยภูมิ

เด็กหญิงญาดา สุวรรณรัตน์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัฐกมล หดขุนทด

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงณัฐชยาพร สินธุรัตเวช

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณิชากร เตียตระกูล

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยขันธ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพรชิตา กุสุมภ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงรติรัตน์ กิจทรัพย์เกษม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงรัฐนันท์ รัตนโสภณ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงวรอนงค์ หทัยพิทักษ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงวสุธิดา พงษ์รัชตะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงวิภาษิตา วรวิทย์วัฒนะ

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงศศิมา เจริญโสภา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงสิริยากร พัฒนศักดิ์ศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงอร ทองยิ่ง

กมลาไสย

นางสาวกมลชนก ศรีชาติ

กมลาไสย

นายภานุพงษ์ มุธิตา

มารีย์วิทยา

เด็กชายกสานติ์ธรรม วงศ์พัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกานต์ บุญโชติ

กมลาไสย

เด็กชายชนะชล กุดสาจารย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เฉลิมวัย

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายธนัท รงค์บัญฑิต

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายบุณยศักดิ์ พรมคล้าย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายพงศภัค สันติมากร

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายพฤทธ วรทล

สิรินธร

เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายพิสิษฐ์ แสนจันทร์

กมลาไสย

เด็กชายภวดล โพธิสวัสดิ์

มารีย์วิทยา

เด็กชายภูดิศ ธนาวรวริศ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายภูริชษ์ ขาวสบาย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมนวรรธน์ บัวระย้า

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศรัณย์ วัดพะเนา

กมลาไสย

เด็กชายศุภกร ศรีน้ำอ้อม

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายศุภณัฐ เดี่ยวรัตนกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ศิปธีรธร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอิสระยศ ผัวะสูงเนิน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายเสฏฐศิษฎ์ มุริจันทร์

สิรินธร

เด็กหญิงจารุภา พรมมุณี

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงชัญญา ศิริธนชัย

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงณัฏฐากร สวัสดิสาร

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณัฐสิตา สุวรรณนิตย์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงดิสธร เดชวัขระ

สิรินธร

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทะเสน

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงปนัดดา ยะประโคน

กมลาไสย

เด็กหญิงปาริตา เครือแวงมล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพชรมน วิเศษคณากุล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วเพชร

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงมัลลิกา เกื้อศิริกุล

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงยศสินี พรหมทา

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงอนัญญา สุพรรณพงค์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณชาตรี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเมษยา จารุพันธุ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงโชติกา โชติช่วง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย จิรภัทร วีระกาญจนพงษ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย เดชาธร หฤหรรษ์ชโนดม

เซนต์หลุยส์

เด็กชายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณรงค์ทอง สาระรัมย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ เอกรัตนสรรค์

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายณัฐนันท์ สาสกุล

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

เด็กชายทัตติ โพธิ์ศรี

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภัทร เตชะทวีกุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี

มารีย์วิทยา

เด็กชายธีรพล โพดจะโป๊ะ

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายปิยวัฒน์ ภูววัฒนาเศรษฐ์

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายภูมินทร์ เชี่ยวสมุทร

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายศรัณย์ มุกดาพิทักษ์

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เด็กชายเจษฎากร จันทราทิพย์

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เด็กหญิงกชกร ปานทองคำ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกวิสรา สุวรรณวิจิตร

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงจิตพิศุทธิ์ ศรีทัศน์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคดี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงชัญญานุช อาศัยกลาง

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงณัฐวดี ใจสบาย

สตรีชัยภูมิ

เด็กหญิงณิชากร คล้ายตระกูล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีบุญพงศ์

ศึกษานารี

เด็กหญิงนรันธร จันทนยิ่งยง

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงนาทยา โสวะละ

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงนิชนิภานันทน์ วิฑูรรัตน์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงบุญญานุช สิริเพชรสมบัติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หฤทัยวิจิตรโชค

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงปาณิสรา ชุ่มมะโน

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพรนิภา จันภักดี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์ปรีชาสวัวดิ์

มุกดาหาร

เด็กหญิงพิชญ์กาล พื้นพรหม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงพิริยากร เวศกาวี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงภัคจิรา หนูฤทธิ์

สิรินธร

เด็กหญิงวิชิตา วาพัดไทย

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงสุดารัตน์ แพวขุนทด

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เอียดทอง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงสุภณิษา เพชรอรุณ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงหฤทัย ศรีวิชัย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ไตรงามวัฒนา

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงเพชรพลอยรุ้ง รัตนพันธุ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญฺิงปาจารีย์ เอกอมร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. ธนวินท์ วิษณูโยธิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.สิริกร ทีปะนาถ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ชนวัฒน์ วรวิจิตรชัยกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ปรัชญา สุธีสวัสดิ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ภคนันท์ ฉันพิชยกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ภูริศ โสภณยศวัฒน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย อานุภาพ แสงจันทร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายกานตพงศ์ เทพกุญชร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกิตติภูมิ ขันตินุกูลธานนท์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจิรายุ อินทรธนู

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายฐิตินันท์ ประเดิมชัย

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายถิรตรัย มาละใจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนธรณ์ ทีฆรัตนมงคล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปัณณ์ กลั่นเกษม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปุญชรัสมิ์ เขียดสังข์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพิชานนท์ มานะจิตร์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายภัทรวิทร์ ชลบุตร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายมณฑล ชาวเนิน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายมหาสมุฏ พุฒทอง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยมิตร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ ประพฤทธิพงษ์

มารีย์วิทยา

เด็กชายวรัญชัย ทักษิณ

หล่มเก่าพิทยาคม

เด็กชายวรเมธ โรจน์บุญถึง

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เด็กชายวีรภัทร ทองคำ

ปากเกร็ด

เด็กชายวุฒิไกร พันธ์แก้ว

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายศุภณัฐ เพชรหนองชุม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสรวิชญ์ มานะธุระ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายเอกภาพ เพชรวรคุณ

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงกรรภิรมย์ อินธรรม

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงกันตา ตระกูลเมฆี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจินต์จุฑา แซ่อึ้ง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงชฎาพร พรพรหมประทาน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงซีมิยาอ์ สองเมือง

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงฐานิกา สุขสอาด

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงณัฐชยานันท์ งามกิจเจริญลาภ

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงณัฐปวีณ์กร ใจดี

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงดรุณี ไมตรีจิต

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงนภัส ชูสุดรักษ์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงนภัสสร อ่อนรอด

สิรินธร

เด็กหญิงนุชนาฏ วีรผาติวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพรรณี ทองพันชู

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงพิชชา ภัทรกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงพิมพวีร์ สร้อยทรัพย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงภาพร ศรีสันติสุข

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงวิมพ์วิภา อมรปฏิเวธ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงสมฤทัย แสนลือชา

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงอนัญพร กนกศิลป์

สิรินธร

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เอ็นดู

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เด็ดชายเจตท์นิพัทธ์ จิรจิตการุณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช. วุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม

มารีย์วิทยา

ด.ช.เกรียงไกร ทุ่งไธสง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย พงศพล พงศาวกุล

วัดสระเกศ

เด็กชายกรภาส เพียรธรรม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ตรีสกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายณัฐภูมิ พัฒน์จันทร์หอม

มารีย์วิทยา

เด็กชายนิติศาสตร์ ศรีสันต์

มารีย์วิทยา

เด็กชายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปวริศร ภูมิพิพัฒน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณธร ฐาปนกุลศักดิ์

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายปัณณวิชญ์ เรืองไพบูลย์วัฒนา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายพิศิษฐ์ ปลูกปัญญา

มารีย์วิทยา

เด็กชายภาณุพงษ์ สุวรรณรัมย์

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายวโรดม อนันตกูล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายศิร รุ่งพิบูลยโสภิษฐ์

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กชายอภิวิชญ์ กองวัฒนาสุภา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายโชติพงศ์ เอี่ยมสำอางค์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิง รัญชนา คงเงิน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิง สุชานาฏ คำพุฒ

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงกมลฉัตร คงเมก

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงกัญรภา ธีราทรปัญญา

กมลาไสย

เด็กหญิงชญานิศ ใจเกษม

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

เด็กหญิงชลพรรษ กัลยาณมิตร

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงชลันดา ไม้พยัก

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงฐิติพันธ์ พนัสพงศ์ไพบูลย์

สิรินธร

เด็กหญิงณปภัช คุณนิธิภากูร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กหญิงณัฐกมล ปุรณพรรค์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณิชกานต์ ลวณะสกล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงดนยา มนต์ขลัง

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงธนภัทร นิตยเดชพัฒน์

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงนภิสา ไป๋งาม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนัทธ์หทัย เอื้องอุดมสิน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงปณิดา ลิ้มไพศาล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงปภาวรินท์ นิมาลา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงปูริดา ศรีม่วงกลาง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงศศิธร สีเล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงอุชุตา ศรีบุศราคัม

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงเปมิกา สายพงษ์พรรณ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงเอื้อการย์ สุวรรณสารกุล