Thai ASMO Science Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายปณวัตร เตียเจริญ

จอย

เด็กชาย คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายพงศกร กองสกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

อนุบาลต้นกล้า

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

มารีย์วิทยา

เด็กชายปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงนันทิชา โกวิทยาพันธุ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายศวัสกร แซ่อึ่ง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

Silver

School Name

Student Name

วัดดอนทอง

เด็กชายธนดล จิตไพบูลย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์

ลาซาล

เด็กชายธีรภัทร วัฒนเสรี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงแพรพลอย เกียรติสุขศรี

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายสุรชัช โสภา

พุทธยาศรม

เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน ศรีภักดี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายณภัทร มาฆะเซ็นต์

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายทัชดาว ทัพพะจายะ

พุทธยาศรม

เด็กชายสุวิจักขณ์ วิริยะวารี

พุทธยาศรม

เด็กหญิงทัตพิชา เจียมทวีบุญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จ.รวิชญ์ กล่อมเภรี

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ปันไท สูยะศรี

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย เดชธนวัฒน์ วรเดชากุล

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายณัษฐภัทร์ คุ้มเมธา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายภาวัต งามภูพันธ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธนพร ไพบูลย์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

ศรีสว่างวงศ์

รัชพล พฤกษ์ธนากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พศิน หงส์พร้อมญาติ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย สิรภพ ทิพยาภภานุภาพ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อคิฬะ ลิมปนันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายศตวรรษ วรสายัณห์

บูรณะรำลึก

เด็กชายอริยวงค์ คงนคร

พุทธยาศรม

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงภูริดา สมพันธ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

พุทธยาศรม

เด็กชายพีระพงศ์ ถั่วตุ้น

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วมณี

พุทธยาศรม

เด็กหญิงสรนันท์ ทองจันดา

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงสินีนาฏ ขำสุข

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

จอย

เด็กชายชโนทัย มุกดากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณภัทร จริยาสถาพร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภวัต ลีชาแสน

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงภรัศมิ์ดา บุญสม

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายธนกฤต ไตรวุฒิ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กหญิง พัชริดา กมลมงคลสุข

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนพงษ์วนิช

พุทธยาศรม

เด็กหญิงลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ

Bronze

School Name

Student Name

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย วรายุทธ์ ผลชีวิน

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายชินดนัย พรสิงห์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายธนพัฒน์ คุปธรรมสาร

อนุบาลระยอง

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

วัดดอนทอง

เด็กหญิงพิฤดี หทยวัฒน์

บางนราวิทยา

เด็กหญิงวรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณัฐกร อมรหัสดีกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์

สิทธาภัทร์

เด็กชายนพรุจ แซ่ด่าน

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพงศ์ณภัทร ลิ้มมงคลหิรัญ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายหิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงจิดาภา ซื่อดำรง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เด็กหญิงณิชาภัทร ช่างพินิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

ศรีสว่างวงศ์

ทักษ์ดนัย เถาถวิล

ศรีสว่างวงศ์

พสิษฐ์ พัวสันติกุล

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายณัฐพัฒน์ สีฝั้น

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายทศวิน มั่นสีเขียว

วัดดอนทอง

เด็กชายธนภัทร เล็กมั่นคง

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กชายพรภวิษย์ ทองเกลี้ยง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงชัญญา สิทธินันทวิทย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย์

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงนันทิชา เข็มคุณ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงรวิสรา แต้มทอง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พีรวิชญ์ เสมอวงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ศิรสิทธิ์ รอดพ้น

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย สจจกร บุนนาค

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย อธิภัทร จงบุญนะธรรม

พุทธยาศรม

เด็กชายคณิศร โกละกะ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายชัชณัชชา ชูบัวแก้ววสุ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

เด็กชายพัชรพล แสงหิรัญ

อนุบาลวัดนางนอง

เด็กชายศุภวิชญ์ จิระเดชะ

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายสุภชัย พัฒนธีระเดช

สฤษดิเดช

เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกรชนก จันวะโร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงอภิษฎา ไชยเสนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ดรัณภพ ส่งสวัสดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พัณณกร ชาวกล้า

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย วัชร วิริยะเกริกไกรกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย สุทธิกมล อัจฉริยวงศ์เมธี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ ผลปรีชากุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายปาณัท กิจสนาโยธิน

ลาซาล

เด็กชายวัชรธร จิณวุฒิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุภวัฒก รัตนเมกุล

พุทธยาศรม

เด็กชายอภิชาติ นามนวล

ราชวินิต

เด็กหญิงคุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงชนิกานต์ เกตุวิมล

รัตนศึกษา

เด็กหญิงธันยธรณ์ เตือนวีระเดช

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปาณิสรา บุษบารติ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงปาริตา เวกสูงเนิน

Merit

School Name

Student Name

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ก้องภพ ทองศาสตร์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณัฏฐพัชร ปิยอุดมสิทธิพร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย พัทธดนย์ ศิริสุทธิวรนันท์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูริช ถมยานนท์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูริณัฐ ปั้นมีรส

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคุณชนิต ด้วงปลี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายชยพล อัศวุตมางกูร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณดณ บุญบุตตะ

เลิศหล้า

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายธีรฤทธิ์ เบอร์ขุนทด

อำนวยศิลป์

เด็กชายปวรุตม์ วิพันธ์พงษ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายภควัต แสนบุญศรี

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภูมิภัทร หนูทอง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโชติวิทย์ เตชาเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์

อนุบาลสงขลา

เด็กหญิงปิยะธิดา ทันตสุวรรณ

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ประวีณ สุภาพาส

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย วัชรพล วงศ์ปัญจพล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายชวิศ พันธ์นิกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายพชร สรรพเศรษฐี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายพชรพล นวลแก้ว

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

อัสสัมชัญ นครราชสีมา

เด็กชายเตชินท์ กุกำจัด

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายเมชฌ์ จันทรทรัพย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงณัฐติญา บุญรอด

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงวรัญชลี ตาลวงค์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กงกฤช ละม่อมพร้อม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ณดล สัจจะพุทธ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย วาริ งามขำ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย อัครพนธ์ อุดม

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายกฤติพงศ์ ประทีปเรืองเดช

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ตรีธรรมรักษ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายณัฐธัญ มัธยมแก้ว

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายดาร์เทกเนียน โหมด โรฮาสลัน

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายนรวีร์ วงศ์ละคร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนโม เอกภัทรสกุล

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายสิทธิเดช อุดมดิเรกวรกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอภิวิชย์ พรมพา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงชยางกูร ต่วนอุดม

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กหญิงภัคธีรา ตันอนุกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวีรินทร์ บรรจงปรุ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงเยาวณีย์ นาคอก

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงแพรวแพรวา จันทร์สอน

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช. กิตติภณ วงค์เลขา

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กัญจน์ นามพรหม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐิติวัชร์ ธนโชตเกษมสิทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นราวิชญ์ มโนมยางกูร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ปราณนต์ บูรณบุษกร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูธน นามวงษ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูเสญจน์ ชลปุร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย มงคลฑัช มงคลกำจรกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย วพณ ภัทรธิรนันท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

เซนต์นิโกลาส

เด็กชายติณณภพ สิงห์คำ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนกฤติ นิรัตติมานนท์

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายธนัสร วรรณสม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธรรมรัตน์ จริยตันติเวทย์

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายปรีดิปก มากเจริญชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายปองพล เอี่ยมมาก

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายภูดิส ล้อจงเฮง

วัดดอนทอง

เด็กชายวสวัตติ์ เอี่ยมนิรันดร์

นวพัฒน์วิทยา

เด็กชายวิภู เกษราพงศ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงต้นกล้า รักษายศ

อนุบาลนครปฐม

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อนุบาลนครปฐม

เด็กหญิงนันท์นภัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

เด็กหญิงปรัชญ์ชนันท์ วัฒนไชยกิตติ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงวิภารดี ศรีวิเชียร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงเปมิกา เนตรเกื้อกูล

ศรีสว่างวงศ์

ฐพัชร ไชยรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชานน เจียง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย อธิชนม์ นาคกล่อม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย อินทัช ศรีสุริยะชัย

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายกฤติน นวลจริง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายกฤติเดช สนธิดี

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณภูมิ แหล็มสะ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายกษิดิ์เดช ศิริกุล

อำนวยศิลป์

เด็กชายคริษฐ์ ณ เชียงใหม่

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณัฐวรรธน์ วิชชนาถวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนพิสิฐ จาง

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายนิปุณรัญน์ เบญจกุลรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายปุณณวิช เด่นอริยะกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพงศกร ฉิมเฉย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายศิวกร ไม่เสื่อมสุข

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสิปปภาส เจริญกุล

อัสสัมชัญแผนกประถม

เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช

เซนต์หลุยส์

เด็กชายอัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงจิรัชญา โรจนวงศ์สกุล

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงปิยภรณ์ อินหลี

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงอธิชา สุขอรุณยืนยง

พุทธยาศรม

เด็กหญิงอัยย์รดา ชาติเหน้ย