Thai ASMO Science Ranking Level 1

Gold

School Name

Student Name

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงปภาวี หญ้าปรัง

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหมอ

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงอภิชญา ใบศรี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดฉิมมา

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงธันยพัต รูปสูง

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายปรัชญา วงค์เลิศ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์ณฎา ศรีจันทร์เกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ณัฐชนน มโนมยางกูร

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงกัณญาภัค เครือครัด

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกิตติยา เทียนแจ่ม

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายพัทธดนย์ พรเจริญโรจน์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายปุณณัตถ์ เชิดชุวุฒิกุล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงภาณุมาศ แจ่มรุจี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายกันดิศ ทองอยู่

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายพรรษกร แสงสังข์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงบุษบา ฤทธิ์เย็น

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงวริฏฐา กัมมารพัฒน์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรินทร บูรณะภักดี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงโกลัญญา อินทศร

ทิพพากรวิทยาการ

เด็กชายกุณฑ์พงศ์ อดุลประเสริฐสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายวรทัต ไชยบุรี

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงกลยกร วงศ์วิชยาภรณ์

Silver

School Name

Student Name

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายชัชพงศ์ เหล่าจันทร์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ เดชบำรุ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่นุ่น

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงสาวิตรี ด้วงเหม็น

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงสุพิชชา แสงนันท์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายพาขวัญ สิงหบุตร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายวโรดม อินพ่วง

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงเขมิสรา มีพร้อม

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายธามม์ จรรย์นาฏย์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายพงศ์ปณต จันทนา

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกุลจิรา คำใส

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เกตุน้อย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตภาส ธีรนุลักษณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวิพารัตน์ คชานันท์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงสุนิสา มีสำลี

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายวีรนัญดา ศรีรักษา

มารีย์วิทยา

เด็กชายอินทัช สุขอนันต์ชัย

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายไกรวุฒิ โพธิวัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงนาถลดา วรรัตน์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงวรวรรณ ตรีเวก

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงอภิชญา อ่อนอุทัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายกานต์ สุขสุวรรณ

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายพสิษฐ์ ภู่ภัทรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายสวัสดิรักษ์ กลิ่นชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอรรถกร อัศววงศ์เสถียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงจีรนันท์ ชุมแจ่ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อชิรภัทร ลิ่มพันธ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพุทธรักษา พูลผล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงภัทรวดี ลีประเสริฐสุนทร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงวรพร อักโข

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงวิรัลพัชร ตั้งเคียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย บรรณฑูรย์ เชียรเตชากุล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายก้องกิดากร เหล่าตั้งจิตตรง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธิปก รองพินิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิปปภาส เตชทิพากร

พญาไท

เด็กหญิงดลพร อุรพงศ์พิศาล

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงนวภัทร คล้ายคลึง

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงศุภิสรา สมิงใหญ่

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงกชกร กลิ่นหอม

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงกิตติกา ปรีชาสิทธิคุณ

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงปิยวรรณ แก้วศรี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพรรณวสา ศรีสุธรรม

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงอรไพลิน มงคลนิมิตยิ่ง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงเมธาพร ไขประภาย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

วัดควนวิเศษ

เด็กชายปฏิพัทธ์ สมจิตร์

วัดดอนทอง

เด็กชายปพนพัชร์ วรรณรวีวัฒน์

คลองสองพี่น้อง

เด็กชายพัทรดนย์ แสงทองแดง

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายภัทรดนัย ภัทรบุญยพงศ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพิศา ก้อนจ้าย

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรลักษณ์ บุญเกิด

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงวริษฐา รักเจียม

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงศุภิรา สังรักษ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชยพล ชัมพูนทะ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายนฤเบศวร์ ผ่องสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายภาณุวัฒน์ เลี้ยวไพศาล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายศุภกร ส่งพูลทรัพย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงปวริศา คำสิทธิ์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จอมคุณานนท์ เรืองพีระกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย จิราวัฒน์ หงส์นิมิตชัย

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายชวิศกร มุกดามาศ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชินบวร ไพบูลย์วงค์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณธีพัฒน์ วาทย์ธีรานนท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัชพล นิมิตนนท์

พญาไท

เด็กชายตนุภัทร แร่เพ็ชร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายธนสิน มหาโพธิ

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอินทัช เทียนเนียม

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงวิระญาดา พาลี

Bronze

School Name

Student Name

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณบดินทร์ แหล็มสะ

อนุบาลชุมพร

เด็กชายธนทรรศน์ รองมาลี

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธันวา รุจาคม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปริวรรช จรัสกุลางกูร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายศศิศ ยอดยิ่ง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายแทนไทย ตั้งอมรสุขสันต์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงปราณภาฬวรินทร์ นามสง่า

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพรรัตดา อุ่นเป็นนิจ

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน

เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงวีรภัทร เศวตะกุล

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงอพัชชา พลธาณี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายคณิศร จินตุลา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายณัฐพล บุรณะเวช

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายนวปฎล ศิริพรม

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายนันทกร วิชากรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณธร ศิริ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพริษฐ์ ปริยกนก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพุฒิพงษ์ ธนะภักดี

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายวุธิรัตน์ เที่ยงธรรม

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายศุภวัฒณ์ สุวรรณโน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอธิษฐ์ ปัญญาสร้างสรรค์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธันวา ศรีน้อย

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ งามธรรมศิริ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายชนกชนต์ อิ่มสมบัติ

อนุบาลชุมพร

เด็กชายติณห์ บุญญกาศ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปิติโชติ จิตรแก้ว

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายศิรพัชร เกิดแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิปปวิชญ์ ตันตระเวณิชย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายอภิวิชญ์ เผือกหอม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เกียรติโชคสกุล

คลองสองพี่น้อง

เด็กหญิงญาณิศา พุทธรักษา

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงณัชชนม์ ธูปคำ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพลอยชมภู กิจบัญญัติอนันต์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงภัควรัตถ์ กันไชยสัก

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงวรรณกานต์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อธิภัทร เพฑวณิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อาสา ลีวัฒนาการ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายคณิสร อินทรัตน์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายชัชพงศ์ คำชมภู

พญาไท

เด็กชายณฐภัทร สมุทรผ่อง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองยุวนนท์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายธีร์ธวัช มากระดี

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายนที พิชิตเชียรชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายนันทวัฒน์ ภู่สมบุญ

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายปฏิภาณ อิงคมณี

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายวาริช บุณยะประพันธ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายเศรษฐ์ กนกศิขรินทร์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกนกวรรณ เพิ่มผล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงกวิสรา สารีบท

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจิดาภา ขันแก้ว

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เบ็ญระเหม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ กิติกุล

วัดหงส์ปทุมาวาส

เด็กหญิงณัฐพล พุ่มมี

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงนันท์นภัส เวฬุสาโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงพชรกมล ไชยกิตติวุฒิ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพิชญกาญจน์ กลิ่นชัย

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงพิมพ์พนิต เทพเจริญนิรันดร์

เจริญศิลป์

เด็กหญิงแพรวา ทองหล่อ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชเนศ อิงคสัมพันธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย วัฒธนันท์ ตั้งกอบลาภ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย เอกทัน ตระกูลธนศาล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต ดำดวน

ซางตาครู้สศึกษา

เด็กชายธรรมสรณ์ นุชพิจารณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธฤษณัช วรรณะพาหุณ

วัดดอนทอง

เด็กชายธุวานันท์ ภูคัง

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายนดี เยาวขันธ์

อำนวยศิลป์

เด็กชายปฐวี วรมณีจินดา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพชรกร คำฤาเดช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุวิจักขณ์ เกตุแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเชาวภัทร อาศัยสุข

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงกชพร นิภารักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงกรชนก เปสิโต

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงกัญญ์ปวิชญา ธนามี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงชญภัค สาทำ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณฐมน แสงจินดา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพิชญา ปะเสนะ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศา

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงศิขฎาญค์ ไวกัณสุรส

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุมาลีศรีวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ศรีอนันต์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงอรรัมภา บุญเสริญ

Merit

School Name

Student Name

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชาย สรชัช ภูมิดาธนาพร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายชรริน ชื่นใจหวัง

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายตถตา เศรษฐสถิตย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

ราชวินิต

เด็กชายธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฏากร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายนพรุจ ศิริปุณย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนัคพัฒน ตะโกอยู่

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายนัฐเศรษฐ์ ศรีวงษา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายปรัตถกร ธนพงศ์พัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภาดา อุ่นพรมมี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายพณวรรธน์ วีรวัฒโนดม

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายพัสกร สิงหฤกษ์

มารีย์วิทยา

เด็กชายพุฒิพงศ์ รัตนพงษ์วณิช

อนุบาลชุมพร

เด็กชายวิชญะ ทวีพันธ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายเนเธ็น พอร์เตอร์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็็กหญิงกัญญาณัฐ พรมทา

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงจิณัฐตา ฝันนิมิตร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงบุณญานุช ศรีระกิจ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงวริศรา สังกุนะ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ด้วงแพง

มารีย์วิทยา

เด็กหญฺิงวิภาสิริ เจริญสุข

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกาญจนฑิต รุ่งเรืองชัยบูรณ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกิตติพัศ ทองเขาอ่อน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชวัลวิทย์ พัฒนานิผล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายชีวาพร นรินทร์นอก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฐพงษ์ วิสม

วัดดอนทอง

เด็กชายณัฐภัทร โกศัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายนันทวัฒน์ ฐิติกมล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปฐวิน มั่นสีเขียว

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพีรดนย์ พิชญ์สกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูริทัต สุขมาลี

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายภูวนัตถ์ สุรชัยสติกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายวีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายศุภกร เสียงเย็น

วัดดอนทอง

เด็กชายศุภณัฐ เผือกนำผล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่านมูล

ปัญญาศักดิ์

เด็กหญิงกุลวดี ดินสุวรรณกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงคันธรัตน์ พินพิสิทธิ์

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงชลดา นิยมเดชา

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัฐวรา แย้มประเสริฐ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณิชา เจิ้ง

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงต้นหยก สุขสำราญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงทักษพร จันทร์อุปละ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กหญิงนภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงวชิรฉัตร์ พรหมเสนใจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงอามัณดา เปรมมางกูร

นวพัฒน์วิทยา

ปัณณวิชญ์ สุทธิสุคนธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สิรวิชญ์ เทวสิริโชคชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนกฤต เทียมเดช

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายธนภัทร แสนศรีเลิศ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิธิกร เชี่ยววิริยะกุล

มารีย์วิทยา

เด็กชายประกฤษฎิ์ ลีเลิศสกุลวงษ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายปุญชรัศมิ์ ตั้งสกุล

มารีย์วิทยา

เด็กชายพสิษฐ์ อิทธิพันธุวัฒน์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย

พญาไท

เด็กชายวัชรวิทย์ พิมพ์สวัสดิ์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายสิรวิชญ์ เหล็กเพ็ชร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กชายสุเมธ สุขสุลาภ

อนุบาลชุมพร

เด็กชายอภิชิต ปลพัฒน์

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายไมเคิล เคเนอร์ดี้ แฮมเม็ท

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงชนากานต์ ผิวฝ้าย

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สูงเนินเนตร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงณิชากร คอนดี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนวรรณ จ่างศรี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงนภัทร ธงทองทิพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญจพาณ์ ทับสิ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปุญญิศา ลาภหลาย

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยแล พัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคฤทธิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่อึ้ง

วัดควนวิเศษ

เด็กหญิงอรพรรณ ศรีแก้ว

สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เด็กหญิงอัญ พวงเพียงงาม

จอย

ปริญศิริ ขาวผ่อง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติพศ ธีรฉัตรพร

มารีย์วิทยา

เด็กชายกฤตภาส ขวัญเกษม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย

มารีย์วิทยา

เด็กชายกันตภัสล์ จิระชัยพิทักษ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจารุกิตติ์ บวรวิกรัยสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กชายชโนทัย ตรีชัยชญาการ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายตีรณะ ศรีสถิตอนันต์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนัช ศรีโคตา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธีธัช เขียนประสิทธิ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายนนทชา อิทธิเวชช์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนันทพัทธ์ กองแดง

อนุบาลชุมพร

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แก้วเพชร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปางธรรม สวนเจริญ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายพงศกร ชนะใหญ่

เจริญศิลป์

เด็กชายพาทิศ ทันใจ

พญาไท

เด็กชายภัทรพล เหล็กดี

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน

เด็กชายวพล ตั้งเจริญ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายวรพล สาตร์กลิ่น

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายวิชญาพร ชาปู่

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมราษฎร์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

เด็กชายสิทธิกร สุทธพันธ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกรียติ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงกานต์ณัชญ์ ฉิมธนู

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงณวินดา นามสนธิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชชา กองสาสนะ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงณิศวรา ขอด่านกลาง

ปัญญาศักดิ์

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ธเนศานุรักษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงปราณปริยา เพชรสงคราม

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขชล

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงฟ้าใส คุโรปกรณ์พงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หลีน้อย

อนุบาลชุมพร

เด็กหญิงสิริกร เรืองจรัส

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ์

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงเขมิกา เตชะมา

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงแววปราชญ์ หิมานันโต