Thai ASMO Science Ranking Level 2

Gold

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี

อนุบาลร้อยเอ็ด

อิสรพงษ์ สงไพรสน

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.พิชชานภา นุ่นโต

วัดดอนทอง

ด.ญ. เบญญทิพ ชมสา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายดีดี ประดิษฐกุล

วัดดอนทอง

ด.ช. ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ศิรวุฒิ ปิยพฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช.ชิษณุพงศ์ อภิวงศ์เจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์

คลองสองพี่น้อง

ธนาภรณ์ กุลมัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พงษ์พิพัฒน์        พันธุ์สถิตย์

อนุบาลราชบุรี

พิมพ์วุฒิ เนติสุนทร

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

นัทธมน        เสติละ

มารีย์วิทยา

เวธกานต์ ศิริทีปตานนท์

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. ศุภสรา พึ่งเจียม

อัสสัมชัญระยอง

เจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เจษฎา ชูเชิด

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

ศุภณัฐ สุริโยดร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        บุญญาพร        สมทรง

วัดดอนทอง

ด.ญ. พิฤดี หทยวัฒน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

จักรินทร์ จุลรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

พงศกร ฉิมเฉย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อิธิพัฒน์ ธนบดีกาญจน์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายดิญาณ พูลิเกล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        โสมนัส คิม

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพิมพ์รวี วิบูลย์รัตนศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ญ.จิดาภา วัฒนศิริ

อนุบาลร้อยเอ็ด

พุธิตา สร้อยสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.แทนรัก ทองสมบูรณ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนาธิป คูณตาแสง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ภูตะวัน        ธีรธำรงพฤทธิ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ธีร์ธวัช แย้มวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

นนทเนตร จันทร์ทับ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ณัฎฐกานต์ ชื่นมณี

วัดดอนทอง

ด.ญ. พศิญญาภาสุ์ บุญถาวรสกุล

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงชญานันต์ มะลิซ้อน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ไกรวิษย์ ไกยวงศ์

วัดดอนทอง

ด.ช. กิตติภัฎ ทิพย์ฝั้น

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

กุลภัทร หล่อทองคำ

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมาเลิศ

อนุบาลร้อยเอ็ด

กมลมาศ ขุนไกร

อนุบาลระยอง

เด็กชายพชร อุ่นเจริญ

ศรีสว่างวงศ์

ชานุวัฒน์ สุวลักษณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต ผจงเกียรติคุณ

อนุบาลระยอง

เด็กชายพนธกร คูสกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ชนาภา        นิธิพูนโชค

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ลักษิกา        อินทรโชติ

เมืองวาปีปทุม

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฐณะวัฒน์ นาคมอญ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อังศวีร์ เฉลิมวิสุตม์กุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิมพ์ฟ้า ไกรยาวุฒิ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ธนวัฒน์ ใต้เมืองปาก

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงธันย์ชนก ใยฤทธิ์

น้ำริดวิทยา

เด็กหญิงชญานิศ ราโอบ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        วสุปริณดา        กิติกำจาย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อภิวัฒน์ มั่นปาน

วัดดอนทอง

ด.ช.อิทธิกร จูมคอม

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงมุกมณี สุวรรณรักษา

คลองสองพี่น้อง

พุฒินาท ขั้วกลาง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วาริช กันฉาย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

รัชพล บัวหุ่ง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ภูตะวัน พลานุภาพ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ศิริศักย์ ศิริสกุล

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        อกฤษณ์        ชุดเจือจีน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พรพินิต ประสาทกุล

ศรีสว่างวงศ์

นราธร ศรีสวัสดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธมลวรรณ บุรารักษาเกียรติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ชุติกาญจน์ บุญเม่น

อนุบาลร้อยเอ็ด

บุญญวีร์ วิเศษวิสัย

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย ธนบดี บริบูรณ์ทรัพย์

ศรีสว่างวงศ์

ภัทรดา ไข่มุกด์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.จักรินทร์ รักษาชอบ

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ช. ภควัฒน์ วุฒิวงศ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พลวัฒน์        โกพัฒตา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พชรพล        นวลแก้ว

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

กษิดิศ รตโนภาส

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        อัครพนธ์ อุดม

อนุบาลร้อยเอ็ด

ศุภกร บุญครอบ

วัดดอนไก่เตี้ย

วโรรส ตันพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ภูผา โชคพระสมบัติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณัฎฐณิชา แก้วพลูศรี

อัสสัมชัญระยอง

ณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปพิชญา ทรงทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต วชิระเธียรชัย

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.วิษณุ ขยันกสิกร

ศรีสว่างวงศ์

วัฒธนพล โพธิ์จักร์

อนุบาลชุมพร

พงศภัค เอกฉาย

อนุบาลร้อยเอ็ด

ชิตตะวัน จันทะดวง

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงศุทธินี สามเถื่อน

มารีย์วิทยา

จิณณพัต รัตนเรืองฤทธิ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงอนุสรา จันทร์ทอง

อนุบาลภูเก็ต

ด.ช.อัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        กมลชนก        นครพันธ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายศุวิล วิภาสวัสดิ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พีรพัทธ เค้าสงวนศิลป์

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. ปทิตตา ศิริพงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

สิปปวิชญ์ ชะนะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภัคพล วงษ์นิติรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ปริชญ์        ปัณทุราสัญญ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ลาภินี อ่ำดี

มานิตานุเคราะห์

เด็กชายปรภาว์พัศ ผุงประเสริฐยิ่ง

วัดดอนไก่เตี้ย

สุชญา อิศราธิกุล

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        พัชรณิธน์        ฉัตรเจริญพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กันตณัฐ รัตกิจนากร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัสวี จันทาสี

อนุบาลราชบุรี

ณัฎฐณิฌา ดำสี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ไตรคุณ จันทวัฒน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ธรรศพร เปาอินทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายฐิรเมศวร์ อ้อชัยภูมิ

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ภัทรหทัย        ยศปัญญา

อัสสัมชัญระยอง

นรวิชญ์ วงศ์เดือน

มารีย์วิทยา

ชลนิศา สมพินิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        เขมรัชต์        เขมสิริรัตน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ปัญญารัตน์ พนมไพรรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        มกุฎมนตรี        มหาพชราอรุณใหม่

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายจักรภัทร ชอย

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงนพมาศ คุมมานนท์

พุทธยาศรม

เด็กหญิงฐิติชญา สันติพนาวงศ์

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ช.อัศวิน สังข์สุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธีรวิชญ์ ผลึกมณฑล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ณัฐ        สิทธิโชคธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.นราวิชญ์ มโนมยางกูร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชาคริต ซึมสุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ยศภัทร์ ศุภรานนท์รัตน์

นราธิปพิทยา

ณภัทร ฤกษ์สมบูรณ์ดี

ซางตาครู้สศึกษา

ชัชวาล ปานแก้ว

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงนัสรียา นราจร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        สุวิจักขณ์        สมเจริญ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ณัฐนันท์ จันทร์พุฒ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนกร จันทรุมาศ

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ช. อภิวิชญ์ กองวัฒนาสุภา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กิตติพันธ์ ธุวานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

วรภัทร จงชูวณิชย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ณัชชา        นิธิพูนโชค

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กัญจน์ นามพรหม

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วิภาวี เถียรหนู

อนุบาลนครราชสีมา

ธวัลชญาณ์ ฐิระพงศ์ณธี

อนุบาลร้อยเอ็ด

วิภาวี เกตุสัญชัย

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        กิตธนภัทฐ์        วรเดชากุล

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ พิชญาภา เดชศรี

อนุบาลนครราชสีมา

พัชร์รดาพร ฤทธิ์เนติธรรม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        นิธินาถ สุววัชรานนท์

เมืองวาปีปทุม

เด็กชายธนกร อินทกรอุดม

อนุบาลนครราชสีมา

ธนกฤต เทพนอก

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ทิวัตถ์ แสนหูม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกวีวิศณ์ ภาณุพินทุ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ปราณปิติ แก้วธรรมชัย

Bronze

School Name

Student Name

ศรีสว่างวงศ์

ชิติพัทธ์ กลิ่นเลี้ยม

วัดดอนทอง

ด.ช.กานตพงศ์ เทพกุญชร

วัดดอนทอง

ด.ญ. อรชพร สุปินตา

วัดดอนทอง

ด.ช. ปิยวัฒน์ อ่างมณี

อนุบาลชุมพร

ณัฐนิชา สุขพาสน์เจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิชญุตม์ จีระธวัชชัย

ซางตาครู้สศึกษา

ธีรภัทร์ เทียมสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กฤชธัช ทิพยวงษ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงปัณณ์ มหรรณพ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        พาขวัญ        พิมพ์ใหญ่

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พงศ์เทพ        จำลองรักษา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐกร อมรหัสดีกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงวรัชยา รัชวัตร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ก้องภพ        เติมวรคุณ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อาชวิน เรืองรัมย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริวัฒน์ วัฒนะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อคิฬะ ลิมปนันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศักย์ศรณ์ ศรีอ่อน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนานนท์ มหาผาสุกวัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อิทธิพัฒน์        ปานขำ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ปองพล        เอี่ยมมาก

คลองสองพี่น้อง

กฤติพงษ์ ประทีปเรืองเดช

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนภัทร ศิริพัฒน์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        อภิเวท        ค้าขาย

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ปัญญากร        ฤกษ์เกษม

วัดดอนไก่เตี้ย

ณฤทธ์กมล วงษ์สุทักษ์

อนุบาลชุมพร

ญาณกามินทร์ พรหมเจริญ

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อามาตย์พล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พรกฤต พอล        เมนโดซา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

วศวัชร สายบัวต่อ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

วงศกร ชัยประเสริฐศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงยสุตมา ระพีพัฒนชลธาร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        นัฐปภัสร์ วรัตถ์ธนิน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ปัญญพัฒน์        ศิริผล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

อนันตา        นิ่มนวล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

กษัชพุฒิ บางโพธิ์ทอง

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ญาณ์สินี        เอี่ยมอารีรัตน์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พัชรพล        สถาวรัตนกุล

ซางตาครู้สศึกษา

ปาณิศา อำไพพร

อนุบาลชุมพร

ฐิติชญา พวงเหล่าเวช

อนุบาลสกลนคร

เด็กชายสิรภพ นาคพันธ์

อัสสัมชัญระยอง

ปัณณ์ กลั่นเกษม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขุปสูงเนิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปฏิพัทธ์ วิริยกิจจา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิชญพล สันต์ฤทัยชยะกูร

อนุบาลร้อยเอ็ด

กิติญาดา ลิมเรืองรอง

วารีเชียงใหม่

กัญญาพัชร ชัยวงค์

พุทธยาศรม

เด็กหญิงอัจฉรา คงทอง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        เปมิกา        ทองพิชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.วริศรา เมธีกสิพิพัฒน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ปราชญ์ จำรัสธนสาร

วัดดอนทอง

ด.ช.ปิยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายปภาวิน กรอบจินดา

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย กันต์กวี พึ่งพินิจ

อนุบาลสกลนคร

เด็กหญิงปภาวดี อภิวันทนกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        นภัสสร หลิดชิววงศ์

ซางตาครู้สศึกษา

ปรีญาณัฐ ศรีทอง

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงกนกพร ประธิปอาราม

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงกนกวรรณ ตังติวิวัฒน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

นันท์ธร จอมศิลป์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนัท        วชิรเบ็ญจพงศ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

กันต์กมล พงษ์พูล

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ธีร์จุฑา        อินทะกูล

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนกฤต พิทักษ์ผล

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ช.ภูมิพัฒน์ สันติภาพ

มานิตานุเคราะห์

เด็กชายภูริภัทร รักกะเปา

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงเนตรทิพย์ ภู่ทอง

อนุบาลนครราชสีมา

ภัคพล สุวรรณชาติ

บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

วลัยพร วิวิธวรรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

วัดดอนทอง

ด.ญ. สุทธิดา แสงรุ่งเรืองสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปัณณ์ วีระพงษ์

จอย

้เด็กหญิงปัณฑารีย์ จิรโชติกุล

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายจิรกิตติ์ สนิทนวล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

จิรัฏฐยา ภูมิพันธ์

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ศิวกร        ศันสนะวาณี

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.อาภาสิริ กุมภิโร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        พิมพ์ชนัฏ        อนุธนาปาลี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กษิพัจน์ พรหมโคตร

เทศบาลเมืองภูเก็ต

ด.ช.ธนพัฒน์ แซ่ตัน

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายนฤมล จิรายุวานนท์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงญานิศา ตุกชูแสง

เจริญศิลป์

ภคพร รสเข้ม

อนุบาลร้อยเอ็ด

ณัฐพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.ณัฎฐฌา ศรีนาค

อนุบาลร้อยเอ็ด

พีรดา สุขารมย์

จอย

เด็กหญิงศุภกานต์ เพชระ

จ้องฮั้ว

เด็กชายชยพล แก้วแสงสุข

อนุบาลร้อยเอ็ด

กมัยธร ศรีบุตตะ

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        นพนิธิ        พุทธเจริญ

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนดล จิตไพบูลย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

สุชาวรีย์ พันธ์วงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ณัฏฐ์กณิษ์        อภิมุขกุญช์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิชชานนท์ รุ่งวรโศภิต

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงวรัญชลี ตาลวงค์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        สาริศ        ชูพงศ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฌัลลกัณฐ์ สุภลาภ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.พิชญาภา โตประสิทธิ์

คลองสองพี่น้อง

นันทิชา เข็มคุณ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.กวิน แก้วมังกร

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

คีตพัช        ธรรมปัญญา

อนุบาลสระบุรี

เด้กหญิงเกตน์นิภา ธีรตกุลพิศาล

อนุบาลร้อยเอ็ด

พัทธ์ธีรา อวนศรี

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ถิรณัฏฐ์        กาญจนธัญรัตน์

มารีย์วิทยา

ณัชชาฑินีย์ วงศ์เสรีวัฒนา

อรพินพิทยา

เด็กหญิงณัชชา บริบูรณ์

อนุบาลชุมพร

สุพิชชา บุญประสงค์ทัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณภัทร จิวจินดา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        จิรพนธ์        เส็งหนองแบน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กมลวรรธ เอกเมธีพันธ์

เซนต์คาเบรียล

ด.ช.ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล

วัดบางเตย

ด.ช.ธนดล ศรีวิเศษ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายณัฐชนน จันทร์สุข

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ณรณ        ฉัตรจิตกรกุล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงอัจฉริยา โรจน์บัณฑิต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        จุฑามาศ        สุวรรณชัยสกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายศุภกฤต สูติพันธ์วิหาร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        กันต์        พิทักษ์ทวยหาญ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายชิตวร ประทีป ณ ถลาง

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงธนัชพร สิงห์สร้อย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อินทวุฒิ ว่องจิตต์วุฒิไกร

คลองสองพี่น้อง

ภูธนิสา ภู่ธูป

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วสวัตติ์ ระวังวงศ์

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. ณัฐชลิตา เขียวยิ่ง

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงปวริศา เอื้ออำนวยพรโชค

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงณภัค อัตถศาสตร์

อัสสัมชัญระยอง

แพรวแพรวา จันทร์สอน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนิสร        ก้าวงามพาณิชย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.กัลย์สุดา สอนภู

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ชูโตะ        นิชิดะ

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.กัสมาวาตี มูเซะ

วัดดอนทอง

ด.ช. กิตติพงษ์ รวมทรัพย์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.พัชรินทร์ หงษ์ทอง

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. ปริยาภัทร เลาวหุตานนท์

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        กาณพัสตร์        สวรรยาวัฒน์

ซางตาครู้สศึกษา

กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฎ์

คลองสองพี่น้อง

ภูริดา สมพันธ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ภัทรทิยา สุทธภักติ

เซนต์ยอแซฟนาแก

เด็กชายนิติภูมิ สิทธิเสนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

นนทภัทร คำลอยฟ้า

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        เทพหัสดิน ศิริมานพเลิศ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        บรรณสรณ์        ธรรมไชยธรรศ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธีระพงศ์ ธนจินดาเลิศ

พุทธยาศรม

เด็กชายจิรวัฒน์ จรา

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายญาณกร ศรีอนันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ฉัฐพล นิพนธ์เจริญโชติ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

บุญสิตา ทวีรัตน์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูเสญจน์ ชลปุร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

นนทพัทธ์ เชาวน์วรนันท์

อนุบาลนครราชสีมา

ภูวรินทร์ นาคจันทึก

วัดดอนทอง

ด.ช. ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

เทศบาลเมืองภูเก็ต

ด.ญ.ลักษณพร ศรีประสิทธิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปาณิสรา บุษบารติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ธนภัทร จิตต์ธรรม

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ตุลย์เมธี วิศาลทวีภูมิ

น้ำริดวิทยา

เด็ฏหญิงชนิษฐา ราโอบ

อนุบาลชุมพร

วีรยา พรหมยก

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. ธนพัฒน์        รีชีวะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงตรีรัตน์ นุพันธ์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.พรธาวิน ไชยทอง

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.วีรภัทร จันทะสมบัติ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        พิมพ์ชนก        พ่อชมภู

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงจริญญา เพ็งสว่าง

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายนรวิชญ์ จันจุติ

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.บัณฑิตา บุญญภัทร

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กชายเสฎฐศักดิ์ สุวรรณแพทย์

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        กิตติธัช        มุตตามระ

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธีธัช แซ่ล้อ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

กรชนก จันวะโร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        อัญมณี        อัศวงศ์เสถียร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วสุพงศ์ อู๋

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อิทธิชัย        สุนิพิท

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        กฤติน        ศรธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วสุพล อรรถยุติ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ธรรมนาถ ศิริมงคลเมือง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ณัชชา ธรรมสุนทรา

มารีย์วิทยา

นพวิชญ์ เวียงแก้ว

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ชิษณุพงศ์        ยอดแสง

อัสสัมชัญระยอง

ดิชพงศ์ ทองสุข

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        พีรศุภ        วนะชกิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        วัชรพงศ์        ทิมคล้ายเพชร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        อธิน        โรจน์วนาการ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล

วัดดอนทอง

ด.ช. วีรสันต์ สุทธิคุณ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงกชพร เชี่ยวกสิกร

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.ชนาภัทร พรหมนิพนธ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนันทิชา พิพัฒน์เยาว์กุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนลพรรณ กรกระโทก

วัดดอนทอง

ด.ช.เกริกเกียรติ ขันแก้ว

เทศบาลเมืองภูเก็ต

ด.ญ.มาริสา บุญสร้าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิม        โชติณภาลัย

วัดดอนทอง

ด.ช. ดลบันดาล เป้าเปี่ยมทรัพย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        สโรชา        ลิมสัมนาภรณ์

ศรีสว่างวงศ์

อีมนี หมัดอาด้ำ

วัดควนวิเศษ

ด.ญ.เกวลิน นิลวงษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ภัทรนันท์ ฉินพัฒนาวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนวินท์ คุณาศิริรัตน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        พัฒน์ภูมิ สมบูรณ์

อนุบาลราชบุรี

เจษฎากร ผลลาภ

วัดดอนไก่เตี้ย

ธรรมภณ พลายแดง

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงกมลพร ดีมาก

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ประวีณ สุภาพาส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วีระวัฒน์ วนมณฑล

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย คณิตกรณ์ มูลชัยสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        วรวลัญช์        ครองประดิษฐ์

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        กิตติธัช        กันตอนันตพร

ศรีสว่างวงศ์

อภิชญา นารถพจนานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

ศิษฎา นาคเลื่อน

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ภัทรกร อุปัญญ์

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ญ.ภาพิชชา มีเพ็ชรทาน

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงอรณา กาวิวงษ์

ซางตาครู้สศึกษา

ชมเพ็ญ ราชสีหา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ณภัทร        เจริญศิลป์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายพศวีร์ เรืองสนาม

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ปรียวัฒน์        มาทอง

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ณดณ        บุญบุตตะ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายรัชชานนท์ เมืองพรม

ศรีสว่างวงศ์

นัชชา ผาติวิทยาภรณ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูหลวง พูลศักดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤต พัฒนากุล

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ไทคิ นากามิชิ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายปาณัสม์ โลหนันทน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ฐิติรัตน์        โกศล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ทินภัทร เปรมประดิษฐ์

เจริญศิลป์

ธัญวรัตน์ พลราชม

จอย

เด็กหญิงวชิรญาณ์ โตขาว

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.สุพิชญา ไพรสันต์

อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

เด็กชายสันต์ทศน์ เขียวอุบล

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายอภิรักษ์ พูลเขตนคร

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงฑิฌาพร ไพศาลศักดิ์ทวี

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ ชญาดา พิพัฒนานิมิตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณสิต ผลัญชัย

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        สุวิจักขณ์        เผือกพูลผล

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        รหัท        เฮงอุดมทรัพย์

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ช.กฤติทัต วิบุลสันติ

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ช.อิงครัต ปัญจชัย

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ศิรัสกานต์ อุดมศรี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ภูดิส        รัตนศรียากรณ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.เทพมงคล พันธุ์กระทึก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณัฏฐณิชา สุขชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงกิตติยา บัวรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชยพัทธ์ ทรงพิพัฒน์

วัดดอนทอง

ด.ช. วงศธร อึ้งใกล้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนบดี เลาลักษณเลิศ

อัสสัมชัญระยอง

เศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์

มารีย์วิทยา

ด.ช.ณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.คุณาพจน์ สุทธินนท์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธนาธิป สุขอุ่น

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ภัทรปพร        กิจมงคลชัย

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงวณิชชา ตันนิกร

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ พิบูลชัยสิทธิ์

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช.เกรียงศักดิ์ สุใจ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายนภัสรพี เศษวร

อนุบาลชุมพร

ธัญยธรณ์ พันธ์ธร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.นนทวัฒน์ เสรีภาณุ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.อิสราลักษณ์ ลุ้งบ้าน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ภัทรพงษ์        สถาวระ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปภาวรินทร์ จันนะรา

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงสวิตตา ศรีกฤษฎา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสรวิศ ศาสวัต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        สุวารี        จะลา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โฟกัส แสงทอง

วัดดอนทอง

ด.ช. ชคัตตรัย สุขก้องวารี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ภูริณัฐ        แต่งศรีวรรณ

เจริญศิลป์

พรชนก ศรีใจ

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงวรินทร จงเกียรติกาญจน์

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย ผ่านฟ้า เลาหสินนุรักษ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงปาณัสม์ ธรณสุนทร

เจริญศิลป์

เด็กหญิงญาณภัทร์ แก้วเกิด

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล

พุทธยาศรม

เด็กหญิงณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล

ศรีสว่างวงศ์

ชัญญา สร้อยสุนทร

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ธนบดี        อลงกรณ์ทักษิณ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

กรวิชญ์ เอี่ยวสกุล

ศรีสว่างวงศ์

ปิยภัทร เมฆสุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกันต์ชัย ตรียาวณิชย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ปราชญา พวงมณี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงชฎาวีร์ คูวิบูลย์ศิลป์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายปัณณวัชญ์ พิสิฐกรพงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ชิดชนก มินยะกากี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชัยวัฒน์ พินิจศักดิ์กุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ธนภชสร        ภูริเทเวศร์

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.ภูริชญา ชุมคง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สาวิตรี สุนทรวิวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เยาวราช แสนชัยชนะ

ศรีสว่างวงศ์

สาริศา โกมลตรี

มารีย์วิทยา

สุภัสสร ชัยสุริยะเดชา

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายวรดนัย เพชรเภรี

เจริญศิลป์

พิมลรัตน์ จิตขาว

อนุบาลสกลนคร

เด็กชายธนิน ตันวาญิชกุล

อนุบาลนครราชสีมา

ณิชา อวบสันเทียะ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        พชรพร        ชววงศ์พัฒนากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปรินทร์ คุณมงคลวุฒิ

ซางตาครู้สศึกษา

สุรเชษฐ์ หารโสภา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ชนัญชิดา สมฤทธิ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        วรกันต์ อนุตรกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        สุรัติภาพ ฉัตรสุบรรณกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อสมา ว่านกระ

วัดดอนไก่เตี้ย

นรภัทร แท่นมณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อชิรวัชร แก้วคำปา

พุทธยาศรม

เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต ตั้งสัจจะธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศุภวิชญ์ อ.ใบหยกวิจิตร

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.วิลัยพร เทพพนม

วัดดอนทอง

ด.ญ. กรรณิกา สัมฤทธิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ชุติกาญจน์ จั่นเจริญ

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เด็กชายภาคิน ทองมณีการ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กิตติธัช รัตนวรรณชัย

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายกันตพัฒน์ นิสภัครกุล

อนุบาลระยอง

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

Merit

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงศุภกานต์ วงษ์กำปั่น

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปริญญวัศ ต่อยนึ่ง

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        กัณฐพันธ์        ชื่นชีวเจริญ

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรณุช เปลื้องนุช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พศุตม์ นันทะวรการ

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงรมิดา วรวิทย์วัฒนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

จักริน บุตรพรม

อนุบาลชุมพร

สิริลดา ชูมณี

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ฐนะวัฒน์        จิรเจริญยิ่งสุข

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ปุญญพัฒน์ ทองแท้

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ศิวกร นนท์อ่อน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        จริง ใจจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

จิตภินันท์ พงศ์กิตติพร

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงอัจฉริยา แสนสมรส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศรัณย์ นันทการัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิวกร วิศวกรวิศิษฎ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อรุษ ทองเต็ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เอกอิศรา ยืนเจริญผล

อนุบาลชุมพร

รัชชสิทธิ์ บุญญกาศ

วัดควนวิเศษ

ด.ญ.ยลพักตร์ ขาวดี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธีรณัฏฐ์        ซีถวัลย์กุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ภูริณัฐ ปั้นมีรส

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ภัคธีมา เทพศิริ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ศรัณย์ ทะเรรัมย์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

นนธวัช ครุฑจ้อน

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงณิชกุล คงนวล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงณัฐกมล จันทนยิ่งยง

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ณธีพัฒน์        กิตติสารพงษ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พรตะวัน        เสาวคนธ์

ศรีสว่างวงศ์

พระนาย คงศรีเจริญ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ภูวิศ        พูลสงวน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        จิรภาส        ความชอบ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พันพร พรหมสุรินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิสิษฐ์ แซ่เจีย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐวิชช์ ดีธนาศิริพงศ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงกนกวรรณ นอร์ดเกรน

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ญ.เจนนิเฟอร์ ยู ลี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

แว่นแก้ว พิมพ์เสนา

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

นิวัศกรณ์ ณ พิจิตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อิทธิรัช คุรุศิริพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศิรสิทธิ์ รอดพ้น

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

จิราพร เกษามูล

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.สมิตาภัสร์ คีรีวิเชียร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณฐกร เสืออ่ำ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        กัลยรักษ์        กิตติวัฒน์วรกร

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. วรวลัญช์ สมัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชิษณุชา สันติอมรทัต

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ธรรมสรณ์        เลิศวัชรา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ศุภวิชญ์ จันทรักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กฤตพล เมนอน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงริสรา วิเศษยิ่ง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ปราณปรียา โยธาราษฎร์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงณริลญา ง้วนจินดา

วัดดอนไก่เตี้ย

ณัฐกันต์ แสงนิล

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. นภัทร เจริญนภารัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐชนน หนูแก้ว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        อชิระ อัครวิทยาพันธุ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        นันทพัชร์        อัชชะพฤกษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        วิศิษฏ์        ไชยวราสินธ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนเดช สงวนสัตย์

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ธงชัย พิชัญเธียรชัย

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        สิรวิชญ์        นาแล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนวันต์ นิลวรรณ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.วรรธนัย เนตรเกื้อกิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนเมศร์        เกล้าไพศาลกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ศุภณัฏฐ์        รุจิรนันท์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.สุกฤษฎิ์ มีกลิ่นหอม

อนุบาลสกลนคร

เด็กชายชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ช.ชัชวาล เฉลียว

อนุบาลนครราชสีมา

ภูริ วริศรางกูล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ชวัลรัตน์ ศรีงามช้อย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ชาคริต พัฒนคูหะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัทธนันท์ ปราณีรัชต์เลิศ

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มังคลากุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงธีรดา สิทธิประชาราษฎร์

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงศรีกัญญา ไชยนิคม

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อัมเรศ

อัสสัมชัญระยอง

เมธัส จันทร์งาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ก้องภพ ศรีนุช

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศิริพานิช

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        วาฑิณี        ศรีตะลา

พัฒนาปัญญา

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.วชิรวิชญ์ ปฐมพรทวีวัฒน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อภิชญา กมลวรเดช

อัสสัมชัญระยอง

วชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย นนทพัทธ์ จิตรโรจนรักษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงอุมาพร สาลี

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        พาณิชา        ฮ่วมกี่

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สุวโรจน์ มาจันทร์

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ชาลิสา ศรีสำราญ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

ญาณภัทร สุขสำราญ

วัดดอนทอง

ด.ญ. สุนันทินี วนิชย์ถนอม

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพิชาดา คัมภิรานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

จิดาภา อาศัยสุข

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ธนาวดี ยุทธพัฒน์ศักดิ์

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        พัชรมิณธ์        ฉัตรเจริญพร

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิง ธนาภา จิ่งต่ามน

พุทธยาศรม

เด็กชายศตวรรษ ช่วยบำรุง

จ้องฮั้ว

เด็กชายพชรพงษ์ ขวัญนิคม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        อรณิชารีย์        เลาหพงศ์พลิน

อนุบาลสกลนคร

เด็กหญิงวรรณรดา ตันมูล

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.เอม ภัยสูญสิ้น

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงรัตนาพร มาจอมศรี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงพรพิมล กุลบุตร

อนุบาลสกลนคร

้เด็กชายชินาธิป กุลกานนท์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.ภาราดา ตั้งมงคลกิจการ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ธนวินท์ ทองใบ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

จรรยพร คณานนท์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิง พัตรพิมล ศักดิ์สวัสดิกุล

อนุบาลพิจิตร

กันตณัช โภชนะสมบัติ

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.กัลยาณี พงษ์ไทย

อนุบาลร้อยเอ็ด

อภิญญา สมญา

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        จิรัฏฐ์พล        เชาวนพานิช

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ภัทรพล        เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา

อนุบาลร้อยเอ็ด

อัครินทร์ ฟองย้อย

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.ภัคลักษณ์ เจิดอัศวสิน

เจริญศิลป์

พุฒิพงศ์ นพรัตน์โกศัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ภูมิรพี สมิตะสิริ

เจริญศิลป์

ชนกันต์ คำศรี

อนุบาลชุมพร

เอมิกา เหล่าอนันต์ธนา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พัทธระวี ศรีสุธรรม

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.สุนิษา นักขัด

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงพิมพ์พิลักษณ์ วาทะสุนทรพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ครองภพ        มั่นคง

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ธวัลหทัย แลกันทะ

พุทธยาศรม

เด็กชายศักดิ์ธัช ตุลารักษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวรรณษา พุ่มเพ็ง

ซางตาครู้สศึกษา

สัณหกร เติมกาญจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต ประกายทิพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.เตชินท์ มิกี้

อนุบาลภูเก็ต

ด.ช.ภูเขา นิลสุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พาทิศ จิตต์วิบูลย์โสภณ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปิยะนันท์ ดวงแข

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ภูนุวัฒน์ บุญเกิด

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนธรณ์ วงศ์ทิม

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ.ศุภิสรา เนียมทรัพย์

อนุบาลนครราชสีมา

วรเมธ ดีคณา

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

สิริญาดา แสงศิวาพร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        เดชาธร        ตั้งตระกูลธรรม

เจริญศิลป์

เด็กหญิงภัทรธิดา โวฬาระวัต

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฏฐกมล บุบพันธุ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พุฒินันทน์        กิ่มบางยาง

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.ปวริศา โชติช่วง

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.ฐนพงษ์ โรจน์พงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภูริภัทร์ วงษ์อนันต์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        วโรดม ศิริภูวนันท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจิณห์จุฑา เที่ยงสันเทียะ

วัดดอนทอง

ด.ญ. ฐิติญา อู่วิเชียร

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

ภัทราพร โต๊ะเหล็ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณริศร์ เธียรทนุกิจ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เพ็ญพิชชา ฉันทวรางค์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนันท์ลภัส ชัยดี

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงมีนา วัชราวนิชกุล

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.อัชฌาพงษ์ ธนานิรันดร์กุล

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนะดล พานิชเจริญ

ศรีสว่างวงศ์

เขมิกา เกียรติโมฬี

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงเบญญาภา มุกคุณากร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พศิน หงส์พร้อมญาติ

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ช. ธิติ สัณฐิติเมธา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปฤณ จิตติพลังศรี

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงแก้วตา น้ำเพชร

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.นัสวีณ เจ๊ะเล็ง

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ทัฐธิยาน์ ขจิตวิวัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เจตนิพัทธ์ ช่วยเจริญสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ภิญญดา        สรรมณี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ณัฐมน        ลาภวิสุทธิสาโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญา จริงโพธฺ์

มารีย์วิทยา

คุณาธิป ขันทอง

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ

วัดดอนทอง

ด.ญ. กันยาวีร์ ทิพย์สุข

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงรริสรา ไชยรัตน์

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ญ.ธนัชพร สารรุน

นวพัฒน์วิทยา

ปารมิตา แสงห้าว

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ช.ฑีฆวัฒน์ ทรงเมฆ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พขร เนียมแสง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ศุภโชค        ดวงศรี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ปัณณทัต        ชัยศิริเรนทร์

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงเกวลิน ม่วงสุด

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

กัญญาวีณ์ รัฐศานติบูรณ์

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนกร หอบรรลือกิจ

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ญ. จิณห์นิภา บัณฑิตมหากุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ศุภกร ชินวัตร

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงณัฐชยา สาราช

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปาจรีย์ อึ้งอุดรภักดี

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธาดา พรหมลิขิตชัย

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ญ.อมาลาลักษณ์ สร้อยเพชร

วารีเชียงใหม่

รับวาสน์ โมราสุข

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ณทปพน อภิกุลประภา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.กิติบดิณ เฮงมงคลสกุล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

อานัส หลังยาหน่าย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชวัลวิทย์ ตรีทิพย์รัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.วรัญญู โรจน์พลากร

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.พงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.ธีรณัฐ กลั่นวารี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ณัฐณิชา        เกื้อสงค์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนโชติ ตัณฑพฤกษ์ผล

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงสานฝัน ปัทมมงคลชัย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ศิรวิชญ์ ปิยพฤทธิ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ณภัทร ธิติพัทธพงศ์

อรพินพิทยา

เด็กหญิงดรัลพร คำศิริ

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ธนัชพัฒน์        สงวนพงศ์

ศรีสว่างวงศ์

รัชพล พฤกษ์ธนากุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ณัฐพัชร์ บัวทอง

จอย

เด็กหญิงชญานิศ หมิกพิมล

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงต้นกล้า รักษายศ

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงธนัชพร บัวรัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ณัฐิดา        เชี่ยวเมตตา

มารีย์วิทยา

ธนภร โล่เสถียรกิจ

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ณัฐวัตร        อินทะจักร์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.อภิญญา แก้ววิเชียร

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงนันท์นภัส จำสอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล

อนุบาลราชบุรี

ชยุตพล สีหราช

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ณัฐชา ลิ้มพิรัตน์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายนริศ เอกอนันต์กิจ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อิทธิพัทธ์ กุมภาพันธ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงบุณยนุช หลิมพัฒนวงศ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ศุภภัสสินี จันทร์แก้ว

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงนวภรณ์ จตุภัทรดิษฐ์

ซางตาครู้สศึกษา

ธนกฤต ธนสารสาคร

สารสาสน์วิเทศ เพชรบุรี

เด็กหญิงมัญชุสา กัลยาณกุล

วัดดอนทอง

ด.ญ. ณัฏฐศศิ ไทยภัทรนันท์

วารีเชียงใหม่

นาโอะกะ คุระชิเกะ

เจริญศิลป์

ชนเตชินี แพนแลน

อนุบาลร้อยเอ็ด

วิลาสินี หลาบหนองแสง

อรพินพิทยา

เด็กชายวรัชญะ วัชโรทยางกูร

อนุบาลชุมพร

พริมสิตา สุขสะอาด

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงจิรัชญา โรจนวงศ์สกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

พงศ์พัชรา เถื่อนบัวระบัติ

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ญ.ชญานิษฐ์ พฤติการกิจ

อนุบาลระยอง

ด.ช.ธนภัทร เตชะทวีกุล

สมิทธิพงษ์

เด็กชายณภัทร ภู่เพ็ง

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        แสงอาทิตย์ โรจนเรืองรอง

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์คง

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        อาทิตย์ตะวัน        พรมพา

นราธิปพิทยา

อรรถเศรษฐ์ นิธีกุลวัฒน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปาลิตา รัตนสวนจิก

อนุบาลชุมพร

ปันนวรรต แขนรัมย์

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เด็กชายอัซฟัร ตาเยะ

คลองสองพี่น้อง

ธนัชญา กุลมัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

อัฎฐกรกฏ จอมหงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        วรวัฒน์        พงษ์ไสว

วัดดอนไก่เตี้ย

พรชิตา อ่ำกลัด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จิรภัทร ศรีสุปรีชา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายไอย        ตั้งสถิตชัย

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        วรเมธ        ธาราดล

อนุบาลร้อยเอ็ด

ฐิติวุฒิ อายุวัฒน์

วารีเชียงใหม่

กฤต วิทูรศศิวิมล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยาบดินทร์ ดีปู่

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.นิธิภัทร์ เชาว์เจริญภัทร์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

วิศรุต มนะเกษตรธาร

พุทธยาศรม

เด็กหญิงหงส์สิริ วิริยะวารี

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ปรัชญาภรณ์        ปรีชาวัฒนากร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

สุธินี วัชรเลิศวาณิช

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.มุทิตา สีชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        แพรพิไล        ชัยมงคลงาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.อติรุจ สุภอมรพันธุ์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พัทธดนย์ ศิริสุทธิวรนันท์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โชติกา อ้นอารี

วัดดอนไก่เตี้ย

ชยพล หล้าแหล่ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชนสรณ์ จึงรุ่งเรืองถาวร

วัดดอนทอง

ด.ญ. ปิยาภรณ์ ชูสว่าง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ปัญญาวุฒิ ปิยะศิรินานันทร์

อัสสัมชัญระยอง

ณัฐวรรนธ์ นนทกิจไพศาล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        แสนพิทักษ์        เจริญสันติสุข

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.พงศกร สุ่มสาย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภูรวี วิศวเวช

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ภัทมน        ภัทรกุล

มารีย์นิรมล

เด็กหญิงจุธารพัฒน์ ฆารวิพัฒน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายภานุพงศ์ ควรสถาวรนิจ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนธรณ์        เรืองต่อวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

กฤตภาส วิมลเศรษฐ

อนุบาลชุมพร

ณัฐนันท์ สังปริเมน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเตชินฑ์ ผจญแกล้ว

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ช.กานต์กวิน คุ้มวงษ์

มารีย์วิทยา

ภัทรลิสสา ภัททิยมงคลกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

ปิยวัฒน์ ศรีสังข์งาม

สองภาษาลาดพร้าว

ด.ช.ชนกนันท์ ตันโชติกุล

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        อรณิชา        ช่อทอง

อนุบาลชุมพร

ภัคชญดา ปั้นศีล

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงวรนุช กิจรักษา

อนุบาลชุมพร

สิริกร หมั่นสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนพ เหตระกูล

อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

เด็กหญิงศิริวรรณ รังผึ้ง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จิรทีปต์ สมหวังทรัพย์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง        ศตพร แก้วจำนงค์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

พิมช์ชนก        จันทร์ทิพย์

วารีเชียงใหม่

เปมิกา ภัทรอนันตนพ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อัษฎา        อ่องดา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พันธุม พันธุมสุต

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.นวพร มานะนาวิกผล

อนุบาลร้อยเอ็ด

กอแก้ว พัฒนาศูร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        สรรค์ วงค์ชะรัตน์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        แจ๊ค        แกนดี้

อัสสัมชัญระยอง

พิชญุตม์ จินายน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        พุฒิพงศ์        เชี่ยวชาญโชคชัย

อนุบาลชุมพร

สุพิชฐา พันสนิท

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จารุกิตติ์ มนัสวิยางกูร

วงศ์วิทย์

เด็กหญิงจิรัชญา หมัดอาหลี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ศุภกร        ไชยเกษมศิริ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พิชญะ        อุดมศรีโยธิน

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ภูริช ถมยานนท์

อัสสัมชัญระยอง

นนทพัทธ์ รัตนพันธุ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ศุภธัช สุวัฒโน

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงณิชพรรณ นาคชุ่ม

เจริญศิลป์

ปัณณทัต กวางทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนวัฒน์ ไพศาลขจี

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ญ. กชพร จุลศักดิ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ธีรภัทร เพชรพุก

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ญ.วิจิตรา ไชยโยธา

อนุบาลร้อยเอ็ด

นิพิศพร จันทรา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        อภิวิชญ์ ไชยวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

นันทพงศ์ ยะปะภา

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กหญิงวีรยา บุตรม้วย

ธีราศรมสุราษ

เด็กชายกรวิชญ ยกกำลัง

อัสสัมชัญระยอง

อัครชัย ทองสุข

ซางตาครู้สศึกษา

ณัษฐภัทร์ คุ้มเมธา

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        อภิชาต        ชลวานิช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภัทรวดี วิชัย

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายธีรภัทร แจ่มฟุ้ง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ธนภัทร เหลืองวิชชเจริญ

จอย

เด็กชายจิรายุ อินทรธนู

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ภควัต ดาวสดใส

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.กมลรัตน์ สุวรรณชะนะ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เชิญจุติ จงเทพ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

จิรวิชญ์ นุ่มฟัก

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ญ. สาธนี ศฤงคาร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ณัฐวรรธน์        อินทพัฒน์

เมืองวาปีปทุม

เด็กชายกิตพิพัฒน์ เรืองสมบัติ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงนิชดา พุฒทอง

สองภาษาลาดพร้าว

ด.ช.สรภัทร์ สามสมบัติสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธรรมนาถ เกียรติสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

จักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เด็กหญิงศศิพิชชา โยธากุล

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ช. มนตรี อินทร์เขียว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กษิฎิจ เหลือปัญญา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จรวิชญ์ กล่อมเภรี

มารีย์วิทยา

วรมันตร์ อภิรัตนพล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอชิระ ใจหวัง

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช.ปัญญวัฒน์ รุ้งรุจิเมฆ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กันตพงศ์ ท่าพระเจริญ

ศรีสว่างวงศ์

เวธินี รุ่งเมือง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ธัญวรัตน์ จอมคำสิงห์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช. พัสกร        แก้วอำไพ

มารีย์วิทยา

ชนิดา ปลื้มมะลัง

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงยูโกะ ยามากุจิ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ปราบดา วัฒนาวรสกุล

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ช. พงศ์พัทร์ เตติรานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

ธาราวิชญ์ พระภักดี

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ญ.ณัฐยา แซ่หวัง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พรตุลา สิทธิศักดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

พณิตา ศรีวิจารย์

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ญ.ณภัทร ขัดธะสีมา

พุทธยาศรม

เด็กหญิงณัฐรัตน์ บัวบาล

วัดดอนทอง

ด.ญ. สิริวิมล คนตรง

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายกฤติน ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เด็กหญิงเอมปวียา สุคนเขตร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงบัณฑิตา เทียมครบุรี

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ญ. ณัฎฐวรรณ พลายชุม

อนุบาลนครราชสีมา

อารียา จัตุรัสตระกูล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณฐภร วณิชชากร

อนุบาลชุมพร

พรชนิตว์ ชินวิทยากุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายก้องภพ ชัยพิมลผลิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ธนพนธ์        ไม่เสื่อมสุข

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปริชญา ขันศรีมนต์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ก้องภพ ปกรโณดม

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายวิทวัส โตขาว

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.ศุทรา ช่วยประสาทวัฒนา

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. กนกนภา เลาหพิบูลรัตนา

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ญ. ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. ณศุภางค์        หงษ์วิเศษ

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.ณัฐภัทร มีเทพ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สรนันท์ อดิศรรณราช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        มาร์ติน ชั้นเสวิกุล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

ตัสนีม รอเกตุ

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        วทัญธร        วทัญญูสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

ณภัทร วุฒิวรจินดา

ศรีสว่างวงศ์

มธุรดา ระดมสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธัชวรรธน์ ยุทธนากรชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พงศ์วพัศน์        หล่อนิติ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ศุภธเนศร์ ศิริกิจจาขจร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ภูรินท์ เทศรัตนวงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

สิริกร ทองเหลือง

อนุบาลชุมพร

ปัณณพร สินประจักษ์ผล

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นเพิ่ม

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธีรธร ผาวิรุฬห์สิริ

วัดดอนทอง

ด.ช. ณัชพล แย้มพินิจ

เซนต์ยอแซฟนาแก

เด็กชายภัทรพล วงศ์เทวราช

สองภาษาลาดพร้าว

ด.ญ.อินสลี เยาวขันธ์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ธีธัช จริตควร

พัฒนาปัญญา

เด็กชายปาฏิหาริย์ ภูกองไชย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สิรวิชญ์ วีรขจรศักดิ์

วัดดอนทอง

ด.ญ. พัชราภา เสถียรวุฒิไกร

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ปัณณธร        ศฤงฆาร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ช.สุถกิณห์ เรือนสติ

วารีเชียงใหม่

อารียา จิตอารี

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ธนัชชา มั่นคง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ภัทราวดี        ลี่เจี่ยน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พีระณัฐ        ก้องกิจพิพัฒน์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณทวีนิยม

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช.สิทธิชัย ณ ลำพูน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐนนท์ กิติโรจน์วัฒนา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

กรกมล        แก้วจันทร์

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์

ซางตาครู้สศึกษา

วรพล ศรีวรเวียง

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงเกร็ดแก้ว บัวนุช

อนุบาลเชียงใหม่

ด.ช.โสธนะวิสุติ เสมอเชื้อ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปาณัท กิจสนาโยธิน

ศรีสว่างวงศ์

ลดามณี ศิปิพงศ์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายจิรทีปต์ นาวารักษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

สุวิจักขณ์ ณีศะนันท์

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์

เมืองวาปีปทุม

เด็กหญิงนวพร โนราช

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.ภูษณิศา ชัยชนากานต์

ศรีสว่างวงศ์

วรัญญา รวยรื่น

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ญ.นลิน ชิตาพนารักษ์

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.กิตติศักดิ์ น้ำเพชร

วัดดอนทอง

ด.ช. ธนธรณ์ ตุ่มศิริ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        วรัทยา        เพียรการ

วารีเชียงใหม่

ชนาภา ก้อใจ

ซางตาครู้สศึกษา

วัชรพงศ์ วงศ์นพรัตน์เลิศ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        ณัฐภาส        เจริญกุลพิภัทร์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ต้นแสง นันยะ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายก้องศักดิ์ ไกรทอง

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงอนุธิดา มีชู

ขจรเกียรตินานาชาติ

Aleksandra Pengsomboon

วัดดอนไก่เตี้ย

สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

อนุบาลชุมพร

ศิวกร เงินถาวร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พิสิษฐ์ สมใจ

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณฐนนท์ ทิพพระหา

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        พิราภรณ์        เหลืองรัตนมาศ

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงพรรณพร สุขเบญจศิริ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย        ปราณ มุตตารักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ฐานิตา        กุลเพิ่มทวีรัชต์

อนุบาลนครปฐม

ด.ญ.อริสรา สุริยาวงษ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ปัญญาสิริย์ ทองทิพย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฒภัฒร์ ทิพมาศ

พุทธยาศรม

เด็กหญิงสุพิชญา ประชุม

วัดดอนทอง

ด.ช. พศวีร์ เสกขุนทด

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        อลิสสา        สโตรเบล

สมิทธิพงษ์

เด็กหญิงปรียา สุขเบญจศิริ

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.ปิยะวัฒน์ จันทร์ศิริ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงพิชญา แซ่ลิ่ว

ศรีสว่างวงศ์

ญาณวุฒิ แก้วขาว

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงญาดา กง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ปุริมปรัชญ์ ตั้งเกียรติไพบูล

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายรณภูมิ ทับผึ้ง

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.มินนา วงศ์สินชัย

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ณฐวัฒน์        วิวรรธนพันธุ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายธนวิชญ์ เปรมปราชญ์ชยันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พิชชานันท์ จารุกิจขจร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ณภัทรา        แท่นนิล

เจริญสุขอุดมวิทยา

ด.ช.อรรถพล หุ่นสุวรรณ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        เปมฑัต        ตั้งจิตรักษาพร

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. กัญญาพัชร        แต่บุญญานุภาพ

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ศศพักษณ์        ตันติถิรวัฒน์

วัดดอนทอง

ด.ญ.ธัญพิชชา จักษุรัตน์

ศรีสว่างวงศ์

ภัทรลดา จันทร์อินทร์

จอย

เด็กชายอัมพร แดงดา

เจริญสุขอุดมวิทยา

เด็กชายพิษณุกร แสงสังข์

อนุบาลภูเก็ต

ด.ญ.อานีซ หะยีเจะมะ

จ้องฮั้ว

เด็กหญิงธันยชนก กุลวงษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณัฏฐกรณ์ จั่นผ่อง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายอาชวินทร์ จันทร์เจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.มีเซฟ นาวิกนิเวท

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสิปาง โกสีย์รัตน์

อนุบาลชลบุรี

ด.ช.        ทัตธน        กสิณเวทย์

อรพินพิทยา

เด็กชายคุณาสิน เลสัก

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        ปรินซ์        พันธ์สวัสดิ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.ศศธร ม่วงวิโรจน์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงขวัญชนก อุไรลักษมี

วัดดอนทอง

ด.ช. เพรียวพันธุ์ พัดทอง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

วราธร บ่อคำ

พุทธยาศรม

เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด

วัดดอนทอง

ด.ญ. ธัณชนก ปิยะจันทร์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.กัญนัชชา สุขเย็น

เซนต์หลุยส์

เด็กชาย พงศกร เตียงหงษากุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริ        จรรยาเจริญ

อัสสัมชัญระยอง

วชิรญาณ์ พิชญจรัลกุล

อนุบาลภูเก็ต

ด.ช.สถาพร จินาพงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธีธัช เลาหะสราญ

เจริญศิลป์

ศุภาพิชญ์ นันทวรรณ

ศรีสว่างวงศ์

ณัฏฐณิชา แดงยวน

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงสิริยากร มาสิก

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้ว

อนุบาลร้อยเอ็ด

ปริญญาภรณ์ ศรีส่อง

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ช. จิราเจตน์ ประเสริฐพงษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ภุฒิพงศ์ ปลอดทอง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ปาณิศา น้อยใจบุญ

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ญ.อมันสรา อุดมพันธุ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ณัฐรินันท์ จันทร์เทศ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรรษชล บุญรอด

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ชนัญชิดา        เหล่าเทิดพงษ์

อนุบาลชุมพร

สิปปวุฒิ กุมพิมล

อนุบาลร้อยเอ็ด

พิมพ์ธนา น้ำกระจาย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        กฤติกร        เบญจพัฒนมงคล

อัสสัมชัญระยอง

ธันยมัย ถิระนันท์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงธิรดา เข้ดี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ภูมิภัทร หนูทอง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ตะวัน เขียวบ้านยาง

ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ด.ช.พันธวัสส์ ทิพากรกานต์

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย ชานนท์ นันทะรักษ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงอรนลิน บุญฤทธิ์

วัดดอนทอง

ด.ช.กิตติธัช ธราพร

วัดดอนทอง

ด.ญ. กัญญาณัฐ บุพลับ

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.ปณิตา สังหาด

วงศ์วิทย์

เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยมงคล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        พิสิษฐ์        พงษ์พจนธรรม

ศรีสว่างวงศ์

นันท์นภัส ลั้งแท้กุล

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ. ญาดา        โสภานนท์

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ช. วชิราภรณ์ สุรภักดี

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.โชติกา แซ่เล้า

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.พงศ์วิชญ์ จินดารักษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฐิติกร สุ่มทรัพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ธนภัทร อัศวนภานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.สุขบุตร แก้วยก

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณัฐริกา พรรจาศิริ

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ช.กุลวัฒนา เขียวติ๊บ

วัดดอนทอง

ด.ญ. สุทธิกานต์ แซ่ตั้น

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        กรพัชร        เรืองเดชรังษี

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

อมร        พันธุรัตน์

วัดดอนทอง

ด.ญ.สุภาสินี กันทะชัย

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายอดิสร ใจเหล็ก

อนุบาลระยอง

เด็กชายพุฒิเมธ ลายคราม

สองภาษาลาดพร้าว

ด.ญ.อลินลดา ลิลลี่ แว็คยอคสกี้

เจริญศิลป์

รัฐฐ์ธิดา วาณิชวัฒนะโกศล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.กิตติธัช ธัญญะวัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.จิรันตน์ สาครสุขศรีฤกษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        อภิวิชย์        พรมพา

วัดดอนไก่เตี้ย

ณฐกฤต มากมิตร

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายสิปปภาส เจริญกุล

อัสสัมชัญศรีราชา

เด็กชาย        เศรษฐพงศ์        ใจแก้ว

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงณัฐชา หอมเดช

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        นิรัชพร        ชินสุวรรณพาณิช

มารีย์วิทยา

ชัชชลัยย์ คีรีกิจขจร

ศรีสว่างวงศ์

ณิชากร วิไลรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐภัทร อภิธรรมใบบุญ

วัดประยุรวงศาวาส

เด็กชายปรินทร์ นวลศิริ

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด.ช. สุวพิชญ์ คงทอง

อนุบาลชลบุรี

ด.ญ.        ปพิชญา        กลิ่นจำปา

วัดดอนทอง

ด.ช. เจตนิพัทธ์ มนต์วัฒนชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชาย        รชต        ลักษมีลาวัณย์

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ช.ภูพาน มีอาษา

มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ญาณวรุฒม์        สุวรรณแพร่

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกันตภณ กฤษณะการะเกตุ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

ปวริศร์ เปี่ยมปรีชา

อนุบาลกำแพงเพชร

ด.ญ. เรืองแสง พุทธราชา

อนุบาลชุมพร

พรปิยะ คุณพิสุทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐพัชร์ ดวงแก้ว

อนุบาลร้อยเอ็ด

กชกร ประจัญพล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

วรภัทร อภิวงศ์งาม

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

ทัศณี แหมถิ่น

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

กษิดิ์เดช สุทธิ์พัฒน์อนันต์

มาร์มาร่า วิชัยวิทยา(ประถม)

ด.ช.ปภิณวิช อาสนเพชร

นิบงชนูปถัมภ์

ด.ญ.วริศรา นลินเบญจพรรณ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงณัฐนรี กัณฑธนกิจ

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ด.ญ.กัลยกร ทองสุข

อนุบาลระยอง

เด็กชายโชติเวชญ์ วิศิษฎ์วรณัฐ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิง        ปวิตรา        พิมสมาน

วัดดอนทอง

ด.ช. กฤษดา หงษ์ทอง