Thai ASMO Maths Ranking Year 8

Gold

School Name

Student Name

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูมิพิรัชย พันพินิจ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลพัฒน์ พรพนาวัลย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กนธี เนติวงศานนท์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายสิรภพ กำแหงคุมพล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

Silver

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายธนัสร วรรณสม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายพิชชานันท์ ถาวรสุข

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกฤตธี นวลขาว

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเทียนกมล ทองคง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภัทรพล ใจเย็น

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงพินท์แพร มาตย์วังแสง

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายภูริณัฐ เตชะอำนวยพร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนทัต เอื้อไพโรจน์ถาวร

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายก้องกิดากร แก้วกำเหนิดพงษ์

นครสวรรค์

เด็กชายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงธนัชพร เชยบัวแก้ว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชัยธัช ผลิโกมล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวัตร พงษ์เสถียรศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนภนต์ เลาหะสราญ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายสรวิชญ์ สระมูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย

Bronze

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายนนทกร วังตระกูล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสหรัถ เดชสุข

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวิจิตรา สิงหวรางกูร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงอรกัญญา สมรมิตร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกฤต อุ้ยเอ้ง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงกิรณา ว่องนิติธรรม

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กชายไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวรวลัญช์ กิตติศิริประพันธ์

ราชวินิตบางแก้ว

บริญ สุตารมจ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชิณณวรรธน์ แท้สูงเนิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปิยะวัฒน์ เลิศงามมงคลกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.กฤติน ชินกาญจนโรจน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

ราชวินิตบางแก้ว

ปภาวรินท์ จันฮวด

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชิติพัทธ์ ชัยมงคล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายพศิน ธัญญกสิกล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงพลอยชม ตรีคุณประภา

KING MONGKUT’S INTERNATIONAL DEMONSTRATION SCHOOL

Master PARAN LADPLEE

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ณัฐชาติ สิทธิผล

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายคณิศร สว่างไสว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กชายธนวิชญ์ จันปุ่ม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ

ราชวินิตบางแก้ว

จิรายุ กี้ประสพสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวินกร ยั่งยืน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายก้องภพ อุดมรัตนพรกุล

สิรินธร

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด

พิมานวิทย์นราธิวาส

เด็กชายบัรซูน ดอเล๊าะ

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายวิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายศุภวิชญ์ แรงผลสัมฤทธิ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปิยะธิดา ทันตสุวรรณ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงอธิชญา พึ่งรุ่ง

Merit

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.รฐนนท์ มกรมณี

ราชวินิตบางแก้ว

พิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายอชิรวิศ มหิทธิกร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพัชรกันย์ อิสสระยางกูล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.นฤสรณ์ ปราบพล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณภัทร สิงห์ตาก้อง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา เพชรพิรุณ

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงวริศรา ตั้งสุนธรวิวัฒน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงมุสิก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงพิชญาภัค แซ่ซิน

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กชายกันตินันท์ มณีพราย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายจิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ

สิรินธร

เด็กชายมั่นมโน เหลี่ยมดี

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายอติวิชญ์ อรัมสัจจากุล

ศรีวิชัยวิทยา

เด็กชายเมธาสิทธิ์ แมลงทับ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงณิชชา วโรภาษ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงสุชาวลี ส้มเขียวหวาน

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.จิรสิน มากบุญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายฉัทปนัย ชาวคอนไชย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชลิต ผาสุกจิตธรรม

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธีธัช วงศ์วีรยุทธ์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายพีรดนย์ สุริยะฉัตร

บูรณะรำลึก

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช

HOME SCHOOL

เด็กหญิงณภัทรา สุภัคชูกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงพบพร ตั้งบุญสุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายณัฏฐ์ ชูเดช

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพชร ศุกระศร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชายศิวกร ศิริปูน

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงธีร์ธยาน์ น้อยพรหม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชญานิน จงอัศญากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายเมธิน โฆษิตชุติมา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงหฤทชนัน สัมพันธ์ชัยวสุ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภคพล ลัดดาวงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสริตา สงแก้ว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.วรวิช เทียรพิสุทธิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายติสรณ์ ณ พัทลุง

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีร์ธวัช โรจนกิจจารักษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภฤศ กุลอภิรักษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจรรยาพร เจือบุญ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงฐิติพร สมบูรณ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงธีรดา อุดมเจตจำนง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.บงกชมาศ ตันกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายพรหมศักดิ์ ทิพย์มาลย์มาศ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสืบสาน วิเศษรินทอง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายเตชสิทธิ์ ศรีนุติทรัพย์

สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

เด็กหญิงพีรชญา ลิ้มมหาคุณ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงศริญรักษ์ รตินันทกร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงศศิษา ปานพรหมมินทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายนันทิพัฒน์ เพน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ สมสวย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายศุภวิชญ์ สันนิธิลาวัณย์

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายเวโรจน์ บุญราช

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปรียากรณ์ เอกอัจฉริยกุล

อุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงลลิตภัทร มณีกุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอสมาภรณ์ น้อมเมืองปัก

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงเบญญาภา หูชัยภูมิ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ชารีฟ หมัดอาดัม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายปัณณวิชญ์ หูรัตนภิรมย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ สังขกุลมาลา

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงกัญชพร แจ้งโห้

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงณัชชา หอบรรลือกิจ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงพชรรัชต์ ติวากุลพิสิทธิ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงพิชานันท์ แสงแก้ว

ราชวินิตบางแก้ว

แพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายกิตติ์วนันต์ วงศ์ศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายชญานนท์ เลศงาม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปุญญพัฒน์ คำรณฤทธิ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายศุภวิชญ์ กาลิกา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายสุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กหญิงรัฐนันท์ วิบูลสวัสดิ์วัฒนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงสถลัชนันท์ พรหมแก้ว

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงไพลิน ตั้งสุนทรวิวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอินทรทัต ทรัพย์บุญมี

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงฉันชนก โกสินทรจิตต์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ธีรภัทร์ มะลิวัลย์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.สุคน ง้อสุรเชษฐ์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายติณห์ บุญมี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายรดิศ มั่นเจริญพร

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายวชิรวิทย์ ปันฉิม

สตรีสิริเกศ

เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายโชติวัฒน์ บรรจงปรุ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงธีริศรา ตันสกุล

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ณัฐชยา เมฆประยูร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ภัทรกร หม่องพรม

ฤทธิยะวรรณาลัย

วรวิทย์ เงินยวง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายกัญจน์นวิชย์ มั่นศักดิ์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายณัฐชา นาคะเมทินีนนท์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนกร บุญวัฒน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายนฤปนาถ อักษรดิษฐ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายปรินทร หลิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายภากร เลิศสุกิจจา

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายศุภวิชญ์ นิศาพฤกษาชาติ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอิศวร์ ผ่องแผ่ว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิงชนาภา มานะการ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณรฎา จะชาลี

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธัญวรัตม์ รุ่งอร่ามศิลป์

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงนันท์นภัส ญาณัปปสุต

ขอนแก่นวิทยายน

เด็กหญิงพรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ชื่นเชิงชม

ศึกษานารี

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทรวิวัฒน์์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายณชพล พลเยี่ยม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธนชาติ หวังเพิ่มบัณฑิต

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนวัฒน์ แสงนพคุณศรี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปกป้อง สท้านวงศ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายปฤณ ภูวรกิจ

สิรินธร

เด็กชายพศวัต อนุสรธนาวัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ วีระสกุล

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายวีรภัทร ปัญญามัง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงนภัสรพี ชัยวงศ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปัณชญา ชัยธนะกาญจน์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหวรารักษ์

ศรียานุสรณ์

เด็กหญิงสโรชา โฉมเฉลา