Thai ASMO Maths Ranking Year 7

Gold

School Name

Student Name

นารีนุกูล

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพัฒนแสง พินิพิชิตกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธราดล จิตซื่อ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.ปัณณ์ ตรีสัตยพันธ์ุ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

Silver

School Name

Student Name

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายวัชรวิชญ์ หนูสลุง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.เปรมปุณย์ เอกวานิช

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ ยกย่อง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ซิมธวัธชัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปัญญวัตร ชวนนอก

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

แสงทองวิทยา

เด็กชายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า

นานาชาติเด่นหล้า

เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร ต๊ะกำเนิด

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายอภิวิชญ์ ตรีวัฒนา

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกรชัย แก้วมังกร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงปริญญภัทร ธนะนิรันดร์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวรภิญญา กิตติศิริประพันธ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายณภัทรสรวง แสงสว่าง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพงศภัค จิตณรงค์

สามเสนวิทยาลัย

เด็กชายภูมิศาสตร์ มากเจริญผล

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กชายศุภวัฒน์ นิทัศน์ปกรณ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงจิดาภา นันทะสาร

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงธีริศรา เลาหุไรกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพรลภัส แซ่ซั่ว

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงไอริน อินทรทัต

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายดนยกร จันทร์พิทักษ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายตรรกพล ตันธวัช

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธนบดี ธาราเงิน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสรชัช ภูมิดาธนาพร

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงอรวรา สาริพัฒน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอิสรีย์ สังขพันธ์

Bronze

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงจีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงวีรินทร์ วุฒิเจริญกิจ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกิตติภพ เขียนสา

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายกิรัชภาส ถาวร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวรชน พรหมชัยศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายปรีชากร ยาสมร

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายเขษมศักดิ์ ประทีปเสถียรกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงปวริศา เตชะบุญเกียรติ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภวิภา อ่องพัฒนกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.สุพิชญา ปรีชา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายณัฐชนน เสาวลักษณ์สกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายหรรษกร วิจิตรบรรจงดี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณฐกร จารง

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กชายณรัญญู มาลี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพลภัทร บุญนิมิตร์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญนำ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายชุติเทพ อ๋อง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ชยกูล ฉันทวรางค์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชนกันต์ สุขสมบูรณ์วงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายปรีชานันท์ ลีพัฒนาวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายภูเบศ รุจิโรจน์อำไพ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงณภัทร โล่สถิตย์มณฑล

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงภิญญ์พลอย มาตย์วังแสง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ณพิชญ์กุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายบัณณทัต มาสันติสุข

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพศวีร์ แก้วทัศน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพาสกุลวงศ์ สุภาพร

หอวัง

เด็กชายภาคิน ภควัตศิตานนท์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสรศักดิ์ คชเกตุ

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อึ้งอารี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงมติมนต์ พรหมปลอด

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพาทิส ตันติสุขารมย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภูริชญา พรหมอินทร์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

Merit

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.อัญชัญ องค์ศรีตระกูล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกรดนัย อริยเดชวณิช

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายญาณวีร์ บุญเรือง

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

นครสวรรค์

เด็กชายตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปฏิภาณ แก้วพิทักษ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปภังกร ธีรปิติกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงมัธยา หุ่นศรีสกุล

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงสุพิชชา ฉันทวรางค์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงอภิชญา อนุมานไพศาล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.คงสมิทธ์ ดำหนู

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกฤศ มงคลนิมิตร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพิรชัช อังคณาวรกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายพุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาคภูมิ สรณาคมน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภาวัต คันธฬิกา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายวชิรวิชญ์ พิทักษานนท์กุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุวิจักขณ์ เกตุแก้ว

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กหญิงกชพร ธรรมรงค์กุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ปานมงคล

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงนีรดา ยาวิไชย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงพัชรชา อากาศวิภาต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงร่มพิชา งามสวย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.มีขวัญ กุลรัตนโชติ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายธัญธรณ์ จิรชัยศรี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายพีรภัทร สุทธิศิลป์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาคเลื่อน

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงโยษิตา ตันจริยานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

จิรัฏฐ์ บุนนาค

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชนทิวา ชนม์ชนกบุญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐพงษ์ วีสม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธนกฤต สุพิทักษ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปัณณทัต รัตนะมงคลกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงกชพร นิภารักษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงนิตา จงไกรจักร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กิตติคม สันติวรากร

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

จิณณะ สามไชย

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ช.พิชญุตม์ เห็นประเสริฐ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ปพิชญา วายุพา

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.โศภิษฐา สมใจนึก

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา

ชลราษฎรอำรุง

เด็กชายธันวา รุจาคม

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายปฐวี เตรัตน์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายประภวิษณุ์ ธัญญธาดา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพัทธนันท์ ยีหมัดอาหลี

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายภัทท์ชนน โจวตระกูล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายวชิระพงศ์ พงศ์วิสสุตรา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายศิรสิทธิ์ หวังผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายอชิรภัทร ลิ่มพันธ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณัฐวรา แย้มประเสริฐ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

เด็กหญิงปริญยากร งามสำโรง

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงอรจรีย์ ธีระภูธร

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายธีรภัทร วงศ์วิวัฒน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายปูรณ์ ประภาโส

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ธร ทิพย์บุญทรัพย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์ การสูงเนิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจิรัฐวริทธิ์ อินทรธนู

สุรวิทยาคาร

เด็กชายชลสิทธิ์ อภิลาศมงคล

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายชานน แก้วกันยา

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองชัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายภควัต โรจน์โมสิก

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายรณกร ระวังงาน

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายสหชาติ โมราราช

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสุนิรุตติ์ ภาวงศ์กาฬสินธุ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงชนิดาภา ยอดยิ่ง

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ญ. ณฐพร สัจจมงคล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายพชร สุทธาโรจน์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพิสิษฐ์ โชติญาโณ

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายภูมิภัทร อภัย

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร

แสงทองวิทยา

เด็กชายอติโรจน์ ตั้งกิจวรกุล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกัญญนันทน์ นามณี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูฤทธิ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณัฐกฤตา วิจิตรปิยะกุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณัฐรินทร์ จอมงูเหลือม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงปพิชญา มหมาศ

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หวังวโรดม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงลภัสรดา ศรีวิสุทธยานนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ จันทพันธ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงอุไรอร ปิ่นศิริ

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

Miss Natchaya Wisawakornwisit

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ปุณยภา คันธานนท์

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

เด็กชายกันตภณ เอกวัฒนกุล

อุดรพิทยานุกูล

เด็กชายกำพลพัฒณ์ แดงนา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชายกิตติธนนท์ ดีอินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายณภัทร จารุรัชตพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัชพล พานิช

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฏฐพัฒน์ มนัสวานิช

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายธาวิน เจริญสุข

สิรินธร

เด็กชายพิชญะ ทองสุก

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายศุภวิฎ เสริญสุขสัมฤทธิ์

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายสิทธิพล คลองคต

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงชาคริยา วุฒิยาสาร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงณชนก เซียวศิริกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แย้มคร้าม

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงนันท์นภัส ชูราศรี

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ช. กิตติกร สังขภิญโญ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ช.ปุญยวีร์ กิติศักดิ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

อนัญญา แก้วนุกูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายกฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายณฤชล ชินวัฒนกูล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญสิน

ศรียาภัย

เด็กชายทศา เพชรมณี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธรรศ เจริญวงศ์ระยับ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายนนท์ตะวัน จันทรัตน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

ศรียาภัย

เด็กหญิงกณัชชา ลาภนิรันดร์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐชา ทองแป้น

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงนิชาภา จัมปากะนันท์

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงพิชญาภา บำรุงสวน

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ สุบงกช

ปราจิณราษฎรอำรุง

ด.ญ. ธัญวรัตน์ ปุยฝ้าย

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ณัฏฐณิชา จินดา

ภูเก็ตวิทยาลัย

ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พินทุเทพ โตวนิชย์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายกิตติธัช ช่วยหนู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายทิวัตถ์ แย้มแสง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายพทันยา ปราณีตพบกรัง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชายพีรณัฐ อุตมเพทาย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (มัธยม)

เด็กชายลภัส มั่นเจริญพร

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายสิรภพ วีรกุล

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เด็กชายอภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกียรติ

สามเสนวิทยาลัย

เด็กหญิงกวินกาญจน์ เธียรธโนปจัย