Thai ASMO Maths Ranking Year 6

Perfect Score

School Name

Student Name

ฤทธิยะวรรณาลัย

เด็กชายกรภัคมน ไทยทวีทรัพย์

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์

วัดดอนทอง

เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง

Gold

School Name

Student Name

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง

บูรณะรำลึก

เด็กชายวายุ กล่อมพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

ST. MARK'S INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร วราเวทย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอมลณัฐ โกฎิชนม์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

ดอนไชยวิทยา

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

Silver

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

สิริยากร มัคคภิญโญ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันตินันท์ พุกบุญมี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ฌิณสภัคต์ ทองมี

สุวรรณวงศ์

เด็กชายเตชินตรัย กาญจนารัตน์

โชคชัย

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ เดชบำรุง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงสุดแสนรัก เผ่าภคะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวุฒิภัทร หวังวัชรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร อรุณโรจน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายอดุลย์วิชญ์ ขจิตตานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปาณิสรา ทุริยานนท์

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี

อนุบาลสกลนคร

เด็กชายพงษภัทร รุจิโรจน์อำไพ

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชู

ชลประทานวิทยา

เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายพฤศ ลิ่มโอภาสมณี

แสงทองวิทยา

เด็กชายกศิเดช วิสัยชนม์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคุณภาช โรจนาประดับ

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายญาณวรุตม์ ซอง

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายภูดิส กำแหงคุมพล

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงศิริกานดา บัวบัลลังก์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์

พระกุมารมหาสารคาม

ด.ญ.ศรุดา ศรีสารคาม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปุณยวีร์ อริยกิตติวงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรัชชาพงษ์ กองสุข

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายพีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์

อนุบาลสตูล

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรัท เมฆาสุวรรณดำรง

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กหญิงรัตน์ธาริณี จันทเบญจม์ภัทร

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายชวกร พฤกษ์สิริสมบัติ

โชคชัยรังสิต

เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายวิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปภาวิชญ์ กลิ่นสุวรรณ

INTERKIDS BILINGUAL SCHOOL (NIMITMAI)

เด็กชายปัณณทัต โอภาสมงคลชัย

อนุบาลระยอง

เด็กชายพันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร

สุวรรณวงศ์

เด็กชายศุภกฤษฎิ์ พิทักษ์วงศ์

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน

แสงทองวิทยา

เด็กชายณัฐกร เหมสนิท

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายพิชชานันท์ เฮ่อ

แสงทองวิทยา

เด็กชายภาม ชูทอง

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายสฐิภพ วงศ์วัชรานนท์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายสิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์

อนุบาลภูเก็ต

เด็กชายกฤตเมธ สมศักดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอัครวัฒน์ พินยะพงค์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงกชมน พิทยารัตน์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงนันท์นภัส นวลวัฒนา

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

เด็กหญิงสุพิชชา บุญสอน

วัดดอนทอง

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยราช

ธิดาแม่พระ

จิรัฏฐ์ ด่านชนะ

แสงทองวิทยา

เด็กชายก้องภพ วชิรแพทย์

ฤทธิยะวรรณาลัย

เด็กชายชาญชัย อุ้ยนอก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธฤษณัช วรรณะพาหุณ

วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายคณพศ สุขคุ้ม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงปนัดดา ถุงพลอย

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงภคพร ดอกจันทร์

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กชายชยณัฐ ศรีสากล

รัตนศึกษา

เด็กชายธนนนท์ คินธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธิปก รองพินิจ

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายพรนภัทร วิชัยดิษฐ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพิชญุตม์ เอื้อสกุลเกียรติ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพีรวิชญ์ ทรงไพรเดช

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปุณยนุช สุระชัย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสาริศา ครองศักดิ์ศิริ

สารสาสน์เอกตรา

ธนพร ชวนะสุนทรพจน์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงธัญจิรา อภิลักษณ์พาณิชย์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงสิริภัทร ศุขมณี

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงอาร์ซีญ่า บูละ

แสงทองวิทยา

เด็กชายชญาณ์ชนญ์ เจียมเวชวิทยาภร

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายชินภัทร ชิงชัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนดล ธนพานิชกุล

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอรุษ วราสภานนท์

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติ ผาติสุวัณณ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยดา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายวรรธดนย์ ชาลาเริงพันธ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายอดิศร หวาเกตุ

บูรณะศึกษา

เด็กหญิงปุณณภา ผาสุกจิตธรรม

สารสาสน์เอกตรา

จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายญาณาพันธุ์ บุษบารติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต ดำดวน

รัตนศึกษา

เด็กชายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอัศม์เดช นพคุณ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์

เลิศหล้า

เด็กหญิงณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงปุณณภา ลิ้มธนาคม

Merit

School Name

Student Name

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

ณภัทร มิตรภานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิราวัฒน์ หงส์นิมิตชัย

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายณัฐธนดล ยศเลิศ

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงอินทิพร สู่คง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

พิชญะ บุญมี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ สุภัทโร

สกุลศึกษา

เด็กชายพิชเยศ ผลพอตน

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายวรัญญู ประสบมิตร

จอย

เด็กชายศุภณัฐ ชีวศุภกร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายอนรรฆ ติยวรนันท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจุฑาดา ดำรงค์ชีพ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงธัญธร ลีพงษ์

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงพิมพ์นารา สุตังคานุ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายติณณ์ สร้อยสุนทร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กหญิงพรสิรินทร์ อุดมสมุทรหิรัญ

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงอรอินทุ์ คงเพชร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเฌอลินย์ เกศปรีชาสวัสดิ

บูรณะศึกษา

เด็กชายกิตตินันท์ อรรถศิริ

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายภคพล ภูสมศรี

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายภาคภูมิ เกียรติวนิชวิไล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายวงศพัทธ์ เลิศวิชากุล

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายสิปปกร รัตนธน

ปลูกปัญญา

ภูวิช อุฑารกุล

อนุบาลอุตรดิตถ์

เด็กชายกรัณ คล้ำชื่น

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กชายวีรสุ แก้วสัจจา

ปลูกปัญญา

ณฐวัฒน์ วิรุฬบัณฑิตกุล

พัฒนาเด็ก

เด็กชายณฐพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย

จอย

เด็กชายณภัทร สุนทรกรณีย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธรณ์ธันย์ กันตอนันตพร

บูรณะรำลึก

เด็กชายนนทพัทธ์ โอทอง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายนรภัทร คุณาเรืองเดช

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนันทพัทธ์ กองแดง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราชญา ตันฐิตารักษ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายปราชญ์ อำพนธ์

บูรณะรำลึก

เด็กชายปัณณวิชญ์ ลีละวัฒน์วัฒนา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปุญญพัฒน์ โรจนวงศ์จรัส

บูรณะรำลึก

เด็กชายพศวีร์ ชูแก้ว

วัดดอนทอง

เด็กชายรชต ศรีโกตะเพชร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรวีเกตุการณ์ เกตุการณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรุ่งรดิศ ปิ่นเพชร

แสงทองวิทยา

เด็กชายโอบบุญ คูถิรตระการ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตพินิจยล

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงศิรดา และหวัง

มานิตานุเคราะห์

เด็กหญิงศุภพิชญ์ คำอุปละ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอนันตญา ศรีผ่องงาม

ศรีธรรมราชศึกษา

วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายธนภูมิ พัฒโน ภูมิภมร

บ้านป่าถล่ม

เด็กชายนพณัฐ คงขำ

โชคชัย

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไทยพยัคฆ์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายปณชัย ศรีต่ายขำ

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เด็กชายปริญญ์ กันทวัง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัณณวิชญ์ ศิริปี

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายยศภัทร ประพฤติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศิวัฒน์ ศักดิ์ศรีไพศาล

กิตติวิทย์บ้านพรุ

เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ ศรีสังค์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงธัญยธรณ์ หลงขาว

เอกปัญญา

เด็กหญิงภัฎฐริภา อุดมรัตน์

อนุบาลกิติยา

เด็กชายกฤตเมธ วรสาร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายจิรัฎฐ์ ฟูดุลยวัจนานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนัช ศรีโคตา

เกษมทรัพย์

เด็กชายรณกฤต โสภณรัตนโภคิน

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายร่มธรรม ทวีลาภ

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ นวลสนอง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศศิภา ปักกะมานัง

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

เด็กหญิงอติวรรณ กลางมณี

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

มาณิสา เรียนแจ้ง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงธีมานันท์ แก่นศักดิ์ศิริ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิงหพันธุ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงเอริตา พฤกษา

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.จิรธนา พิสารวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณฐรัชต์ ผ่องญาติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธัญเทพ น้ำผึ้ง

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายปวเรศ มณีสว่าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ กีรติอนันต์พร

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายพัทธนันท์ เชยกลิ่นเทศ

บูรณะรำลึก

เด็กชายพีรวิชญ์ ชูแก้ว

ร่มไม้

เด็กชายภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ

ดรุณากาญจนบุรี

เด็กชายรณกร อุตสาหะ

พรศิริกุล

เด็กชายสรวิชญ์ เปรมปรัชชา

พรศิริกุล

เด็กหญิงคุณา เวศกิจกุล

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงชญาณิศฐ์ พรพัฒนาพงศ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงชลพร ปิยะธรรมกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฐิติชญาณ์ แก้วใส

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงนภิสา ฉลองวงษ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงรุจีพัชร์ ปรากฏชื่อ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์

รัตนศึกษา

เด็กชายธนนันท์ คินธร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัครชาติ จุฬามณี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายเจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงทวี

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงฐิตารีย์ พินิจการวัฒน์กุล

วัดดอนทอง

เด็กหญิงฐิติพร โท้เป๋า

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฐนันท์ อัคการณ์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงนีรา นทีบูร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงบุญญาวาส ฤทธิรอด

ธิดาแม่พระ

ธัญญรัตน์ สุรวุฒิสกุล

สารสาสน์เอกตรา

วรันธร อ่วมเจริญ

กวางตง

สิปาง ลือชูวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกีรติธรณ์ โฮซิน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายลิปปกร ชนะสงคราม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรรณวิชญ์ สุขัคคานนท์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายศุภวัตร ศิริจันทร์พร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงกมลลดา แก้วพวง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงณฤดี พรหมสุวรรณ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI

เด็กหญิงศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงสุชญา เมืองคำ

ดรุณาราชบุรี

เด็กหญิงอนันตญา ตั้งบัณฑิต

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กชายชนกันต์ จิตพีระวัฒน์

อนุบาลดำรงราชานุสรณ์

เด็กชายนพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนวรัตน์ อยู่วนิชชานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัฒน์ภากร สังกัดกลาง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายวศิน เหลืองสุวาลัย

อนุบาลระยอง

เด็กชายสิรภพ แสงเถื่อน

ธรรมภิรักษ์

เด็กหญิง ณิชา รักจรรยา

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เด็กหญิงประภัสสร วิจิตรวรวงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ถาวร

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กิจนำ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงวริษฐา ธรรมวิจิตรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพิชญา จรัลวรวงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส นพวรรณพร

อนุบาลแพร่

เด็กชายจิณณพัต กัลยา

อนุบาลชุมพร

เด็กชายจุติภัทร เรืองตระกูล

อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)

เด็กชายชนาธิป ตันนิกร

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายชยพล แซ่จึง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนิสร วิจิตร

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายบรรณพล จิตรปราณี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายวิทวัส หอมหวล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงธัญญรัศม์ อภิบาลไกรศร

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

เด็กหญิงบุณฑริกา ปรโลกานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกลทีป์ สุขวงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกัณภพ ลิ้มตระกูล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกิตพัฒน์ ดิลกวงศ์วัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชนมภูมิ หล้าแหล่ง

บูรณะรำลึก

เด็กชายชาบดี แก้วน้อย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพิสิษฐ์ วรรณมโนมัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรินทร วิวัฒน์วารินทร์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายสิรวิชญ์ นาใจคง

อรรถมิตร

เด็กชายโมไนย สีตวาริน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงปารณ จำรัสธนสาร

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงเอื้อชัชญา ชาญนำสิน

ธิดาแม่พระ

บัณฑิตา ศุภศิลป์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตยชญ์ ไทยสุริยันต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกาย อริญชย์ กนกากร

พรศิริกุล

เด็กชายชวกร สุนทรทรัพย์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายชินธีร์ สายสิทธิ์

เซนต์หลุยส์

เด็กชายธนดล รัตโนภาส

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายปุระชัย อินทะนา

บูรณะรำลึก

เด็กชายรัชชานนท์ สงวนเกียรติ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายวีระสิทธิ จันทร์แสงศรี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิรวิชญ์ นนทนาคร

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายเขมทัศน์ เทพนะ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงกนกมุก ภูตีนผา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงขวัญลดา จึงวิมุติพันธ์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงชนัญธิดา อาหลี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงชนิสรา สุรพงศ์ประภา

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กหญิงพลอยอันดา สุวรรณโณ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ธัญจิรา ยิ้มสวัสดิ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ศรัณย์ ศรีจันทร์

ปลูกปัญญา

อรณิชชา ภูธนะศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชนาธิป ช่ออบเชย

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายชนาธิป ปั้นเหน่ง

บูรณะรำลึก

เด็กชายณัฐกิตติ์ สันติประเสริฐ

ทรงวิทย์ศึกษา

เด็กชายนิพิฐพนธ์ โสอินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ

เทศบาลปากพนัง 1

เด็กชายวรากร เหมจินดา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศุทธิกร เลิศฤทธิ์จรัสกิจ

บูรณะรำลึก

เด็กชายอติชาติ รัตน์ป่าโมกข์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายไท ไชยรักษ์

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงณัฐนันท์ พานิช

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงพัชริดา คณานิตย์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงสุปะวีน์ ขันธเสน

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงเอมยุพา จันทร์บำรุง

บูรณะรำลึก

เด็กชายจอมไท โตทับเที่ยง

โชคชัยกระบี่

เด็กชายณัฏฐนนท์ ดีอ้อม

เจริญวิทยา

เด็กชายดนัยเทพ รัตนศรี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายบุรเศรษฐ์ ธนาบูรณศักดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภาดา อุ่นพรมมี

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายวัชร์ศิรัส หอมปลื้ม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงกชพร เพิ่มกำลังพล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงฆรวัณณ์ สุทร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เผื่อนพงษ์

อนุบาลเชียงราย

เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน ปานมาก

วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงฝณแก้ว แก้วหล่อ

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กหญิงพิชญาภา จันทรมาก