Thai ASMO Maths Ranking Year 5

Perfect Score

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายเตชภณ พอสม

Gold

School Name

Student Name

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายอัศณี กางสี

วัดดอนไก่เตี้ย

แทนฤทัย ยะโสธร

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายธนวรรธน์ วรินทร์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

Silver

School Name

Student Name

วัดดอนทอง

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

บางนราวิทยา

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

วัดดอนไก่เตี้ย

ก้องพวิษย์ เซ่งล่าย

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

อนุบาลชุมพร

เด็กชายณภัทร กังวานสุระ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์ บุตนุ

เพลินพัฒนา

เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สุวรรณวงศ์

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรัส วรรณสารเมธา

วัดดอนทอง

เด็กชายนนทกร สุขล้น

บูรณะรำลึก

เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง

เทศบาลสวนสนุก

ปุญญิศา พึงประภา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายอัครวินท์ สินประสูตร์

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงขวัญชล สุวรรณขำ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

ธิดาแม่พระ

ยศกร นวเลิศปัญญา

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปาลิดา ก่องดวง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกษม​ ใช้คล่องกิจ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

สายเพชรศึกษา

ฐิติภา ลิขิตตาพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

อธิษฐาน แก้วอินทร์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

วัดดอนทอง

เด็กชายปาณัช โชติวิทยารัตน์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

Bronze

School Name

Student Name

เทศบาลท่าอิฐ

เด็กชายจักรินทร์ บุญยืน

พญาไท

เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กชายวรพล ช่วยบำรุง

INTERNATIONAL PIONEERS SCHOOL

เด็กชายณัฎฐวิชญ์ กอเกิดพาณิชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชร ธาคากิ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนัชพร แน่นหนา

อนุบาลสกลนคร

ณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายชนธัญ แหวะสอน

แสงทองวิทยา

เด็กชายณฐกร แก้วเจริญ

แสงทองวิทยา

เด็กชายธัชชัย ขวัญแก้ว

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายธฤต เรืองสังข์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

โชคชัย

เด็กชายรวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต

วัดดอนไก่เตี้ย

คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ธีรเดช พินิจผดุงธรรม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายภีม สว่างวัน

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายภูวนัย กองหิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงพิมพ์รภัส เหลืองวิโรจน์

อนุบาลยุววิทยา

เด็กชายกิตติทัต แกล้วกล้า

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวริศ ปรีงาม

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายวรเชฏฐ์ เหมือนดาว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวิฑัญญู อร่ามแสงจันทร์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ

วัดดอนไก่เตี้ย

กิตติพงศ์ มาลาลักษมี

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ชนม์พิทักษ์ ฉลวยศรี

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศุภทิน โอฬา

อนุบาลเวียงป่าเป้า

เด็กชายจิณณะธรรม คำศรีสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณัฐธรรม์ รัศมีสกุลไกร

อนุบาลชุมพร

เด็กชายณัฐภัทร งั่นบุญศรี

แสงโสม

เด็กชายพาที แพเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอรรจกร หวลเจริญทนต์

Merit

School Name

Student Name

อนุบาลพังงา

อคิราภ์ หนูเกตุ

สกุลศึกษา

เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายทยากร ภัทรกรนันท์

มานิตานุเคราะห์

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำอุปละ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงโสพิชา งามสวย

วัดดอนไก่เตี้ย

ปวริศา ขันติกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต อังคะปัญญาเดช

รักษ์วิทยา

เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดา

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายมิ่งมงคล เหลี่ยมดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์

อนุบาลชุมพร

เด็กชายกรวิชญ์ คุโรปกรณ์พงษ์

แย้มวิทยการ

เด็กหญิงกิตญาดา ศรีสิทธิพร

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

ขวัญจิรา พันทะชุม

วัดดอนไก่เตี้ย

อิงครัต เพชรประดิษฐ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายคณิศร ศรวิชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายณยศ นุชฉัยยา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายทาคูมิ วาทานาเบ้

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

ดรุโณทัย

เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยน

รัตนศึกษา

เด็กชายสตางค์ สิงห์ทวีศักดิ์

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงค์

ธรรมภิรักษ์

เด็กชาย ธนัท ก้องเกียรติกมล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรณ์ กองแก้ว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกวินภพ ดิษสุนรัตน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐพัชร์ มหิทธิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร ยอดโคกสูง

แสงทองวิทยา

เด็กชายธรรศธรณ์ ภูมิมาศ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร

เพ็ญบุรี

เด็กหญิงอรรัมภา หลิง

สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม

เด็กชายกฤตภาส แสงคง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายไคโตะ วาทานาเบ้

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสุวัชรา มิตรประยูร

สารสาสน์เอกตรา

ศุภณัฐ ตั้งวัฒนา

แสงทองวิทยา

เด็กชายนพริศฐ์ สิริจริยาพร

ฮั่วเคี้ยว

เด็กหญิงณัฐชนันท์พร พรหนองแสน

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงพรศศวรรณ์ ธรรมประภาส

วัดดอนไก่เตี้ย

สุเมธ อิศราธิกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณภัทร จูฑะพุทธิ

อุดมวิทยา

เด็กชายนพรุจ ตั้งวงค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายปภังกร ตั้งธนาทร

เซนต์หลุยส์

เด็กชายวงศ์พัทธ์ วงศ์ศิริรังษี

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายอรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์

จอย

เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ พลไชย

วัดดอนไก่เตี้ย

จิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

มนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกัณตภณ สกุลภิญโญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคณพศ เอกตระกูลเกษม

สวนสนขอนแก่น

เด็กหญิงบุวรลักษณ์ เตชะศิริโชคมงคล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอิสรีย์ กาญจนรัตน์มณี

อนุบาลพังงา

ธีร์ธวัช ทิพย์รส

วัดดอนไก่เตี้ย

ลักษิกา ดิดสุ่ม

วัดดอนไก่เตี้ย

สรกฤช ดวงสิน

วัดดอนทอง

เด็กชายกฤติน อธิปัตตานนท์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

โชคชัย

เด็กชายณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายทัสธนนท์ สุวิชญ์ธนาฐิติ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชิดปราง

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

วนิดา ขลิบสี

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤตภาส กูลสุวรรณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร​ เกียรติชัยพิพัฒน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายปวินลภย์ พรศิรินพคุณ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพิเศษ ถึงแสง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายแทนคุณ เล็บขาว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายโมคคัลลานะ คุ้มเจริญ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

รัตนศึกษา

เด็กหญิงชนจันทร์ โสภี

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนรวร​ จงวุฒิชัย

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพงศ์นริศฐ์ งามเชิดตระกูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

บุญเจริญวิทยา

เด็กชายสุวภัทร สุดโต

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงลินิน อุทาแสง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายจักรพงศ์ พันธ์น้อย

โชคชัย

เด็กชายจีรพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายนันทกานต์ ศรีพานิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงษภัทร วาณิชย์ไพศาล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายอมรินทร ธีระสุต

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทองคำ

มารีย์อนุสรณ์

เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์

บางขุนเทียนศึกษา

กฤตภาส โลหิตหาญ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายชินภัทร สมสวย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายปราณภัทร แสนแก้ว

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายรวิภาส มามูล

อนุบาลยะลา

เด็กชายวิชวินทร์ ไชยนาพงษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอนุยุต จันทร์พิทักษ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงณิชาภา จุนถิระพงศ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงนรมน นุชพงษ์

ธิดาแม่พระ

ธาร วงศ์ปิยะบวร

มานะศึกษา

เด็กชายณัฐกฤตย์ เกษตรเจริญ

แสงทองวิทยา

เด็กชายพศิน ทองขุนดำ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายศุภกร ประไพพิศ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงชญาภา นันทนาพรชัย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภาณุเจต

สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล

Ekaterina Kazakova

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ปองคุณ นวชินกุล

สารสาสน์พิทยา

เด็กชายณภัทร ลิ้มจำเริญ

พระแม่มารี

เด็กชายปิยรุจ วรนาวิน

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพงศ์ศิริ ศุกรเสพย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชสภา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายศิวัช จารุรัชตพันธ์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงธมนต์ชิตา หอมจะบก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนันท์นลิน ด้วนมี

วัดดอนทอง

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีคล้าย

วัดดอนไก่เตี้ย

กิตติกร ดำรงศักดิ์

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. กมลพร อักษรนิตย์

วัดดอนไก่เตี้ย

ภิญญดา แย้มปลื้ม

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายกฤตพจน์ กิตติภูมิวงศ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายกันตินันท์ คเณศวรานันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัส

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายภาวิศ พินทุสรชัย

พรศิริกุล

เด็กชายเปรม ไกรสุรสีห์

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

เด็กหญิงธนพรรณ จิตรลักษณ์

HOME SCHOOL

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล

วัดดอนไก่เตี้ย

กันตพัฒน์ บุญยง

วัดดอนไก่เตี้ย

จิรสิตา อรุณโรจน์

ไทยคริสเตียน

ด.ช. จิรวศิน วีระกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ศุภกฤต ฐานิสสร

สารสาสน์เอกตรา

อชิตะ จันทรประภา

สารสาสน์เอกตรา

อี้ ฉ้วน ลี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิรภัทร เศวตบรรเจิด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต ป้อมเมฆี

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายนรภัทร หมื่นภักดี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายปัญณ์ อุดมเดช

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร

อนุบาลระยอง

เด็กชายปิยะภัทร อัฒจักร์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายพสิษฐ์ สีถาการ

วัดดอนทอง

เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายพิศิษฏ์ เต็มธนานันท์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดหนองบัว

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปุณณภา สังข์ดิษฐ์

อนุบาลกระบี่

เด็กหญิงพรกรัณย์ อริยวงศ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง