Thai ASMO Maths Ranking Year 4

Gold

School Name

Student Name

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

ปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายกรภัทร วงศ์จงใจหาญ

วัดดอนไก่เตี้ย

นวพร โรจนโพธิ์

สุวรรณวงศ์

เด็กชายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์

สุวรรณวงศ์

เด็กชายกิติพัฒน์ เรืองมณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา

วัดดอนไก่เตี้ย

รัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธัชชัย อภินัยนาถ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงวัชรียา อำพันธ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงนัทธมน บุญชำนาญ

Silver

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

ระรินตา เอี่ยมเอก

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

วัดดอนไก่เตี้ย

นภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฎ์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายธนนท์ ธัญญกสิกล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภัคภูมิ อุดมพันธ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายภัทรดนัย ปัญญาคม

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติคุน อภิชนกิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤติเดช อู่กาญจนกิตติ

สุวรรณวงศ์

Master Sirivitch Siriarksorn

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี

แสงทองวิทยา

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภาณิศา จิวชัยศักดิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เด็กชายกันตวัฒน์ ตลอดภพ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชาญเมธี กิจบำรุงลาภ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช

เกษมทรัพย์

เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร

Bronze

School Name

Student Name

สุวรรณวงศ์

เด็กชายธนกฤต รังสฤษฎ์พิพัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา

วัดดอนไก่เตี้ย

ธีรสิทธิ์ บุญรอด

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนพรุจ บุบผาสุวรรณ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายณัชพล ตั้งศรีสกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์

เทศบาลบ้านม่วง

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร

เอกปัญญา

เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงคณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายนิติ ทิพย์สุราษฎร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปณิธาน แฝงกระโทก

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายอภิชา จันทรสิทธิ์

วัดดอนทอง

เด็กชายเจตนิพิฐ อวยชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

วัดดอนไก่เตี้ย

วรณัชชา ดลลชานนท์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์

เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น (เทศบาลนครเชียงราย)

เด็กชายธวรรธ ใจคำวัง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรวิชญ์ สิปิยารักษ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัชพล มาธงชัย

แสงทองวิทยา

เด็กชายปัญญ์ ชีวธนากรณ์กุล

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงณัฐรดา วงศ์แก้ว

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนาภา เกตานนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

พระกุมารมหาสารคาม

ด.ช.ปยุต ศรีสารคาม

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤติน จันทรัตน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายคุณพระรักษา รุจิรไพบูลย์

พุทธยาศรม

เด็กชายธีธัช ตั้นติพงศ์อาภา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายปวริศร์ ตันตระรัตนะ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายหฤษฎ จันทรสา

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงทักษอร วงษ์กวน

วัดดอนไก่เตี้ย

ปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

สิปปกร มีเจริญ

สารสาสน์​วิเทศ​บูรพา​

เด็กชายฉันท์​ชนก ทรงศิลป์​

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชวกร ชาตะวะสุ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

Merit

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชัยวุฒิ ศรีสมบูรณ์กมล

บูรณะรำลึก

เด็กชายวิสุทธิวัฒน์ วงษ์ชนะ

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว

วัดดอนไก่เตี้ย

กฤตเมธ รื่นเริง

วัดดอนไก่เตี้ย

จิรณา ปิ่นคง

วัดดอนไก่เตี้ย

ธีร์ทวัช เเก้วน้อย

แสงโสม

เด็กชายจิรภัทร จังคศิริ

ชลประทานวิทยา

เด็กชายณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายนรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กชายวงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวชิรวัชร์ จำฟู

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง วริศนันท์ รัตนยานนท์

สายมิตรศึกษา

เด็กหญิงณดาพัณ รอดแช่ม

อนุบาลปราจีนบุรี

เด็กหญิงปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ์

สกุลศึกษา

เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวิช หาญวานิช

เตรียมนานาชาติภู่ขจร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอริยวิชญ์ ตรัยไชยาพร

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ รักสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมบูรณ์มนัสชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

หิรัญกฤษณ์ ทองคำ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต

วัดดอนไก่เตี้ย

พรพิมล ปลื้มเปรมใจ

วัดดอนไก่เตี้ย

ภูปกรณ์ ใสเเย้ม

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ศศิวิมล ศิวพรอนันต์

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กชายปพนพัทธ์ สิริรวมทรัพย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปภินวิช สารสอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายรัชพล พุทธานุ

อนุบาลระยอง

เด็กชายอังกูร พิทักษา

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงณัฐภัสสร ยศเลิศ

เซนต์ปอลคอนแวนต์

เด็กหญิงบุริมนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงรุจิรดา กิตติกิ่งเลิศ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงวลัญช์ชยา ฉายะวาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต

วัดดอนไก่เตี้ย

ภาณุรุจ ครึกครื้น

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายภพธรรม อิมราพร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายภัครวรรธน์ พิศิฎฐะศิริ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกชมล กุลภรณ์อภิชา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงณปภัช เหล่าเท้ง

บ้านป่าถล่ม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงขำ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงนภัสตรา พงษ์พิสิฐวงศ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศศิกานต์ อภิชัย

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายกันตพัฒน์ ณีวงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต หล่อวิจิตร

แสงทองวิทยา

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายศุภกร บูรณศรี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชวิศา ธรณธรรม

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ทัศนนันท์ ขุนเพชร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐธัญ กาวาฮารา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณชาติ

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปริชญา ชัยธนะกาญจน์กุล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายณอินทนนท์ จอมเกตุ

พรศิริกุล

เด็กชายทักษดนย์ แซ่โค้ว

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส

มารดานุสรณ์

เด็กชายภูมิพิชชา เหล่าชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายหิรัณย์ สิทธิศักดิ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนัฐณิชา ทิพย์โยธา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงภคพร วงศ์ผา

โชคชัย

เด็กชายธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเตชิส ชัยศรี

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงลภัสฐ์รดา ดำคง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอักษราภัค บุตรชา

สารสาสน์เอกตรา

ปุณยธร กันศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

มนุเชษฐ์ เกียรติเดชาวิทย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนกฤต เกษตรภิบาล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธนภพ เตชธีระภาพ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธีรภัทร พุฒคำ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังงำทรัพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายรัชพล คุ้มพิทักษ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายอธิภัทร อัครนพหงส์

วัดดอนไก่เตี้ย

ศิศิรา จันทร์ภักดี

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายธรรมวุฒิ ตันฑเทอดธรรม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ

อนุบาลยโสธร

เด็กชายปุณณวิช คำวัง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพสิษฐ์ เสรีพาณิชย์การ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายมงกุฎ บุญธปัญญา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรภัทร์ วิริยะโกวิทยา

หัวหินวิทยาลัย

เด็กชายศุภกฤต เจียวยี่

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ขุราษี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอนพัทย์ ศรีเตชะ

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงพิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา วิษณุโยธิน

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงมณพัทธ์ ทองผุด

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงแววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

ศิรสิทธิ์ สินเเดง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายสุภีรวัชร วงศ์สุวัฒน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง

สุมิตรา

เด็กหญิงปุณย์รตี ทิชินพงศ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงภาพตะวัน ชิดชม

สกุลศึกษา

เด็กหญิงวรัทยา ลือศิริวัฒนา

บูรณะรำลึก

เด็กชายกวิน อินทรสังขนาวิน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ

อนุบาลสุพรรณบุรี

เด็กชายศิวกรณ์ ชัยสาลี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรดา เกษมกิจวัฒนา

วัดดอนไก่เตี้ย

สายกลาง ชินพัฒนาวานิช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธีร์ ชอบแสงจันทร์

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กหญิงธนภรณ์ ซอง

รัตนศึกษา

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุชาติพงษ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงศิรดา อินดี

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสุชัญญา เล็กสุภาพ

วัดดอนไก่เตี้ย

พัชรนันท์ พรมมาตร์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชินาธิป ละม่อมงาม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปภากร ตั้งจิตตรง

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายปัณณวัฒน์ นวลวัฒนา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงกุลปริยา ทองคำ

HOME SCHOOL

เด็กหญิงฌานิภา สุภัคชูกุล

อนุบาลภูเก็ต

เด็กหญิงนภัสนันท์ สมศักดิ์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงปณิธิ วิจิตรจรรยา

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงเจนนัช สุขโต

พุทธยาศรม

เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร กาวาฮารา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรณัฐ สัตตบุศย์

วัดดอนทอง

เด็กชายวีรภัทร วงษ์ศรีรัตน์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนภรณ์ ทวีสุข

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธนัญชนก ระวิชัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงสรชา วิสุทธิชาติ

วัดดอนไก่เตี้ย

กำชัย กำไลแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

พรปวีณ์ มุ่งเอื้อมกลาง

พุทธยาศรม

เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายจักริน ชมอินทร์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายธนกฤต แหลมไธสง

กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

เด็กชายปภังกร สกุลเดช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวินทร์ ปัญจทรัพย์

สุวรรณวงศ์

เด็กชายรัชตพล ตั้งกิจวรกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรพล วิริยะโกวิทยา

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กหญิงภัทรนันท์ พีระธำรงค์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอัญรินทร์ เอกนิธิกรอนันต์