Thai ASMO Maths Ranking Year 3

Gold

School Name

Student Name

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงชนัญชิดา มาทวงษ์

ธิดาแม่พระ

ปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงวริษฐา ศุภชยกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ ขาวเอี่ยม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เหลืองดี

สุวรรณวงศ์

เด็กชายสาธุ มีแก้ว

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงอรณิชชา ราญฎร

Silver

School Name

Student Name

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณภัทร ชัยกมลภัทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธรณ์ เล็กสุขุม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์

เซนต์โยเซฟทิพวัล

เด็กหญิงกัญวรา เศรษฐ์โชฎึก

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายธนบดี วรกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวริศ ธรรมวงษ์

เทศบาล ๔ มหาราช

เด็กหญิงฉัฐฏกาน กงสะเด็น

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพงศ์พศิษฐ์ ส่งสวัสดิ์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงภัทรพร เธียระวิบูลย์

วัดดอนทอง

เด็กชายนภัทร แสงสง่าศรี

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายพีรวัส นิลทัศ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภกร ตันสกุล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงขวัญชนก อู่เงิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสรารัตน์ คุ้มอยู่

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายคณตพศิน ธาคากิ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรณกร ราชบุรี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายรัชชศีร์ สิริศรีสัมฤทธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิวาภณ อากาศวิภาต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพชร ฉัตรไพศาล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายศศิวัฒน์ พงษ์พัศภิญโญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิทธิพล ศรีนุกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจิรวิชย์ อัตถกาญจน์นา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายประสิทธิชัย พระนิมิตร

วัดดอนทอง

เด็กชายพีรณัฐ จันระวงศ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพาขวัญ บัวแย้ม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกันตพัฒน์ อึ้งอารี

แสงทองวิทยา

เด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุญญกรณ์ ทัศนา

Bronze

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกฤต เรืองฤทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กชายภาวิต จรุงวิทยากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณฐกร อินทรสังขนาวิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤติน ประจันนวล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ

บูรณะรำลึก

เด็กชายปารทัต รักเกื้อ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอัญชิษฐา แก้วอินทร์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

เด็กชายชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณิชพน มณีคันโท

วัดดอนทอง

เด็กชายธนกฤต กันหาเขียว

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายฟัรฮาล หมาดสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกิรณา โพธิพันธ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชนิสรา ความลับ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณิชชณัช ปรีชาพานิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศรันยา เพิ่มทองมาก

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายอัสรัน พงศ์พิมล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพิชชา ดุจติปิยะ

THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงอุษณิษา เลิศวงศ์วีรชัย

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ภัทรพล สมพงษ์

วัดดอนทอง

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญสม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพุทธภูมิ มีจิตร

แย้มวิทยการ

เด็กชายรเมศ บำรุงเชาว์เกษม

วัดดอนทอง

เด็กหญิงกนกนิภา เสงี่ยมจิตต์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายกฤติน พนาพิทักษ์กุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนวันธร จรรยาพูน

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงขวัญพร พันธุ์สุข

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงลลิภัทร์ เฉลิมวุฒิศักด์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กชายวัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์

ตันติวัตร

เด็กชายชญานนท์ กิ่งแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต เอกโรจนกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐชนนท์ แตมสำราญ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายนิติธร อินทะสะระ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชรวัฒน์ โตงาม

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายมินทร์ธาดา ฉ่าสูงเนิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง

Merit

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชวินธร กีรติสุนันท์พร

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ญ.ธนัชญา เครือจิรายุส์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤติน นวกุลศิรินารถ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ ศรีไพโรจน์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศย ดำรงสุรสิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธัญญรัศม์ เรืองธีรสันติ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงวัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์

สิทธาภัทร์

ธีรภัทร์ มุกกาสา

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายกันตภณ วงษ์ยะลา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ปุณณภา ปลื้มจิตต์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพกานันทน์ น้อยภาษี

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพีรญา รัศมีเกียรติศักดิ์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายพฤทธิพร เธียระวิบูลย์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง กานต์สิริ พวงกุหลาบ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจิรัชญา สุขล้น

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จิรเดช กุลกระจ่าง

วัดดอนทอง

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เขตศรีจันทร์

GLORY SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กชายณัฐธศักด์ พัฒนศิริมงคล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต กองสวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนภัทร คชศรีสวัสดิ์

กว่างเจ้า

เด็กชายธรรศธิษณ์ เลิศวิลาศานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฟ้าใส หนังสือ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงมนัสวีร์ พลเธียร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสิริวิมล ตรีหลาบ

สารสาสน์เอกตรา

ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายธีทัต อังศุกุลภัทร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฐกฤต รัตนเสถียร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายณภัทร จันทร์เพ็ง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี

ปราโมชวิทยารามอินทรา

เด็กชายอิศวนันท์ อนันตชินะพันธุ์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงรุ่งไพลิน กองจันดา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลักษณ์นารา รังสินธุ์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงวรัญญา ปิยสถิตธรรม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอภัสสิริญ ไผทจินดาโชติ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวัส หิรัญประเสริฐวุฒิ

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กชายเตชินณ์ ชวาลา

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงปวริศา เดชาปกรณ์​ชัย​

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายญาณมงคล วิทัยวัฒน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณธกร ทีปกรสุขเกษม

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายปภังกร ศิริอธิวัฒน์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายพิสิษฐ์ ประกิตชัยวัฒนา

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด้กชายพีรกาญจน์ กาณจนวาส

เซนต์หลุยส์

เด็กชายรพีคยศ ไวกัณสุรส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ โชคเรืองสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภูริชญา ใยมณี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงวรรณกร ตรองจิตต์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวิชญาพร เปล่งรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอรวรรยา สดกลาง

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กหญิงเบญญาพัชร์ เที่ยงตรงจิตต์

ราชวินิต

เด็กชายกฤตภาส กลิ่นชวนชื่น

อนุบาลระยอง

เด็กชายชัชวิน รุจิรวนิช

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายณัฐชนน เจนใจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายดีวิน แสนผล

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายพศวีร์ ทองอุปการ

สุวรรณวงศ์

เด็กชายพุทธพล คล้ายมิตร

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายรณกร ดีบรรเจิด

จิตรลดา

เด็กชายธนพล คูสิทธิผล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญศวรา สังข์ทอง

สุวรรณวงศ์

เด็กชายชัยณรงค์ ทิพย์มณี

อำนวยศิลป์

เด็กชายชาญญ์ คำทิพย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ จารุสมบัติ

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

เด็กชายภพพี ชัยประสา​ธน​์

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชัชฎา นาควัชรานันท์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายถิรวัฒน์ สิริสัณห์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายทีปกร ยอดมูลดี

พุทธยาศรม

เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กชายภควัต สุวรรณเกิด

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงพิมพ์ณดา เจียมรัตนโนภาส

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกษิดิ์เดช สีเทา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกันต์กวี ชาวดง

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายชัยภัทร วุฒิมานพ

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายทีปกร อารัญภาณุ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ ภัทรนิธิไพบูลย์

วัดประทุมทายการาม

เด็กชายวชิรวิชญ์ จรเด่น

อนุบาลชุมพร

เด็กชายเตชิต ชูจันทร์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงนพัตร สุคนธรส

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทนา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงพลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนกร ลียะวณิช

บูรณะรำลึก

เด็กชายปฐมกาล มหาเจษฎา

พรศิริกุล

เด็กชายปิณชา ชินพิทักษ์วัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพศุตน์ สุภัทโร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศักร์สฤษฏร์ เกตุบุญลือ

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กหญิงกันติชา คุณาปกรณ์การ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศศิรัตน์ ศรีอำพรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุธีรา ลิ้มรัชตามร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชยณัฐ เพทัย

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายธรรมปพน สอิ้งทอง

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กชายปัณณวิชญ์ วิพัธครตระกูล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวิรัชพันธุ์ พรหมานุกูล

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายศุภณัฐ สุขฤกษกิจ

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอัครนันท์ เหล่าวรวิทย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเอกภวิษย์ วารี

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัชรบุญญา นามวิชา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงมินยา ตังคนิวาส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชั้นกลาง

พระกุมารมหาสารคาม

ด.ช.อัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายคุนนธรรม จิตรถาวรกุล

อนุบาลสุภาภรณ์

เด็กชายจิรายุ ยืนยง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายณฐกฤต เทียรพิสุทธิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธันยา ชูราศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปริญ บุญนิ่ม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายมีนกร สิงห์ภิรมย์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายวีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร

วัดดอนทอง

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนสุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรียาภัทร ประภัสสรมนู

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์ พันธุ์บ้านแหลม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงแพรวพันดาว พันธุ์พฤกษ์

เซนต์ยอแซฟนาแก

ทินกฤต เจริญชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภมิตรโยธิน

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กชายธนัยนันท์ น้อยนวล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายนรภัทร จันทรนิภา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายนัธทวัฒน์ โพธิ์อินทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวชิรวิชญ์ อุดมประทีป

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายวิชธนินท์ จอนสมจิตร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศุภกฤต ขำวิวรรธน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงรมิดา ภูมิดาธนาพร

พรศิริกุล

เด็กหญิงหนึ่งน้ำพุทธ เจริญกุล