Thai ASMO Maths Ranking Year 2

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงพิมพ์ชญา จริตงาม

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์

บูรณะรำลึก

เด็กชายณธรรศ อุยสุย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายปัณณทัต อิฐงาม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเมชฌภัทร ปรารถนารักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงอิงรัก บูชนียพงศ์

สุวรรณวงศ์

เด็กชายเดชสิทธิ์ วิริยะสม

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ทวิช ดิเรกพันธ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศุภกฤษ เลียวสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปวัลริกา นาคพาณิชย์

Silver

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ปุญญพัฒน์ พานิชกุล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย พศิน ทิพย์เกษร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด้กชายพงศ์พิพัฒน์ ปาลวงศ์

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายอัครชัย จุลมูล

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย จัสติน เฟธ วอวอร์ บัวรัตนการ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภาณุภูมิ อุดมพันธ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภาษิต เลิศสุกิจจา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอนวัช เจียรจรูญศรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชนัญชิดา โชคชัยทวีลาภ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงญาณภัค ปิ่นแก้ว

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

วัชรา สมพร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณภัทร ธรรมเวชวิถี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชร รังกลิ่น

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนียมศรี

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

กฤตเมธ สุนีสี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต เจษฎาจินต์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพลาธิป สิทธิเนตร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายวาวิน วิชญวิเชียร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายไทม์ ทั่งทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงมณฑกาญจน์ ทัศนา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ธนิก หวังวงศ์เจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เมทิณี ทวีคง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย อภิวิชญ์ วิกัยวัฒน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปยุต เมืองไทย

อนุบาลปราจีนบุรี

เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายนนท์​ป​วิธ​ สุวรรณ​

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวรัย แก้วเจริญ

อนุบาลกิติยา

เด็กชายกศญาณภัท เอมดี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายเอกเอื้อ เอกอภิวงศกุล

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ชวกร ณ นุวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนภัทร โชติพินทุ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูวกฤต ชินวัฒนกูล

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงศศิกานต์ จันภิรมย์

Bronze

School Name

Student Name

เมธาพัฒน์

วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์

บ้านหมากแข้ง

เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงจิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรกาญจน์ สมรัก

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร

แสงทองวิทยา

Master Sornaprach Siriarksorn

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายศตธวัฒน์ วิเศษสุทธิชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ ก้อนคำ

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายอธิษฐ์พงษ์ อิสระภักดีธรรม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายโชคภูมิชัย อาจกำชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงรมิดา ปรีชาพานิช

ราชวินิต

เด็กชายณภัทร อื้อศรีชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณธร จันทโชติ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงณิชนันทน์ อัครานุพรพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสันต์ธนัญ สมบูรณ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายชยากร โชติกุญชร

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายสิปปสิชญ์ มหิทธิกร

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงกัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงณัชชา จักรเสมาสถิตกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงนวินดา แย้มประทุม

เมธาพัฒน์

ภคิน กิมกิติกุลวิไล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายขวัญคำ บุญคำ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีระพงศ์ นคินทร์พงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชร ตั้งเด่นชัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูมิใจ เนติวิภัชธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวีรภัทร วงษ์นิติรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุทัตตะ มานะสุทธิเดช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงญาณิศา เชิดฉาย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงวราลี จิตรบรรจง

วัดดอนทอง

เด็กชายกันต์ภุชิสส์ ปาสาณพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเขมชาติ อ่ำเอี่ยม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงอมลรดา พรหมกลาง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายวริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสินธาดา บุญเรือง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ลิขิตสมบัติ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงภัทรปภา คงใหม่

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงเกล้าลฏา สัจจานุรักษ์วงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชนม์ ชุมอินทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ เมฆาเสถียรสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพศิน จิรวัฒน์โพธิ์แสง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชิต ถัมถ์บรรฑุ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนชู

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชัยพงษ์ พูนล้ำเลิศ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพงษ์ฤทธิ์ เตียวเจริญโสภา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายยศกร ตรัยศิลานันท์

อนุบาลชุมพร

เด็กชายเอื้ออังกูร ทรัพย์อดุลชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชนิสรา ธรณธรรม

Merit

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจารุพัฒน์ เขียดทอง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีร์ภัทร พรกุลวิไล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายรัญชน์ วงศ์พิเศษกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอภิชภัทร อรุณวิราม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอภิวัฒน์ อาชวกุลเทพ

พรศิริกุล

เด็กหญิงณัฐพุทธิญา รอดดำ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

วรากร กาญจนคลอด

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธีภพ เพชรรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายฆฤน เจษฎางษ์กุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินภาณุ ตรงจิตติปัญญา

แสงทองวิทยา

เด็กชายณัฐพัฒน์ คณาพรพงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนนท์รวิศ ชัยวงศ์ธีรโชติ

วัดดอนทอง

เด็กชายสัณหนันท์ ตุ่นทิม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสิริภัทร จันทร์ทอง

วัดดอนทอง

เด็กชายอติวิชช์ โสทรอุดมทรัพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอัศจรรย์ จรุงพรสวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลฎาภา ปิ่นเพชร

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

กรธวัฒน์ รุ่งฟ้า

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายกฤตภัทร ซ้ายก่า

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายคริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชนาธิป ดีนวนพะเนา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชิน สมานคุณารักษ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายณัฐพัชร์ พาชีรัตน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายทินภัทร บัญฑิตร์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายปัณณ์ มณีนาค

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูทัศน์ ซื่อภักดี

บูรณะรำลึก

เด็กชายรชต ภาณุรัตน์

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายศุภกฤต ม่วงหอม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกฤษดาอัญญา สุบินตา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงขวัญตระกูล รังกุพันธุ์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงซึบันยา ชิน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงธฤญ รักธรรมานนท์

บางกอกทวิวิทย์

ณฐกร ศิริไพรวัน

อนุบาลสกลนคร

ณพิชพงศ์ กสินสันต์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธนกฤต จันต๊ะวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนทัต โคลงเซ็น

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายธนภัทร พรมพุก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธนิน เกรียวสกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายนราวิชญ์ เจริญวัฒนาวาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพงษ์นที สายันประเสริฐ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพีรบูรณ์ เจริญวชิรวัฒน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภูมิพัฒน์ สอนง่ายดี

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายเตชินท์ ลิ้มตระกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงจิตตานันท์ นรปฏิพัทธิ์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงนนทชา สันติพงษ์ไพบูลย์

บ้านหมากแข้ง

เด็กหญิงสิริกร เหรียญทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ชัญญาภัค เจริญชัยไพศาล

บางขุนเทียนศึกษา

ลลิตภัทร คุ้มทวีทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกษิดิศ ศรีภิรมย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินกฤต วิศววิกรานต์

ดรุณพัฒน์

เด็กชายนวิน บุณยเกียรติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสถิตคุณ กาญจนธารายนตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายโชคทวี โชควิเชียร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธมลวรรณ พิสิษฐ์ศักดิ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิรานันท์ เฉตระการ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสิริผกา โคจรโรจน์

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กหญิงสุภณิดา ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงอัญญ่า แหล่ทองคำ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเนตรนภา หอมนาน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกันตภณ ไอศูรย์เรืองเดช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายคณิศร นามทิพย์

บ้านหมากแข้ง

เด็กชายณัฐเศรษฐ ดาศรี

วัดดอนทอง

เด็กชายมนัสวิน สมศักดิ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายเอก ชวะเดช

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงณฐิตา สินสุวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพิชญธิดา โพธาวรรณ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงสิรฐา อธิรกุล

วัฒนาชัยนาท

เด็กหญิงสิรินดา จันทร์กระจ่าง

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงสิริลาวัลย์ นวลสนอง

สารสาสน์เอกตรา

จีรภัทร วราภรณ์

บางกอกทวิวิทย์

ชินณพัฒน์ พูนศักดิ์ชัยเดช

บางขุนเทียนศึกษา

ปิยะวัฒน์ จันทร์ส่องแสง

บางกอกทวิวิทย์

มาริโอ้ ตัน

เมธาพัฒน์

เกวลิน กุยแก้ว

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ธนัตถ์สิษฐ์ ธนทวีภัทร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชิษณุพงศ์ พาดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนันทพงศ์ ดีหมื่นไวย์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายปัณญ์ สุรศักดิ์ศิลป

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภกร วินามนต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอิทธิณัฐ ลิมปนิธิวัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปริตา สีภัทรมงคล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพงศ์ทิพา งาเวียง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสิริลดา โคจรโรจน์

ปลูกปัญญา

ชนม์พิชา ภูษณพากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณภัทร เนาวพันธ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชญานิน รุ่งอัญมณี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพล คงดี

มารีย์อนุสรณ์

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมะยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร บวรนิรมาณ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายอัครเดช พรหมเดชะ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายเก้าสิงห์ รอดเครือวัลย์

พรศิริกุล

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ขุนวิจิตต์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงนราวดี บุญกำเนิด

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนลพรรณ จันเกิด

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงบัณฑิตา หมานแพทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปวริศา เหลืองประดิษฐ์กุล

ชลประทานวิทยา

เด็กหญิงพีระดา นภาอัมพร

อนุบาลสกลนคร

กัญญาณัฐ ชัยเสนา

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชนัฐปภา สมานทอง

สารสาสน์เอกตรา

ฐปนต แสงจันทร์นุกูล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายคฑาเทพ ภูติรัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพิสิษฐ์ ชูศิลปชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธีธัช ปิยสันติวงศ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนวพล วงศ์วรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปัถย์ ถึงสุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปิติพน ตาอินทร์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวีรศรุต พรายแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปภาส มีเจริญ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงคณัสวรรณ คงศักดิ์

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์สุวรรณ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงปารศา สุจริต

บางขุนเทียนศึกษา

จอมยุทธ โดดดี

เมธาพัฒน์

นิบุณ สรณาคมน์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ศรันยาภากร มังกรแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกันตวิชญ์ เจริญกิตตินุกูล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายชามินทร์ นารีเปน

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วเบ้า

อนุบาลสตูล

เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูวเดช ขุนชำนาญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัชชานนท์ สิรวรรณกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายสิรวิชญ์ บุษยบริบูรณ์โชติ

สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

เด็กชายเผ่าเทพ เผ่าละออ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงชัญญานุช โฉมศรี

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงนิชชาภัทร ธรรมเมธาพร

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ณัฐพสิษฐ์ เพ็งคล้าย

เมธาพัฒน์

ศุภกร ชัยวรวัฒน์

วัดดอนทอง

เด็กชายกีรติกร คุณวุฒิ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนัช สุวรรณไวพัฒนะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีธัช​ พาราภัทร

บูรณะรำลึก

เด็กชายนัฏฐชัย อัตบุตร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัฏ แสงคง

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปุญญพัฒน์ ภู่ศุข

วัดดอนทอง

เด็กชายพุฒิพงศ์ พูลทรัพย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายภูมิรพี กลิ่นหอม

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายรณรต พัทธวีรกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรยุทธ เกษเมธีการุณ

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายสุวชัช สุขสะปาน

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายหฤษฎ์ บุญเมือง

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงกฤติญดา ชัยรัตน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ

เซนต์โยเซฟบางนา

เด็กหญิงธีรดา รุ่งเกียรติธนโชติ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงนันท์นภัส จิราวัฒน์ธนพร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปราณดา แสนแก้ว

อนุบาลมุกดาหาร

เด็กหญิงพาขวัญ รติรชตาธิคม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงภัคฐากัญญ์ เครือวัลย์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงสุดรัก จันทร์ดาประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอลิสา ชีโรว่า