Thai ASMO Maths Ranking Year 1

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงรัศมิ์ลภา ล้ออิสระตระกูล

อรุณวิทยา

เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิตตินันท์ เกียรติเดชาวิทย์

มารีย์วิทยา (ประถม)

เด็กหญิงปัณณดา งามสุทธิกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจิรภัทร ธนผลผดุง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนินท์ คุณกิตติยานนท์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงอัยญาดา สันติรัตนกุล

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ช.ธนัตถ์สิทธิ์ เครือจิรายุส์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงพรปวีณ์ ชูทรัพย์

Silver

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพงศพัศ โอษฐ์แก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอัครวัฒน์ กัวตระกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐมน สวัสดี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญาภา เกตุสวัสดิวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภัชพิชชา ทวีเขตกรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงริณรัก ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศรัณย์รักษ์ โชติศาตพร

THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

Master Neungtawan Saengnil

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี

เด็กชายณธรรศ พนาพิทักษ์กุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายสัณหณัฐ แก้วเกื้อกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายอนันดา อนันตโชค

เมธาพัฒน์

ฑรทัช แผ้วประยูร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติธัช เนียมเงิน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายณธเดช สัจจะสนทิศ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธันยภัทร คล้ายสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกันต์กวี กวีกิจวิศิษฎ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายนัธทวัฒน์ ศรีไพโรจน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐรดา กนกวรรณ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

กุลชญา คำเพชร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฏฐ์พงศ์ หรูวรรธนะ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช

Bronze

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปณิธิ สุขศิริวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพชร เรามานะชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพัทธนันท์ ลีลาอัมพรสิน

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ณัฐชยา รินทะรักษ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

อัชธนันต์ โรจน์จรรยาพร

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฏฐ์ศรัณ ทองวงศ์

ST. MARK'S INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กชายรชต เลาหะกาญจนศิริ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

พิชชานันท์ จันแตง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทองคำ

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

Master Harper Thongthai

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

วชรปกร มังกรแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพศวีร์ โรจน์รวี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกฤษฎิ์ลภณ สันสน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัชชานนท์ ทั่งทอง

สวนบัว

เด็กชายอิทธิณัฐ อภิรมย์วรการ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชุติมาสกุล

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

นลณรัญญ์ ไก่แก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายคุณานนท์ ศรีงาม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายบรรณวิชญ์ งามไพบูลย์ทรัพย์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายจิรัฏฐ์ วิฑูรย์ปัญญากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชวกรณ์ พลอยน้อย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฐิติพงศ์ แท่นประเสริฐกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธรรม์ธนา ชาแท่น

อนุบาลระยอง

เด็กชายปิยะปราชญ์ ต้นแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภัทรพล สะอาดเอี่ยม

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายศุภภัทร ยืนตระกูล

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กหญิงน้ำฟ้า สุทธิรักษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลลิลรดา ชัยธัมมาวุธ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุกฤตา เพ็ชร์สวัสดิ์

Merit

School Name

Student Name

สารสาสน์เอกตรา

ณัฐฐ์คม ตั้งวิวัฒน์วงศ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายธนวรรธน์ ปิยสิรินันท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนราวิชญ์ บุญทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรธนี มีนิลดี

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงณธิดา สืบประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลภัทรดา ชัยธัมมาวุธ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอภิชา ปล้องนาค

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต โฆษิตสกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธีรภัทร สาธรเวช

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายพลวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพิชยภา ตัณฑวิเชียร

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชนม์จีรา อดกลั้น

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

นราวิชญ์ ณะนิตย์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพรินทร์ พจชมานะวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกันต์ฤทัย โพธิ์สวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณปุนน์ เจริญสิทธิพันธ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงณภัสนันท์ เต็มฤทธิวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภีรดา วนาดรวรวิศาล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง แท่นมณี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธรรศวรัตม์ พวงบุบผา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรัชพล สีแนน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงณัชชา เมธาชัยศิษฎ์

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กหญิงมนัญชยา บูรณะชีพ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจารุกิตติ์ เอมสวัสดิ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐเศรษฐ ถาวรานันต์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนิน ริรัตนพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณพัฒน์ พัฒนชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปัณวรรธน์ ธรรมชัยเดชา

พร้อม

เด็กหญิงธัญฑิกา ธัญญเจริญ

นานาชาติเอกมัย

เด็กหญิงไพลิน ล้วนจำเริญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

ปุญญิศา เตือนจิตเสรีสุข

เกษมทรัพย์

เด็กชายณัทกร ปรีชาวุฒิเดช

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธาวิน จงสืบสิทธิ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ติณณภพ อุ่นออ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายดิษพงษ์ณัชช์ สุขุมานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรเดช สุวรรณนุกูล

อนุบาลสามเสนฯ

เด็กชายภชากร สอดส่องกฤษ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงมิณต์ฌภัฏ สถิรประภากุล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงศศิรัศมิ์ ขาวเอี่ยม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์ หรั่งวัตร

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เด็กชายณัฎฐกิตติ์ อยู่แล้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปวริศร์ เชาวลิต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชยะ สมรัก

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงจิณณฉัตร อักษรกิตติ์

โชคชัยกระบี่

เด็กหญิงดารารัตน์ สิริรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขุมลักษณ์

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงสุพิชญา บุรมย์

เมธาพัฒน์

ณัฏฐ์ธนน วงศ์ธนากิจเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงภคนัท ภูษิตโภยไคย

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

พลกฤต รัตนคช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธนภัทร เศรษฐปราโมทย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนัทธ์ฐภัค เพิ่มพูนทวีชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวิชชาบูรณ์ จันทร์สวัสดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สถิตย์พัฒนพงศา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภารดี วนาดรวรวิศาล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายณัฐพัชร์ เขตเจริญ

พร้อม

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วทอง

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายธีรภัทร หมอศาสตร์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายพงษ์นเรศ เฉตระการ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพารินทร์ แก่นสาร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูมิรพี ปัญญาสงค์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด้กหญิงชนกนันท์ ทองตัน

วาณิชย์นุกูล

เด็กหญิงอารีพร หลิว

สารสาสน์เอกตรา

วริศ สุทธิขันเงิน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกรวิชญ์ พรธนาสวัสดิ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายกีรติ กะนะหาวงศ์

วัฒนาชัยนาท

เด็กชายปัฐวิชย์ สุภวารี

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงครองขวัญ คูหาพงศ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงปุณณดา เหล่าภรตตระกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงพลอยขวัญ โพธิแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงสุรพิชญา นุชถาวร

พร้อม

เด็กหญิงเพ็ชร์ลดา ยอดรัก

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธรรมราษฎร์ ไชยศรี

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายปริญ ต่ออุดม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภกร ลาภหลาย

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงพิชญาภัค ผลชอบ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กหญิงรักพร เขื่อนแก้ว

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ณชวนนท์ อินทะพันธ์

อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล

ด.ช.ญาณวุฒิ สมในธรรม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายชินาธิป ปรีชา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัสปภพ ลีลาวัฒนชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสายชล เมสัน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงญาดาวดี สวัสดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชุติพนธ์ สนแก้ว

THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กชายอัยการ เลิศวงศ์วีรชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงปุญณดา เล้าพานิชวัฒนา

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงพรธีรา ภักดีวาณิช

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงเพชรลดา ตาเลิศ