Thai ASMO Maths Ranking Year 7

Gold

School Name

Student Name

ปราจิณราษฎรอำรุง

เด็กชาย ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์

ขอนแก่นวิทยายน

เด็กชายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายสุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวรากร อิงคยะกุล

Silver

School Name

Student Name

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายจิณณวิชญ์ จันทเบญจม์ภัทร

อำนวยศิลป์

เด็กชายปวรุตม์ วิพันธ์พงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช

สุราษฎร์ธานี

ธีธัช ประสิทธิ์วิไล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์

สุรนารีวิทยา

ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายรวินกร ยั่งยืน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจรรยพร เจือบุญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร

สุรนารีวิทยา

ชวิศา ธนากูลพงศ์

นครสวรรค์

เด็กชายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์

ธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงธนัชญา สรรเพชญ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อู่สันติวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

กนธี เนติวงศานนท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา

สุรนารีวิทยา

วรวลัญช์ กิตติศิริประพันธ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภฤศ กุลอภิรักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายอติกันต์ หวลเจริญทนต์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย

สตรีวิทยา

เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์ พาหุโยธินคุณา

สตรีวิทยา

เด็กหญิงเปมิกา อยู่พุก

Bronze

School Name

Student Name

แสงทองวิทยา

เด็กชายกษิติ์เดช จูห้อง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธีร์ธวัช พิมพา

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เด็กชายปูรณ์ ภู่สันติพงษ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์

สุราษฎร์ธานี

ตะวัน นิลพัฒน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายกัญจน์นวิชย์ มั่นศักดิ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพชร ศุกระศร

สุรนารีวิทยา

ธนัญชนก ทีฆรัตนมงคล

ภูเก็ตวิทยาลัย

นราวิชญ์ พิกุลทอง

สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

เด็กชายกันตินันท์ เสนอินทร์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายศุภวิชญ์ สันนิธิลาวัณย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงจิรัชญา กู้วรกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงชญานิษฐ์​ ปิยจรรยา​

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงเนรัญชลา ภักดิ์วิไลเกียรติ

นานาชาติร่วมฤดี

Master Victor Djasli Phisitkul

สุราษฎร์ธานี

กฤติธี นวลขาว

สุรนารีวิทยา

ชุตินันท์ สุขพงศ์จิรากุล

สุรนารีวิทยา

ทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

สุราษฎร์ธานี

ภัทรพล ใจเย็น

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์

หอวัง

เด็กชายรัชศร พู่ทองคำ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายสิรภพ กำแหงคุมพล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงข้าวขวัญ เมืองศิริ

นครสวรรค์

เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณัฐชยา วิศวกรวิศิษฎ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปิ่นทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพัทธนันท์ สัตย์สมนึก

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงอธิชญา พึ่งรุ่ง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงอมาษญา เลี้ยงบำรุง

สุราษฎร์ธานี

ธนกฤต อุ้ยเอ้ง

มัธยมปัญญารัตน์

ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร

ภูเก็ตวิทยาลัย

รฐนนท์ มกรมณี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายฐานวัฒน์ มาสิริวิโรจกุล

โยธินบูรณะ

เด็กหญิงกรวรินทร์ ทาทอง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณภีร์ ทวนสุวรรณ

ศรียาภัย

เด็กหญิงรมิตา สุขพาสน์เจริญ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเทียนกมล ทองคง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายคณิศร แก้วเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายจิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์มาลย์มาศ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายรดิศ มั่นเจริญพร

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธีริศรา ถนอมเนื้อ

Merit

School Name

Student Name

ภูเก็ตวิทยาลัย

ปพิชญา สีม่วง

สุรนารีวิทยา

วิจิตรา สิงหวรางกูร

มัธยมปัญญารัตน์

สิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย นฤปนาถ อักษรดิษฐ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง

อำนวยศิลป์

เด็กชายรัฐระวีร์ สิมะโรจน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายศิริราช มานะขันติกุล

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เด็กชายสุภวัฒก รัตนเมกุล

ปราจิณราษฎรอำรุง

เด็กหญิง สิทธิวดี สิทธิบรรณกุล

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงกัญชพร แจ้งโห้

สตรีวิทยา

เด็กหญิงนิชนิภา สาธิตธรรมพร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปิยะธิดา ทันตสุวรรณ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพชรกมล วัฒนศิริ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงศรุตา ศรีเจริญ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชินบุณย์ แสงหนุ่ม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายฐิติวิช เอกกะยอ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร แก้วทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายสรวิชญ์ สระมูล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ

นครสวรรค์

เด็กหญิงบุรพร เรืองแจ่ม

สตรีวิทยา

เด็กหญิงศมน ศรีศุภภัค

สตรีวิทยา

เด็กหญิงเกวลิน กลักวงศ์

สุรนารีวิทยา

ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย โสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายนนทกร วังตระกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายบรมกร วรรณสารเมธา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

มารีย์วิทยา

เด็กชายภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กชายโชคเจริญชัย จันทะขิน

สตรีสิริเกศ

เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณัชชา ชัยสัมฤทธิ์ผล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณัฐญา จิระธนาไพบูลย์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.กิรณา ว่องนิติธรรม

สุราษฎร์ธานี

ธีร์ วงศ์ปิยะบวร

มัธยมปัญญารัตน์

วิทวินท์ สิทธิศิรินุกูล

สุรนารีวิทยา

สุรภา ปัญจภักดี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายฉัตรชัย ชัยศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เด็กชายปฤณ ภูวรกิจ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพศิน สมพงษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิวกร หาปัญนะ

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงธัญพิชชา ฤทธิกุลสิทธิชัย

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

เด็กหญิงนวรัตน์ กันหมุด

สตรีวิทยา

เด็กหญิงปัณดารีย์ ฟูดุลยวัจนานนท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ชนิกานต์ แรงกล้า

ภูเก็ตวิทยาลัย

ณัฐชาติ สิทธิผล

สุรนารีวิทยา

ณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์

วิชัยวิทยา(มัธยม)

ด.ช. อภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ญ.พินท์แพร มาตย์วังแสง

ภูเก็ตวิทยาลัย

บงกชมาศ ตันกุล

สุรนารีวิทยา

ปอณรัตน์ วินทะไชย

สิรินธร

มั่นมโน เหลี่ยมดี

สตรีสิริเกศ

เด็กชายกัณฐกะ ณรงค์การดี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายต้นปี รุ่งคุณากิจ

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายธิติเวท เชื้อสุวรรณ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวรัญญู สุวรรณโชติ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช

แสงทองวิทยา

เด็กชายสุรมิศ บุญสม

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เด็กชายเจ้าใจ เหล่าลุมพุก

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงธนพร ทองอยู่

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงพรปวีณ์ เรืองสุริยกิจ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพัชรกันย์ อิสสระยางกูล (Ms. Patcharakan Issarayangkul)

สตรีวิทยา

เด็กหญิงศิรดา อุทัยวัฒน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กหญิงสิริวิมล นันท์ธนะวานิช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายฉัทปนัย ชาวคอนไชย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายโชติพัฒน์ ล่ำซำ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงชรัณยภัทร์ หอมมาก

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณัฐพร ตันทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงปพิชญา หวังไพฑูรย์

ขอนแก่นวิทยายน

เด็กหญิงพรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพิมพ์สิริอร บุญสาธิตกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงสิรธีร์ นันทะชาติ

สุราษฎร์ธานี

นภนต์ เลาหะสราญ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ สมทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายคุณานนต์ นาใจคง

โยธินบูรณะ

เด็กชายชนินทร์ รอดทรัพย์

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายอชิรวิศ มหิทธิกร

ราชวินิตบางแก้ว

เด็กหญิง พิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงญาณิศา สว่างสินธุ์

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงธารน้ำ เทนสิทธิ์

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงธีริศรา ตันสกุล

พิชัยรัตนาคาร

เด็กหญิงพรรณราย ประสมพงศ์

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงพิชชาภา เหล่ารอด

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงพิณนารายณ์ กันตะกนิษฐ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงวรันธร กมลเดชเดชา

ศรีสุวิช

เด็กหญิงอนัญญา กาศโอสถ

ภูเก็ตวิทยาลัย

กฤติน ชินกาญจนโรจน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ

สิรินธร

ธนกฤต วีรผาติวัฒน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ศิขรินทรา คัลลาห์นะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายก้องภพ อุดมรัตนพรกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายชวกร ทองเลี่ยมนาค

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณภัทร สิงห์ตาก้อง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เด็กชายปุระชัย นัดที

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงศ์ชนก วนัชสุนทร

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เด็กชายภาสกร อิฐรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชื่นรัตนกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ สังขกุลมาลา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายศุภวิชญ์ แรงผลสัมฤทธิ์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงญาณิศา เฟื่องไพบูลย์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณัชชนา แก้วจำนงค์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงทิพมาศ จุ้ยมีนวล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กหญิงนิชาภา วงศ์โสภา

สตรีวิทยา

เด็กหญิงพรอิง สิริพิทยาวงศ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพีรดา ตันติวาณิชกิจ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงลลิตภัทร มณีกุล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงวริญญา พิริยะประสาธน์

สามเสนวิทยาลัย

CHAIPAT RATCHATAPUSIT

ภูเก็ตวิทยาลัย

พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธุ์

สุรนารีวิทยา

มีน โชติณภาลัย

นครสวรรค์

เด็กชายกรวิชญ์ ชัชชวลิตสกุล

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายกฤตรัฐ มูลมณี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชิณณวรรธน์ แท้สูงเนิน

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยมงคล

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธีธัช วงศวีรยุทธ์

หอวัง

เด็กชายปัณณวิชญ์ ชากร

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายปีติพันธ์ อิทธิวิศวกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกวินนาฏ ปัญญานุกิจ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกวินนาถ น่วมด้วง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงกวิสรา คูรัตนศิลป์ชัย

หอวัง

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำหาญพล

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงนัชชา บุญชูมณี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงนิติกาญจน์ สุคนธมาศ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงพิชชาญา เส้าเสนา

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงศริญรักษ์ รตินันทกร