Thai ASMO Maths Ranking Year 6

Gold

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

อนุบาลเพชรบุรี

ปิติณัช ร่ายเรือง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวชิ​รวิ​ชญ์​ กิจ​คุณ​า​เสถียร​

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายญาณาธร สัตถาวร

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพร

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายสิทธิภาคย์ อัศวสถาพรผล

อนุบาลโสธิญา

เด็กหญิงบุญญาพร แฝงอาวุธ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงศศิวิมล กำปนาด

Silver

School Name

Student Name

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายกิตติพงษ์ กระจ่าง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายทยากร สุวานิช

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายอภิชญะ สุขสว่าง

อนุบาลลพบุรี

เด็กชายกิตติธนนท์ ดีอินทร์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภวิศวร์ วณิชชากร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวรภิญญา กิตติศิริประพันธ์

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์

อนุบาลระยอง

ศิรสิทธิ์ หวังผล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายกษิดิศ ดอกผึ้ง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปวริศา เตชะบุญเกียรติ

โชคชัย

ด.ช. ฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

อนุบาลเพชรบุรี

นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศา

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กหญิงสุวิชญา ฝักฝ่าย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกรียติ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

เสนพงศ์

เด็กชายณภัทร ณพิชญ์กุล

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายวชิรพล ไพชยนต์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

สายมิตรศึกษา

มูซัมมิล ดาเด๊ะ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณภัทรสรวง แสงสว่าง

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรณกร ระวังงาน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวัชวิชญ์ หนูสลุง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล

เทศบาลวัดเสมาเมือง

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

พรศิริกุล

เด็กชายรัฐนันท์ ข้องสาย

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอภิวิชญ์ ตรีวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายศุภณัฐ พุทธรักษ์

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

เด็กหญิงณิชา อิทธิสันติสุข

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.กรชัย แก้วมังกร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤตภาส ธีรนุลักษณ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายสรวิชญ์ แสงดาว

อนุบาลพังงา

เด็กชายเตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายตรรกพล ตันธวัช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยากานต์ ศิริไพรวัน

สฤษดิเดช

เด็กหญิงธีริศรา เลาหุไรกุล

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายธนภัทร ทองคำ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายนำทัพ เรืองสิริ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิงภิญญ์พลอย มาตย์วังแสง

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกันตธี โฮซิน

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กชายธฤตเพชร ตันติสมสุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

อรรถมิตร

เด็กชายภาคิน ภควัตศิตานนท์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายสิรภพ วีรกุล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพัทธดนย์ จิตติไพบูลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

อนุบาลนครสวรรค์

เด็กชายวรนน จุรากรณ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภณัฐ บุญช่วย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงปริญญภัทร ธนะนิรันดร์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงรสิตา บัวกลม

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.เปรมปุณย์ เอกวานิช

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ธีรภัทร ศิวพรอนันต์

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

เด็กชายชานน มงคลพร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณตฉรรต ส่งศิริ

อนุบาลกระบี่

เด็กชายณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดนยกร จันทร์พิทักษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายอรรถกร อัศววงศ์เสถียร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงจิดาภา นันทะสาร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัณณสา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสิตา ตั้งมานะกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายประภวิษณุ์ ธัญญธาดา

แสงทองวิทยา

เด็กชายพุทธรักษา รุจิรไพบูลย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงคันธรัตน์ พินพิศิทธิ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงณัชชา ดาวเรือง

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เตชะพรอนันต์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ราชณุวงษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายครองภพ สดมพฤกษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายจัตุรงค์ บุตรชา

บูรณะรำลึก

เด็กชายชินกฤต คงนคร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพรพระ สุขโต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูริพัชร ทัศจันทร์

เขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงกิริฎา ก่อเกียรติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญจพาณ์ ทับสี

Merit

School Name

Student Name

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กชายธาวิน เจริญสุข

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปัณณวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองชัย

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ชนิดาภา ยอดยิ่ง

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปิยทัศน์ ทิมแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอธิเมศร์ อมรวริยาภัสร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศิริกำภู จุดจันทึก

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายกนต์ธีร์ กองไพบูลย์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกรดนัย อริยเดชวณิช

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธรณ์ จันทนพันธ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพลภัทร บุญนิมิตร์

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายภูมิศาสตร์ มากเจริญผล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายสิรภพ เลาหพงศ์พลิน

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงจินต์จุฑา จิรอุไรพงศ์

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.คงสมิทธ์ ดำหนู

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิ์สอาด

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเอื้ออังกูร น้อมเมืองปัก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงสุพิชชา ฉันทวรางค์

อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

เด็กหญิงอาภาพิชญ์ พรหมหิตาทร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์

อนุบาลขอนแก่น

ชานนท์ วิจิตรศุภการ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ณรัญญู มาลี

โชคชัย

ด.ช. อัคณัฏฐ์ ดิเรกโภคา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติพศ ธีรฉัตรพร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายจิตธนา พูลอ้น

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายจิรภัทร ซึงรุ่งโชติ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฐพัชร์ ฉันทโรจน์ศิริ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายปฏิภาณ แก้วพิทักษ์

พรศิริกุล

เด็กชายปพนธีร์ คงนคร

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)

เด็กชายปรีชากร ยาสมร

แสงโสม

เด็กชายพลวรรษ ทัศศรี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร

สารสาสน์วิเทศรังสิต

เด็กชายเซน สัตตะนิชญ์

โสมาภานุสสรณ์

เด็กหญิงฐิรดา สุขเกษม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงนันท์นภัท จิรโชติรังสรรค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภิญญดา ธัญญวรรณ์

อนุบาลสตูล

เปมิกา ชุ่มจำรัส

วัดดอนทอง

ด.ช.พัทธนันท์ ยีหมัดอาหลี

อนุบาลระยอง

ธนกฤต สุนทรเวชพงษ์

โสมาภานุสสรณ์

เด็กชายกฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล

ยอแซฟอุปถัมภ์

เด็กชายจิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายณฐกร จารง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายณวัฒน์ ชาบัญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายเขษมศักดิ์ ประทีปเสถียรกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเจษฎากร ศรีสงคราม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณปภา บุญวานิช

โพฒิสารศึกษา

เปรม ณรงค์ตะณุพล

อนุบาลเพชรบุรี

ธนสร ธนมาศชัยเจริญ

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายจิรภัทร บุญเที่ยง

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายณฐภัทร ลาภธีรวุฒิ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัชธร หมู่พิมล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธันวา รุจาคม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุญญุพัฒน์ สรยุทธยรรยง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพิรชัช อังคณาวรกุล

อำนวยศิลป์

เด็กชายภูรินาท สวนดอก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงพรปวีณ์ เอกอมร

โชคชัย

ด.ช. ปุลกิต อาจเดช

โชคชัย

ด.ช. วรปรัชญ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์

จุลสมัย

ติณณภพ พรหมสิน

จอย

เด็กชายธรรศ เจริญวงศ์ระยับ

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายรติวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์

จอย

เด็กหญิงติณณา ธรรมรักษา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงอรจรีย์ ธีระภูธร

บูรณะรำลึก

เด็กหญิงเบญญาภา ตันติมาภรณ์

โชคชัย

ด.ช. กฤตติภูมิศ์ ทองสุข

วัดดอนทอง

ด.ช.ศุภวิฎ เสริมสุขสัมฤทธิ์

วัดดอนทอง

ด.ญ.กนกวรรณ ป้อมบริสุทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติธัช เรืองศรีไชยะ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณภัทร ใจเต็ม

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุธนัย ทางทอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายอชิรภัทร ลิ่มพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายเมธากรณ์ กอรี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธัญญาดา ทองใบ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)

เด็กหญิงร่มพิชา งามสวย

อนุบาลชุมพร

วิชญะ ทวีพันธ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายปุณพัฒน์ เซี่ยงฉิน

บรรจงรัตน์

เด็กชายศุภกร วงษ์กุหลาบ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายสหทรรศน์ วิสุทธิ์เมธานุกูล

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงณชนก เซียวศิริกุล

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณปภา นุชสวัสดิ์

อุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กหญิงณิชารีย์ ศิริอนันตภัทร์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงทัศนาวลัย อ่อนด้วง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนัญชนก อู๋สูงเนิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงลิลลดา อมรมรกต

อนุบาลระยอง

กิตติคม สันติวรากร

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายณภัทร ปฏิเวธ

พรศิริกุล

เด็กชายต้นกล้า ลีวัฒนาพงษ์

สกุลศึกษา

เด็กชายพิชเยศ ผลพอตน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายภูบดินทร์ พันทะวัน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายสิทธินนท์ ธรรมรส

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายอภิวิชญ์ เผือกหอม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธนภร อิ่มแช่ม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงธันวา ศรีน้อย

อนุบาลขอนแก่น

กฤติเดช ชีวะโอสถ

บูรณะรำลึก

เด็กชายณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายธนวรรธน์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เด็กชายปารวิญ ปิตาลีมาพร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพาทิส ตันติสุขารมย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศิวกร ต๊ะกำเนิด

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเฉลิมราชย์ ทองขาว

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงณัฐภัค หลักแหลม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อึ้งอารี

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงดุสิตา จันทระ

เอกปัญญา

เด็กหญิงพัชรมัย บุตรตะกะ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงภักฐ์สนัน เปรมอิสสระ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอรัชฌา วงศ์ดนตรี

ขจรเกียรตินานาชาติ

Master Wana Vongpin

ภารตวิทยาลัย

ชญาณินท์ เชิดชูเกียรติสกุล

อนุบาลเพชรบุรี

ชัยนันท์ คล้ายทรง

โพฒิสารศึกษา

ปุณณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล

สันติสุขวิทยา

อาชวิน อุ่นโอสถ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

นิภาศิริ

เด็กชายภาคภูมิ สรณาคมน์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายอภิเศรษฐ์ จุลกลับ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงจุฑาธิป วิริยพรสวัสดิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงชนัญธิชา ปัญญาสงค์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณัฏฐนิชา นาคดี

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงปรานปริยา เพชรสงคราม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญภาส์ ตราชูวณิช

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ศศิศ ยอดยิ่ง

อนุบาลเพชรบุรี

อัศวิน นวมภักดี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตพล ภาณุพรพงษ์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายก่ออิชย์กรณ์ จันทร์ฉาย

อนุบาลอุดรธานี

เด็กชายณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์

อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์

เด็กชายพีรบูรณ์ เคียงธนสมบัติ

ศรีสุวิช

เด็กชายภัทร์วศิน ยงกุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภูฟ้า ไกรยาวุฒิ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล

อนุบาลอุดรธานี

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายอาธิศักดิ์ เตียวเจริญโสภา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกชพร กฐินใหม่

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงพาขวัญ สิงหบุตร

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงสุณิชญา เจริญชัยเดช

จุลสมัย

กัญญาณัฐ สุชาติ

จุลสมัย

ชมพูนุท รองสวัสดิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ชุติพร ศรีชาติ

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ธรรม์ รัตนกิจ

อนุบาลสตูล

พัชชนม์ บุญช่วย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายกิตติคมน์ เตชะมณีสถิตย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กชายพลกฤต ศุภผล

บูรณะรำลึก

เด็กชายพัทธดนย์ มากขาว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายพินทุเทพ โตวนิชย์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภพธร พูนศรีอร่าม

ราชวินิต

เด็กชายภูม เสนานุตร

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายรุจิภาส โอภาสพงศ์พิพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายลภัส มั่นเจริญพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิรัลพัชร กิติพิพัฒน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายศตพล นิธิโรจน์ภักดี

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงกชพร ดีอินทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกชพร เรืองบุญคุ้มสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกฤตพร ยี่สาร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกวิสรา วงค์ตาผา

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณกัญดา กุลสงค์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงนพรดา ชูเหล็ก

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาคเลื่อน

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงอนัญญา ช้างพินิจ