Thai ASMO Maths Ranking Year 5

Perfect Score

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนทอง

ด.ช.เมธวิน จันทร์ทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคุณภาช โรจนาประดับ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

สิริยากร มัคคภิญโญ

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

แสงทองวิทยา

เด็กชายปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์

Silver

School Name

Student Name

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร

ดอนไชยวิทยา

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล

อนุบาลโสธิญา

เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ โลหะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ

แสงทองวิทยา

เด็กชายอัครภาคย์ ก้องศิริวงศ์

อนุบาลสตูล

ชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์

อนุบาลเชียงราย

สุขกัญญา วรรณสม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายญาณวิชญ์ สิริปัญญาวิทย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายตุลธร พูลทรัพย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายพีรวิชญ์ ทรงไพรเดช

บูรณะรำลึก

ด.ช.วายุ กล่อมพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายสิปปกร รัตนธน

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายเมวิน น้อมนำทรัพย์

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

อนุบาลเพชรบุรี

สุชญา เมืองคำ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายกันตพัฒน์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กชายชยณัฐ ศรีสากล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวรัท เมฆาสุวรรณดำรง

ST. MARK'S INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร วราเวทย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเฌอลินย์ เกศปรีชาสวัสดิ

Bronze

School Name

Student Name

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายสฐิภพ วงศ์วัชรานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัญญาสิริ ลิมเรืองรอง

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงสุพิชชา บุญสอน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอนันตญา ศรีผ่องงาม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรวีเกตุการณ์ เกตุการณ์

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงสุดแสนรัก เผ่าภคะ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันตินันท์ พุกบุญมี

โชคชัยรังสิต

เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายพีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐปรียา ดุมใหม่

พระกุมารมหาสารคาม

กฤตเมธ วรสาร

อนุบาลระยอง

พันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์

พระกุมารมหาสารคาม

ศรุดา ศรีสารคาม

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปุณยวีร์ อริยกิตติวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพงศกร ขำหินตั้ง

เอกบูรพาวิเทศศึกษา

เด็กชายภูดิส กำแหงคุมพล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรัชชาพงษ์ กองสุข

สุวรรณวงศ์

เด็กชายเตชินตรัย กาญจนารัตน์

อนุบาลเชียงราย

พิชชาภา สัมพันธ์นุกูล

อนุบาลเพชรบุรี

ศิริกานดา บัวบัลลังก์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตพินิจยล

อนุบาลระยอง

ก้องภพ อริยพัฒนพร

อนุบาลภูเก็ต

เด็กชายกฤตเมธ สมศักดิ์

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงนันท์นภัส นวลวัฒนา

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กหญิงรัตน์ธาริณี จันทเบญจม์ภัทร

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอรุษ วราสภานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายญาณาพันธ์ บุษบารติ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภิรญา กุลภรณ์อภิชา

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชนมภูมิ หล้าแหล่ง

วัดพลับพลาชัย

เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายวรพล พันธุ์เมธิศร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์

อนุบาลชุมพร

จุติภัทร เรืองตระกูล

อนุบาลระยอง

สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รัฐศรัณย์ สมหวัง

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ราเชนทร์ วงศ์คุณานุสรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายสร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอัครวินท์ รัตนตระกูลเดชา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอัศม์เดช นพคุณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเปรม บุณยฤทธิ์รักษา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปาณิสรา ทุริยานนท์

Merit

School Name

Student Name

กวางตง

สิปาง ลือชูวงศ์

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปัณณวิชย์ นินเนินนนท์

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายญาณวรุตม์ ซอง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ ทีศรี

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายพฤศ ลิ่มโอภาสมณี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงฆรวัณณ์ สุทร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เมืองเกิด

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสาริศา ครองศักดิ์ศิริ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุพิชชา เหมวรานนท์

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ฌิณสภัคต์ ทองมี

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย อนล ลักษณ์เลิศกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิราวัฒน์ หงส์นิมิตชัย

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กชายวีรสุ แก้วสัจจา

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายชวกร พฤกษ์สิริสมบัติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนัช ศรีโคตา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธิปก รองพินิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัฒน์ภากร สังกัดกลาง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายพิสิษฐ์ วรรณมโนมัย

แสงทองวิทยา

เด็กชายหาญกล้า เหล็กกล้า

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง บวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พัทธ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์นารา อรุณงามวงศ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายคุณัชญ์ สุวรรณอำพรชัย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวุฒิภัทร หวังวัชรกุล

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงบูญญาวาส ฤทธิรอด

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงวงศ์พัทธ์ เลิศวิชากุล

อนุบาลเพชรบุรี

ชนาธิป ปั้นเหน่ง

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณัฏฐวศา คำแผลง

วัดดอนทอง

ด.ญ.หนึ่งฤทัย ไชยราช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

หัวหินวิทยาลัย

เด็กหญิงพัชรนันท์ วิเศษสมบัติ

อนุบาลขอนแก่น

กชพร อริยะวงศ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชนมภูมิ ประทุมชัย

บูรณะรำลึก

ด.ช.นนทพัทธ์ โอทอง

บูรณะรำลึก

ด.ช.ปัณณวินท์ สารสินพิทักษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายปวเรศ อินนุพัฒน์

อนุบาลสระบุรี

เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม

ปลูกปัญญา

ภูวิช อุฑารสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ สุภัทโร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายธนกฤต ดำดวน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แต่งประกอบ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงวิรขา จันทรโรทัย

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงอาร์ซีญ่า บูละ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ฐิติชญาณ์ แก้วใส

วัดดอนทอง

ด.ช.รชต ศรีโกตะเพชร์

วัดดอนทอง

ด.ญ.จุฑาดา ดำรงค์ชีพ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกัญจนพล รชตะวิวรรธน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายภาคิน อัตตาสิริ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง สิริมนต์ สิทธิโชคธรรม

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงจิตต์จุฑา อร่ามวัฒนพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงชณชนก ศิริทิณพงษ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงธัญชนก เอื้อโสภณ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงนภิสา ฉลองวงษ์

ขจรเกียรตินานาชาติ

Miss Mira Jasmine Bechtolt

บูรณะรำลึก

ด.ญ.ธัญยธรณ์ หลงขาว

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย วรินธร ฉันท์รักการค้า

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย อริย์ธัช ขำขันทอง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายนรวิชญ์ เกตุแก้วมณีรัตน์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายปวเรศ ไชยงาม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงปภัศรา พิมสาร

อนุบาลระยอง

สิรภพ แสงเถื่อน

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย พงศ์ปณต พุทธ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิตติ ผาติสุวัณณ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายนรภัทร คุณาเรืองเดช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ กิรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีบาง

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงญาณิศากานต์ วรภูมิ

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิรัชญาพร บุตรตะกาศ

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กิจนำ

SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI

เด็กหญิงศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

จุฑาธิบดิ์ เดชบำรุง

ปลูกปัญญา

ณฐวัฒน์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

นีรา นทีบูร

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ปวีญา เดชวงศ์ญา

พระกุมารร้อยเอ็ด

วนัชพร สุทธิพิริยะหทัย

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายชยพล แซ่จึง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชวินปวีณ์กร วาสุเทพรักษ์

แสงทองวิทยา

เด็กชายณภัทดล จิระตราชู

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายตฤณ ตั้งศรีสกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายรัชชานนท์ จึงวิมุติพันธ์

เทศบาลปากพนัง 1

เด็กชายวรากร เหมจินดา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงธีมานันท์ แก่นศักดิ์ศิริ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายตฤน จันทร์อร่าม

เซนต์หลุยส์

เด็กชายธนดล รัตโนภาส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายบรรณวิชญ์ บรรเทา

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เด็กชายรักษ์ะรรม ก้อนเทียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกมลพีรญา เจริญกุล

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณวิสาร์ จิรสิทธิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพชพร ขจรภพ

ปรีชานุศาสน์

เด็กหญิงพิชชานันท์ คุณจันทรโชติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชชาภา พลายแดง

มารีวิทยากบินทร์บุรี

พีรพล สภามิตร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตภาส เหมกาญวิภาส

จอย

เด็กชายณภัทร สุนทรกรณีย์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายธนพนธ์ มหาพรรณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธฤษณัช วรรณะพาหุณ

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เด็กชายปริญญ์ กันทวัง

พรศิริกุล

เด็กชายศรัณวัชร วงศ์สุวัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร อรุณโรจน์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายแทนธรรม จิตธรรม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณัฐนันท์ อัคการณ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิชญาภา เยาวเรศน์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงวิรชา จันทรโรทัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอมลณัฐ โกฏิชนม์

บูรณะรำลึก

ด.ช.ชบดี แก้วน้อย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายกฤษณ์ เกียรติศิริโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันตวิชญ์ อิงค์รัตนกุล

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยตา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนิพิชฌน์ ริมใหม่

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายบุณยกร เจริญวงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายปฏิภาณ วรรณพงศ์

อรรถมิตร

เด็กชายพิสิษฐ์ พันธุ์เพ็ง

บรรจงรัตน์

เด็กหญิงรมณ สิทธินววิธ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงโชติกา พวงเงินสกุล

วัดดอนทอง

ด.ญ.ฐิติพร โท้เป๋า

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนวรัตน์ อยู่วนิชชานนท์

อำนวยศิลป์

เด็กชายพิภัช โตสุโขวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวิชญ์ ผ้าเจริญ

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายรณิณทร์ วิศวะโยธานันท์