Thai ASMO Maths Ranking Year 4

Gold

School Name

Student Name

มารีวิทยากบินทร์บุรี

จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด

วัดดอนทอง

ด.ช.ฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. ก้องพวิษย์ เซ่งล่าย

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. แทนฤทัย ยะโสธร

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายเตชภณ พอสม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายภีม สว่างวัน

Silver

School Name

Student Name

โชคชัย

ด.ช. ณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

รักษ์วิทยา

ธนพนธ์ รัตนะธาดา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสสุรังคกุล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. สุเมธ อิศราธิกูล

วัดดอนทอง

ด.ช.นนทกร สุขล้น

วัดดอนทอง

ด.ช.ปาณัช โชติวิทยารัตน์

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายธนวรรธน์ วรินทร์

บางนราวิทยา

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายอัครวินท์ สินประสูตร์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฏ์ บุตนุ

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงนีนญาดา บุญตานนท์

อนุบาลเพชรบุรี

ปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรัส วรรณสารเมธา

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงโสพิชา งามสวย

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. จิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

อนุบาลเชียงราย

ศิรนาฏ เตชะธีราวัฒน์

สุวรรณวงศ์

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง

พระมารดานิจจานุเคราะห์

เด็กชายวรพล ช่วยบำรุง

Bronze

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤชณัท หวู

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. สรกฤช ดวงสิน

ขจรเกียรติศึกษา

ด.ช.ณปราชญ์ ตัณมุขยกุล

อรรถมิตร

เด็กชายณชพล คูโณปการ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงชัญญา ธนกิจบุญญา

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

บูรณะรำลึก

ด.ช.สุวรรณภูมิ จันทร์คง

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เรียนรู้

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤตภาส กูลสุวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีหาบุตร

สายเพชรศึกษา

เด็กหญิงฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงนภัสนันท์ รณเกียรติ

อนุบาลร้อยเอ็ด

แทนคุณ เล็บขาว

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. มนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกัณตภณ สกุลภิญโญ

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปัณณพร เพทัย

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชร ธาคากิ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิง จิรัฐติกานต์ พลไชย

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

อนุบาลชุมพร

ณภัทร กังวานสุระ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

แสงโสม

เด็กชายพาที แพเจริญ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวิฑัญญู อร่ามแสงจันทร์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงศ์

อนุบาลสุโขทัย

คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพงษภัทร วาณิชย์ไพศาล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายวรเชฏฐ์ เหมือนดาว

อนุบาลอุบลราชธานี

ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงณัฐณิชา ลุนราศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

โชคชัย

ด.ช. รวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. อิงครัต เพชรประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ลักษิกา ดิดสุ่ม

สกุลศึกษา

เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล

สุวรรณวงศ์

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัฏ วงศ์รุจิราวาณิชย์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงจงรัก จันโท

Merit

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคณพศ เอกตระกูลเกษม

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอนุยุต จันทร์พิทักษ์

จอย

เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงสวิตตา ชูทองคำ

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ศิสุนัญ พระนิมิตร

มารีย์วิทยา

เด็กชายคุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ

แสงทองวิทยา

เด็กชายธัชชัย ขวัญแก้ว

สุวรรณวงศ์

เด็กชายรวิศชา มุขสง

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. กิตติพงศ์ มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. อธิษฐาน แก้วอินทร์

วัดดอนทอง

ด.ช.กฤติน อธิปัตตานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

ศิรเสกข์ ตราชูวณิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัส

SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กชายพีรวัส สุพรรณรังษีศิริ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายภาวิศ พินทุสรชัย

อนุพงศ์พัชรินทร์

เด็กชายอัศนี กางสี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอิสรีย์ กาญจนรัตน์มณี

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปวริศา ขันติกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจีราวัฒน์ ไพบูลย์พันธ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวริศ ปรีงาม

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงโมลียา วรการกุล

มารีวิทยากบินทร์บุรี

คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

นรมน นุชพงษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนรวร จงวุฒิชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายพรฤทธิ์ แซ่เจียง

พระหฤทัยนนทบุรี

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

อนุบาลระยอง

ณัฐพัช สายสร้อย

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. ปัณณธร สระทองจุติ

วัดดอนทอง

ด.ช.พัชรพล กิจจะอรพิน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐ์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปุณยพัฒน์ พิพัฒนานันทิ

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ช. ธีรวัฒน์ ราชวัตร

สุวรรณวงศ์

เด็กชายปรัชญพนต์ พงศ์กระพันธุ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพสิษฐ์ โตสกุลวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายศรัณย์ธนัฐ เอกเอี่ยมลาภ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

ไทยคริสเตียน

เด็กชายอนัฐ แก้วจำบัง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวริยา จันคำ

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนัญชนก กิจเพิ่มเกียรติ

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงวรวลัญช์ ไตรโพธิ์

บางขุนเทียนศึกษา

ซู หยู่ เฉิน

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสกร โซวติเวชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงศรัยฉัตร ปึงเจริญกุล

ฮั่วเคี้ยว

เด็กชายอรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงปาลิดา ก่องดวง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จิระเพิ่มพูน

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. สุกุลยา เหรียญทอง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภาคภูมิ แดงรัตนวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชาคริยา ปิดตานัง

วัดดอนทอง

ด.ญ.ธนัชพร แน่นหนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณธรรศ ปราบพาล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธีรเมธ ศรีเมืองแก้ว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

จารุวัฒนานุกูล

เด็กชายกฤตพจน์ กิตติภูมิวงศ์

พร้อม

เด็กชายจิรกร ชีวินมหาชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

อำนวยศิลป์

เด็กชายธฤต เรืองสังข์

อนุบาลพังงา

เด็กชายธีร์ธวัช ทิพย์รส

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพอดี ล้วนจำเริญ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศตพร กนกศิขรินทร์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสุวัชรา มิตรประยูร

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ปพิชญา เทียมอุทัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต ป้อมเมฆี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวุฒิพันธุ์ พันธ์สายเชื้อ

BANGKOK PREPARATORY & SECONDARY INTERNATIONAL SCHOOL

เด็กหญิงกวิสรา อยู่ยงวัฒนา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงชลธิชา สีสุข

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. นภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. ลัลล์ลลิล สุขศรี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายทวีรัฐ ถาวรยศนนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรดร ธรรมโชติ

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์

ศรีสุวิช

เด็กชายศิราธนากรณ์ โนนกงกลาง

เพ็ญบุรี

เด็กหญิงบวรลักษณ์ เตชะศิริโชคมงคล

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล

อำนวยศิลป์

เด็กหญิงอนันตญา อริยะชัยพาณิชย์

อนุบาลสุโขทัย

ฆรชนก ตั้งสุขสันต์

อนุบาลสุโขทัย

ณวินดา สินสุวรรณ

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. กมลพร อักษรนิตย์

วัดดอนไก่เตี้ย

ด.ญ. จิราพัชร ทับสี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กชายธนกฤต เทียนไชย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชสภา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงกัญญาพัชร จงอัศญากุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนารีญา สุขสร้อย