Thai ASMO Maths Ranking Year 2

Gold

School Name

Student Name

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายลัธพบ นันทกิจ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ ขาวเอี่ยม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพชร ฉัตรไพศาล

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายฟัรฮาล หมาดสกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายรณกร ราชบุรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงขวัญพร พันธุ์สุข

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

Silver

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ชวินธร กีรติสุนันท์พร

บูรณะรำลึก

ด.ญ.อรณิชชา ราญฎร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤติน นวกุลศิรินารถ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกุณช์ จีนพก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายคณตพศิน ธาคากิ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายจิริล สัตย์สนอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต กองสวัสดิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธรณ์ เล็กสุขุม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธัญ มิ่งแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีรัตม์ ตันติเมฆิน

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายปรินทร จิรัตฐิวรุตม์กุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เหลืองดี

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายพิรัตน์พนธ์ ปิ่นทองน้อย

วิชัยวิทยา(ประถม)

เด็กชายวิชธนินท์ จอนสมจิตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศย ดำรงสุรสิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทนา

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงรมิดา ภูมิดาธนาพร

อนุบาลนครปฐม

ด.ช.ภัทรพล สมพงษ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายชนายุส เมฆะสุวรรณดิษฐ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชยุต เอกโรจนกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายชัยภัทร วุฒิมานพ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฐกฤต รัตนเสถียร

มารีย์วิทยา

เด็กชายปัณณวิชญ์ งามสุทธิกุล

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายมินทร์ธาดา ฉ่าสูงเนิน

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายรัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภกร ตันสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิทธิพล ศรีนุกูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายเชน บัดติยา

เทศบาล ๔ มหาราช

เด็กหญิงฉัฐฎกาน กงสะเด็น

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงบุณยวีร์ พัฒนรัตน์ฐากุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงวรณัน ยาทา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศรันยา เพิ่มทองมาก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสรารัตน์ คุ้มอยู่

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสิริวิมล ตรีหลาบ

Bronze

School Name

Student Name

INTERNATIONAL PIONEERS SCHOOL

Master Tatsatit Lertwilasanont

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ญาณัฐนันท์ จุลศรี

สารสาสน์เอกตรา

ด.ช.ภัทรวรรธณ์ ชวนะสุทรพจน์

บูรณะรำลึก

ด.ญ.พิชญา ถิ่นทอง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ทิพย์ธารา คำสม

อนุบาลเพชรบุรี

ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกฤต เรืองฤทธิ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกันตพัฒน์ อิ้งอารี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายชยณัฐ เพทัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณภัทร ชัยกมลภัทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ตั้งสิทธิศิลป์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัชพล ประทุมเมศ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายถิรวัฒน์ สิริสัณห์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายธนยศ เพิ่มพูลผลิตผล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปิตินันท์ สิงหราชัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุญญกรณ์ ทัศนา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพิชญะ ตันติศรีสุข

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูเขา เลขะสมาน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ

แสงทองวิทยา

เด็กชายวริศ สุวรรณชาตรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิวาภณ อากาศวิภาต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุกฤษฎิ์ เกียรติเดชาวิทย์

พร้อม

เด็กชายอภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายอัครวิทย์ ชมแก้ว

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล

เซนต์โยเซฟทิพวัล

เด็กหญิงกัญวรา เศรษฐ์โชฎึก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกัญศวรา สังข์ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกิรณา โพธิพันธ์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงกุลภัสสร์ เพ็งมาก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงขวัญรวินท์ ปุณะปุง

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงญาดา วรุณธารทิพย์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณัชชา ชาญชนะโยธิน

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงทมิตา ตั้งหิรัญวัฒนา

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กหญิงวรันธร หลอดคำ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพิชชา ดุจติปิยะ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอภัสสิริญ ไผทจินดาโชติ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงอัยย์รดา ปานนพภา

Merit

School Name

Student Name

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ช. ชวณัฎฐ์ อยู่สวัสดิ์

บูรณะรำลึก

ด.ช.ณภัทร์ วิทยา

วัดดอนทอง

ด.ญ.ภัสสร์นราพร สุวรรณวงศ์

อนุบาลเพชรบุรี

ปทิตตา ไทยสุข

อนุบาลชุมพร

ฮีม พันธุ์สถิตย์วงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกันต์กวี ชาวดง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจรัญย์วิทย์ เข็มเมือง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชชนน อภิญญาวิศิษฐ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชิติพัทธ์ อัชฒากุลกิจ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายณธกร ทีปกรสุขเกษม

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายณธรรศ บุญตานนท์

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กชายทีปกร อารัญภาณุ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนวันธร จรรยาพูน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพชรวัฒน์ โตงาม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรภาส วัชรจิตต์กุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวัส หิรัญประเสริฐวุฒิ

สกุลศึกษา

เด็กชายภฤศ ฉิมวัย

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริชวิน สมควร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวงศธร ภักดีแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวชิรวิชญ์ อุดมประทีป

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายวสุ กาญจนาทวีลาภ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายศิรเสฏฐ์ วงษ์ศรีเผือก

จิตรลดา

เด็กชายศุภพล สุขประดิษฐ

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายเลียวอิชิ มิซุทานิ

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กหญิง กานต์สิริ พวงกุหลาบ

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงชญาภา รัชตชัยยศ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชัชฎา นาควัชรานันท์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมอุไรรัตน์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงบุณยาภรณ์ พัฒนรัตน์ฐากุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์ พันธุ์บ้านแหลม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงพิชามญชุ์ โยพร

นานาชาติเด่นหล้า

เด็กหญิงภัสชา เลี้ยววัฒนา

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงมทิรา สายสุดสวาสดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลักษณ์นารา รังสินธุ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พรหมมาวิน

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงสิตางศุ์ โพธิ์ทอง

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอรวรรยา สดกลาง

พลวิทยาระบบสองภาษา

เด็กหญิงเปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงเฟรันดา บุญเที่ยง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงแพรวพันดาว พันธุ์พฤกษ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

ณัฏฐณิชชา ฉัตรศิริทิพากร

วัดดอนทอง

ด.ช.นภัทร แสงสง่าศรี

บูรณะรำลึก

ด.ช.ปารทัต รักเกื้อ

วัดดอนทอง

ด.ช.พีรณัฐ จันระวงศ์

วัดดอนทอง

ด.ญ.จิรัชญา สุขล้น

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

ด.ญ.ญาณิศา เนื่องชมภู

วัดดอนทอง

ด.ญ.รุ่งไพลิน กองจันดา

วัดดอนทอง

ด.ญ.สุณัฏฐา นครชัย

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

พิชญา เสาร์วงค์

อนุบาลเพชรบุรี

พิชญุตม์ บุญทรง

อนุบาลสุโขทัย

ภัทรพร เธียระวิบูลย์

อนุบาลเชียงราย

รมิตา ลิ้มสกุล

อนุบาลเพชรบุรี

สันติชัย แป้นโก๋

กวางตง

สิชา ลือชูวงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกันตินันท์ ศิริวรรณรัตน

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจักรพันธ์ เลาหเกษมวงศ์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายจิรภัทร ศรีกงพาน

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายจิรภาส การะยะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายจิรวิชญ์ อัตถกาญน์นา

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายชัชพล วงค์สมศรี

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายธราเทพ วัฒนาเกียรติกุล

พญาไท

เด็กชายนรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพีรดนย์ เมืองสมบัติ

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กชายภวัต กาญจนลักษณ

เซนต์หลุยส์

เด็กชายรพีคยศ ไวกัณสุรส

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายศักร์สฤษฏร์ เกตุบุญลือ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอังศุชวาล สุขสังขดิศ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิ์สวัสดิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงจุฬาพัฒน์ การุญบุญญานันท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัชชานันต์ เม็ดดี

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณัฐพิมล แสงสิทธิ์ธีรกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนัชชา แจ้งเนตร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงธัญพร สุคนธเวศ

อนุบาลกระบี่

เด็กหญิงธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงพรรณวรท พรรณเชษฐ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพัชมณ บุญสิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพกานันทน์ น้อยภาษี

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงพีรญา แสงสุริยงค์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภควดี รักษาแก้ว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงภรีม ไชยกำเนิด

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภิณกาญจน์ ตราชูวณิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภูริชญา ใยมณี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงมนัสวีร์ พลเธียร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงลลิภัทร์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงวรรณกร ตรองจิตต์

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงศนิตา จิรสิทธิ์

ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงศศิปรีญา มาลัยศิริรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุประวีญาภรณ์ ศักดิ์ศรี

ปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงอรธิดา โชติโก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงแก้วใส แก้วผลึก

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงไปรยา ศิริกุลกอบเดช

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เสฎฐวุฒิ ศรีธรรมมา