Thai ASMO Maths Ranking Year 10

Gold

School Name

Student Name

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายวรัชญ์ พาลพ่าย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายรัชชานนท์ เพชรชู

มัธยมปัญญารัตน์

อริสรา จิรชัยกิตติ

Silver

School Name

Student Name

สุโขทัยวิทยาคม

นายกีรติ สุธีรยงประเสริฐ

บุญวาทย์วิทยาลัย

นายณัฐชนน อินตาทิพย์

ศรียาภัย

นายศิรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ชลกันยานุกูล

นางสาวณัฐวลัญช์ น้อยถนอม

ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางสาวมาลินี คงวัฒนานนท์

Bronze

School Name

Student Name

ระยองวิทยาคม

นายนราวิชญ์ นามสนธิ์

ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางสาวพิชญานันต์ จันทร์ฉาย

ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางสาวพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายพงศกร ชุมภู

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายสรวิชญ์ คำฝอย

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

นายภูริวัฒน์ แสนคำภา

ระยองวิทยาคม

นายวชิรวิทย์ อุษาคณารักษ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นางสาวกมลลักษณ์ เทพวงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายณัฏฐ์ สิทธิชัยโอภาส

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายไกรสิทธิ์ ถาวรสุข

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายธีรโชติ รัตนศิริดำริ

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายฐนพล ชาญอนุเดช

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นายธฤษณัฐ แกล้วกล้า

มอ.วิทยานุสรณ์

นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง

Merit

School Name

Student Name

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายวิชญะ วิทยาเศรษฐกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นายสิรภพ บัวหงษ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นายอภิณัฐ ชูเชิญ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นางสาวอนัฐญา บุญชะนะ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายธนวัฒน์ นิยมไพศาลสุข

ภูเก็ตวิทยาลัย

นิธิพัฒน์ สุทธิสังข์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นางสาวณัฐวศา กล่อมแก้ว

บุญวาทย์วิทยาลัย

นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ

มอ.วิทยานุสรณ์

นางสาวภัทรนันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นางสาวเบญญาภา สุขประเสริฐกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนณรงค์

มอ.วิทยานุสรณ์

นายศิวัช ทองป้อง

มอ.วิทยานุสรณ์

นายอคิราภ์ รุ่งอรุณสุวรรณ

สิรินธร

ศีดา เกิดสวัสดิ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

อุษณีย์ เลี่ยวตระกูล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายปัณณวรรธ หงส์เลิศนภากุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายนนทิพัทธ์ พัฒนาสุทธินนท์

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายธราธิป แสนสุข

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายกีรติกานต์ เสนอินทร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายชวิน จิตสง่าเลิศ

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

นายฤทธกฤต เวียงบาล

ภูเก็ตวิทยาลัย

พัณณิตา พันธุ์พฤกษ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภพธรรม กอมสิน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวณัฐภัทร ยศพิมพ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นางสาวละออทัศน์ ปิยะกนิษฐ์กุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นายกันตพัฒน์ วงศ์สาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายธัชพล ปิ่นทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายภาสวิชญ์ ชูจิรวงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

นายมนชนก เย็นใจ

ภูเก็ตวิทยาลัย

พิชามญชุ์ คงทอง