Thai ASMO Maths Ranking Year 9

Gold

School Name

Student Name

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายนนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธัญพร ขาวพลัด

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง

สุโขทัยวิทยาคม

เด็กชายกีรติ สุธีรยงประเสริฐ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายภาสวร ลิ้มมีโชคชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

พรรักษ์ ตั้งอังกูร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายอิทธินันท์ เมนอน

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณัทธมนต์ เมฆธน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร รุจิรายุกต์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสุวลักษณ์ ต้นชัยเอกกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค

Silver

School Name

Student Name

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพินิต กล่อมจิตเจริญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอริย์ธัช อริยานุชิตกุล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงชนันธร อาสน์สิริ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงลลนา ศรีสงคราม

สตรีสิริเกศ

เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายยุทธนา สรรค์วิวัฒน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายตรีภัทร ฉันทอุไร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพลพล ลิมกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพีรดลย์ ทุมสท้าน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายเนติภูมิ สิทธิ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสิทธิ์ชัย รัตนคาม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายชนาธิป กิตติไกวัล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปิยะ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธีธัช บำรุงเชาว์เกษม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส ธิติศักดิ์เมธี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายอมต ลิปิพัฒนา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ทฤฆนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

อาศิส อัศวบุญญาเลิศ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงชญาภา บุญชูมณี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปุณณสิน เจนกุลประสูตร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพีรณัฐ กรชาลกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ จันทร์วัฒน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายณภัทร โกเมนเอก

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกฤติมา ธรรมศาสตร์

ขจรเกียรตินานาชาติ

Thanabadee Kulvera-Aree

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อรรถเศรษฐ์ อุนนาภิรักษ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย จิรเมธ อินทรไพโรจน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีธัช รัตนศิริมณีเวทย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เหลืองอักษร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายสิรวิชฐ์ ทรงเจริญ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงณภัทร หัตถ์สุวรรณกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงฟ้าใส เสรีกิจเจริญ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงศศิรดา แสงสินธุ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ศุภอักษร

Bronze

School Name

Student Name

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายธัญณัฐ เรือนสูง

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายพลวัฒน์ พรเบญจภักดิ์กุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภูริศ โสภณยศวัฒน์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงกรกช วัฒนสมบัติ

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงธัญญวีร์ ทองตัน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจีระพัสก์ เกล็ดเครือมาศ

ระยองวิทยาคม

เด็กชายนภัทร อริยพัฒนพร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายเอกณัฎฐ์ แจ่มใส

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงชญานิศ พิสุทธิ์วรารมย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงภาวิดา มะลิทอง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงรฐา พุทธชัยกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐพล เมธเศรษฐ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธฤต องค์พิสุทธิ์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปัณทิวัฒน์ ธรรมนูญรักษ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฐาปนกุลศักดิ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายวาทิศ หทัยศิริกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงบุษบงกช อยู่ศิริ

สุราษฎร์ธานี

ด.ช.กรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายทิวัฒถ์ สัจจพาณิชกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนกร เตมัยสมิธิ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอินทัช ยิ่งสิทธิ์สิริ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงชวิศา สง่าเจริญกิจ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธมนวรรณ กอบเกื้อกูล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรพร บุญญสุวรรณ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณปภัช เครือวรรณ

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวศิน พรหมจรรย์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงชลิตา ลอยประสงค์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กหญิงณัฐชยาพร สินธุรัตเวช

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ธชธน ลีละวัฒน์

ปราจิณราษฎรอำรุง

ปาณิสรา เกียรติบัณฑิต

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายฐิติวิชญ์ ภาคะ

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายฑวัต ทวีศักดิ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนาธิป เชื้ออินต๊ะ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธัชพันธุ์ เสริมศรีสุวรรณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายไตรสิทธ์ กุลไตรรัตนนนท์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงเกิดศิริ สมพงษ์

ปทุมเทพวิทยาคาร

เด็กชายกิตติกานต์ พงษ์ลิมศรี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจิตรภาณุ เหลืองอร่าม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร ลีลากิจทรัพย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายวิชยุตม์ จรูญศักดิ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายหะทัยธรรม รัตนเสถียร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายอัษฎางค์ นารถติกร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงกนกวรรณ เถาโต

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงณิชา วิรุฬห์พานิช

สตรีวิทยา

เด็กหญิงบัณฑิตา หัวใจแก้ว

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สรวิชญ์ จตุพรมงคล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงธัญยธรณ์ รัตนโรจนากุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปาลิดา กองแดง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ธรรมธัช ตันติเสวี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายณัฏฐ์ไพรัช เพชรวรคุณ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายภูมิพัฒน์ จิรภัทรภูมิ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายมงคล แซ่จึง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายวรวิทย์ นิรันพรพุทธา

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายเดชบดินทร์ นฤภัย

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปัณฑิตา สิทธิยานุรักษ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงวิภาษิตา วรวิทย์วัฒนะ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายธนกฤต อินทรางกูร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายพรนุภาพ กาญจน์กีรติ

Merit

School Name

Student Name

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายคณิศร บุญฤทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายวรวรรธน์ นารากุลศุภเศรษฐ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายวีรภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสฤษฎ์ ศรีกมลาชีพ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณิชาภัทร ปัญญาสุขุม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ณัฐพงศ์ ปราชญ์ศักดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนธรณ์ ลิมป์พิทักษ์พงศ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธเนศพล ทวีปัญญายศ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณิชพีรดา แสงดาว

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัชรวลัย วงศ์สุวรรณ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

กฤษณ์ มณีเทศ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฐานวีร์ เพ็ญเพชรเจตน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ ประพฤทธิพงษ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงบัณฑิตา วัชโรทน

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงปรางชมพู ช่อดอก

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชาย ภัทรพล เลาลัคนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เฉลิมวัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชนน ชัฎสุนทร

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงกชพรรณ สุขเกิด

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วิชญะ วิทยาเศรษฐกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชาย สิรภพ บัวหงษ์

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

เด็กชายชนาธิป อ่ำวิเศษ

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายธนภัทร พุ่มพวง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายยุวธิษณ์ สุวรรณเกตุ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงวริศรา เลิศวัฒิพงษ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วปราง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงอภิชญา พัฒนวงศ์ไทย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

อณัฐญา บุญชะนะ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อนุรักษ์ วิริยะภูมิสิริ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายจิรัฏฐ์ มีวาสนา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชลนารถ จิตพีระวัฒน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธัชชนินท์ ลีเขียวยุวสรณ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายอัครพล สว่างพาณิชย์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพัทธนันท์ เฮงจิตตระกูล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมชนะ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฐนกร สมมาตย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปิยพนธ์ บูรณรัช

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายสรวิศ ถิ่นชีลอง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสิรภพ สาธิตะกร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ สรเลขกิตติ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงฑิตยา วรวงศ์ทัต

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณภัสสร อัครชัยยันต์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงณัฐมนต์ ชาบุญเรือง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงนิชาภา พฤทธิพัฒนพงศ์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงเปมิกา เกรียงเกษม