Thai ASMO Maths Ranking Year 8

Perfect Score

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์

Gold

School Name

Student Name

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปุณณวิช ธุวจิตต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายอนวัช ตันนิกร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายภูริช ดีเป็นธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกิรกฤต ปินฑวิรุจน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ

มารีย์นิรมล

เด็กหญิงปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี

สตรีวิทยา

เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายภาธร พัทมุข

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต ผจงเกียรติคุณ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิม โชติณภาลัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสัณหณัฐทวี ธนรัช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปราณต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

Silver

School Name

Student Name

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายเธียร ครุพงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพรพิพัฒน์ แหขุนทด

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงธีรนาฎ กันต์พิทยา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณพล โรจนชีวาคม

ระยองวิทยาคม

เด็กชายพนธกร คูสกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง นัชชา กิจควรดี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐานิธ์ เทอดไพรสันต์

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กชายชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณพล พรอนันต์รัตน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐนันทภูมิ ฉายไพโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปฐมพร บุญช่วย

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายภูริณัฐ ช่วยศรี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายเจษฎากร ผลลาภ

สองภาษาระยอง

ด.ญ.วิชาดา ชัยประเสริฐสุด

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงชมพูนุช เต็มภัทราโชค

สตรีวิทยา

เด็กหญิงปภาวรินท์ อดิศรเดโช

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงเขมิสรา บุปผะโพธิ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จักรดุลย์ สุวรรณรุ่งเรือง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายจารุวัฒน์ ลิ้มสุวัฒน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายธนูพล เกียรติเดช

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายอกฤษณ์ ชุดเจือจีน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาณุวิชญ์ วินัยชาติศักดิ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจิรภัทร สุทธิโอภาส

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายสุทธิภัทร จิตรแหง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์

Bronze

School Name

Student Name

ศรียาภัย

เด็กชายติณณภพ ทวีพันธ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายธรรมภณ พลายแดง

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายภูริพัฒน์ มหาพรหมรักษ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรรณทัต กนกวรานนท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอดุลชัย ประพันธ์พงษ์ชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธาม สันติลินนท์

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายปณชัย โชคถนอมทรัพย์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายศุภกิตติ์ สร้อยน้ำ

ศรียาภัย

เด็กหญิงณัฐนิชา สุขพาสน์เจริญ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงปัทมพร จุลเสนีย์ชร

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายณัฐวัฒน์ สารเศรษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายธัญกร ยันตรศาสตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายศุภณัฐ สุริโยดร

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายสถาพร จินาพงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเฉียงเหนือ ขจรโรจนรักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง พีรยา ใจแจ่ม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงวรินทร จงเกียรติกาญจน์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงอร ทองยิ่ง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงแพรฟ้า สุธีวีระขจร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายชยพล หล้าแหล่ง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายธนภัทร เตชะทวีกุล

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายภูผา โชคพระสมบัติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสถาปนา อาจหาญ

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง ฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงดา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายณภัทร ธานินทร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายณัฐพล จินตกสิกรรม

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายภูรินทร์ เจริญกิจ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสุรินทร์ จินตพละ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงรตา อุตตะมะ

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

ปฑิตตา คงแนวดี

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชาย จักรภัทร ทุติยภาค

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชาญ เกียรติอำนวย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ธวัชณ์ เกียรติวีรภัทร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายมัชฌิมา เพ็ญนุกูล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายยศภัทร ชมพูพงษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายรัชพล บัวหุ่ง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายสิรพัชร์ ธรรมลีลากุล

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงณัชชาฑินีย์ วงศ์เสรีวัฒนา

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กุลพัชร ชนานำ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ญ.วสุธิดา พงษ์รัชตะ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วรโชติ คงสกุล

ระยองวิทยาคม

เด็กชายชญานิน คงเสรีกุล

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายธนภัทร จิตต์ธรรม

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายธัญเทพ อัศวบุญมี

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายรักษกร เอี่ยมสำอางค์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงจุฑาวรรณ ขจายแสง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ช.พนมไพร บุญสุข

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกันตณัฐ รัตกิจนากร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชัชชัย จิตพีระวัฒน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายธิชานนท์ เขมวิรัตน์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายนรภัทร แท่นมณี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงณัฐฐณิชชา อิทธิกรมหาศิริ

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงลภัสรดา ปุกทะเล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชาย ณภัทร ปังประเสริฐ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายกฤตภาส ราชบุรณะ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายจิรฐา รัตนบุษยาพร

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐกิตติ์ เนื่องเนาวรัตน์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายธัชพล วงศ์สุขสวัสดิ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภาคภูมิ เกื้อศิริกุล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายรักษิต ศรีล้ำ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายเตือนตน สุริยบรรเจิด

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงสุภัสสรา คุ้มสืบสาย

Merit

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายก้องภพ ศรีนุช

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายชยุต ระวังงาน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพชร กิตติพงศธรชัย

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายสุทธิกานต์ กริชจนรัช

สตรีวิทยา

เด็กหญิงศศิรดา ประทีปภวเมธา

สตรีวิทยา

เด็กหญิงสมิตาภัสร์ คีรีวิเชียร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ช.ธนันดร ปัญญาโส

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายฐิรเมศวร์ อ้อชัยภูมิ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายปฐมชัย หงษ์กิตติยานนท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสมโภช คำเทียนทอง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงกรชนก เจริญยงอยู่

สกลราชวิทยานุกูล

เด็กหญิงปภาวดี อภิวันทนกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ญ.ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกิตติกานต์ กิจรุ่งโรจน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร เหลืองปัญญากุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัญญารัตน์ พนมไพรรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายรตภูมิ สันตธีระกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายวิศรุต พีรชัยเดโช

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายอมเรศ ชัยรุ่งปัญญา

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายไวกูณฐ์ พันธุ์ตัน

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงกัญญาพัชร แต่บุญญานุภาพ

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เด็กหญิงกัลยาณทรัพย์ บัวยอม

สตรีวิทยา

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปิยธีรวงศ์

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงธิญาดา เกียรติอนุชิต

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงพิยะฎา นักฟ้อน

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงสานฝัน ปัทมมงคลชัย

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จุลวัฒน์ สินศิริ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย ศุภกร ชินวัตร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายธนัท โลจนาภิวัฒน์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญศรีเมือง

สตรีวิทยา

เด็กหญิงภคพร พิทักษ์เศวตไชย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิธร จีนหนู

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ช.ภัทรพล วงศ์เทวราช

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายทยากร เจี่ยสกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กชายธนภัทร วิชา

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายธนัช เจตะวัฒนะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายนวนนท์ เนกขัมม์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายปรเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายปัณณ์ กลั่นเกษม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปุญญพัฒน์ ช่วยบุญญะ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กชายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายรชานนท์ มั่นเขียว

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวงศธร วัฒนานนท์เสถียร

สตรีวิทยา

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทวีสุขเสถียร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี

สตรีวิทยา

เด็กหญิงฐานิกา กุลธนปรีดา

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐนิชา ปกรณ์วิจิตร

ศรียาภัย

เด็กหญิงธนันญดา นุกูลประทีป

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงพรภรณ์ บุญยู่ฮง

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยศสินี พรหมทา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

เด็กชายกีรติ โภคาศิริสิน

มัธยมปัญญารัตน์

เด็กชายธนัท รงค์บัณฑิต

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายนิธิ นิพิธกุล

เบ็ญจะมะมหาราช

เด็กชายภคว แซ่โค้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายมหาสมุฏ พุฒทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง กัญญาวีร์ ศาสนะสุพินธุ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิงสิริยากร มาสิก

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ญ.สุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชาย วรัชญะ วัชโรทยางกูร

ระยองวิทยาคม

เด็กชายชามิณ สมใจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณวพล ธนาเศรษฐสกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพงศภัค นิธิกิจโอฬาร

ระยองวิทยาคม

เด็กชายวชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายอชิระ ใจหวัง

ระยองวิทยาคม

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงนพธีรา นิพิธกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงภัทรภัทร จันทร์จุฬา

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงไปรยา ชัยปราการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ช.มิ่งกมล แก้วพลงาม

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายกฤติน ภิรมย์ฤกษ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกาณฑ์ เลิศจรัสพงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชิษณุชา สันติอมรทัค

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายทศพร พันธุตา

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายมฤคินทร์ สุขสุวรรณไพร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์ธนกิจ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กหญิงรัญชนา คงเงิน

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงวสมน บุญประสิทธิการ

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงวีรินทร์ สินทรัพย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อยู่หุ่น

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ศุภกร สันทัดการ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อิสรีย์ คหกิจไพศาล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย ปราบดา วัฒนาวรสกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสณฑ์ รอดเมื่อ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงนุชวรา กัลยาวินัย

สุราษฎร์ธานี

ด.ช.ภรัณยู นิจจรัลกุล

เลยพิทยาคม

เด็กชาย ชาญวิชญ์ กมลรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายทวีรัช ชัยเจตนากลาง

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนาทิตย์ ประดับไทย

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายนพนนท์ นิภานันท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์

สตรีสิริเกศ

เด็กชายภานุวิชญ์ วรนุช

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เด็กชายวิชญ์พล พลายงาม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงกนิษฐา ธรรมศาสตร์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงดรัญชนก พันธ์สุมา

สตรีวิทยา

เด็กหญิงนภัสสร วรธำรง

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงพจน์อาภา พวงลำใย

สตรีวิทยา

เด็กหญิงวรนิษฐา เลาหสมพลเลิศ

สตรีวิทยา

เด็กหญิงอชิรญา ประยูรวงศ์