Thai ASMO Maths Ranking Year 7

Gold

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐชานนท์ โสนุช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิทธา ตันติกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายศรัณยู ทองจรัส

ระยองวิทยาคม

เด็กหญิงณัฐนิชา สาระธนะ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัชพล น้อมสูงเนิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวริทธิ์ วิริยะประสิทธิ์ชัย

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายวิภู กิจสำเร็จ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกฤติน นวลจริง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกฤติน ปิณจีเสคิกุล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก

Silver

School Name

Student Name

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชยนันต์ แสนดี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์

อุดมศึกษา

เด็กหญิงเปมิกา เสนะวีณิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกายสิทธิ์ อุทัยรังษี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปุญญพัฒน์ จัทรานิเวศน์

สุราษฎร์ธานี

ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชาย ภัครินทร์ ลีไตรรงค์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายภีษมะ องอาจ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายวรากร เดชาวรานุภาพ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์

สุราษฎร์ธานี

ด.ช.เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์

Bronze

School Name

Student Name

จิตรลดา

เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล กันตึ๊บ

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายธนยศ องค์พิสุทธิ์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

สุราษฎร์ธานี

ด.ญ.จาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายตั้งมั่น สัตยาภานุเดช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายศุภสัณห์ เข็มพงษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงวาสิตา ด่านสกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต ปิยะเกศกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีรอต

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ

สตรีสิริเกศ

เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอิสรีย์ เมฆแสงอรุณรุ่ง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายตฤณ ศรีวราหกุล

สระบุรีวิทยาคม

เด็กชายพงศกร กองสกูล

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริ วริศรางกูล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายเสกพิสิฐ เมษะมัต

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวิสุรัส ลิขิตพัฒนะกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ ตราหยก

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายจีรวัฒน์ พูนบันดาลสิน

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัทโชค อินทรกำแหง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ ตาลทรัพย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายโสภณ พุ่มไสว

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงปาณิสรา บุษบารติ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกิตติภูมิ กิตติภูมิวงศ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธนกฤต เทพนอก

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายศุภกร กล่อมอำภา

Merit

School Name

Student Name

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ด.ญ.ปรารถนา เล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กชายฐนณัฎฐ์ ศรีสงวนสัตย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายนัดวีย์ หมัดยูโส๊ะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพงษ์วรัตม์ เอ้กระโทก

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายรวิภาส ภาณุเจต

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายอัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงจิดาภา ซื่อดำรง

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงปกิตตา เกรียงเกษม

สามัคคีวิทยาคม

เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายบุณยกร ธารพานิช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงจิดาภา รัตนถาวร

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงชิสา เพชรขจี

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงณิชา โสภานนท์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงลลิตภัทร ณ อุบล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอังศิกานต์ แก้วสมทอง

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จิรเจษฎ์ สาครวงศ์วัฒนา

สุราษฎร์ธานี

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ผลแก้ว

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณฐกร ชัยเดชาภินันท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัชพล วรคุณพิเศษ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธีภพ วงกตศิลา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวัต วชิระเธียรชัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายวงศกร ช้ยประเสริฐศรี

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายวสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์

ศรีสุวิช

เด็กชายศุภกร แก้วกาหลง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายสิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสุทธิพงษ์ พรมปราการ

ศรีสุวิช

เด็กหญิงณัฐณิชา วนามหาศาล

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธมล เตชาทวีวรรณ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เด็กชาย ภาสวุฒิ ณ นคร

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายกันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เด็กชายณัช กอตระกูลสิน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัษฐภัทร์ คุ้มเมธา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง รัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย

ศรียาภัย

เด็กหญิงจิณัฐตา พลรักษ์เขตต์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงพิชญา เลาห์อุทัยวัฒนา

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญศิลป์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกันต์ชัย ตรียารวณิชย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายชวิศ พันธ์นิกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายต่อลาภ อินกองงาม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนัช คะจิตแขม

อุดมดรุณี

เด็กชายธีธัช ชัยวัฒนกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภูตะวัน ศรีสุขโส

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายภูมินทร์ เจริญมงคลวาณิช

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวีรภัทร ทะยานรัมย์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงธันยธรณ์ เตือนวีระเดช

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายกิตติพศ ตันตระกูล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธรรมนูญ สรณาคมน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เด็กหญิงปิยธิดา ศรัทธาบุญ

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงอติกานต์ ไวยกาญจน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายฐพัชร์ ไชยรัตน์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายวรวรรธน์ วรพัฒนรัสมิ์

อุดรพิทยานุกูล

เด็กหญิงอารีญา แต้ชูวงศ์

สิรินธร

ด.ช. พิชญ์ อารยะรังษี

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เด็กชายขจรศักดิ์ ดาวเรือง

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายจีรภัทร ยิ่งสุทธิพันธุ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ฟ้าคุ้ม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายธนเดช เวชารัตนา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

เด็กชายนาบีล อมฤตบุตร

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายภูริ จรรยาเจริญ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายอัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เสวตานนท์

สตรีวิทยา

เด็กหญิงจิตประภัสสร เลิศสลัก

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงจินดารัตน์ เลิศคุณลักษณ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เด็กหญิงณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ

ภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงดลพร เอี๋ยนวิกุล

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงธรรศพร เปาอินทร์

บุญวาทย์วิทยาลัย

เด็กหญิงธวัลหทัย แลกันทะ

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงภาราดา โพยนอก

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ณัจฉรีญา ศิริพ่วงพิพัฒน์

สิรินธร

ด.ญ. ชาลิตา สินมาก

สุราษฎร์ธานี

ด.ญ.พิงนภัส ราษฎร์อารี

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายกชภาส ไพศาลนันท์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายกฤติน จอมวิญญาณ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายปฤณภณ ปัถยาวิชญ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายพุฒิพงศ์ คงนคร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายภรัณยู ปิตานนท์ชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เด็กชายลภน กุลนันทิวรรธน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายสิริวิชญ์ จันทศิริ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเตชินท์ กุกำจัด

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายแทนคุณ เจียนจอหอ

ชลกันยานุกูล

เด็กหญิงศศิปัญญ์ ธนาโสภณ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกรพัชร เรืองเดชรังษี

สวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายณธร ปรีชาชัยสุรัตน์

ระยองวิทยาคม

เด็กชายณภัทร แป้นเนียม

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายสิรวิชญ์ อยู่ศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมธาวี ลีลาเลิศวงศ์