Thai ASMO Maths Ranking Year 5

Gold

School Name

Student Name

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

แสงทองวิทยา

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

มารีย์นิรมล

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายญาณาธร สัตถาวร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายรพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงวาสินี ชุตินันทกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

สุวรรณวงศ์

เด็กชายธราดล จิตซื่อ

Silver

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายทยากร สุวานิช

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายชานน ฟองศรีสิน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงรัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุวิจักขณ์ เกตุแก้ว

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณตฉรรต ส่งศิริ

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายธนภัทร ทองคำ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกิตติภพ เขียนสา

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงสุรภา ปัญจภักดี

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายธีรพล ลีลา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายรณกร ระวังงาน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรเมธ ธรรมตรีรัตน์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวัชรวิชญ์ หนูสลุง

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายวิวิศน์ ธเนศมณีกุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อึ้งอารี

เฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายคงสมิทธ์ ดำหนู

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สรวีย์ วรวิชญาวิวัฒน์

เทศบาลวัดเสนาเมือง

เด็กชายธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายธาม ลีลาเชี่ยวชาญกุล

กิตติวัฒนา

เด็กชายมูซัมมิล ดาเด๊ะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธเนศพล อมรจิรพร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภพธร พูนศรีอร่าม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ช.รพีพงศ์ ตั้งมหาสถิตกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ติณณภพ จุนเจือจาน

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงณัฐภัค หลักแหลม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัณณสา พงศ์สิงหโชติ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์

Bronze

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกร ชนมนัส

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายอภิชญะ สุขสว่าง

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

สุวรรณวงศ์

เด็กหญิงภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ์

ขจรเกียรตินานาชาติ

Wana Vongpin

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายณรัญญู มาลี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธันยธร เจิ้ง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

อนุบาลระยอง

เด็กชายภูวเดช ประยูรธเนศ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกชพร เรืองบุญคุ้มสุข

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงปนัณญา สังข์แก้ว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปวริศา เตชะบุญเกียรติ

อนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย กิรัชภาส ถาวร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายปุณพัฒน์ เซี่ยงฉิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพิสิษฐ์ การสูงเนิน

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงปุณิกา แย้มสังข์

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายพงศ์ปณต จันทนา

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กหญิงวรพร อักโข

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวัส จำจด

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

อำนวยศิลป์

เด็กชายวรัท โสพัศสถิตย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสรชัช ภูมิดาธนาพร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายอัศวิน นวมภักดี

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายเติมปิติ อัศวเลิศลักษณ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกชพร กฐินใหม่

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงธัญยาธรณ์ วีระกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนันท์นภัส คุ้มครอง

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงปาณิศรา ชำนาญศิลป์

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

ด.ช. ชานน มงคลพร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายพลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายศุภเสฏฐ์ น้อยนวล

มารีย์นิรมล

เด็กหญิงธัญยาภรณ์ วีระกุล

มารีย์วิทยา

เด็กหญิงวรภิญญา กิตติศิริประพันธ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวาราดา จงจิระวงศา

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธรณ์ จันทนพันธ์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายนันทกร วิชากรกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภพภณ สุจริต

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายจักรกฤษณ์ แมงกลาง

อนุบาลระยอง

เด็กชายธนกฤต สุนทรเวชพงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพรพระ สุขโต

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพีระกานต์ สุวรรณประสิทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูริพัชร ทัศจันทร์

พรศิริกุล

เด็กชายรัฐนันท์ ข้องสาย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายสรวิชญ์ แสงดาว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายสินทร ปุญญวานิช

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงณปภา บุญวานิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสิตา ตั้งมานะกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร

จุลสมัย

ฐิติวรดา ทาจินา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติพศ ธีรฉัตรพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ศิริอานันท์ บุญประสิทธิพันธ์

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายกรชัย แก้วมังกร

พัฒนาปัญญา

เด็กชายพชร สุทธาโรจน์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายภูผา นุ่มนิ่ม

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายรุจิภาส โอภาสพงศ์พิพัฒน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายหริษฐ์ อรุณศิริกุล

เอกปัญญา

เด็กหญิงปวริศา หนาดคำ

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงรสิตา บัวกลม

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงวสุธันย์ คงกิติมานนท์

แสงทองวิทยา

เด็กชายกฤษณบดินทร์ เหล็มสะ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภพธรรม พูนศรีอร่าม

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนกปกติ)

เด็กชายภาสวิชญ์ วงค์เมฆ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศุภณัฐ สีรัง

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงชนิดาภา ยอดยิ่ง

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงนาวีณา แสงรูจี

Merit

School Name

Student Name

จุลสมัย

ติณณภพ พรหมสิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สุวิจักขณ์ สุวรรณสิทธิ์

ปัญญาศักดิ์

เด็กชายกฤตภัค กลิ่นบุบผา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

อนุบาลเชียงใหม่

เด็กชายกิตติภพ อินทำ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนบดี ธาราเงิน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธีธัช แสงสุรีย์วัชชรา

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายนวพรรษณ์ กริชจนรัช

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภทรธร ไพศาขมาศ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายอภิวิชญ์ เผือกหอม

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายเปรมปุณย์ เอกวานิช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาคเลื่อน

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุณัฏฐา ครึกครื้น

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงสุพิชชา ฉันทวรางค์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย อชิรภัทร ลิ่มพันธ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณภัทร จึงธนโชติ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เด็กชายธาวิน เจริญสุข

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายนิตินันท์ จันทร์กระจ่าง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กชายพสธร ศรีร่มโพธิ์ทอง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูวิศ ญาตินิยม

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภูเบศวร์ ช่อผกา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายรติ มหามงคล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเฉลิมราชย์ ทองขาว

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กหญิงชญาดา วิสุทธิรัตนมณี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงประกายดาว บัวนาค

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงมัธยา หุ่นศรีสกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์

อนุบาลระยอง

เด็กชายณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายติณณภพ พูลสำราญ

วัดดอนทอง

เด็กชายปพนพัชร วรรณรวีวัฒน์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปภังกร โซวติเวชย์

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปิติโชติ จิตรแก้ว

ราชวินิต

เด็กชายภูม เสนานุตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิรัลพัชร กิติพิพัฒน์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศิวกร ต๊ะกำเนิด

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายสิรภพ วีรกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสืบตระกูล เกื้อทาน

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายเจริญฤทธิ์ มงคลธรรมกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกฤตพร ยี่สาร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงภัทรวรรณ เลาวหุตานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอรัชฌา วงศ์ดนตรี

เทศบาลสวนสนุก

กรกฎ สุภัคชูกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

คณาธิป ตั้งพูลผลวนิชย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายณัฐวรรธน์ แสงสิทธิชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายศิโรตม์ อินทศร

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายศุภณัฐ พุทธรักษ์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายอติคุณ มีจันที

อนุบาลเชียงราย

เด็กชายอมรเทพ สุขเกษม

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงปวริศา เนียมทอง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงวชิรฌาณยา จิระสุวรรณภักดี

จุลสมัย

ชมพูนุท รองสวัสดิ์

เจริญศิลป์

เด็กชาย กันตภณ เอกวัฒนกุล

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายก้องกิดากร สุริยาวงษ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายณัชธร หมู่พิมล

อนุบาลระยอง

เด็กชายปภังกร ธีรปิติกุล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปางธรรม สวนเจริญ

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายพชรพล พงษ์นุเคราะห์ศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพลภัทร บุญนิมิตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพาทิส ตันติสุขารมย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายภวิศวร์ วณิชชากร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายวุธิรัตน์ เที่ยงธรรม

นานาชาติเดอะรีเจ้นท์

เด็กชายศรุต จิระตุลธร

วัดดอนทอง

เด็กชายศุภกิตติ์ อานุภาเวนะวัฒน์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายสิรภพ พลเสม

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กหญิงกัญญนันท์ นามณี

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กหญิงกิตติกา ปรีชาสิทธิคุณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธนัญชนก อู๋สูงเนิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนิษฐกานต์ นากลาง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศิริกำภู จุดจันทึก

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงอรจรีย์ ธีระภูธร

เทศบาลสวนสนุก

ธนดล วัฒนกิติกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ลภัส มั่นเจริญพร

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายคณิสร อินทรัตน์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายจิรา กุลจิราพงษ์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายธนกร นิติเสาวภาคย์

วัดดอนทอง

เด็กชายธนกฤต จุลมิตร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายนนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปุญญุพัฒน์ สรยุทธยรรยง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรัชพล ศรีทอง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท

อนุบาลชุมพร

เด็กชายวิชญะ ทวีพันธ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายศศิศ ยอดยิ่ง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศุภกร จินดาทองสกุล

อนุบาลชุมพร

เด็กชายสิทธา พินคง

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายเจษฎากร ศรีสงคราม

ภารตวิทยาลัย

เด็กหญิงชญาณินท์ เชิดชูเกียรติสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐณิชา เย็นเจริญ

สฤษดิเดช

เด็กหญิงธีริศรา เลาหุไรกุล

อนุบาลเชียงราย

เด็กหญิงนฤภร แขมหอม

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงปทิตตา รัชตชัยยศ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย คณธัช ตันสุริวงศ์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชยพล ชัมพูนทะ

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายชัยนันท์ คล้ายทรง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดนยกร จันทร์พิทักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปิยวัฒน์ กฤษเกล้า

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง ณชนก เซียวศิริกุล

เซนต์หลุยส์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญจพาณ์ ทับสี

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายจิรภัทร ซึงรุ่งโชติ

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณภัทรสรวง แสงสว่าง

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

จอย

เด็กชายธรรศ เจริญวงศ์ระยับ

พรศิริกุล

เด็กชายปพนธีร์ คงนคร

อนุบาลเพชรบุรี

เด็กชายพัสกร เสียงล้ำ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศิรพัฒน์ จิตสำราญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศิริศักดิ์ หยวกฉิมพลี

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอภิวิชญ์ ตรีวัฒนา

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายอัครัช รุ่งผ่องศรีกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอินทัช เทียนเนียม

ทวีรัตน์

เด็กหญิงญาณิน ไชยมิตร

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฐกฤตา วิจิตรปิยะกุล

จอย

เด็กหญิงติณณา ธรรมรักษา

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมาะราษี

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงพาขวัญ สิงหบุตร

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงวริศรา หอมละออ