Thai ASMO Maths Ranking Year 4

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย พิชญุตม์ ใช่ทอง

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิง.อมลณัฐ โกฏิชนม์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย นิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ปภาวิชญ์ กลิ่นสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย เตซัล เวียงวีระ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

เด็กหญิงพัทธรินทร์ อู่วุฒิพงษ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

ศุถลักษณ์

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนวรรณ จ่างศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

วัดดอนทอง

เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ

โชคชัยรังสิต

เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ

Silver

School Name

Student Name

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์

แสงทองวิทยา

เด็กชายอัครภาคย์ ก้องศิริวงศ์

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายพฤศ ลิ่มโอภาสมณี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงสุประวีน์ ขันธเสน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพสิษฐ์พศ จารุอาภรณ์ประทีป

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิงสาริศา ครองศักดิ์ศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ชนมภูมิ หล้าแหล่ง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

ด.ช. พบธรรม ตันอารีย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายแทนธรรม จิตธรรม

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.ศิริกานดา บัวบัลลังก์

อนุบาลเชียงราย

สุขกัญญา วรรณสม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวัฒน

อนุบาลโสธิญา

เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ โลหะ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์

ศรีธรรมราชศึกษา

เด็กชายสิปปกร รัตนธน

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายอัครวัฒน์ พินยะพงค์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงชณชนก ศิริทิณพงษ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร วราเวทย์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงธัญชนก เอื้อโสภณ

อัสสัมชัญธนบุรี

เด็กชายธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ์

อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงชลพร ปิยะธรรมกุล

กวางตง

เด็กหญิงสิปาง ลือชูวงค์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย กล้าภวิชญ์ เช่งล่าย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายธราเทพ คงทวีเลิศ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธัญเทพ น้ำผึ้ง

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายพีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เด็กชายวีรสุ แก้วสัจจา

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายอนรรฆ ติยวรนันท์

พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

เด็กหญิงธัญญารัตน์ นันทะศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอริสา บัวนาค

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ชนาธิป ช่ออบเชย

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รุ่งรดิศ ปิ่นเพชร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง ฐิติชญาณ์ แก้วใส

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง รมิตา ราชปักษา

วัดดอนทอง

เด็กหญิงฐิติพร โท้เป๋า

ดอนไชยวิทยา

เด็กหญิงปทิตตา แก้วมี

วัฒนาวิทยาลัย

เด็กหญิงสุดแสนรัก เผ่าภคะ

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เด็กชายชยณัฐ ศรีสากล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย สิปปกร อรุณโรขน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ กิรติอนันต์พร

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงปภาดา ปฐมเนติกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงปุญณภา ลิ้มธนาคม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย สิรวิชญ์ รูปงาม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ ทีศรี

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายนัทธศาสตร์ ธารทองวงศ์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายภูธณัฐ กรพิทักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเปรม บุณยฤทธิ์รักษา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง พิชชาภา พลายแดง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงปพิชญา คุ้มเมธา

อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

เด็กหญิงปภาวลิน วายุพา

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.ชนาธิป ปั้นเหน่ง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ธีมานันท์ แก่นศักดิ์ศิริ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปุญญพัฒน์ โรจนวงศ์จรัส

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพ

สุคนธีรวิทย์

เด็กชายรัฐธนนท์ รวีสิรรัชต์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายหาญกล้า เหล็กกล้า

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงธัญธร สะอาดเอี่ยม

จิตรลดา

เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคุณภาช โรจนาประดับ

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายจตุรวิทย์ ประจักษ์วิทย์

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายจิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูนัช ขันติวรธรรม

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายวุฒิภัทร หวังวัชรกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์

Merit

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ธวัชชัย คัชมาตย์

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายจิรภัทร จันทร์รักษ์

ราชวินิต

เด็กชายธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฏากร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธรธร โสธรประภากร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เผื่อนพงษ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงโชติกา พวงเงินสกุล

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

เด็กชายญาณวรุฅม์ ซอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ ปุณยภัทรากรกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกันตินันท์ พุกบุญมี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม

ชลประทานวิทยา

เด็กชายพงศ์ปณต ดลอัมพรพิศุทธิ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายพิชญะ บุญมี

แสงทองวิทยา

เด็กชายภูกิจ ศักดิ์สิทธิกร

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายรณิณทร์ วิศวะโยธานันท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายโรจนัสถ์ สินธุนันท์สกุล

ขจรเกียรติพัฒนา

เด็กหญิง พิมพ์อันดา โสดารักษ์

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัฒน์ภากร สังกัดกลาง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายพีรวิชญ์ ทรงพลวารินทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง อภิญญาพัชร ศุภมณีวิทย์ศิริ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรวีร์ บุณยชาติพิสุทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายกานต์สินี จักรเสมาสถิตกุล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายบรรณพล จิตรปราณี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต

มารีย์วิทยา

ภิญญาพัชญ์ เสียมไธสง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ภรัณยู เผือกผ่อง

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเฌอลินย์ เกศปรีชาสวัสดิ

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.ณัฐรัชต์ ตั้งสวัสดิรัตน์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.สุชญา เมืองคำ

อนุบาลอุตรดิตถ์

เด็กชายกรัณ คล้ำชื่น

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคทาทอง ทองมี

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายชวกร พฤกษ์สิริสมบัติ

อนุบาลสตูล

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายฌิณสภัคต์ ทองมี

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายนันทพัทธ์ กองแดง

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวิศ พฤฑฒิกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ

ดาราสมุทร

เด็กชายภาณุพงศ์ โสภารัตน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภชาต จิตรแจ้ง

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายอรุษ วราสภานนท์

ชลประทานวิทยา

เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง ลักษมน บุญคง

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงพิมพ์นารา สุตังคานุ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสิรินดา โยธะคง

วัดดอนทอง

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยราช

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ธิปก รองพินิจ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายฐปนวัธน์ มิทิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ พึ่งสุนทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์ สุวรรณธีรางกูร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิง สุพิชญา จรัลวรวงศ์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงจุฑาดา ดำรงค์ชีพ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงปภัศรา พิมสาร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงศุภดา ประสงค์

อนุบาลขอนแก่น

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รวีเกตุการณ์ เกตุการณ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกลทีป์ สุขวงศ์

โชคชัยกระบี่

เด็กชายกิตติธัช บุญสุข

อนุบาลชุมพร

เด็กชายจุติภัทร เรืองตระกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายนวรัตน์ อยู่วนิชชานนท์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายปฎิภาณ วรรณพงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพีรภาคย์ ป้องกัน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรกร วชิระคงสุข

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายวริทธิ์ธร รัฐผไท

อนุบาลอำนาจเจริญ

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิปปภาส ลิปิพัฒนา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐปรียา ดุมใหม่

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอศัลยา พวงกลิ่น

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงอามันดา เปรมมางกูร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เด็กหญิงเอริตา พฤกษา

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ปริญ เหล็กแท้

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายธมกร หล่อยตา

เซนต์ดอมินิก

เด็กชายนันทวัฒน์ ฐิติกมล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัญญากร มณีเนตร

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายเจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนอุ่น

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงญาดาพัฒน์ ภูพญาครุฑพงศ์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.รฐนล จันทร์สมบุญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย อัศม์เดช นพคุณ

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เด็กชายปริญญ์ กันทวัง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์ เฟื่องนภากิจ

อนุบาลระยอง

เด็้กชายสิรภพ แสงเถื่อน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ เดชบำรุง

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงฝณแก้ว แก้วหล่อ

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงพิชชา โรจน์สุวณิชกร

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ถาวร

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงสิริภัทร ศุขมณี

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชาย SILAS BEPPLER

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนเดช ลีเจริญกิจไพศาล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายธัชทฤต ฤทธิปวรชัย

มารีย์วิทยา

เด็กชายธํญพิสิษฐ์ โรจน์นิรันดร์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายบุรเศรษฐ์ ธนาบูรณศักดิ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายปรานต์ จันทนพันธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณวิชญ์ สินธุวาทิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิสิษฐ์ พุฒพันธพงศ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีอินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรินทร วิวัฒน์วารินทร์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิงหพันธุ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ประกอบการ