Thai ASMO Maths Ranking Year 3

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพียง ประเสริฐ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

มารีย์วิทยา

พิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

วัดดอนทอง

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

อนุบาลสุโขทัย

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

อนุบาลสุธีธร

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่ง

Silver

School Name

Student Name

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กชายวิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์

อนุบาลสุธีธร

เด็กหญิงพรนัชชา แสนหาญ

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายจีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

วัดดอนทอง

เด็กชายปาณัช โชติวิทยารัตน์

สกุลศึกษา

เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายนันทพันธ์ ไหลประเสริฐ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณบัณฑิต

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายสิรวิชญ์ พิเชฐจินดากุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักษมี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

บางนราวิทยา

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศิสุนัญ พระนิมิตร

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสกร โชวติเวชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุเมธ อิศราธิกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอิงครัต เพชรประดิษฐ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

วัดดอนทอง

เด็กชายกฤติน อธิปัตตานนท์

อุ่นรัก เกาะสมุย

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤชณัท หวู

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

บางขุนเทียนศึกษา

เด็กชายธีรภพ ใจสุภาพ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

Bronze

School Name

Student Name

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.ปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

ภูบดินทร์พิทยาลัย

เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงรมิดา สายทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงแพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

บางขุนเทียนศึกษา

เด็กชายกฤตภาส โลหิตหาญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสรกฤช ดวงสิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกีรติ เจริญทรัพย์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิธาน เรามานะชัย

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง

ศรีสว่างวงศ์

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติกร ดำรงศักดิ์

อนุบาลเวียงป่าเป้า

เด็กชายจิณณะธรรม คำศรีสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวริศ ปรีงาม

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปวริศา ขันติกิจ

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

อนุบาลอุบลราชธานี

เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา

นันท์นภัส กังวิวรรธน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายคณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอธิษฐาน แก้วอินทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายก้องพวิษย์ เซ่งล่าย

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร

HEADSTART INTERNATIONAL SCHOOL PHUKET

เด็กหญิงที่หนึ่ง ลิมปนาภา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีรินทร์ หล่อภูมิพัน

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายรวิภาส มามูล

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงฆรชนก ตั้งสุขสันต์

Merit

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกายดี เพียรขุนทด

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายนันทวิธู พนาพิทักษ์กุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายพชร สุขศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายภูดิศ เต็มสุนทร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปพิชญา เทียมอุทัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัณณพร เพทัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกัณตภณ สกุลภิญโญ

บางขุนเทียนศึกษา

เด็กชายซู หยู่ เฉิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวนิดา ขลิบสี

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงแววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล

เทศบาลสวนสนุก

ปุญญิศา พึงประภา

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฏ์ บุตนุ

วัดดอนทอง

เด็กชายนนทกร สุขล้น

บางขุนเทียนศึกษา

เด็กชายพิจักษณ์ กิจวัฒนหิรัญ

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กหญิงปุณณภา สังขดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุกุลยา เหรียญทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

คณพศ ตั้งพูลผลวนิชย์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสุชาดา ชัยชนะวรศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นรวร จงวุฒิชัย

วัดดอนทอง

เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

เกษมทรัพย์

เด็กชายภักดี สร้อยธรรมา

ปิยบุตรศึกษากร

เด็กชายภีม สว่างวัน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรียนรู้

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงปุณณภา อ่วมเกษม

อิศรานุสรณ์

ณัฐคุณ ภูมิภมร

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

ด.ญ. กัลยดา มณีพราย

สองภาษาลาดพร้าว

เด็กชายณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชาลิสา โจมฤทธิ์

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนัชพร แน่นหนา

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายชวิศธีร์ พิสุทธิ์วรารมย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

เด็กชายทินพัฒ ศรีร่มโพธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต ป้อมเมฆี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพบธรรม มงคลสาคร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวชิรวิทย์ พิมาลทิพย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายเขมกฤต แสวงศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปุญญิศา สินธ์สวัสดิ์

มารีย์วิทยา

คุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ ศานติพงศ์

เกษมทรัพย์

เด็กชายฐิตินันท์ สำเนียงล้ำ

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายธนเดช รุจานันท์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายปรัตถกร เจนขนบ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณธร สระทองจุติ

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงศตพร กนกศิขรินทร์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กชายสรวิชญ์ ตรงต่อกิจ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงชาคริยา ปิดตานัง

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภัทราพร ปานเจริญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงลิฬรพรรษ เพิ่มชีวา

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.กฤติเดช จันทรเกตุ

ขจรเกียรติพัฒนา

ด.ญ. วิศรุตา สังข์หยู

อนุบาลชุมพร

เด็กชายณภัทร กังวานสุระ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธนวินท์ เบญจมาภา

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กหญิงภัชริดา สุวรรณศรีสาคร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอนันตญา อริยะชัยพาณิชย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอภิสรา ภรันยากุล