Thai ASMO Maths Ranking Year 2

Perfect Score

School Name

Student Name

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงศศิวิมล ศิวพรอนันต์

Gold

School Name

Student Name

นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส

เด็กชายศิวกรณ์ โฆษวิฑิตกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

พระกุมารมหาสารคาม

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายปุณยธร เต็มฤทธิวงศ์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายรัชพล พุทธานุ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายศุภกร บูรณศรี

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จางวางสาย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงพิมพ์ดาว สถิตยานุรักษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร

Silver

School Name

Student Name

อุ่นรัก 2 ภาษา

ด.ช.ทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์

อนุบาลร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายชนาสิน สุธาสิริทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชัยวุฒิ ศรีสมบูรณ์กมล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายบวรชัย สุขสวัสดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพินิจนัย ศศิวงศ์ภักดี

อนุบาลพิษณุโลก

เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรพีวิชช์ ชัชวงศุ์วาลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอนพัทย์ ศรีเตชะ

วัดดอนทอง

เด็กชายเจตนิพิฐ อวยชัย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชวิศา ธรณธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐชา เลิศแก้ว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรวรรณ แสงศรีจันทร์

อนุบาลสุรินทร์

เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายกฤษตฤณ หอมสุวรรณ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายชาญเมธี กิจบำรุงลาภ

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐธัญ กาวาฮารา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธัชชัย อภัยนาถ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอด

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนพรุจ บุบผาสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

เกตุพิชัยวิทยา

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภาณุรุจ ครึกครื้น

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กชายภูวเดช เพิ่มทรัพย์

วัดดอนทอง

เด็กชายวรเมธ ศรีสุนทร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร มีเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สิริพงศ์พันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

เด็กหญิงคณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

Bronze

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อักษราภัค บุตรชา

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย ปีติคุน อภิชนกิจ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัทนภนต์ ลิมเพชรากุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธีรภัทร พุฒคำ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีร์ทวัช แก้วน้อย

อนุบาลกำแพงเพชร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายภูริช โอภาพงพันธ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายภูริณัฐ เพชรเรือนทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายอนาวิล สงวนดี

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายอริยเดช คฤหเสรีธร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิง ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณชาติ

วัดดอนทอง

เด็กหญิงธนาภา เกตานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสวรรณ กวีกิจวิศิษฎ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพรพิมล ปลื้มเปรมใจ

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุมานนท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิชญาภัคร สมิทธิวิโรจน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปิติพัฒนโฆษิต

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภรภัทร สุขเสถียร

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ รักสุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงลภัสสินี ทิมจิตร

สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

ด.ช. กอบบุญ ตันอารีย์

ทานตะวันไตรภาษา

เด็กชายกุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร

อนุบาลสุรินทร์

เด็กชายจักริน ชมอินทร์

อัสสัมชัญ แผนกประถม

เด็กชายณัฐธศักด์ พัฒนศิริมงคล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธนกฤต เบญจวรดำรงค์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายบุริศวร์ สารข้าว

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวิธ หาญวานิช

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

เกษมทรัพย์

เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายศุภกร อังกุรรัชต์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายหิรัญกฤษณ์ ทองคำ

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญไชยโย

อนุบาลสุโขทัย

เด็กหญิงณวิปรียา สินสุวรรณ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงปัณทิตา ชูสอน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงวนัสนันท์ รักษาธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรณัชชา ดลลชานนท์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองบัว

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เด็กหญิงเขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

Merit

School Name

Student Name

นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ด.ญ. พัทธนันท์ เพชรศรีทอง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายจักรภัทร ปทุมบาล

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายณอินทนนท์ จอมเกตุ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายณัฐดนัย สังวาลเพ็ชร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐปคัลภ์ กริดกลาง

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐภัทร กาวาฮารา

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

อนุบาลระยอง

เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

เด็กชายนพวริทธิ์ วชิระคณาพัฒน์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายปพณ เรืองศิริ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายปุณณพัฒน์ พรหมสวาท

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กชายพิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภูปกรณ์ ใสแย้ม

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายภูมิธรรม เนติภัชธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนุเชษฐ์ เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวรกร ทองสว่างแจ้ง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรชัช นิลเพชร

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายหฤษฎ จันทรสา

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายโรมัน สุขสุมิตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง รมิดา ลิ้มธนาคม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรณา ปิ่นคง

อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ”

เด็กหญิงณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

เด็กหญิงณัฐภากัญญ์ วาจาสิทธิศิลป์

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงทักษอร วงษ์กวน

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงธรรมิตาว์ เพชรสุด

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธริฌา อุริยะพงศ์สรรค์

อนุบาลสตูล

เด็กหญิงปณิธิ วิจิตรจรรยา

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กหญิงภคพร ว่องพานิช

นานาชาติสุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองมาก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวิชญาพร เอกวัตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศิศิรา จันทร์ภักดี

อนุบาลเชียงราย

กัญญมล วรรณสม

อนุบาลเชียงราย

ชนัญชิดา พลศรี

อัสสัมชัญศรีราชา (แผนก MLP)

เด็กชาย รชต พาภักดี

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายกานต์ธี บุญเทียม

ธีราศรมสุราษ

เด็กชายกิตติภพ แต้มแก้ว

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายคุณากร ดำรงปัญจวงศ์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชนันธร แซ่ตั้ง

ไผทอุดมศึกษา

เด็กชายชวิน ปัณฑรางกรู

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายญาณภัทร เพิ่มพรม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายธาวิน พงษ์แก้ว

พุทธยาศรม

เด็กชายธีธัช ตันติพงค์อาภา

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายนิติธร พร้อมประเสริฐ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปัณณวิชญ์ พัชรากิตติ

อำนวยศิลป์

เด็กชายปุญญพัตน์ โรจน์วงศ์สุริยะ

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังงำทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพิชญกิตต์ เย็นบุตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพิชย ศิริสมบัติยืนยง

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายพีรวิชญ์ ดีเสมอ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภัคภูมิ อุดมพันธี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายภัครวรรธน์ พิศิฎฐะศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา

อนุบาลราชบุรี

เด็กชายวชิรวิช ไกรพิณดากุล

อนุบาลชลบุรี

เด็กชายศฐาวิชญ์ สิริจันทสิงห์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศุภวิชญ์ คันสร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสายกลาง ชินพัฒนาวานิช

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชายสิปปวิชญ์ ปราโมทย์

รุ่งอรุณ

เด็กชายอริยวิชญ์ ตรัยไชยาพร

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายอริย์ธัช แก้วนิล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายเขมทัต วีณิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิรภิญญา สมบูรณ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปานประดิษฐ์

อนุบาลชลบุรี

เด็กหญิงชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย

อัสสัมชัญระยอง

เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณิชชา กุมารจันทร์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงธนอร สุวรรณชาตรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปีร์วรา เล็กพิทยา

อนุบาลสระบุรี

เด็กหญิงปุณณภา สังข์สกุล

อนุบาลโรจนวิทย์

เด็กหญิงพศิกา แสงฉันท์

อนุบาลระยอง

เด็กหญิงภูชญามญชุ์ เอกนิพนธ์

ขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงศิรดา อินดี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศุภรัตน์ รัมมณีย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุทธิกานต์ กวางทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพ็ชรไพริน จันทร์ผ่อง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเมทิกา วรเดชทวีสิน