Thai ASMO Maths Ranking Year 1

Gold

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพชร ฉัตรไพศาล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณหฤทัย เลิศกฤติมุข

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน - โคราช

เด็กหญิงภัทราวดี กุศลาณุคุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพัชมณ บุญสิริ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธรณ์ เล็กสุขุม

ต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายฟัรฮาลหมาดสกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอรวรรยา สดกลาง

Silver

School Name

Student Name

พร้อม

ด.ช.อภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา

ดอนบอสโกวิทยา

เด็กชายกันตพัฒน์ อึ้งอารี

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายกิตติพิชญ์ ปั้นทอง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชชนน อภิญญาวิศิษฐ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายชวินธร กีรติสุนันท์พร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กชายธัญ มิ่งแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพลากร ปัญญาวรากร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กหญิงรมิดา ภูมิดาธนาพร

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธนภัทร แก้วเกลี้ยง

ศุถลักษณ์

เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกัญญาณัช อรุณชนะชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงขวัญพร พันธุ์สุข

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงทิรินทร์ภรณ์ สมยา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชพรสุขฐิ์ ฑีฆะเสถียร

Bronze

School Name

Student Name

วรคามินอนุสรณ์

ด.ช.นันทพงศ์พันธ์ วัฒนาชัยวณิช

สองภาษาระยอง

ด.ญ. พีชยา ลาวงศ์เกิด

วรคามินอนุสรณ์

ด.ญ.วรรณกานต์ ช่วยคิด

วรคามินอนุสรณ์

ด.ญ.อรนภัค ทสภานนท์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ปินทะนา

ศรีสว่างวงศ์

เด็กชายธนพัต บุญฤทธิ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธนเดช จรูญรัตนภิญโญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธรภัทร คชศรีสวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายประสิทธิชัย พระนิมิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เหลืองดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพีระวัฒน์ สิทธิทิม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายมินทร์ธา ฉ่าสูงเนิน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

เด็กชายวิมุตตา อร่ามแสงจันทร์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายศุภกร ตันสกุล

แสงทองวิทยา

เด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชัชฎา นาควัชรานันท์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงญดาวิล อุสมาน

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงญาณัฐนันท์ จุลศรี

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงฐปนัท ไสยสุคนธ์

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK

เด็กหญิงพรรษอรว์ เจษฏ์ปิยะวงศ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงวัลย์ลิกา ตัญจรูญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอนัญญา ประเมศรี

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงอภัสสิริญ ไผทจินดาโชติ

สองภาษาระยอง

ด.ญ. ธนัชชา พัฒนเสรี

สองภาษาระยอง

ด.ญ. ธมลณัฏฐ์ ตันโสรัจประเสริฐ

สองภาษาระยอง

ดญ ปัญริน อัครบวรกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร

สารสาสน์วิเทศสายไหม

เด็กชายชัยภัทร วุฒิมานพ

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายชินณพงษ์ ธโนปจัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณภชล เวบสูงเนิน

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายทักษยุ พรหมหีต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธีทัต คงสินธุ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายนธีธร ณ น่าน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ งามสุทธิกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรภาส วัชรจิตต์กุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภูเขา เลขะสมาน

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กชายวันพ่อ โตฉวี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิทธิพล ศรีนุกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์ภิรมย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิง กีรติกา ไชยวิภาสสาทร

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงทิพย์ธารา คำสม

หัวตะพานวิทยาคม

เด็กหญิงนุชจรีย์ ตุละวรรณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัชรบุญญา นามวิชา

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงพิชญา เสาร์วงค์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงภัทรพร เสวกจันทร์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ภูนบทอง

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โพธิ์โต

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสรารัตน์ คุ้มอยู่

Merit

School Name

Student Name

เทศบาลสวนสนุก

กิตญาดา ทองประดับ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน

ด.ช. ชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์

สองภาษาระยอง

ด.ช. ต้นรัก พานทอง

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช. ศุภณัฐ สุขฤกษกิจ

สองภาษาระยอง

ด.ญ. ชนัญชิดา วงศ์จริยะกาญจน์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ. ชวัลรัตน์ เทพพิทักษ์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ. ปทิตตา ไทยสุข

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ. พชรอร ชั้วชั้น

วรคามินอนุสรณ์

ด.ญ.จันทร์ธิดา เอียดแก้ว

วรคามินอนุสรณ์

ด.ญ.ฟาเรีย ขะหรีหะสัน

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ญ.รัญชน์ทิชา ผ่องดี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกฤต เรืองฤทธิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายก้องภพ กิตติสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกุณชุ์ จีนพุก

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายจิราวัฒน์ รุ่งแสง

บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เด็กชายธนันวัฒน์ เหรียญรุ่งเริอง

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายธนากร ลากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายนวันธร จรรยาพูน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายบรินทร์ บริบูรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปัณณวิชญ์ พวงสุวรรณ

อนุบาลนครปฐม

เด็กชายภัทรพล สมพงษ์

หัวตะพานวิทยาคม

เด็กชายภัทรวิทย์ รักจันทร์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภูรี สมพล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายวรดร สุวรรณลี

เกษมทรัพย์

เด็กชายอัลลาฏีฟีย์ จานิ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีธรรมมา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เด็กหญิง พรณภา พงษ์กลาง

เซนต์โยเซฟทิพวัล

เด็กหญิงกัญวรา เศรษฐ์โชฎึก

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงกัลยกร สันติวรกุล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงณัจฉริยา ด่านเท่ง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงธิราพร ขจรภพ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงนพวรรณ พงษ์แก้วดก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพรชนก พฤกษ์พนาเวศ

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงพราวพัชรา สุขขี

พัฒนาเด็ก

เด็กหญิงภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล

กวางตง

เด็กหญิงสิชา ลือชูวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพิชชา ดุจติปิยะ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเขมมิสรา รวงผึ้ง

ขจรเกียรติพัฒนา

ณัชฐปกณ์ รินชุมภู

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ณิชาณัณท์ เอื้อประเสริฐ

สองภาษาระยอง

ด.ช. ทิฐินันท์ ยอดศิรจินดา

สองภาษาระยอง

ด.ช. ศรัณย์รักษ์ ชินาจริยวงศ์

อนุบาลเพชรบุรี

ด.ช.ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ

วรคามินอนุสรณ์

ด.ญ.นุรอาอีเซาะ แยนา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ลลิภัทร์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายกฤติน นวกุลศิรินารถ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤติน ประจันนวล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายคณตพศิน ธาคากิ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายชาญเดช ตันติวุฒิ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายฐกฤต รัตนเสถียร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายฐานวัฒน์ ยุทธวงศ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายทีปกร เยี้ยนประยงค์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายธนพงศ์ พลศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธรรศ เด่นทุกทาง

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

เด็กชายปฏิพัทธิ์ เจริญผล

อนุบาลสตูล

เด็กชายปภังกร ถวิลวรรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปิตินันท์ สิงหราชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปิติพัฒน์ แก้วอมตวงศ์

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กชายพงศ์สุระ สามสี

เกษมทรัพย์

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วอุพัย

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

เด็กชายพีระสิษฐ์ หอมหวล

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กชายภูวณัฏฐ์ ม่วงปลอด

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงตะวัน

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวิรัชพันธุ์ พรหมานุกูล

เอกปัญญา

เด็กชายศิลาพันธ์ ดวงพายัพ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กชายอรรถพันธ์ สวยดี

อนุบาลขอนแก่น

เด็กชายเชิดพงษ์ เนตรพุกกณะ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายเตชิต ดำเนินสูง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายโชติภณ งามเจตนรมย์

บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เด็กชายไกรสิทธิ์ ศิริมหา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เด็กหญิง จิราภัทร อักษร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกนกวรรณ ภักดีจอหอ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงกริณา โพธิพันธ์

เอกปัญญา

เด็กหญิงจิรัชญา พรมบุตร

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงญาณิศา นึกเจริญ

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ฉัตรศิริทิพากร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนัชชา แจ้งเนตร

สารสาสน์วิเทศศึกษา

เด็กหญิงนภัสสร แสงศรี

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงปภาดา หุ่นพู

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงปิยฉัตร ปิยะกาญจน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิงพลอยแสง ชุ่มมงคล

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงพัชรกมล คงศิลป์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงภูริชญา ใยมณี

เพชรผดุงเวียงไชย

เด็กหญิงยอดกมล สถิตยานุรักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงวีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กหญิงสุชานันท์ ยืนยง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี

เกษมทรัพย์

เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงอัญชิษฐา แก้วอินทร์

ภูริภรณ์ชัยศึกษา

เด็กหญิงเอมีร่า ปาทาน