Thailand Primary Team Award

YEAR 1 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณหฤทัย เลิศกฤติมุข

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพัชมณ บุญสิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงอรวรรยา สดกลาง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพลากร ปัญญาวรากร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชชนน อภิญญาวิศิษฐ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงกัญญาณัช อรุณชนะชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงรัชพรสุขฐิ์ ฑีฆะเสถียร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงทิรินทร์ภรณ์ สมยา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายพีระวัฒน์ สิทธิทิม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายนธีธร ณ น่านYEAR 1 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพชร ฉัตรไพศาล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เหลืองดี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงชัชฎา นาควัชรานันท์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายประสิทธิชัย พระนิมิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธรภัทร คชศรีสวัสดิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสรารัตน์ คุ้มอยู่

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเขมมิสรา รวงผึ้ง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกุณชุ์ จีนพุก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกฤต เรืองฤทธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงสุพิชชา ดุจติปิยะYEAR 1 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงขวัญพร พันธุ์สุข

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอนัญญา ประเมศรี

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายมินทร์ธา ฉ่าสูงเนิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณภชล เวบสูงเนิน

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพัชรบุญญา นามวิชา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิทธิพล ศรีนุกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ งามสุทธิกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์ภิรมย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง
YEAR 2 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงวรวรรณ แสงศรีจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายรพีวิชช์ ชัชวงศุ์วาลย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงณัฐชา เลิศแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสิปปกร มีเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายภาณุรุจ ครึกครื้น

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอดYEAR 2 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายชัยวุฒิ ศรีสมบูรณ์กมล

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิง ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายธีรภัทร พุฒคำ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปวิธ หาญวานิช

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กหญิงธริฌา อุริยะพงศ์สรรค์YEAR 2 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายอนพัทย์ ศรีเตชะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สิริพงศ์พันธ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณชาติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงภรภัทร สุขเสถียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐปคัลภ์ กริดกลาง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรชัช นิลเพชร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงสุทธิกานต์ กวางทอง

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายศุภวิชญ์ คันสร
YEAR 3 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพียง ประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายมนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงจิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงนภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงศิสุนัญ พระนิมิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายสุเมธ อิศราธิกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายอิงครัต เพชรประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์YEAR 3 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสกร โชวติเวชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกฤชณัท หวู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิธาน เรามานะชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีรินทร์ หล่อภูมิพัน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกายดี เพียรขุนทด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย นรวร จงวุฒิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธีทัต ป้อมเมฆี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพบธรรม มงคลสาคร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัสYEAR 3 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณบัณฑิต

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกัณตภณ สกุลภิญโญ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายวชิรวิทย์ พิมาลทิพย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์
YEAR 4 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย พิชญุตม์ ใช่ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย นิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย เตซัล เวียงวีระ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ปภาวิชญ์ กลิ่นสุวรรณ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงธนวรรณ จ่างศรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ชนมภูมิ หล้าแหล่ง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย กล้าภวิชญ์ เช่งล่าย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธัญเทพ น้ำผึ้งYEAR 4 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอริสา บัวนาค

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณวิชญ์ กิรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายเปรม บุณยฤทธิ์รักษา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปวริศา งามโรจน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์YEAR 4 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายพสิษฐ์พศ จารุอาภรณ์ประทีป

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายญาณวุฒิ ทีศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายคุณภาช โรจนาประดับ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายกรวีร์ บุณยชาติพิสุทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภวิศ พฤฑฒิกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ
YEAR 5 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฎฐวัฒน์ ตันพิบูลย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสรวิชญ์ สุ่มมาตย์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสุวิจักขณ์ เกตุแก้ว

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายกิตติภพ เขียนสา

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงปัณณสา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงกชพร เรืองบุญคุ้มสุขYEAR 5 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวรเมธ ธรรมตรีรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย สรวีย์ วรวิชญาวิวัฒน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ติณณภพ จุนเจือจาน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายภูริพัชร ทัศจันทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักดิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย กิตติพศ ธีรฉัตรพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ถิรภัทร กิจวีรกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ศิริอานันท์ บุญประสิทธิพันธ์YEAR 5 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายรัฐนันท์ มาตรชัยสิงห์

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพีรวัส จำจด

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายภพภณ สุจริต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายพรพระ สุขโต

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายหริษฐ์ อรุณศิริกุล

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายศิวกร ต๊ะกำเนิด

เซนต์คาเบรียล

เด็กชายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์
YEAR 6 PLATINUM TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธีรัตม์ สันติลินนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายธิติ สันติลินนท์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงทองนพคุณ พัฒนชัยวงษ์คูณ

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงอสมาภรณ์ น้อมเมืองปัก

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายพัชรดนัย รุจิฉาย

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์

อนุบาลนครราชสีมา

เด็กหญิงพีรชญา ลิ้มมหาคุณYEAR 6 GOLD TEAM AWARD

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ธนินท์ธร วุฒิธนาเศรษฐ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย รดิศ มั่นเจริญพร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย เนกศ์ งานโภคิน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ชญานิน จงอัศญากุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย พงศ์ชนก วนัชสุนทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชาย ภูวิศ เจริญพานิชYEAR 6 SILVER TEAM AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายณัฐดนัย คุลิมา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายอชิตพล โพธิ์ทอง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายธนชล วงศ์ทิม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงภัสสร ชววัฒนาพงศ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กชายวรากร อิงคยะกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงกีรติกา ทองชัยประสิทธิ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงธัญธิตา ปานเนาว์YEAR 6 BRONZE TEAM AWARD

School Name

Student Name

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายวงศกร มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย ธนกร บุญวัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปนัสยา สินเขียว

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายพสิษฐ์ สมสวย

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงเพิ่มกลม ขาวช่วง

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชาย กรณ์ธิวุฒิ พูลหิรัญธนกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายกษิดิ์เดช นิเวศวรทานด์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กชายธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์

วัดดอนไก่เตี้ย

เด็กหญิงปราวีณา พรมสี่หน้าYEAR 6 HIGH DISTINCTION AWARD

School Name

Student Name

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงสิริยากร อภิรัตน์แสงศรี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายพีรดนย์ สุริยฉัตร

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงธีร์ธยาน์ สุพัฒน์โชติวัฒน์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายเจตภัค พิมณุวงศ์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กชายกัณฐกะ ณรงค์การดี

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงอรจิรา พลรัมย์

อนุบาลศรีสะเกษ

เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์YEAR 6 HONOURABLE MENTION AWARD

School Name

Student Name

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงนภัสร สุวรรณกิจ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายธนกร จิตต์จรูญ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายณภัทร สิงห์ตาก้อง

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญยกิจโณทัย

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายภูริณัฐ ภารแผ้ว

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายพัสกร เมืองมูล

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายนนทพัทธ์ บุตรเนียร

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์

บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

เด็กชายอุปรากร อุปละ