Thai ASMO Maths Ranking Year 9

Gold

School Name

Student Name

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายนวพล แสงศิริ

Silver

School Name

Student Name

เซนต์หลุยส์

เด็กชายชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนิติภูมิ ศรีโกศล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนนท์ นัครา

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวัศพล วงศ์วิกรม

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงศศธร ศิริกุลสถิตย์

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงอธิชา สันติลินนท์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เด็กชายณฐนน เทอดไพรสันต์

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายเต็มชนน์ พันธะเสน

สุรวิทยาคาร

เด็กชายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายภัทรพล ธนลิขิต

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายภัสชกพันธ์ สายชล

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกฤตภาส ชัยชนะ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์

อัสสัมชัญระยอง

เด็กชายกฤษณ์ ตั้งทรงเจริญ

Bronze

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนพัฒน์ โชติช่วง

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายสิรภพ พิชิตการณ์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่วงศิลา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายพรอนันต์ บางกุ้ง

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงนภัสสร นากดี

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายธนดล ระงับพิษ

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิสรา ศิวาวุธ

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายกิตติกร รัตนากร

สุรนารีวิทยา

เด็กหญิงนนทิชา วงศ์คำ

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อาพัทธ์สกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงศุภิสรา กรดแก้ว

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงโมทนา อภินวถาวรกุล

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายชยณัฎฒ์ กมลเดชเดชา

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธนกร ฐานิวัฒนานนท์

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายปิยวัฒน์ ภูววัฒนาเศรษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กชายพงศภัค สันติมากร

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กหญิง ปารีณา โยธาราษฎร์

ศึกษานารี

เด็กหญิงจุฬา โตศิริพัฒนา

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

เด็กชายพงศพล พงศาวกุล

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายวีรวิชญ์ จินดาราม

สารสาสน์วิเทศศึกษา

ด.ช.ยศพัทธ์ ชนาพรพจน์

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กชายณัฐภัทร เมืองพูล

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เด็กชายภัทรชย ชยางศุ

กำแพงเพชรพิทยาคม

เด็กชายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กหญิง ธวัลวลัย พ่วงเอี่ยม

สิรินธร

เด็กหญิงจริยา พรหมคุณ

สิรินธร

เด็กหญิงณภัทร ธนารัตน์ปัทมา

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงวงศ์ศุลี บุญแสวง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณชาตรี

Merit

School Name

Student Name

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายกรวิชญ์ ฤทธิ์ไธสง

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายกันตภณ ตันธนวัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรี

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กชายธนวัฒน์ ต่ง

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายธีร์ธวัช ฉัตรสุวรรณกิจ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เด็กชายปัณณสิทธิ์ มีอินทร์

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงฉันชนก สุขกลับ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงสิริกร พลงาม

มุกดาหาร

เด็กชายธีรพงษ์ พลประถม

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายพีรวัส อัครวณิชชา

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

้เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุล

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพรรณี ทองพันชู

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายกษิดิศ เล็กเลิศภิญโญ

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายคณดิถ พิริยะไพโรจน์

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงชนิตา สะสิสุวรรณ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กหญิงปัญจมน วงษ์วิจิตสุข

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา หนูทวี

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เด็กหญิงสุรัญชณา สุชะนะชา

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชาย พัชรพล เกิดประโยชน์สุข

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เด็กชาย ศุภชัย รัตนวิชัย

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณัฐกฤช สุทธิรักษ์

เบญจมราชูทิศ

เด็กชายพริษฐดนัย รอดตัว

สิรินธร

เด็กชายไชยศิริ โอษฐ์งาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เด็กหญิงจาระวี เดชภูมี

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิงพิชามณชุ์ พงษ์พูล

มอ.วิทยานุสรณ์

เด็กหญิงวนัชพร ล้อพิริยะธรรม

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิภา ชายา

สิรินธร

เด็กหญิงศุภกานต์ พยัฆษา

สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงอารยา ดวงรัตน์

สุราษฎร์ธานี

เด็กชายชานนท์ ไชยยศ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เด็กชายภูธิป ธีรอนุปัญ

บุรีรัมย์พิทยาคม

เด็กชายวิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์

สาธิต "พิบูลย์บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายวโรดม อนันตกูล

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงกฤตพร อักษรนิตย์

ราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เด็กชายณัฐภูมิ พัฒน์จันทร์หอม

เบญจมราชูทิศ

เด็กหญิงพชรมน ตราชัย

หาดใหญ่วิทยาลัย

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทร์หนู